مقالات رشته روانشناسی

رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان ابهر

رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران طرفداران اصلی روان شناسی انسان گرایانه در این دهه گوردن آلبورت ، آبراهام مازلودکارل راجرز عقیده دارند که یکی از احتیاجات ضروری و مبهرم انسان این است که نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد هیجان های خود را مستقیماً تجربه نماید و از نظر هیجانی رشد کند .

مطلب رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان ابهر مشتمل۸۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

فصل اول : ۵

مقدمه : ۶

بیان مسأله : ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۹

اهداف تحقیق : ۱۰

فرضیه ها ی تحقیق. ۱۰

تعاریف عملیاتی و نظریه واژه ها در مفاهیم : ۱۱

فصل دوم : ۱۳

پیشینه و ادبیات تحقیق. ۱۳

هیجان. ۱۴

تعریف هیجان. ۱۴

مناطق مهم مغز در رشد هیجان. ۱۶

سیستم لیمبیک ۱. ۱۶

هوش هیجانی.. ۱۷

تاریخچه ی این مفهوم. ۱۷

مدل توانایی هوش هیجانی.. ۲۰

هوش هیجانی و شخصیت.. ۲۷

عواطف در متون نظریات شخصیت.. ۲۹

هیجان و آسیب شناسی.. ۳۲

هوش هیجانی و سلامت روانی.. ۳۶

دیدگاههای مایر و سالوی در آموزش هوش هیجانی.. ۴۲

اکتساب هوش هیجانی.. ۴۳

آیا هیجان ها ذاتی هستند یا اکتسابی.. ۴۶

انواع هیجانات اساسی.. ۴۶

تحقیقات انجام شده در خارج : ۴۶

فصل سوم : ۵۱

جامعه مورد مطالعه. ۵۲

حجم نمونه. ۵۲

روش نمونه گیری : ۵۲

ابزار اندازه گیری در تحقیق : ۵۳

پرسش نامه سلامت عمومی گلرنبرگ GHQ.. 53

روش تحقیق. ۵۴

روش آماری مربوط به فرضیه : ۵۴

فصل چهارم : ۵۹

یافته ها و تجزیه  تحلیل داده ها ۵۹

فصل پنجم : ۷۶

بحث و نتیجه گیری.. ۷۶

بحث و نتیجه گیری : ۷۷

محدودیت ها : ۷۹

پیشنهادات : ۸۰

منابع و مآخذ. ۸۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان ابهر را در زیر می توانید ببینید.

رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران

مقدمه :

رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران طرفداران اصلی روان شناسی انسان گرایانه در این دهه گوردن آلبورت ، آبراهام مازلودکارل راجرز عقیده دارند که یکی از احتیاجات ضروری و مبهرم انسان این است که نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد هیجان های خود را مستقیماً تجربه نماید و از نظر هیجانی رشد کند .

بیان مسأله :

به این ترتیب هیجان که سال ها ارزش محوری خود را از دست داده بود و در سلامت انسان هیچ جایی برای این عنصر اساسی به رسمیت شناخته نمی شد و برعکس تمام مرکزیت دیدگاههای متفاوت را مسأله شناخت تشکیل می داد

اهداف تحقیق :

رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران هدف از تحقیق حاضر بررسی بین رابطه سلامت عمومی  و هوش هیجانی در بین دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر است که هدف کلی بررسی رابطه بین سلامت عمومی و هوش هیجانی است

تعاریف عملیاتی و نظریه واژه ها در مفاهیم :

تعریف نظریه هوش هیجانی: توانایی درک درست محیط  پیرامون ـ خود انگیزی، شناخت و کنترل احساسات خویش به طوری که این فرآیند بتواند جریان تفکر و ارتباطات را تسهیل نماید . (مایر و سالودی ۱۹۹۵) .

تعریف هیجان

تعاریف هیجان متعدد و اغلب متناقض می باشد ایت تضاد بعلت است که نمادهای متعددی از هیجان وجود دارد . هیجان شامل حداقل چهار جزء اصلیذیل می گردد : (۱) جزء بیانی یا حرکتی ، (۲) جزء ترکیبی ، (۳) جزء تنظیمی ، (۴) جزء یا ترکیب تشخیص یا پردازشی .

هوش هیجانی

تاریخچه ی این مفهوم

واژه هوش هیجانی (EL) و بهره ی هیجانی (EQ) ، بعنوان پرکاربردترین لغات و مفاهیم جدید در سال ۱۹۹۵ از سوی جامعه دیالکت۳ آمریکا انتخاب گردیدند . از آن پس تاکنون نیز تحقیقات درباره هوش هیجانی روبه افزایش می باشد .

مدل توانایی هوش هیجانی

رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مایر و سالوی اظهار می دارند ، گرچه بعضی اوقات در کاربرد علمی ، لازمست که هوش هیجانی به عنوان یک سازه ی واحد محسوب گردد ، لیکن در بیشتر کارهای ما هوش هیجانی می تواند به چهار شاخه تقسیم گردد : اولین شاخه ، احساس و بیان هیجانی ، که شامل بازشناسی و وارد نمودن اطلاعات کلامی و غیر کلامی از سیستم هیجانی می باشد .

هوش هیجانی و شخصیت

اصطلاحات انگیزش ، هیجان ، شناخت و خودآگاهی بطور خاصی در روان شناسی شخصیت به عنوان چهار جریان اصلی و مکانیزم های بوجود آورند . شخصیت مطرح گردید اند . انگیزش پایه ، دیدگاه درونی داشته و در مورد احتیاجات اولیه و تکاملی مانند غذا ، آب و دلبستگی و امنیت می باشد .

عواطف در متون نظریات شخصیت

رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران در نظریه روان تحلیلی۱ ، عواطف آشکار نقش محوری و شاید محوری تر ، از دیگر رویکردهای نظری مهم دارد . هم از نظر رشته عواطفی که مورد بررسی قرار می دهد و هم از جهت نقشی که عواطف در سازمان شخصیت ایفا می کند .

هیجان و آسیب شناسی

رابطه عاطفه ، خلق و هیجان : واژه «عاطفه» دارای حیطه مفهومی وسیعی است و توسط روان شناسان برای تجارب ویژه ای چون خلقیات ، احساسات ، نگرش ها ، ترجیح ها ، ارزشیابی ها و هیجان ها به کار برده می شود . همه این تجربیات هم از نظر شدت به یکدیگر فرق می کنند .

دیدگاههای مایر و سالوی در آموزش هوش هیجانی

رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مایر معتقد است که هوش هیجانی یک نوع ظرفیت روانی برای معنا بخشی و کاربرد اطلاعات هیجانی می باشد . افراد در این مورد ظرفیت های گوناگونی دارند ، بعضی در حد متوسط و بعضی دیگر ماهر یا خبره اند .

اکتساب هوش هیجانی

رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران اگر کسی بخواهد در هوش هیجانی پیشرفت کند ، چگونه است ؟ بیشتر مهارت ها در اثر تعلیم و تربیت پیشرفت می گردد و احتمال دارد که این برای حداقل بعضی از مهارتهای مرتبط با هوش هیجانی صحیح باشد .

آیا هیجان ها ذاتی هستند یا اکتسابی

رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران تحقیقات انجام شده در مورد هیجانات نشان می دهند که تقریباً نوزادان هیجان ذاتی دارند که عبارتند از ترس ، خشم و عشق بقیه اعمال هیجانی انسان تابع یادگیری است که از طریق شرطی شدن ، یادگرفتن برحسب آزمایش و خطا و یادگرفتن از طریق تجارب دیگران یادگرفته می شوند .

بحث و نتیجه گیری :

اگرچه بعضی اوقات در کاربرد علمی با لازم است که هوش هیجانی به عنوان یک سازه ی واحد محسوب گردد، لیکن در بیشتر کارهای ما هوش هیجانی می تواند به چهار نشانه تقسیم شوند و هوش هیجانی می تواند در اختلال اضطراب و جسمانی، اختلال رفتاری تاثیر بسزایی داشته باشد که تحقیق انجام شد.

پیشنهادات :

۱ ) استفاده از مطالب و منابع معتبر جهت ارائه بهتر تحقیق ؛

۲ ) استفاده از پرسش نامه های معتبر جهت تحقیق بهتر ؛

۳ ) بالا بردن فرصت زمانی جهت ارائه بهتر تحقیق ؛

منابع و مآخذ

هومن ـ علیرضا ـ ۱۳۸۱ هیجان و هیجان خواهی ـ انتشارات بهمن سال ۱۳۸۳ ـ تهران

شفیع آبادی ـ عبدالله ۱۳۸۰ انگیزش و هیجان ـ انتشارات نور سال ۱۳۸۵ ـ تهران

دلاور ـ علی . ۱۳۷۹ ـ روش تحقیق در علوم تربیتی ـ انتشارات آگاه ۱۳۸۰ تهران

ناصری ـ علی ۱۳۸۰ هیجان طلبی ـ انتشارات بیان ۱۳۷۹ ـ تهران

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

 

 

 

برچسب ها