مقالات رشته علوم اجتماعی

رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ اضطراب و انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین اجرا شده است.

جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد.

مطلب رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر  مشتمل ۵۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر. ۲

علل ترس و اضطراب امتحان : ۱۴

بعد ترس : ۱۴

نظریه های اضطراب : ۱۵

اضطراب به عنوان یک تعارض ناهشیار : ۱۵

اضطراب به عنوان پاسخ آموخته شده : ۱۶

اضطراب در معنا نداشتن کنترل : ۱۶

عوامل کمک کننده به ایجاد اضطراب نگرانی : ۱۷

جایگاه انگیزش در روان شناسی و دیدگاههایی دربارۀ انگیزش : ۱۹

(دکتر محمدکریم خداپناهی، انگیزش و هیجان، ۱۳۸۱ ، ص ۹ ) ۲۱

انگیزۀ پیشرفت چیست؟ ۲۱

تفاوتهای جنسی در نیاز پیشرفت : ۲۵

آموزش انگیزۀ پیشرفت : ۲۶

مقایسه نظر اتکینسون، هال ولوین : ۳۰

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور : ۳۲

فصل سوم : ۳۳

روش شناسی پژوهش.. ۳۳

روپژوهش حاضر از نوع همبستگی است : ۳۳

نمونه آماری : ۳۴

ابزار پژوهش : ۳۴

معرفی ابزار پژوهش : ۳۴

۱ ) پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس : ۳۴

۲ ) پرسشنامه اضطراب کتل : ۳۵

روش نمونه گیری : ۳۵

روش اجرای پژوهش : ۳۵

روش آماری : ۳۶

فصل چهارم : ۳۶

تجزیه و تحلیل داده ها ۳۶

بحث و نتیجه گیری : ۴۵

محدودیتهای پژوهش : ۴۶

پیشنهادات : ۴۷

منابع : ۴۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

اضطراب نقش عمده ای در بین آسیب های روانی بازی می کند در فهم و رشد شخصیت نیز کمک زیادی می نماید. اضطراب معمولاً نقش مهمی در رشد طبیعی و نیز در فرایندهای فرضی در تمام سنین عمر بر عهده دارد.

بیان مسأله :

 هر انسانی برای رسیدن به هدف و مقصد خود تلاش می کند در ضمن این کوشش ها و تلاش ها با موفقیت و شکست نیز مواجه می شود.

اهمیت و ضرورت مسأله :

 اکثر صاحب نظران وجود اضطراب را در کاهش انگیزۀ پیشرفت مؤثر می دانند. نکتۀ قابل تأسف این است که اضطراب انگیزه را در دانشجویان کاهش می دهند

 فرضیه های تحقیق :

 ۱ ) بین انگیزه پیشرفت و اضطراب رابطه وجود دارد.

۲ ) انگیزه و پیشرفت دانشجویان دختر و پسر متفاوت است.

۳ ) میزان اضطراب دانشجویان دختر و پسر متفاوت است.

انگیزۀ پیشرفت :

انگیزه ایست که درونی در فرد برای به پایان رساندن موفقیت آمیز که یک تکلیف، رسیدن به یک هدف یا دستیابی به درجۀ معنی از شایستگی در یک کار.

تعریف عملیاتی انگیزه پیشرفت :

عبارت است نمره ای است که آزمودنی ها از آزمون انگیزه پیشرفت به دست آورده است.

فرویر :

اضطراب حالت عاطفی نامطلوبی است که تا تغییرات پسیکو فیزیولوژیک در پاسخ به یک تعارض درون روانی همراه می باشد.

فرضیه ها :

 متغیر مستقل : اضطراب متغیر ملاک

متغیر وابسته : انگیزۀ پیشرفت

متغیر دخالت هنده (مداخله گر) : جنسیت

اضطراب :

حالت عاطفی ناخوشایند و مبهمی است که ویژگی آن درجات مختلف ترس و نگرانی است، به عبارت دیگر اضطراب عبارت است از یک ناراحتی دردناک ذهنی دربارۀ پیش بینی یک تهدید و یا ناخوشی در آینده است.

اضطراب امتحان :

 اضطراب امتحان نوع خاصی از اضطراب نسبت به ارزیابی توانایی ذهنی فردی دانش آموزان است اضطراب امتحان یکی از وجوه مشترک شخصیت اکثر جوانان است. اکثر دانشجویان عملاً از اضطراب امتحان رنج می برند.

ویژگیهای فرد مضطرب :

 رفتار فرد مضطرب شبیه رفتار یک فرد نگران است. فرد مضطرب یا نگران ممکن است ناراختی خود را در درون بریزد و با این کار آن را تشدید کندد و یا بیرون بریزد یا به زبان آورد و با این کار توجه و دلسوزی در اشکال معتدل تر ممکن است به صورت رفتاری چون افسردگی، حساسیت شدید و عصبیت ناآرامی و بی قراری زود عصبانی شدن، بی خوابی و خواب ناراحت بیان می شود.

رابطه اضطراب، تعارض و ناکامی :

 دانشجویانی که درباره امتحان مضطرب است با اندیشیدن درباره راه و چاره ای مانند شرکت نکردن در امتحان و پیدا کردن بهانه ای برای به عقب انداختن امتحان از یک حالت تعارض رنج می برد.

رابطه اضطراب با ترس و نگرانی :

 زمانی که نگرانی فرد شدت یابد فرد دچار اضطراب می گردد. از جمله ویژگی های اضطراب ترس، ناراحتی و پیش بینی مهلکه ای است که از راه فرار ندارد و معمولاً با احساس درماندگی دریافتن چاره و راه حل است.

 علل اضطراب :

 در بسیاری از موارد افرادی که اضطراب را تجربه می کنند در بیان اضطراب خویش درمانده اند البته مواردی نیز وجود دارد که علت اضطراب را در آنها می توان مشخص نمود

 اضطراب طبیعی :

 شامل آن لحظات اضطراب آوری است که برای مثال شخصی قبل از ورود به جلسه امتحان تجربه می کند.

اضطراب نابهنجار و غیرطبیعی :

 شامل احساسات و رفتاری است که از کارایی علمی شخص جلوگیری به عمل آورد. در اضطراب شدید شخص در یک حالت فشار و تنیدگی ناشی از تعارضات درونی قرار می گیرد که با وجود به کار گرفتن انواع مکانیسمهای دفاعی نیز قادر به تخفیف آن نخواهد بود

 بعد ترس :

 در اغلب بحثهای مربوط به هیجان، ترس جای مهمی را به خود اختصاص داده است. وقتی آن را به عنوان علت اصلی اختلالات عصبی شناخته اند این هیجان شدید از آن جهت اهمیت ویژه ای دارد که در آن حالت فشار و تخریب به طور بالقوه از نظر مقدار و اهمیت بر حالت سازندگی تفوق دارد

اضطراب به عنوان یک تعارض ناهشیار :

 فروید اضطراب روان رنجور را نتیجه یک تعارض ناهشیاری می دانست که بین تکانه های نهاد و محدودیتهای که خود و فراخود اعمال می کنند، ایجاد می شود.

اضطراب به عنوان پاسخ آموخته شده :

 در نظریه یادگیری اجتماعی به جای تعارض های درونی، شیوه هایی در مدار توجه قرار می گیرد که طی آن اضطراب را از یادگیری با برخی موقعیتها مرتبط می شود دختر بچه ای که والدینش او را به خاطر عصیان در برابر خواسته هایشان و پافشاری بر خواسته های خودش تنبیه کرده اند،

اضطراب در معنا نداشتن کنترل :

 در سومین دیدگاه گفته می شود احساس اضطراب دست می دهد که آدمی با موقعیتی روبرو می شود که کنترلی بر آن ندارد.

کنار آمدن با اضطراب (رفع یا کاهش آن ) :

 کنار آمدن با اضطراب یا از راه تمرکز یافتن بر خود مسئله صورت می گیرد (یعنی جستجوی شیوه های تغییر موقعیت اضطراب زا یا اجتناب از آن موقعیت) یا از راه تمرکز یافتن درهیجان حاصل (یعنی یافتن راههای برای کاهش احساس اضطراب

 رفتارهای بازرگانی :

مک کله لند بین نیاز پیشرفت اشخاص و الگوی رفتاری مربوط به امور بازرگانی همبستگی نیرومندی می بیند وی دانشجویان را از نظر پیشرفت مورد بررسی قرار داد

تفاوتهای جنسی در نیاز پیشرفت :

 یک جنبه جالب از نوشتارهای پژوهشی مربوط به انگیزه پیشرفت مربوط به فقدان بینی اطلاعات درباره ی پویای این انگیزه در زنان است.

آموزش انگیزۀ پیشرفت :

 تا مدتی پیش، بیشتر به انگیزۀ پیشرفت، به عنوان صفتی شخصیتی نگریسته می شود ولی امروزه آنرا آموختنی و اکتسابی تلقی می کنند که به وسیلۀ آموزش قابل انتقال است و از طریق برنامه های آموزشی می توان خصوصیات و تمایلات موفقیت طلبی را در افراد به وجود آورد.

نظریۀ اتکینسون دربارۀ انگیزۀ پیشرفت :

اتکینسون (۱۹۵۷، ۱۹۶۴) مانند هال و لوین تلاش کرد تا تعیین کنندگان رفتار را بشناسد و بین مؤلفه ها ارتباط ریاضی برقرار کند وجه تمایز اتکینسون از دیگر صاحب نظران پژوهشهای انگیزش این است که وی برتفاوتها میان فردی بسیار تأکید می کند ولی با همه این احوال نظریه وی با نظریه هال و لوین شباهت بسیار دارد

مقایسه نظر اتکینسون، هال ولوین :

پیش از این متذکر شدیم که بین اتکینسون، هال ولوین در زمینه نظریه انگیزشی دیدگاههای مشترک و تمایزهایی وجود دارد. به عوامل تعیین کننده رفتار از دیدگاه آنها می پردازیم.

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور :

 رحیم زاده در سال ۱۳۷۰ در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه انگیزش بشریت و استرس در بین دانش جویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که تحقیقات انجام شده اینطور بیان می کند

روش نمونه گیری :

 روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس می باشد به دلیل محدودیت در انتخاب نتوانسته ایم از نمونه گیری تصادفی استفاده کنیم. بنابراین در نمونه گیری در دسترس قطعاً نمی توان نتیجه را به جامعه تعمیم دهیم.

روش اجرای پژوهش :

 این آزمونها (اضطراب کتل و انگیزۀ پیشرفت هرمنس) در بین دانشجویان مذکر و مؤنت دانشگاه پیام نور قزوین که همۀ آنها در دسترس و در محدودۀ سنی (۲۶ – ۲۰) ساله بودند اجرا شد.

روش آماری :

 برای تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. در سطح آمار توصیفی از میانگین واریانس استفاده شده و در سطح آمار استنباطی از آزمون T و همبستگی استفاده گردید.

فرضیه ی صفر :

بین دختران و پسران از لحاظ اضطراب تفاوت معنی داری هست دارد.

بحث و نتیجه گیری :

 هر انسانی برای رسیدن به هدف و مقصد خود باید تلاش کند تا بتواند به اهداف نهایی که در زندگی دارد دست یابد.

 منابع :

 ۱ )باقری، مسعود، تأثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی، ماهنامه ی پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، شماره ی چهارم، سال هشتم، ۱۳۷۱ .

۲ ) پارسا، محمد، انگیزش و هیجان، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، ۱۳۷۹ .

۳ ) جیمز، جودی، (۱۳۷۷)، کلام جسم، ترجمه آرین ابوک، تهران، انتشارات نسل نو اندیش.

۴ ) خداپناهی، کریم، انگیزش و هیجان، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها است، چاپ سوم، تابستان ۱۳۸۱ .

۵ ) فرجی، ذبیح الله، انگیزش و هیجان، انتشارات خردمند، تهران، پاییز ۷۲ .

۶ ) فرجی، ذبیح الله، انگیزش و هیجان و واکنش روان تنی، انتشارات میترا، زمستان ۱۳۵۷ .

۷ ) فولادگر، بهروز، انگیزه ی پیشرفت، نشریه اسرار، بهار ۸۴ .

۸ ) مازلو، آراهام (مؤلف)، انگیزش و شخصیت، رضوانی، احمد (مترجم)، انتشارات آستان قدس رضوی، تابستان ۷۵ .

۹ ) نشریه اسرار، ۱۳/۲/۸۴ ، عنوان انگیزۀ پیشرفت، بهروز فولادگر، بهروز فولادگر.

۱۰ ) نشریه همشهری، ۲۵/۹/۷۸ ، عنوان انگیزه پیشرفت، بهروز فولادگر.

۱۱ ) پلاچیک، رد برت، عوامل اضطراب زا و هیجان ها، ترجمه محمود رمضان زاده، انتشارات آستان قدس رضوی، بهمن ماه ۱۳۶۵ .

۱۲ ) رپس لنفورد، مختصری روانپزشکی، انتشارات نشر دانشگاهی، ۱۳۶۴ .

۱۳ ) دلاور، علی، روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۶ ، اصغر مقدم، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۱ .

۱۴ ) سیف، علی اکبر، روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش)، تهران، آگاه، ۱۳۶۸ .

۱۵ ) کمند زرین حمید، مجله تربیت، ماهنامه پرورشی وزارت آموزش و پرورش، فروردین ۱۳۷۴ ، ص ۳۰ – ۴۳ .

۱۶ ) نوابی نژاد، شکوه، رفتارهای بهنجار و نابهنجار، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، ۱۳۷۲ .

لطفاً به این سؤالات صادقانه پاسخ دهید این برگه ها محرمانه در نزد ما خواهد ماند.

۱ ) توجه من نسبت به اشخاص یا سرگرمیها تقریباً به سرعت تغییر می کند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 9 =