دانش آموز دیرآموز، کمرو ، بی انضباط ، پرخاشگر بدخط

آموزش و تدریس کاری بسیار ظریف و حساس است زیرا هر کس که سوادی یا معلوماتی در شته خاصی کسب کرده نمی تواند معلم موفقی باشد.

یک معلم موفق می تواند هر فرد واجد شرایطی باشد که در یک ورزش گاه ، پرورش گاه ، سازمان تربیتی ، یک دانشکده، یا یک ندامتگاه فعالیت می کند و بخواهد در کار تدریس وفن آموختن موفقیت بدست آورد .

این تجربیات معلم مشتمل بر    ۵۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۴

دانش آموزان دیرآموز

ویژگی های دانش آموزان دیرآموز. ۶

ویژگی های شناختی دانش آموزان دیرآموز. ۶

آموزش کودکان دیرآموز: یکپارچه سازی یا جداسازی… ۷

نگرش معلمان به یکپارچه سازی… ۸

دانش آموز کمرو

تعریف کمرویی.. ۱۰

مشخصه های رفتاری کودکان کمرو و گوشه گیر. ۱۰

سبب شناسی مشکل.. ۱۱

راهکارهایی برای معلمان.. ۱۲

دانش آموز بی انضباط

تعریف انضباط و بی انضباطی.. ۱۴

آموزش انضباط… ۱۵

پیش‌گیری از بی‌انضباطی.. ۱۶

علل بی انضباطی دانش‌آموزان.. ۱۷

برخی از راههای از بین بردن یا کاهش عوامل بی نظمی.. ۲۳

مشاوره و مذاکره با دانش‌آموز نامنظم.. ۲۴

پرخاشگری دانش آموزان

ماهیت پرخاشگری… ۲۷

عمده ویژگی هر کودک خشونت گرا ۲۹

چه کودکانی خشونت گراهستند؟. ۳۰

عوامل مرتبط با پرخاشگری… ۳۲

مقابله با رفتار پرخاشگرانه. ۳۴

بدخطی دانش آموزان

شرایط موثر بر بدخطی دانش آموزان.. ۳۹

خطا های متداول در نوشتن.. ۴۶

روش های ترمیمی.. ۴۷

اختلال گفتاری دانش آموزان

تعریف اختلالات گفتاری… ۴۸

عوامل موثر بر اختلالات گفتاری… ۵۰

علائم و رفتارها ۵۰

پیشنهادها و رهنمودهای کاربردی برای معلمین.. ۵۱

راهکارهایی برای والدین.. ۵۲

بحث و نتیجه گیری… ۵۲

منابع.. ۵۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  دانش آموز دبرآموز، کمرو ، بی انضباط ، پرخاشگر بدخط را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

آموزش و تدریس کاری بسیار ظریف و حساس است زیرا هر کس که سوادی یا معلوماتی در شته خاصی کسب کرده نمی تواند معلم موفقی باشد.

یک معلم موفق می تواند هر فرد واجد شرایطی باشد که در یک ورزش گاه ، پرورش گاه ، سازمان تربیتی ، یک دانشکده، یا یک ندامتگاه فعالیت می کند و بخواهد در کار تدریس وفن آموختن موفقیت بدست آورد .

ویژگی های دانش آموزان دیرآموز

دانش آموزان دیرآموز در مقایسه با کودکان عادی دارای رفتارهای سازشی ضعیف تر و قابلیت یادگیری کمتری هستند. این گروه به سبب رشد کم ذهنی قادر به فراگیری مطالب و حل مسایل در سطح افراد عادی و همسن و سال خود نیستند.

آموزش کودکان دیرآموز: یکپارچه سازی یا جداسازی

آن چه در مورد این دسته از دانش آموزان مشهود است این است که برخلا ف کودکان باهوش تر خودآموزی ضمنی و اتفاقی چندانی ندارند و در امر فراگیری خودکار نیستند.

مشخصه های رفتاری کودکان کمرو و گوشه گیر

رفتار گوشه گیری یا انزواطلبی به عنوان یکی از مشکلات عمده در کودکان و نوجوانان محسوب می شود و متاسفانه برای آنکه در مدرسه ایجاد دردسر و مشکل نمی کنند دیرشناخته شده و گاه به عنوان فردی مودب و بی دردسر از طرف دیگران معرفی می گردند.

آموزش انضباط

انضباط را می توان از کودکی به افراد آموخت زیرا در کودکی افراد می توانند بهتر بیاموزند وبهتر بدان عادت کنند.

راههای زیر را برای نظم بخشیدن به کودکان توصیه می‌شود:

  1. آموزش‌ها: یعنی باید به کودک آموزش دهیم تا در دنیا ی جدید بدون سردرگمی زندگی کند

علل بی انضباطی دانش‌آموزان

بروز رفتارهایی از دانش‌آموزان که انضباط کلاس را مختل می‌کند تنها به معلم، کلاس درس مربوط نیست بلکه علل دیگری نیز نظیر عوامل آموزشگاهی، خانوادگی، اجتماعی وجود دارند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه را برای رفتارهای مخرب دانش‌آموزان فراهم می‌کنند.

برخی از راههای از بین بردن یا کاهش عوامل بی نظمی
برای کاهش عوامل بی نظمی دانش‌آموزان باید میان خانه ومدرسه هماهنگی وجود داشته باشد.
برای کاهش عوامل بی نظمی معلمان باید معلم آمادگی تغییر رفتارهای به عنوان واکنشی نسبت به حقایق آشکار شده توسط مشاهده را داشته باشد.

مقابله با رفتار پرخاشگرانه

در قسمت قبلی برخی از عواملی که به رفتار پرخاشگرانه مربوط هستند مشخص شد. محققان دریافتند که مداخله در این حوزه ها می تواند به کاهش رفتار پرخاشگرانه کودکان کمک کند. در این قسمت، دو شیوه کاهش رفتار پرخاشگرانه کودکان کمک کند.

شرایط موثر بر بدخطی دانش آموزان

گانیه معتقد است که برای یادگیری دو دسته شرایط وجود دارد : شرایط درونی یادگیری و شرایط بیرونی یادگیری . البته در بررسی علل بدخطی و بد آموزی خطی دانش آموزان دوره ی ابتدایی علاوه بر عوامل آموزشی و تربیتی و در حقیقت، کار معلم، که جزء شرایط بیرونی هستند

اختلال گفتاری دانش آموزان

تعریف اختلالات گفتاری

منظور از اختلال رشد گفتاری، دامنه و شکلی از گفتار است که مطابق سن و سال خود فرد رشد نیافته باشد. شرط رشد گفتاری طبیعی در کودک، درک کافی گفتار است، زیرا قبل از اینکه کودک بتواند گفتار یا مفهوم خود را به زبان بیاورد، باید گفته ها را بفهمد. که به طور کلی به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

پیشنهادها و رهنمودهای کاربردی برای معلمین

بیشترین کار با کودکان اختلال گفتاری دوره ابتدایی بر روش معلمین و مربیان مدرسه لازم است راهکارها و شیوه های آمورشی را در برخورد با این کودکان بدانند و آنها را به والدین نیز ارائه دهند.

– بحث در مورد زندگی افرادی که لکنت زبان داشته اند.

بحث و نتیجه گیری

نقش معلم در تربیت دانش آموز بر هیچ کس پوشیده نیست، تماس نزدیک بین معلم و دانش آموز و نفوذی که معلم بر دانش آموز دارد نقش مهمی در علامت فکری و روانی ایشان ایفا می کند و ممکن است به شیوه های گوناگون مثل تقلید الگوسازی و گاهی اوقات همانندسازی بروز کند. معلم باید علاوه بر نقش تربیتی و پرورشی که در مدارس انجام می دهد الگودهی را به عنوان یک ابزار تربیتی مورد استفاده قرار دهد . معلم به دقت، تفکر دانش آموزان را تحت نظر قرار می دهد در مواقع مناسب توجه آنان را به کل هستی و مبدا خلقت جلب نماید و همچنین با رفتار خود ارزش ها را در دانش آموزان درونی سازد.

منابع
۱- حاج بابایی مرتضی  — دهقانی هشتجین یاور ( ۱۳۸۶) «آشنایی با ویژگی ها و مسائل کودکان استثنایی»، نشر کتاب های درسی  ایران

۲- هالاهان دانیل پی، کافمن جیمز ام، (۱۳۷۸) کودکان استثنایی مقدمه ای بر اموزش های ویژه ترجمه ی مجتبی جوادیان انتشارات استان قدس رضوی چاپ پنجم .

۳- شعاری نژاد علی اکبر، (۱۳۷۲) روانشناسی رشد انتشارات اطلاعات، تهران چاپ نهم.

۴- والاس جرارد، مک لافلین جیمز. آ  (۱۳۷۰) نا توانی های یاد گیری مفاهیم و ویژگی ها، چاپ دوم ترجمه ی م . تقی منشی طوسی، انتشارات استان قدس رضوی .

۵-جوان بخت جعفر مجله ی رشد اموزش ابتدایی سال هفتم فروردین ۸۳ شماره ی پیاپی ۵۷ صفحه ی ۱۷.
۶- معتمدی فرشته، رشد معلم، دوره ی ۲۶ نیمه ی اول ۸۶ ، شماره ی پی در پی، ۲۱۰  صفحه ۹ .

۷- هادی پور عظیم، رشد اموزش ابتدایی دوره ی دهم، بهمن ۸۵ ،شماره ی پیاپی ۸۲  صفحه ی ۵.

۸- ترس و خشم در کودکان چه باید کرد؟ ،« مهدخت صنعتی»، ناشر: کارگاه کودک

۹- خشم و پرخاشگری در کودکان، «فرزانه صداقت»، ناشر: توبی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت − چهار =