روش تحقیق

تفاوت زندگی نامه دینی دونسل(بررسی نمونه ای از فرزندان دهه ۶۰ و والدین آنها)

نخستین بار اصطلاح شکاف نسل ها در دهه ی ۶۰در کشورهای غربی مطرح شد که به نحوی اختلافات فرهنگی میان فرزندان و والدینشان را تشریح می کرد. این در حالی است که طی سالهای اخیر تفاوت قابل توجهی میان ارزشهای جوانان با والدینشان مشاهده می شود. اینکه چه عواملی باعث بروز این شکاف می شوند. دینداری

این تحقیق دانشجویی تفاوت زندگی نامه دینی دونسل( بررسی نمونه ای از فرزندان دهه ۶۰ و والدین آنها )  مشتمل بر   ۱۱۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات

۱-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲ضرورت واهمیت موضوع………………………………………………………………. ۴

۱-۳بیان مسئله……………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم:روش تحقیق

۲-۱روش تحقیق…………………………………………………………………………………… ۸

۲-۲روش انتخاب نمونه…………………………………………………………………………. ۹

۲-۳روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………. ۱۰

۲-۴مشکلات و تنگناها………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل سوم:پیشینه ی تحقیق

۳-۱تحقیقات انجام شده ی داخلی ………………………………………………………… ۱۳

 • سنجش دینداری جوانان وعوامل مؤثربرآن………………………………… ۱۳
 • فردگرایی و دین داری……………………………………………………………….. ۱۴
 • نظریه ی سکولار شدن………………………………………………………………. ۱۵
 • عوامل مؤثر بر نگرش های مذهبی…………………………………………………… ۱۵
 • بررسی جامعه شناختی تأثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی برنگرش دینی دانشجویان ۱۶
 • بررسی جامعه شناختی تأثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جنسیت بردینداری جوانان ۱۶
 • بررسی میزان دین گرایی و ایمان دینی در بین دانشگاهیان……………….. ۱۷
 • بررسی تعریف عملیاتی دینداری در پژوهش های اجتماعی ………………. ۱۷
 • تأثیردینداری برنگرش های سیاسی…………………………………………………. ۱۸

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱داده های ناظربه واقع…………………………………………………………………….. ۲۰

۴-۱-۱طبقه ی اجتماعی و دینداری………………………………………………………… ۲۰

۴-۱-۲رابطه ی تحصیلات و شغل با دینداری………………………………………. ۲۵

۴-۲تجربه های و روابط شکل دهنده ی زندگی………………………………………. ۲۵

۴-۲-۱روابط شکل دهنده……………………………………………………………………… ۲۵

۴-۲-۲نقش مذهب در شکل دهی پیوندهای اجتماعی……………………………….. ۲۸

۴-۲-۳تجربه های شکست و تنهایی………………………………………………………. ۳۲

۴-۲-۴ محدودیت ها و ممنوعیت ها………………………………………………………. ۴۱

۴-۲-۵ ایجادحس معنا- تزلزل حس معنا……………………………………………….. ۴۶

۴-۳ارزش ها و التزامات کنونی ……………………………………………………………. ۴۹

۴-۳-۱ارزش ها و اعتقادات…………………………………………………………………… ۴۹

۴-۳-۲هدف زندگی……………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۳-۳نقش اراده ی انسان……………………………………………………………………. ۷۰

۴-۳-۴ناامیدی……………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۳-۵نگرانی ها از آینده ……………………………………………………………………… ۷۷

۴-۳-۶معنای مرگ……………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۳-۷چرابرخی بیشتر رنج می برند…………………………………………………….. ۸۷

۴-۳-۸آیا زندگی مطابق با تلاش هرکس به اوپاداش می دهد؟………………… ۸۹

۴-۳-۹زندگی انسان روی کره ی زمین………………………………………………….. ۹۲

۴-۴دین……………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۴-۴-۱وقتی خدارا می پرستید چه احساسی دارید؟……………………………….. ۹۴

۴-۴-۲رابطه ی دین و اخلاق………………………………………………………………… ۹۷

۴-۴-۳ تصویر ایمان بالغ…………………………………………………………………….. ۱۰۱

 

فصل پنجم: نتیجه گیری تحقیق

نتیجه گیری تحقیق …………………………………………………………………………….. ۱۰۸

منابع …………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

ضمائم ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

– متن مصاحبه نامه ……………………………………………………………………………. ۱۱۷

–  متن پیاده شده ۳۰ مصاحبه ……………………………………………………………. ۱۲۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تفاوت زندگی نامه دینی دونسل( بررسی نمونه ای از فرزندان دهه ۶۰ و والدین آنها ) را در زیر می توانید ببینید.

تفاوت زندگی نامه دینی دونسل( بررسی نمونه ای از فرزندان دهه ۶۰ و والدین آنها )

 

مقدمه

نخستین بار اصطلاح شکاف نسل ها در دهه ی ۶۰در کشورهای غربی مطرح شد که به نحوی اختلافات فرهنگی میان فرزندان و والدینشان را تشریح می کرد. این در حالی است که طی سالهای اخیر تفاوت قابل توجهی میان ارزشهای جوانان با والدینشان مشاهده می شود. اینکه چه عواملی باعث بروز این شکاف می شوند.

ضرورت و اهمیت موضوع

چنانچه علل عدم تفاهم بین والدین و فرزندان ریشه یابی گردد و نسخه ای جهت ایجاد تفاهم بین آنها ارائه گردد می توان از بروز بسیاری از ناهنجاری ها در بین جوانان و در جامعه پیشگیری نمود.انسان دارای نیازهای متعدد و متنوعی است ،نیازهای مادی و معنوی ، فردی و اجتماعی و یکی از نیازهای او نیاز به دین است و از آنجا که یکی از نیازهای اصلی انسان نیاز به دین است بحث خود را در رابطه با والدین و فرزندان بیشتر معطوف به زندگی نامه ی دینی آنها کرده ایم.

بیان مسئله

خانواده بنیادی ترین نهاد جامعه است و می توان ریشه ی بسیاری از نا آرامی ها و نا امنی ها را در وجود آن جستجو کرد.چرا که خانواده اولین محیطی است که فرزند پس از تولد در آن پرورش می یابد و از آن تاُثیر می پذیرد و این تاُثیر در طول زندگی فرد در خانواده و حداقل تا سن بلوغ و جوانی وجود دارد و پس از آن نیز به طور کلی قطع نمی شود .

روش تحقیق

در ابتدا موضوع تحقیق خود را که تفاوت زندگی نامه ی دینی بین ۲ نسل است پس از گفتگو با استاد راهنما انتخاب نمودم. مناسب ترین روش برای گردآوری داده ها در مورد چنین موضوعی روش تحقیق کیفی است. و ابزار آن نیز مصاحبه­ی عمیق است. فرم و محتوای مصاحبه از محقق نظریه پرداز برجسته در حوزه­ی رشد و تحول ایمانی جیمز فولر و با ترجمه ی استاد راهنما در اختیار من قرار گرفت که متن آن در بخش ضمایم آمده است.

۱تحقیقات انجام شده داخلی

سنجش دینداری جوانان و عوامل موثر بر آن (دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی).پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در این تحقیق براساس مدل گلاک و استارک ابعاد دین داری بررسی شده است. براساس نظریه ی آنها ۴ بعد برای دین داری متصور شدیم: بعد اعتقادی، بعد تجربی، بعد پیامدی، و بعد مناسکی. نتایج این تحقیق نشان می دهد

ارزشها و التزامات کنونی

۴-۳-۱ ارزشها و اعتقادات

ممکن است درفردی اعتقادات مذهبی بیشتر از مسائل دیگر اهمیت داشته باشد و در شخص دیگر توجه به انسانیت و مردم داری و در شخص دیگر مسائل مادی و در دیگری همه ی موارد. ولی آنچه مهم است این است که آیا همه ی انسانها به آنچه که عقیده دارند عمل می کنند ؟ به عقیده ی من تفاوتی که میان نسل جدید و والدین آنها وجود دارد این است که نسل جدید درحال حاظر نسبت به قبل به ظاهر، تجملات، آراستگی و مادیات اهمیت بیشتری می دهند.

نتیجه ی تحقیق

خانواده تاثیر بسیار زیاد ، مهم و تعیین کننده ای را بر میزان دین داری و یا دین گریزی فرزندان ایفا می کند چرا که جوانان در درجه ی اول خانواده و پدر و مادر خود را نمونه و الگوی زندگی خویش قرار می دهند و اکثراً راهی را
می روند که پدر و مادر آنها رفته است ولی مسئله ی مهم در اینجا نوع رفتار خانواده ،چگونگی انتقال دانسته ها و تجربیات به فرزندان و میزان سخت گیری خانواده در انجام امور دینی می باشد

منابع

تفاوت زندگی نامه دینی دونسل( بررسی نمونه ای از فرزندان دهه ۶۰ و والدین آنها )

 • بنیادهای روان شناسی، دکتر محمد پارسا، صفحه۴۰۵-۴۰۰ . انتشارات سخن، تهران۱۳۸۲
 • سنجش دینداری جوانان و عوامل مؤثر برآن ( دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 • فردگرایی و دینداری، عاطفه توکلی به راهنایی دکتر آزاده. استادمشاور:دکتر سراج زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا، دانشکده ی علوم اجتماعی۱۳۸۵.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

برچسب ها