مقالات رشته روانشناسی

پایان نامه رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان هنگامی که فردی از طریق ابزار زبان با فرد دیگری ارتباط برقرار می کند ، رابطه ای میان آنان شکل می گیرد که نمونۀ آن را در طبیعت نمی توان یافت.همین توانایی برگرداندن اصوات بی معنا به کلمات گفتاری و نوشتاری ، مهم ترین امتیاز بشر ، یعنی زبان است. زبان ، رشد آن دسته از ویژگی هایی را ممکن ساخته است که انسان اندیشمند را از همۀ مخلوقات دیگر متمایز می سازد.

مطلب پایان نامه رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان مشتمل۱۶۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول ( کلیات تحقیق )

۱-۱بیان مسئله۳

۲-۱اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن۷

۳-۱اهداف پژوهش۸

۴-۱فرضیه های تحقیق۸

۵-۱جامعه آماری و محدوده زمانی و مکانی پژوهش۹

۶-۱روش تحقیق۱۰

۷-۱ابزار گردآوری اطلاعات۱۰

۸-۱سوالات پژوهش۱۱

۹-۱مروری بر تحقیقات پیشین۱۲

۱۰-۱تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی۱۵

فصل دوم (‌ادبیات و مبانی نظری )

۱-۲مقدمه۱۹

۲-۲رضایت شغلی و افزایش بهره وری۲۲

۳-۲رابطه شخصیت با موفقیت شغلی۲۴

۴-۲رابطه رضایت شغلی با شخصیت افراد۲۵

۵-۲تعاریف رضایت شغلی۲۷

۶-۲نظریه های رضایت شغلی۳۳

۷-۲شاخص های رضایت شغلی۳۴

۸-۲عوامل موثر بر رضایت شغلی۳۵

۹-۲رضایت شغلی و بهره وری۳۸

۱۰-۲عوامل موثر بر افزایش رضایت شغلی۴۱

۱۱-۲رضایت شغلی و تعهد سازمانی۴۷

۱۲-۲پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی۵۲

۱۳-۲رضایت شغلی و عملکرد۵۵

۱۴-۲اندازه گیری رضایت شغلی۵۶

۱۵-۲تعهد سازمانی۵۷

فصل سوم (‌روش شناسایی تحقیق )

۱-۳مقدمه۶۱

۲-۳جامعه آماری۶۱

۳-۳روش جمع ‌آوری اطلاعات۶۱

۴-۳حجم نمونه و روش اندازه گیری۶۲

۵-۳روش تجزیه و تحلیل داده ها۶۲

۶-۳محدودیت های تحقیق۶۲

۷-۳ابزار اندازه گیری۶۲

فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق )

۱-۴مقدمه۶۶

۲-۴آمار توصیفی۶۷

۳-۴آمار استنباطی۱۳۹

فصل پنجم ( نتیجه گیری و پیشنهادات )

۱-۵مقدمه۱۴۴

۲-۵نتیجه گیری۱۴۴

۳-۵پیشنهادات۱۴۶

۴-۵پیشنهاد برای پژوهش های آینده۱۴۷

۵-۵فهرست منابع و مأخذ۱۴۸

۶-۵پیوست

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله پایان نامه رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان را در زیر می توانید ببینید.

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان

بیان مساله

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان هنگامی که فردی از طریق ابزار زبان با فرد دیگری ارتباط برقرار می کند ، رابطه ای میان آنان شکل می گیرد که نمونۀ آن را در طبیعت نمی توان یافت.همین توانایی برگرداندن اصوات بی معنا به کلمات گفتاری و نوشتاری ، مهم ترین امتیاز بشر ، یعنی زبان است. زبان ، رشد آن دسته از ویژگی هایی را ممکن ساخته است که انسان اندیشمند را از همۀ مخلوقات دیگر متمایز می سازد.

ارتباطات اثربخش و رضایت شغلی :

وقتی اطلاعات، عقاید و احساسات از شخصی، گروهی یا منبعی به شخص، گروه یا منبع دیگری به منظور ایجاد تغییر در دانش، نگرش یا رفتار آشکار آنها انتقال می یابد فرایند ارتباط رخ می دهد (۱). یکی از مشکلات فرایند ارتباط این است که مردم به ندرت قادرند مقاصد واقعی خود را به طور کامل به سایرین انتقال دهند

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان امروزه در اغلب پژوهشهایی گه در سازمان های دولتی انجام می پذیرد ، بیشتر روی رضایت های بیرونی شغل مانند : حقوق و مزایا و پاداش و …. تأکید می گردد ، این در حالی است که عوامل درونی رضایت شغلی مانند مهارت های ارتباطی مدیران تأثیر به سزایی در افزایش رضایت شغلی کارکنان دارد.

رضایت شغلی و افزایش بهره‌وری

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان مشغله دائمی مدیران مقوله بهره‌وری می‌باشدکه می‌خواهند تولیدات بیشتری از منابع موجود بدست بیاورند. روش متداول همان تقسیم بیشتر کار به اجزا کوچکتر است که بتدریج پرسنل مهارت زیادی در کارشان بدست می‌آورد. اما کسب چنین مهارتهائی یک زیان عمده دارد.

رابطه شخصیت با موفقیت شغلی

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان در این باره کلین اظهار می‌دارد عواملی که در انتخاب شغل دخالت دارند با عواملی که باعث موفقیت می‌شوند، متفاوت‌اند. این خود سؤال مهمی است که برای موفقیت در شغل خاصی، چه نوع شخصیتی مناسب است؟ چون که فرد می‌خواهد با انتخاب شغل متناسب با شخصیت خود احساس ارزشمندی، عزت نفس، تعالی و والایی کند. اغلب اوقات به لحاظ خودخواهی‌ها، افراد می‌خواهند ابتداء برای خود و سپس برای جامعه احساس ارزشمندی کنند.

 رابطۀ رضایت شغلی با شخصیت افراد

اصولاً افرادی که از شغلشان راضی باشند بهتر و موثر تر کار می کنند اما بررسی های اخیر نشان داده است افرادی که شخصیت قوی تری دارند، راضی تر بوده و کارآیی بیشتری دارند. به گزارش خبرنگار مهر، محققان روانشناسی دریافتند که رضایت شغلی صرفا در گرو محیط کار ، همکاران و میزان درآمد افراد نیست

تعاریف رضایت شغلی

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان در منابع گوناگون، از رضایت شغلی تعاریف بسیار زیادی ارائه شده است که در این قسمت به چند نمونه از این تعاریف اشاره می‌کنیم.

با وقوع رکود اقتصادی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، بحث رضایت شغلی در سازمان‌هامطرح شد این زمانی بود که اکثر کارمندان و کارگران با توجه به کسادی و رکود اقتصادی واقع شده از شغل خود ناراضی بودند

نظریه‌های مختلف درمورد رضایت شغلی

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان در خصوص رضایت شغلی، نظریات مختلفی ارائه شده است. “بروفی” نظریه‌های رضایت شغلی را به شرح زیر تقسیم بندی کرده است.

  1. نظریه نیازها: میزان رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل می‌شود به دو عامل بستگی دارد: اول، چه مقدار از نیازها و به چه میزان از طریق کار و احراز موقعیت مورد نظر تأمین می‌شود دوم، چه مقدار از نیازها و به چه میزان از طریق اشتغال به کار مورد نظر تأمین نشده باقی می‌ماند.

رضایت شغلی و بهره وری

بر اساس آنچه گفته شد ، بدیهی است که رضایتمندی افراد از مشاغل خود ، نسبتی مستقیم با بهره وری دارد، برای تبیین بهتر این رابطه جا دارد به نقش سرمایه عظیم و ارزشمند نیروی انســــانی در بهره وری اشاره شود .انسان محور بهره وری است. کلیه سازمانها با هر ماموریتی که دارند

عوامل موثر بر افزایش رضایت شغلی

کارفرمایان به خاطر ارتباط خشنودی شغلی با تغییر شغل، غیبت از کار و کندی کار به این موضوع علاقمند هستند. غنی‌سازی شغلی(یا گسترش شغلی)، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، و زمان کاری شناور از جمله رویکردهایی هستند که برای این معضل به کار می‌روند.

رضایت شغلی و تعهد سازمانی

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان اغلب گفته می شود که “کارمند خوشحال یک کارمند کاراست” و یک کارمندخوشحال بایستی با شغلش ارضا شود. اهمیت رضایت شغلی از آنجا ناشی می شود که بیشتر افراد تقریبا نیمی ا زساعات بیداری خود را در محیط کاری می گذرانند. رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند.

پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش می یابد، از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.

اندازه گیری رضایت شغلی

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان رضایت شغلی نگرشی است که افراد درباره شغل خود دارند که نشات گرفته از ادراک افراد از شغلشان است. تعداد زیادی از سازمانها برای تعیین سطوح رضایت شغلی افراد از نگرش سنجی استفاده می کنند. یکی از ابزارهای معتبر برای سنجش رضایت شغلی، شاخص توصیفی شغل JDI)) است.

تعهد سازمانی

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان نگرش رضایت شغلی در سالهای اخیر بیشترین توجه را به خود جلب نموده است ولی اخیرا نگرش تعهد سازمانی عمومیت بیشتری پیدا کرده و در ادبیات تحقیق جایگاهی را به خود اختصاص داده که برای درک و پیش بینی رفتار سازمانی اهمیت پیدا کرده است.

نتیجه گیری

رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان برخورداری از کارکنانی متعهد و وفادار، مهم‌ترین عامل موفقیت در هر موسسه است. اولویت اصلی در هر شرکتی، باید جلب و حفظ کارکنان متعهد باشد. ناکامی در تحقق این امر، به معنای از دست دادن کارایی، عدم رشد و از دست دادن کسب و کار است. موفقیت در دنیای رقابتی، متعلق به شرکت‌هایی است که کارکنان متعهد و وفادار را بزرگ‌ترین سرمایه خود بدانند.

فهرست منابع و مآخذ

  1. بولتون ، رابرت – روانشناسی روابط انسانی – سهرابی ، حمید رضا و حیات روشنایی ، افسانه – انتشارات رشد – تهران –
  2. تی وود، جولیا – ارتباطات میان فردی – فیروزبخت ، مهرداد – انتشارات مهتاب – تهران –
  3. رابینز ، استیفن.پی –رفتار سازمانی – پارساییان ، علی و اعرابی،سید محمد – دفتر پژوهش های فرهنگی – تهران –(تک جلدی)
  4. رابینز ، استیفن.پی –رفتار سازمانی – پارساییان ، علی و اعرابی،سید محمد – دفتر پژوهش های فرهنگی – تهران – ( جلد دوم از دوره سه جلدی)
  5. سادات موسوی ، فاطمه و عبدالله پور ، ژیلا – رفتار غیر کلامی در روابط میان فردی – نشر دانژه – تهران –
  6. ساروخانی,باقر – روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول و دوم – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – تهران – ۱۳۸۳
  7. قادری ، اسماعیل و شناور ، بهزاد – تا چه میزان رضایت شغلی موفقیت سازمانی را به دنبال خواهد داشت؟ – ماهنامۀ صنعت خودرو – شماره ۱۰۹ – شهریور ۱۳۸۶.
  8. مورهد ، گرگوری و گریفین – رفتار سازمانی – الوانی ، سید مهدی و معمارزاده، غلامرضا – انتشارات مروارید – تهران

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی