روان شناسی شخصیت

روان شناسی شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است، زیرا شخصیت، خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگون، برای شناخت شخصیت انسان از دیر باز کوششهای فراوانی به عمل آمده که برخی آنها غیر علمی، خرافاتی، و معدودی دیگر علمی و معتبر است.

مطلب  روان شناسی شخصیت مشتمل  ۶۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

فصل اول. ۳

مقدمه: ۴

بیان مساله. ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۱۱

اهداف تحقیق: ۱۳

فرضیات: ۱۳

تعریف اصطلاحات: ۱۴

فصل دوم. ۱۶

پیشینه، تحقیق. ۱۶

مقدمه: ۱۷

دیدگاههایی درباره شخصیت.. ۱۸

چشم اندازی به رشد شخصیت: ۲۰

دیدگاهایی درباره رشد شخصیت: ۲۱

عوامل موثر بر رشد شخصیت: ۲۲

فرایندهای اصلی در رشد شخصیت: ۲۳

نظریه های نسخ شناسی شخصیت.. ۲۴

نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت: ۲۵

نظریه انسان گرایی در شخصیت: ۲۷

نظریه های شناختی شخصیت: ۲۸

ماهیت شخصیت: ۲۹

سنجش شخصیت: ۳۰

مسائل اساسی در سنجش شخصیت.. ۳۰

پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار ۳۴

تفاوتهای فردی در درک جایگاه مهار: ۳۵

واکنش در برابر از دست دادن مهار: ۳۷

جایگاه مهار: ۳۸

جایگاه مهار درونی- بیرونی: ۴۰

طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر: ۴۳

جایگاه مهار درونی وبیرونی از نظر واینر(۱۹۸۶) ۴۴

موقعیت روان شناختی: ۴۷

روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود: ۴۹

انگیزش رفتار از نظر راتر: ۵۰

انتظارات مربوط به جایگاه هندسی مهار ۵۱

تغییر دادن اسنادها برای بهبود عملکرد: ۵۷

دیدگاههای بازده تحصیلی بر اسناد: ۵۹

زمینه های کاربردی آزمونهای: ۶۱

زمنیه تحصیلی: ۶۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  روان شناسی شخصیت  را در زیر می توانید ببینید.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اجرای اینگونه تحقیقات که در حیطه تحقیقات بسیاری جا می گیرد از اهمیت فزاینده ای برخوردار است زیرا که پیگیری واضحتری از سازه های روان شناختی را ارائه می دهد

اهداف تحقیق:

  • شناخت جایگاه مهار درونی و بیرونی
  • بررسی رابطه جایگاه مهار بیرونی و درونی با رضایت تحصیلی
  • هدف آموزشی، برای شناسایی تاثیرات علاقه به تحصیل با رضایت تحصیلی.

شخصیت از نظر یونگر:

یونگ شخصیت را پیوسته در حرکت و تغییر و تحول می داند و نیرویی که سبب این حرکت و پویایی است، مانند فروید« لی بیدو» می خواند.

نگرش فرانکل به شخصیت:

نگرش فرانکل به سلامت روان تاکید عمده را براراده معطوف به معنا می نهد، در واقع، این چهارچوب است که هر چیز دیگر در آن شکل می گیرد.

دیدگاهایی درباره رشد شخصیت:

در نظر فروید خود برای حفظ و بقای رشد شخصیت، به ابزارها و وسایلی مجهز است که به آن مکانیزمهای دفاعی گویند.

عوامل موثر بر رشد شخصیت:

آغاز زندگی یک انسان مدتها قبل از تولد اوست بدین معنی که عوامل موثر بر الگوهای شخصیتی هر فرد به وسیله عوامل ژنیتکی و محیط فیزیکی و شیمیایی درون رحم مادر تعیین شده و تجهیزات زیست شناختی را که او هنگام تولد با خود دارد.

نظریه کاتل

از آنجا که کاتل شخصیت را چیزی پیش بینی رفتار شخص را در اوضاع و احوال معین به ما می دهد تعریف می کند. بنابراین، به نظر او شخصیت باید هدفش پیش بینی رفتار آدمی در شرایط و اوضاع و احوال معین باشد.

نظریه انسان گرایی در شخصیت:

این دسته از نظریه ها در واقع در عرصه مخالفت با دو دیدگاه، ورانکاوانه و رفتار گرایانه شکل می گیرند.

نظریه های شناختی شخصیت:

یک گروه از نظریه های شخصیت که به شیوه های شماخت مردم از محیط و از خودشان تاکید می ورزند نظریه های شناختی شخصیت نام دارد.

سنجش شخصیت:

فرایند اندازه گیری شخصیت نامیده می شود. سنجش شخصیت فرایند اندازه گیری آن چیزی است که افراد به آنشباهت دارند. هنگامی که در روان شناسی شخصیت فردی را مرود سنجش قرار میدهند.

میل به مهار:

برای درک این نظر که مردم در انگیزش خود برای مهار کردن وقایع زندگی با هم فرق دارند، برگر و کوپر۱۹۷۹) مفهوم میل به مهار را معرفی کرده اند.

پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار

مردمانی که احساس مهار روی محیط خود دارند. شرایط کاری محیط را مناسب تر و کمتر شلوغ می دانند تا کسانی که احساس چنان مهاری ندارند.

تفاوتهای فردی در درک جایگاه مهار:

اگر چه عوامل موقعیتی می توانند احساس ما را در مورد مهار داشتن روی موقعیتها قویا تحت تاثیر قرار داد. این امر نیز واقعیت دارد که مردم از نظر باورهای کلی خود در مورد مهار تفاوتهای زیادی با هم دارند.

جایگاه مهار درونی- بیرونی:

یک جنبه مهم در نظریه راتر جایگاه کنترل تقویتهاست، در ادراک یک رویداد ویژه به عنوان عامل تقویت، تفاوتهای فردی وجود دارد. تحقیقات راتر نشان داده است. که بعضی از مردم معتقدند که تقویتها وابسته به خود آنهاست.

روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود:

راتر برای ارزیابی مفاهیمی که در نظریه خود عنوان کرده است هم فنون ارزیابی موجود را به کار برده و هم فنون دیگری را خود ابداع کرده است.

دیدگاههای بازده تحصیلی بر اسناد:

روان شناسی شخصیت

نخست( فورسایت، ۱۹۸۰) تعدادی از محققان احساس می کنند که این عدم تقارنهای اسنادی خود خدمتگزارند. طبق این دیدگاه، وقتی دانشجویان موفق می شوند که می توانند اعتماد و احساس شخصی خود را با اسناد دادن عملکرد خود به عوامل درونی، شخصی، یا گرایش افزایش دهند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه مقالات رشته روانشناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − دوازده =