خیارات در مذاهب اسلامی

مسلمین از زمان ، رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر مسأله امامت اختلاف پیدا کردند  واین اختلافات با گذشت زمان بیشتر و عمیق تر گشت و موجب شد تا امت اسلامی به یکی از مذاهب و مکاتب فقهی و عقلی روی بیاورند و در مقابل مذهب دیگری قرار بدهند و مع الاسف این تضارب آراء و افکار مختلف به جای تقویت جامعه مسلمین شود ، باعث تضعیف مسلمین در مسایل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام گردید که هنوز هم سوء استفاده های زیادی از جانب استعمارگران از تفرّق ملل اسلامی می برند ؛ بعنوان نمونه شاید بتوان گفت که تأسیس فرق ضالّه مانند و هابیت ، بهائیت و غیره در راستای اهداف پلید مزوّرانه استعمارگران می باشد . خیارات

این تحقیق دانشجویی خیارات در مذاهب اسلامی مشتمل بر ۲۲۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

خیارات

فهرست مطالب

مقدمه. – ۷ –

فصل اول. – ۱۰ –

تعریف چند واژه و معنی لغوی و اصطلاحی خیارات در مذاهب اسلامی. – ۱۰ –

۱ – تعریف چند اصطلاح. – ۱۰ –

تعریف لغوی و اصطلاحی خیار. – ۱۳ –

خیار در اصطلاح فقه. – ۱۶ –

فصل دوم. – ۱۹ –

انواع و اقسام خیارات مشترک در مذاهب اسلامی. – ۱۹ –

انواع خیار. – ۱۹ –

انواع خیار در مذهب حنفیه. – ۲۰ –

انواع خیار در مذهب مالکیه : – ۲۱ –

انواع خیار در مذهب شافعیه : – ۲۱ –

انواع خیار در مذهب حنابله. – ۲۱ –

فصل سوم. – ۲۳ –

خیار مجلس در مذاهب اسلامی. – ۲۳ –

خیار مجلس در مذهب امامیه. – ۲۳ –

سند خیار مجلس… – ۲۳ –

خیار مجلس در مذهب حنفی. – ۲۴ –

ازث و خیار مجلس در مذهب حنیفه. – ۲۵ –

خیار مجلس در مذهب مالکیه. – ۲۵ –

خیار مجلس در مذهب شافعیه. – ۲۶ –

ارث در خیار مجلس در مذهب شافعی. – ۲۷ –

خیار مجلس در مذهب حنبلی. – ۲۸ –

جمع بندی احکام مشترک در خیار مجلس… – ۳۱ –

فصل چهارم. – ۳۲ –

خیار شرط در مذاهب اسلامی. – ۳۲ –

شرط.. – ۳۲ –

معنای اولی  حدثی – الزام و التزام. – ۳۲ –

دومین معنای عرفی کلمه شرط.. – ۳۳ –

تلف مبیع در خیار شرط مذهب امامیه. – ۳۸ –

خیار شرط برای اجنبی در مذهب امامیه. – ۳۹ –

اسقاط خیار شرط در مذهب امامیه. – ۴۰ –

قول مخالف : – ۴۲ –

خیار تخلف شرط در مذهب امامیه. – ۴۴ –

خیار تخلف از شرط نتیجه : – ۴۶ –

خیار تخلف از شرط فعل : – ۴۷ –

احکام مشترک خیار شرط در مذهب حنفیه. – ۴۹ –

خیار شرط برای اجنبی در مذهب حنفیه. – ۵۱ –

اسقاط خیار شرط در نزد حیفیه. – ۵۲ –

فسخ خیار در حضور بایع در مذهب حنفیه. – ۵۴ –

خیار شرط در تعدد مشتری و مبیع در مذهب ابو حنیفه. – ۵۷ –

وکالت خیار شرط در مذهب ابو حنیفه. – ۵۹ –

خیار شرط در مذهب ماملکیه. – ۶۰ –

مدت خیار شرط در مذهب مالکیه. – ۶۱ –

خیار شرط برای اجنبی در مذهب مالکی. – ۶۱ –

اسقاط خیار شرط در مذهب مالکیه. – ۶۱ –

خیار شرط در حضور بایع و مشتری در مذهب مالکی. – ۶۱ –

ارث در خیار شرط در مذهب مالکی. – ۶۲ –

وکالت دو خیار شرط در مذهب مالکی. – ۶۲ –

طلب مبیع از جانب مشتری در زمان خیار شرط در مذهب مالکی. – ۶۲ –

تملیک مبیع در زمان خیار شرط در مذهب مالکی. – ۶۳ –

تعدد مبیع در خیار شرط در مذهب مالکیه. – ۶۵ –

خیار شرط در مذهب شافعیه. – ۶۸ –

مدت خیار شرط در مذهب شافعی. – ۶۸ –

خیار شرط برای اجنبی در مذهب شافعی. – ۶۹ –

ارث در خیار شرط در مذهب شافعی. – ۷۱ –

تعدد مبیع و مشتری در مذهب شافعی. – ۷۱ –

تلف مبیع در زمان خیار در مذهب شافعی. – ۷۲ –

تملیک مبیع در زمان خیار در مذهب شافعی. – ۷۳ –

نماء و زیادتی در مبیع در مذهب شافعی. – ۷۴ –

خیار شرط در مذهب حنبلی. – ۷۴ –

مدّت خیار شرط در مذهب حنبلی. – ۷۴ –

خیار شرط برای اجنبی در مذهب حنبلی. – ۷۵ –

ارث در خیار شرط در مذهب حنبل. – ۷۶ –

اسقاط در خیار شرط و مذهب حنبل. – ۷۶ –

وکالت در خیار شرط در مذهب حنبلی. – ۷۷ –

تملیک مبیع در زمان خیار شرط در مذهب حنبل. – ۷۷ –

نماء و زیادتی در خیار شرط در مذهب حنبلی. – ۷۹ –

فصل پنجم. – ۸۰ –

خیار عیب در مذاهب اسلامی. – ۸۰ –

خیار عیب.. – ۸۰ –

( غش : عیب جلی و خفی ) – ۸۱ –

تلف مبیع در نزد بایع و مشتری در مذهب امامیه. – ۸۴ –

برائت از عیوب در مذهب امامیه. – ۸۵ –

عیب جدید در مذهب امامیه. – ۸۵ –

ردّ مبیع معیوب بطور فوری یا تراخی در مذهب امامیه. – ۸۷ –

تعدد مبیع و مشتری در مذهب امامیه. – ۸۷ –

اختلاف بایع و مشتری در خیار عیب در مذهب امامیه. – ۸۹ –

خیار عیب در مذهب حنفیه. – ۹۱ –

شرایط معیوب در مذهب حنفی. – ۹۲ –

چگونگی ردّ مبیع معیوب در مذهب حنفی. – ۹۵ –

همزمانی عیب فعلی با عیب اولیه در مذهب حنفی. – ۹۶ –

نمائات و زیادی در مبیع معیوب در مذهب حنفی. – ۹۷ –

ارث در خیار عیب در مذهب حنفی. – ۹۹ –

رد مبیع معیوب در مذهب حنفی. – ۱۰۰ –

عیوب باطنی در مبیع در مذهب حنفی. – ۱۰۰ –

اختلاف بایع و فروشنده در مذهب حنفی. – ۱۰۱ –

خیار عیب در مذهب مالکیه. – ۱۰۵ –

ردّ خیار مبیع عیب در مذهب مالکی. – ۱۰۶ –

نماء و زیادتی در خیار عیب در مذهب مالکی. – ۱۰۷ –

تعدد مبیع و مشتری در مذهب مالکی. – ۱۰۸ –

برائت از عیوب در مذهب مالکی. – ۱۰۹ –

اختلاف بایع و مشتری در مذهب مالکی. – ۱۰۹ –

اسقاط خیار در مذهب مالکی. – ۱۱۲ –

تصریّه در مذهب مالکی. – ۱۱۳ –

عیوب باطنی در مذهب مالکی. – ۱۱۴ –

خیار عیب در مذهب شافعیه. – ۱۱۴ –

عیب جدید در مذهب شافعی. – ۱۱۶ –

ردّ مبیع معیوب به طور فوری در مذهب شافعی. – ۱۱۷ –

نماء و زیادتی در مبیع در مذهب شافعی. – ۱۱۸ –

تعدد مبیع و مشتری در مذهب شافعی. – ۱۱۹ –

برائت از عیوب در مذهب شافعی. – ۱۲۰ –

اختلاف بایع و فروشنده در مذهب شافعی. – ۱۲۲ –

اسقاط خیار عیب از عیوب در مذهب شافعی. – ۱۲۴ –

حکم تصریه در مذهب شافعی. – ۱۲۵ –

تلف مبیع در مذهب شافعی. – ۱۲۵ –

عیوب باطنی در مذهب شافعی. – ۱۲۶ –

خیار عیب در مذهب حنبلی. – ۱۲۷ –

عیب جدید در مذهب حنبلی. – ۱۲۹ –

رد مبیع به طور تراخی و عدم حضور بایع در مذهب حنبلی. – ۱۳۱ –

تعدد مبیع معیوب و مشتری در مذهب حنبلی. – ۱۳۲ –

نماء و زیادتی در خیار عیب در مذهب حنبلی. – ۱۳۳ –

برائت از عیوب در مذهب حنبلی. – ۱۳۴ –

اختلاف بایع و خریدار در خیار عیب در مذهب حنبلی. – ۱۳۵ –

تلف مبیع در مذهب حنبلی. – ۱۴۰ –

عیوب باطنی در مذهب حنبلی. – ۱۴۱ –

خیار عیب در مذهب حنفیه. – ۱۴۱ –

فصل ششم. – ۱۴۳ –

خیار رؤیت در مذاهب اسلامی. – ۱۴۳ –

خیار رؤیت در مذهب امامیّه. – ۱۴۳ –

فسخ خیار رؤیت برای بایع و مشتری در مذهب امامیه. – ۱۴۸ –

اسقاط خیار رؤیت در مذهب امامیّه. – ۱۴۹ –

خرید لباس نیم دوز با شرط اتمام آن در مذهب امامیه. – ۱۴۹ –

اختلاف بین بایع و مشتری در خیار رؤیت در مذهب امامیه. – ۱۵۰ –

شرط سقوط خیار رؤیت در عقود مذاهب امامیه. – ۱۵۰ –

خیار رؤیت در مذهب مالکیه. – ۱۵۱ –

رؤیت مبیع قبل از عقد در مذهب مالکی. – ۱۵۳ –

اختلاف بین بایع و فروشنده در خیار رؤیت در مذهب مالکی. – ۱۵۴ –

خیار رؤیت در مذهب شافعیه. – ۱۵۵ –

رؤیت مبیع قبل از عقد در مذهب شافعی. – ۱۵۷ –

نمونه برداری در خیار رؤیت شافعی. – ۱۵۸ –

خیار رؤیت در مذهب حنبلی. – ۱۵۸ –

نمونه برداری در خیار رؤیت در مذهب حنبلی. – ۱۶۱ –

رؤیت قبل از عقد در مذهب حنبلی. – ۱۶۲ –

خیار رؤیت در اختلاف بایع و مشتری در مذهب حنبلی. – ۱۶۳ –

خیار رؤیت در مذهب حنفیّه. – ۱۶۳ –

رؤیت مبیع قبل از عقد در مذهب حنفی. – ۱۶۴ –

خیار رؤیت در اختلاف بایع و مشتری در مذهب حنفی. – ۱۶۶ –

فصل هفتم. – ۱۶۸ –

خیار غبن در مذاهب اسلامی. – ۱۶۸ –

خیار غبن در مذهب امامیه. – ۱۶۸ –

خیار غبن در مذهب مالکیه. – ۱۷۳ –

خیار غبن در مذهب حنبلی. – ۱۷۴ –

فصل هشتم. – ۱۷۶ –

خیار تأخیر و تبعض صفقه در مذاهب امامیه و حنفیه. – ۱۷۶ –

بیان چند مسأله در مذهب امامیّه. – ۱۷۶ –

خیار تأخیر در مذهب امامیه. – ۱۷۶ –

خیار نقد ( خیار تأخیر ) درمذهب حنفیه. – ۱۷۸ –

خیار تبعض صفقه در مذهب امامیه. – ۱۸۰ –

خیار تفریق صفقه در مذهب حنفیّه. – ۱۸۳ –

اما خیار مجلس : – ۱۹۱ –

اسقاط خیار در مذهب امامیه. – ۲۰۴ –

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله خیارات در مذاهب اسلامی  را در زیر می توانید ببینید.

خیارات در مذاهب اسلامی

مقدمه

حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله که خدای تعالی او را بر امت اسلامی با شریعت یکتاپرستی مبعوث نمود و درود بر آل او مخصوصاً صاحب الزمان ( عج ) منجی عالم بشریت که هادیان و راهنمایان بشر در طول تاریخ هستند و درود بر شهیدان راه حق و امام شهیدان خمینی روح خدا .

تعریف لغوی و اصطلاحی خیار

تعریف خیار :

برای آشنایی با بحث خیارات و احکام آنها ، لازمست در ابتدا به تعریف خیار بپردازیم :

تعاریف مختلفی برای خیار ارائه شده است . صاحب جواهر فرموده اند : خیار به معنی اختیار و انتخاب یعنی ترجیح یکی از دو شق قضیه است .

خیار در اصطلاح فقه

خیار در اصطلاح عبارت است از ملک فسخ عقد ، بدین معنی که صاحب حق خیار مالک فسخ عقد باشد یعنی اختیار بهم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد  .

محقق شیخ انصاری می گوید ؛ در تعریف خیار که به ملک فسخ عقد تعبیر شده است ، شاید به خاطر تنبیه به این نکته باشد که خیار از حقوق است نه احکام ، بنابراین اجازه ورد عقل فضولی ، تسلط بر فسخ عقود جایزه که از احکام هستند از تحت تعریف خیار خارج هستند ، حق خیار مانند ملکیت از امور اعتباری است و دارای ارزش و بهایی است و برآن آثار و احکامی مترتب است .

انواع خیار

در بین علمای شیعه و اهل سنت خیار به انواع گوناگونی تقسیم شده است :

لمعه و شرح لمعه خیارات را به چهارده قسم تقسیم کردند و آنها عبارتند از :

۱ – خیار مجلس ، ۲ – خیار حیوان ، ۳ – خیار شرط ، ۴ – خیار تأخیر ، ۵ – خیار چیزهایی که در همان روز فاسد می شوند ، ۶ – خیار رؤیت ، ۷ – خیار غبن ، ۸ – خیار عیب ، ۹ – خیاد تدلیس ، ۱۰ – خیار اشتراط ، ۱۱ – خیار شرکت ، ۱۲ – خیار تعذّر تسلیم  ، ۱۳ – خیار تبعض صفقه ، ۱۴ – خیار تفلیس .

انواع خیار در مذهب حنفیه

در مذهب حنفیه و اصحاب او خیار را به دسته های تقسیم می کنند که با توجه به کتب حنفی ها می توان به دسته های زیر نام برد :

۱ – خیار شرط ، خیار رؤیت ، خیار استحقاق ، خیار عیب ، خیار تکشّف و خیار غبن  .

۲ – خیار شرط ، خیار رؤیت ، خیار عیب  ، خیار ملک یا خیار تعیین

خیار مجلس در مذاهب اسلامی

خیار مجلس در مذهب امامیه

سند خیار مجلس

« محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص  ) البُیّعانِ بِالخیارِ حتّی یَفتَرقا و صاحب الحیوانِ بالخِیارِ ثلاثه ایامٍ »منظور از مجلس یکجا بودن خریدار و فروشنده و عدم تفرق آنان از محل بیع به جهت عرف و حقیقت است یا مجازاً به مواردی هم شامل می شود که مقررات این چنین بیعی در آن رعایت شود مثلاً ممکن است خریدار و فروشنده در حین راه رفتن معامله را انجام دهند

خیار مجلس در مذهب حنفی

حنیفه می گوید خیار مجلس جز با شرط ثابت نمی شود و وقتی که عقدی بین متبایعین بدون شرط خیار تمام شد بیع لازم می گردد ، چه در مجلس عقد باشند و یا این که از همدیگر جدا شوند چون اصل در عقود لزوم از هر دو طرف است .

خیار مجلس در مذهب مالکیه

مالک می گوید حدیث رسول خدا ( ص ) المتبایعان کل واحدٍ منها ما بالخیار علی صاحبه ، ما لم یتَفَرقا لا بیع الخیار  » که این حدیث گرچه صحیح است لکن نزد ما عمل اهل مدینه مقدم بر آن است چون عمل اهل مدینه مانند تواتر است و تواتر هم مفید قطع است و بر خلاف حدیث که خبروا درو مفید ظن است  . و همچنین اگر عاقد خیار مجلس را در بیع شرط کند عقد باطل است  و گرفتن ثمن مکروه است .

خیار مجلس در مذهب شافعیه

دو نظر وجود دارد :

هنگامیکه قبل از عقد آن دو شرط کنند که خیار بعد از عقد ثابت است شرط صحیح است و عقد با نفس ایجاب و قبول لازم می آید ، و در مذهب شافعی دو قول است یکی از آن دو می گوید شرط صحیح نیست و دیگری آن چه ما گفتیم می گوید شرط صحیح است

ارث در خیار مجلس در مذهب شافعی

اگر یکی از متبایعین بمیرد بین آنها اختلاف است .

قول صحیح تر این است که می گوید خیار مجلس به ورثه انتقال می یابد که خود شافعی بدان قائل است .

شیخ طوسی در کتاب خلاف خود می گوید .

۱ – ملک به مشتری با نفس عقد منتقل می گردد .

خیار مجلس در مذهب حنبلی

خیارات در مذاهب اسلامی

از عمرو ابن عباس و ابی هریره و ابی برزه روایت شده است که :

« المتبایعان کُلُ واحد منهما بالخیارِ ما لَم یَتَفَرَقا بِاَبدانِهِما »

خیار مجلس برای متعاقدین ثابت می شود گر چه شرط نکرده باشند و یا بعد از اتمام عقد شرط کرده باشند و برای هر یک از آن دو امضاء عقد و فسخ آن مادامیکه در مجلس هستند می باشد ، هر چند آندو بیشتر از یک ماه اقامت داشته باشند ، و اگر بالاجبار جدا شوند مانند این که درنده ای آنها را جدا کند

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات بسته شده است.