بررسی اثربخشی سه راهبرد یادگیری(خلاصه کردن ، سازمان دادن ، رمز دادن) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش پایه اول مقطع دبیرستان و دانش آموزان عادی

تعلیم و یاد دادن نادانسته ها اولین و مهم­ترین پیام الهی و بزرگترین رسالت انبیا و معلمین بشر است و یادگیری وآموختن مهم­ترین وظیفه هر انسان است لذا از تولد تا مرگ و در هر زمان و موقعیتی باید این تعلیم و تعلم بین انسانها به نحو شایسته انجام گیرد. از طرف دیگر خداوند در وجود انسان توانمندی ها و استعدادهای شگرفی به ودیعه نهاده است  راهبرد یادگیری

چکیده :

بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش مقطع دبیرستان .روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غیره : نمونه گیری تصادفی ساده که از بین دانش آموزان تیز هوش دخترانه پایه اول ۲ کلاس گزینش شد که یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس گروه کنترل محسوب گردیدهمچنین ابزار اندازه گیری مورد استفاده آزمون راهبردهای یادگیری و آزمونهای رسمی نیمسال اول و نیمسال دوم.بوده است.

این تحقیق دانشجویی بررسی اثربخشی سه راهبرد یادگیری مشتمل بر ۱۵۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده

فصل یکم: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………… ۵

اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۷

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۸

سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۸

فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۹

تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………. ۹

فصل دوم: پیشینه پژوهش      

الف)تاریخچه نظریه های یادگیری ……………………………………………………………………… ۱۳

جایگاه هوشیاری در مکاتب روانشناسی………………………………………………………………… ۱۷

آغاز نظریه های شناختی یادگیری………………………………………………………………………… ۱۸

نظریه های رشد شناختی…………………………………………………………………………………… ۲۰

نظریه خبرپردازی یادگیری………………………………………………………………………………… ۲۳

الگوهای شناختی…………………………………………………………………………………………….. ۲۵

تاریخچه پژوهش های فراشناختی ………………………………………………………………………. ۲۸

ب)مرور مبانی نظری……………………………………………………………………………………….. ۳۰

حافظه کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………. ۳۱

تقطیع…………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

حافظه دراز مدت……………………………………………………………………………………………. ۳۴

تداخل………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

مدل پردازش اطلاعات در یادگیری …………………………………………………………………….. ۳۶

فرایندهای کنترل کننده در پردازش اطلاعات و استفاده موثراز آن در آموزش………………….. ۳۷

الف)فرایندهای کنترل کننده در ثبت حس  (اولین مخزن)………………………………………….. ۳۷

ب)فرایندهای کنترل کننده در حافظه کوتاه مدت و دراز مدت…………………………………….. ۳۸

اقسام حافظه دراز مدت……………………………………………………………………………………. ۳۸

حافظه رویدادی……………………………………………………………………………………………… ۳۸

حافظه معنائی…………………………………………………………………………………………………. ۳۹

حافظه روندی(روشی)……………………………………………………………………………………… ۴۰

شناخت چیست؟…………………………………………………………………………………………….. ۴۰

فرایندهای شناختی حافظه…………………………………………………………………………………. ۴۲

شناخت و رابطه آن با پردازش اطلاعات……………………………………………………………….. ۴۲

ب) فراشناخت چیست؟………………………………………………………………………………….. ۴۳

رابطه شناخت و فراشناخت……………………………………………………………………………….. ۴۴

عناصر تشکیل دهنده فرا شناخت………………………………………………………………………… ۴۶

طبقات دانش فراشناخت…………………………………………………………………………………… ۴۷

الف) اطلاعات فرد از نظام شناختی خود………………………………………………………………. ۴۸

ب) اطلاع فرد از تکلیف…………………………………………………………………………………… ۴۹

ج) اطلاع فرد از راهبردها…………………………………………………………………………………. ۴۹

فرا شناخت در برابر فرا حافظه…………………………………………………………………………. ۵۰

فرا شناخت در دانش آموزان………………………………………………………………………………. ۵۱

رشد فراشناخت………………………………………………………………………………………………. ۵۲

کمک به فراشناخت دانش آموزان………………………………………………………………………… ۵۳

اهمیت فراشناخت در آموزش…………………………………………………………………………….. ۵۴

کاربرداصول روانشناسی شناختی درتدریس……………………………………………………………. ۵۴

تشریح راهبردهای یادگیری……………………………………………………………………………….. ۵۵

راهبردهای شناختی در برابر راهبردهای فراشناختی …………………………………………………. ۵۶

تشریح راهبردهای شناختی و انواع آن………………………………………………………………….. ۵۹

۱ ) راهبرد تکرار یا مرور ذهنی…………………………………………………………………………… ۵۹

الف)راهبرد تکرار ویژه موضوع های ساده  و پایه…………………………………………………. ۶۰

ب) راهبرد تکرار ویژه موضوع های پیچیده و معنی دار…………………………………………….. ۶۱

۲) راهبرد بسط و گسترش معنائی…………………………………………………………………….. ۶۵

الف)راهبرد بسط ویژه تکالیف ساده و پایه………………………………………………………….. ۶۶

ب)راهبرد بسط ویژه تکالیف پیچیده……………………………………………………………………. ۷۰

۳) راهبردهای سازماندهی………………………………………………………………………………….. ۷۱

الف)راهبردهای سازماندهی ویژه تکالیف ساده و پایه…………………………………………….. ۷۲

ب) راهبردهای سازماندهی ویژه تکالیف پیچیده……………………………………………………… ۷۲

تشریح راهبردهای فراشناختی و انواع آن………………………………………………………………. ۷۵

دانش و کنترل خود……………………………………………………………………………………….. ۷۷

دانش و کنترل خودو خود تنظیمی……………………………………………………………………….. ۸۱

دانش و کنترل فرایند………………………………………………………………………………………… ۸۲

کنترل اجرائی رفتار………………………………………………………………………………………….. ۸۴

ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

نظم دهی………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

فراشناخت و فرایادگیری…………………………………………………………………………………… ۸۸

چگونگی تسهیل یادگیری………………………………………………………………………………….. ۸۹

یک یادگیرنده کارامد چیست؟……………………………………………………………………………. ۹۰

اهمیت یادگیرنده راهبردی شدن………………………………………………………………………….. ۹۱

ویژگی های یادگیرندگان راهبردی……………………………………………………………………….. ۹۲

ج)مرور تحقیقات قبلی…………………………………………………………………………………….. ۹۲

۱)پیشینه پژوهش در خارج……………………………………………………………………………….. ۹۲

نمونه پژوهشهای مربوط به تدوین مطالعه  پیش بین در این رابطه……………………………….. ۹۴

نمونه تحقیقات تجربی و شبه تجربی آموزش راهبردها ………………………………………….. ۹۶

پژوهشها در مناطق مختلف جهان………………………………………………………………………… ۱۰۰

۲-پیشینه پژوهش در ایران………………………………………………………………………………… ۱۰۲

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه (روش تحقیق)……………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………. ۱۰۹

ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

شیوه اجرای آزمون راهبردهای یادگیری………………………………………………………………… ۱۱۰

روش نمره گذاری…………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

اعتبار و روایی تست………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………. ۱۱۷

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. ۱۱۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

بخش اول:توصیف اطلاعات………………………………………………………………………………. ۱۲۰

بخش دوم:تحلیل یافته ها………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و بررسی نتایج……………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

پیشنهاد های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی اثربخشی سه راهبرد یادگیری را در زیر می توانید ببینید.

بررسی اثربخشی سه راهبرد یادگیری

چکیده :

بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش مقطع دبیرستان .روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غیره : نمونه گیری تصادفی ساده که از بین دانش آموزان تیز هوش دخترانه پایه اول ۲ کلاس گزینش شد که یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس گروه کنترل محسوب گردیدهمچنین ابزار اندازه گیری مورد استفاده آزمون راهبردهای یادگیری و آزمونهای رسمی نیمسال اول و نیمسال دوم.بوده است.

مقدمه

تعلیم و یاد دادن نادانسته ها اولین و مهم­ترین پیام الهی و بزرگترین رسالت انبیا و معلمین بشر است و یادگیری و آموختن مهم­ترین وظیفه هر انسان است لذا از تولد تا مرگ و در هر زمان و موقعیتی باید این تعلیم و تعلم بین انسانها به نحو شایسته انجام گیرد . از طرف دیگر خداوند در وجود انسان توانمندی ها و استعدادهای شگرفی به ودیعه نهاده است که به واسطه این خلقت به خود آفرین گفته و به انسان مقام اشرف مخلوقات داده است .

بیان مساله

در ایران همه نهادهای دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش همه ساله مبالغ هنگفتی از بودجه کشور را صرف مسائل آموزش و پرورش از جمله تربیت معلم ، تهیه و چاپ کتاب ، حقوق کارکنان،  تدارک کلاس های بازآموزی و کارآموزی ، تدریس روش های مختلف آموزشی و غیره می کنند. خانواده ها نیز سرمایه و وقت زیادی را صرف یادگیری فرزندان خود می کنند و حتی بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان وقت و نیروی زیادی را صرف مطالعه ، آموزش ویادگیری می کنند.

اهمیت موضوع پژوهش :(راهبرد یادگیری)

کدیور (۱۳۷۹) ضمن اشاره به عقیده اسلاوین (۱۹۹۴) مبنی بر تاکید روانشناسان تربیتی طی چندین دهه اخیر بر آموزش راهبردهای ویژه یادگیری به دانش­آموزان و نیز اشاره به نظر لفرانکویس (۱۹۹۷) مبنی بر تاکید بر یادگیری چگونه یادگرفتن به عنوان یکی از هدفهای کلی فرآیند یادگیری و تدریس ،آورده است : رابطه فراشناخت با سبکهای اسنادی و نتایج انگیزشی آن نیز باید مورد توجه معلم معتقد به دیدگاه روانشناختی قرار گیرد . بدون شک اگر دانش آموزان به این سو سوق داده و تشویق شوند

راهبرد یادگیری

الف)راهبردهای یادگیری شامل راهبرد مرور ذهنی (حفظ کردن ، تکرار کردن ، فهرست کردن ، رونویسی و خط کشیدن زیر موضوعات مهم) ، راهبرد بسط دهی (بوجود آوردن یک تصویر ذهنی ، ارتباط دادن ، تفسیر کردن ، خلاصه کردن ، مربوط کردن و استدلال کردن) ، راهبرد سازمان دهی (طبقه بندی کردن ، ردیف کردن مطالب ، تهیه نمودار ، جدول بندی کردن ، نشان دادن رابطه بین مطالب قدیم و جدید) و راهبرد نظارت بر درک مطلب (بررسی اشتباهات مربوط به درک مطلب ، خودپرسی ، تفسیر کردن و تجدید نظر کردن) است

تاریخچه نظریه های یادگیری

اندیشمندان از دیرباز به اهمیت یادگیری و ضرورت شناخت آن پی برده اند. به طوری که تاریخچه بررسی یادگیری به ۲۴۰۰ سال قبل یعنی دوران افلاطون و ارسطو باز می گردد. افلاطون معتقد بود که دانش ارثی است لذا آن را یکی از اجزاء طبیعی ذهن آدمی می دانست. به باور افلاطون، آدمی از راه اندیشیدن درباره محتوای ذهن خود کسب دانش می کند. از سوی دیگر، ارسطو معتقد بود که دانش، نتیجه تجربی حسی است و ارثی نیست

جایگاه هشیاری در مکاتب روان شناسی

پس از تحولات اساسی در علوم فیزیکی و تجربی در قرون ۱۹، اولین مکتب روان شناسی  تحت عنوان «ساختارگرایی» از ترکیب مکتب فلسفی تداعی گرایی و روش علمی به وجود آمد. رهبر مکتب به نام ویلهلم وونت(۱۸۳۳تا ۱۹۲۰) معتقد بود که : هشیاری قابل تجزیه به عناصر بوده و کوچکترین عنصر آن اندیشه است

آغاز نظریه های شناختی یادگیری:

مکتب شناختی تقریباً همزمان با مکتب رفتارگرایی به وجود آمد و روند آرام و کندی را طی کرده است. از قدیمی ترین و شاید سردسته نظریه های شناختی یادگیری، نظریه یادگیری گشتالت است.

نظریه یادگیری گشتالت: در نظریه های رفتارگرایی، یادگیری به فرآیند ایجاد تغییر در رفتار آشکار فرد گفته می شود. روان شناسان پیرو این مکتب معتقدند که برای مطالعه پدیده های پیچیده یادگیری باید آنها را به اجزای ساده­تری تجزیه کرد

پژوهش ها در مناطق مختلف جهان :

ـ الساندرو  و همکاران (۲۰۰۰) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر دانش فراشناخت در حل مسأله در دانشگاه کاتولیک میلان ایتالیا روی دانشجویان روان­شناسی و غیرروان­شناسی انجام دادند . نتایج نشان داد سطوح بالای دانش فراشناختی با عملکرد مناسب در حل مسأله ارتباط دارد ، همچنین این پژوهش اعلام کرد ، دانشجویان روان­شناسی به دلیل آگاهی بیشتر از راهبردهای شناختی و فراشناختی نسبت به سایر دانشجویان علوم انسانی در کاربرد شیوه های حل مسأله موفق­تر بودند .

پیشنهادهای کاربردی : (راهبردیادگیری)

۱ ـ لازم است به والدین و معلمان در زمینه راهبردهای یادگیری و تاثیر آن بر درک مطلب و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آگاهیهای لازم داده شود .

۲ ـ ایجاد واحد درسی در مراکز تربیت معلم برای آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه برای دبیران ، تا آنان بتوانند دانش آموزان خود را با این شیوه آگاه سازند و این روشها را به آنان آموزشی دهند .

۳ ـ مسئولین آموزش و پرورش می توانند برای معلمین مقاطع مختلف تحصیلی ، کلاسهای آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی را طراحی کنند .

منابع فارسی

بررسی اثربخشی سه راهبرد یادگیری

۱- آقازاده،محرم،احدیان،محمد(۱۳۷۷) ،مبانی نظری و کاربردهای آموزشی نظریه فراشناخت،تهران:انتشارات نوپردازان.

۲- آوانسیان،اما(۱۳۷۷) ،نقش آموزش فراشناختی در درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان دختر مدارس دو زبانه مقطع راهنمایی شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کودکان استثنایی،دانشگاه علامه طباطبایی.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

 

 

نظرات بسته شده است.