داور (دادگستر)

داور د راصل دادور می باشد و دادور به معنای حکم. داوری در لغت بمعنای حاکم وکسی است که میان نیک وبد حکم می کند وکسی که برای قطع وفصل مرافعه دو یا چند نفر انتخاب می شود ونیز به معنای قضاوت وانصاف درباره نزاع وکشمکش ومرافعه دو یا چند نفر.همچنین داوردرلغت به معنای اسم خداوند تبارک وتعالی است و به معنای روز رسیدگی نیز آمده است.

مطلب داور (دادگستر)  مشتمل۱۰۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

انگیزه های دوری در تاریخ حقوق اسلام: ۴

بخش اول-داوری در حقوق موضوعه ایران. ۹

۱-تعریف داوری.. ۱۰

مبحث دوم: ۱۵

انواع داوری.. ۱۵

داوریهای موردی: ۱۸

مبحث سوم: ۲۱

زوال داوری: ۲۱

موارد انتخاب داور از ناحیه دادگاه: ۲۳

۳-تفسیر توافق طرفین. ۲۵

۵-قابلیت ارجاع به داوری(قابل داوری بودن) ۲۷

۵-۱-اهلیت.. ۲۹

مبحث پنجم: ۴۳

افراد محروم از داوری: ۴۳

مبحث ششم. ۴۵

رسیدگی وصدور نظریه داوری: ۴۵

طریقه صدور نظریه داور: ۴۶

مبحث دهم: ۴۷

ابلاغ اوراق مربوط به داوری وشروع داوری.. ۴۷

بخش دوم. ۵۷

داوری در حقوق بین المللی.. ۵۷

تحویل تاریخی داوری: ۵۷

مبحث اول: ۵۹

موافقت نامه داوری.. ۵۹

تعریف موافقت نامه داوری.. ۵۹

مبحث دوم: شکل موافقت نامه داوری.. ۶۳

شرط داوری ضمن قرارداد وقرارداد داوری جداگانه. ۶۳

مبحث سوم: ۶۵

شرط داوری بوسیله ارجاع. ۶۵

مبحث چهارم:لازمه کتبی بودن موافقت نامه داوری.. ۷۰

موافقت نامه داوری کتبی.. ۷۰

امکان شفاهی بودن قرارداد داوری.. ۷۳

مبحث ششم. ۸۱

مبحث هفتم. ۹۴

موافقت نامه داوری ودعوی مطروحه نزد دادگاه وقرار تامین یا دستور موقت صادره از دادگاه ۹۴

مبحث هشتم. ۹۹

داوری بوسیله اطلاق تجارت بین المللی: ۹۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

خلاصه ای کوتاه از مقاله داور (دادگستر)  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

داور د راصل دادور می باشد و دادور به معنای حکم. داوری در لغت بمعنای حاکم وکسی است که میان نیک وبد حکم می کند وکسی که برای قطع وفصل مرافعه دو یا چند نفر انتخاب می شود ونیز به معنای قضاوت وانصاف درباره نزاع وکشمکش ومرافعه دو یا چند نفر.همچنین داوردرلغت به معنای اسم خداوند تبارک وتعالی است و به معنای روز رسیدگی نیز آمده است.

انگیزه های دوری در تاریخ حقوق اسلام:

داوری در بین ملتهای عرب قبل از اسلام از صورت فوق العاده ای برخوردار است وبوده واعراب بدوی تنها محکمه داوری را به رسمیت می شناخته اند وبا ظهور دین مبین اسلام محکمه داوری نشو ونمای فوق العاده ای داشتند و از نظر بعضی ملتهای عرب و از نظر بعضی دولتها دادگستری اصلی بشمار می رفته است.

بخش اول-داوری در حقوق موضوعه ایران

مبحث اول: داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی که اصحاب دعوی انها را به تراضی انتخاب نموده ویا اینکه از طریق مراجع قضایی به قید استقرا برگزیده شده اند.

تعریف داوری

بند (الف) از ماده ۱ ق.د.ت.ب داوری را چنین تعریف می نماید:

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی

در حالیکه بند (الف) از ماده ۲ ق.نمونه بدون اینکه تعریفی از داوری بدست دهد

انواع داوری

داوریهای بین المللی در یک تقسیم بندی کلی به داوری نهادی(سازمانی) وداوری موردی یا خاص طبقه بندی می شوند.

داوری سازمانی:

بعلت اهمیت واستقبال روزافزون از داوری بازرگانی بین المللی، موسسات ونهادهای دائمی بوجه آمده اند که حرفه وکارشان داوری بین بازرگان در سطح بین المللی می باشد.

داوریهای موردی:

به داوریهایی اطلاق می گردد که داوری بعنوان یک نهاد یا تاسیس فقط برای رسیدگی یک موضوع یا اختلاف خاصی تشکیل میشود وپس از اینکه داوری انجام یافت و رای صادر گردید ماموریت داوران خاتمه می یابد ونهاد داوری منتفی می باشد.

زوال داوری:

را در صورت تراضی کتبی طرفین: قانونگذار از تراضی کتبی طرفین نام برده است و این می رساند که قصد داشته به قراداد داوری اعتبار خاصی ببخشد که به خواست احد طرفین قرارداد داوری از بین نرود  زیرا قرارداد داوری مانند سایر قراردادها با تراضی کتبی طرفین بلااثرمیشود حال خواه داور تعیین شده باشد ویا اینکه طرفین فقط در اصل داوری تراضی کرده باشد اگر داورها تعیین شده باشند طرفین نیز به تنهایی حق عزل آنها را ندارند مگر به تراضی یکدیگر.

موارد انتخاب داور از ناحیه دادگاه:

هرگاه طرفین د اور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشد موارد مختلفی در قانون پیش بینی شده است:

۱-در مورد اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد:ابتدا دادگاه به اصل معامله یا قرارداد رسیدگی کرده وپس از احراز معامله وقرارداد نسبت به انتخاب داور اقدام میشود.

قابلیت ارجاع به داوری(قابل داوری بودن)

این امر پذیرفته شده است که در سیستم های حقوقی ملی مختلف، محدودیتهایی راجع به قابل داوری بودن اختلافات وجود دارد.این محدودیتها به دودسته تقسیم می شوند. محدودیتهایی که ناشی از ماهیت اختلاف یا موضوع اختلاف می باشد بدین معنی که برخی از موضوع قابلیت ارجاع به داوری ندارند وآنها را تحت عنوان قابلیت ارجاع به داوری از جهت موضوع می نامند. برخی دیگر از محدودیتها به اهلیت اشخاصی که یک طرف داوری می باشند مربوط است وآنها راقابل داوری بودن شخصی نهاده اند.

افراد محروم از داوری:

فانونگذار برای ۴ گروه از افراد محرومیت از حق داوری قائل است:

۱-افرادی که حتی با تراضی نمی توان آنان را به داوری انتخاب کرد.

طبق ماده ۶۳۴ ق.آ.د.م اشخاصی که به واسطه محکومیت جنایی یا به حکم دادگاه ا زحق داوری مردم محروم هستند نمی توان به داوری معین کرد و به تراضی.

۲-اشخاصی که به قید قرعه می توان به داوری انتخاب کرد.

طریقه صدور نظریه داور:

شان نزول داوری ایجاب می کند که داورها در رسیدگی و صدور نظریه تابع اصول دادرسی نباشند تنها محدوده ای که قانونگذار برای داوران در نظر گرفته است اینست که داورها باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند رایی که صادر می نماید باید موجه ومدلل بوده ومخالف با قوانین موجود حق نباشد وهر گاه دارای اختیار صلح وسازش باشد حق دارند دعوی را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامه ای که به امضای داورها رسیده باشد قابل اجرا خواهد بود.

ابلاغ اوراق مربوط به داوری وشروع داوری

ماده ۳ ق.د.ت.ب.به ابلاغ اوراق واخطاریه اختصاص یافته در بیان می دارد:

درصورتی که بین طرفین راجع به نحوه ومرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

داوری در حقوق بین المللی

بهترین تعریفی که از داوری بین المللی بعمل آمده ست در ماده ۳۷ عهدنامه ۱۹۰۷ لاهه در زمینه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی منعکس می باشد. هدف وموضوع داوری حل اختلافات میان کشورها بوسیله دادرسان انتخابی خود براساس احترام به مقررات حقوقی است.

شرط داوری بوسیله ارجاع

سرعت روز افزون انجام معاملات تجاری و استفاده از وسایل سریع انتقال مکاتبات همانند فکس وتلکس و.. باعث بروز روشهای جدیدی شده است. رایج گردیده است که طرفین در چند مورد اساسی نظیر قیمت،تاریخ ،محل تحویل و.. صریحا توافق نمایند و در مورد شرایطی که طبعا در متن قرارداد قید نمی شود

موافقت نامه داوری کتبی

کتبی بودن موافقت نامه داوری در حقوق بسیاری از کشورها وهم چنین مقررات متحدالشکل بین المللی لازم شمرده است چناچه بند ۱ ماده ۱ قواعد داوری آنسیترال می گوید:هرگاه طرفین یک قرارداد کتبا موافقت کرده باشند که اختلافات ناشی از آن قرارداد را طبق قواعد داوری آنسیترال به داوری ارجاع نمایند.

امکان شفاهی بودن قرارداد داوری

ق.نمونه در ادامه بند ۲ ماده ۷ خویش مورد دیگری را اضافه می نماید که بایستی با دقت بیشتری بررسی گردد این قانون موردی را یکی از طرفین طی مبادله دادخواست یادفاعیه وجود موافقت نامه داوری را ادعای می نماید-بدون ابزار آن-وطرف دیگر آنرا تکذیب نمی نماید بعنوان یک موافقت نامه داوری می پذیرد.

داوری بوسیله اطلاق تجارت بین المللی:

داوری بوسیله اطلاق تجارت بین المللی سازمانی ودائمی به شمار می رود وطرفین مجازند نه تنها داور مورد نظر خود را انتخاب کنند بلکه آزادند محل داوری را به صلح خود تعیین کنند از نظر صلاحیت هیچگونه محدودیتی ندارد بلکه هر نوع اختلاف ناشی از هر گونه قراردادرا میتوان به داوری ارجاع کرد.

اطلاق تجارت بین المللی امروزیکی از مهمترین سازمانهای داوری بین المللی بشمار می رود وفعالیت های متنوعی در جهت یکنواخت کردن رویه وعرفهای مختلف در رشته های گوناگون تجارت بین المللی دارد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × سه =