مقالات رشته روانشناسی

بررسی بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد توانایی و استعداد و دانایی و اراده بشر که از قوای درونی او سرچشمه می گیرد، توانسته به مجموعه مجهولات بی شماری در حوزه طبیعت و محیط و ترکیبات مواد و حیوانات و گیاهان دست یابد.

مطلب بررسی بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر مشتمل۷۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

فصل اول: ۲

کلیات تحقیق… ۲

مقدمه. ۳

«کلیات». ۵

بیان مسئله : ۵

اهمیت و لزوم طرح مسئله : ۶

اهداف تحقیق : ۸

متغیر های تحقیق : ۹

فرضیه تحقیق… ۹

سؤال تحقیق… ۹

فصل دوم : ۱۱

پیشینه و ادبیات تحقیق… ۱۱

بررسی تاریخی نظریه های خود : ۱۲

مفهوم خود. ۱۳

مفهوم بخشیدن به خود : ۱۴

چگونگی تشکیل خود : ۱۵

رشد مفهوم خود : ۱۶

تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهش : ۱۸

خود در دیدگاه های مختلف روان شناختی : ۲۰

مفهوم خود از دیدگاه راجرز : ۲۱

ثبات و هماهنگی خویشتن : ۲۲

مفهوم خود از نظر سالیوان.. ۲۳

خودپنداری از نظر اریکسون.. ۲۴

خود در نظر یونگ : ۲۶

شرایط فردیت یافتن : ۲۶

خود در نظریه نوام : ۲۷

خود در نظریه هارتز : ۲۸

تغییر در محتوای مفهوم خود : ۲۹

تغییر در ساختار «خود» با تغییرات ساختاری : ۳۰

خود پنداره : ۳۱

خوانگاره در نظریۀ هورنایی : ۳۲

عوامل موثر بر خودپنداره : ۳۳

خودپنداری و خوش بینی : ۳۴

ویژگی های انسان های کامل یا خودشکوفا در نظریه راجرز : ۳۵

پیشینه پژوهش…. ۳۷

معرفی آزمون.. ۴۵

زمینه یابی ارزش های ادواری شوراتز. ۴۵

فصل سوم : ۵۸

روش تحقیق… ۵۸

جامعه. ۵۹

حجم نمونه. ۶۰

ابزار گردآوری اطلاعات… ۶۰

روش گردآوری اطلاعات… ۶۱

روش آماری… ۶۲

فصل چهارم : ۶۳

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۶۳

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴

فصل پنجم : ۶۷

بحث و نتیجه گیری… ۶۷

پیشنهادات… ۷۰

محدودیت ها ۷۱

منابع و مأخذ.. ۷۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر را در زیر می توانید ببینید.

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد

مقدمه

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد توانایی و استعداد و دانایی و اراده بشر که از قوای درونی او سرچشمه می گیرد، توانسته به مجموعه مجهولات بی شماری در حوزه طبیعت و محیط و ترکیبات مواد و حیوانات و گیاهان دست یابد.

بیان مسئله :

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد خود پنداری یا نوع شناخت نسبت به خود و نوع از خویشتن و بروز رفتارها و نگرش های متناوب با این تلقی از خود پنداری نامیده می شود. (راجرز، نظریه های شخصیت ۱۹۸۷) خود پنداری ممکن است مثبت با منفی باشد، خود پنداری در واقع برداشت فرد از شخصیت خود است.

اهمیت و لزوم طرح مسئله :

اگر خودپنداری را تلقی خود فرد از ویژگی ها و خصوصیات و توانایی ها و استعدادهای خود را بدانیم و اگر خودپنداری را در ارائه رفتارهای روزمره و تحصیلی و شغلی و فردی و اجتماعی موثر بدانیم و اگر خوپنداری را در پرورش استعدادها و تقویت خلاقیت ها و حفظ تمامیت نقش افراد به هنگام ضروری مهم و لازم بدانیم

اهداف تحقیق :

هدف های عمده این تحقیق عبارتند از :

۱ ) تبین مفهوم خود پنداری و درک خویشتن توسط دانشجویان دختر و پسر ایرانی ؛

۲ ) معیارها و شاخص ها و نمودهای خودپنداری دانشجویان دختر و پسر ؛

۳ ) عوامل و زمینه های ایجاد و بروز خودپنداری مثبت ؛

متغیر های تحقیق :

فقط یک متغیر در این تحقیق وجود دارد و آن واژه و اصلاح خوپنداری در میان دانشجویان دختر و پسر ایرانی است.

و چون فقط یک متغیر در دستا تبین و تحلیل داریم فلذا توصیف و بیان آن از نقطه نظر مبانی نظری و تئوریک و نیز عوامل و زمینه های بوجود آورنده در شکل گیری و به وجود آمدن شخصیت افراد که ممکن است

بررسی تاریخی نظریه های خود :

موضوع روان و تن از قرن ۱۷ در فلسفه جایگاه خاص خودش را حفظ کرده است نفس و بدن در بسیاری از جهات با هم اختلاف دارند ولی به هم وابسته اند. در این زمینه فلاسفه نظریاتی راجع به رابطه آن ارائه داده اند (رجائی، ۱۳۷۲).

 مفهوم خود

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد  مفهوم خود کلید فهم و درک بهداشت روانی است. روان پزشکان به اهمیت و ارزش مفهوم خود کاملاً واقفند چرا که به این باور هستند که تفکر شخص از شخصیت خود تا حدودی رهنمود دهنده رفتار شخص در اجتماع است و نوع رفتار شخص مشخص می شود.

مفهوم بخشیدن به خود :

شما خودتان را به عنوان یک فرد چگونه توصیف می کنید؟ اگر شبیه افراد بالغ باشید ممکن است از صفات درون شخصی با ارزش خودتان مثل صداقت، دوستی، مهربانی، سلیقه های اخلاقی یا مذهبی یتان و ارزش ها و علایق خودتان صحبت کنید.

چگونگی تشکیل خود :

در وجود هر انسانی مقداری نیروهای حیاتی امکانات و استعدادهای خاص و انرژی نهفته است اگر شرایط و فرصت مناسب برایش فراهم سازند. این نیروها و استعدادها با خود بخود به طور طبیعی رشد می کند. هر تجربه ای به تشکیل مفهوم خود کمک می کند.

رشد مفهوم خود :

مهمترین شرایط برای اینکه انسان بتواند به طور طبیعی و سالم رشد کند. عبارتند از محبت و گرمی و حمایت و آزادگی نسبی، کمک و راهنمایی و تشویق اگر این شرایط برای اینکه انسان بتواند به طور طبیعی و سالم رشد کند فراهم بشود فرد احساس ایمنی و آرامش کند

تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهش :

ژیل بوندکر(۱۹۹۲) خود آن زمینه ای از دانش است که افراد در مورد آنچه در دنیا به آن عمل می کنند و در پاسخ به پرسش من که هستم شاخته اند.

دیمون هارت (۱۹۸۲) مفهوم یا ادراک خود در برگیرنده دانش فرد نسبت به ویژگی ها و توانایی های شخص و نیز اندیشه بر آن استو ادراک خود، در برگیرنده خود موضوعی و خود فاعلی و اندیشمند است.

مفهوم خود از دیدگاه راجرز :

کارل راجزر از رهبران انسانگرایی است. هسته مرکزی دیدگاهش در مورد شخصیت، خود انگاره می باشد. راجرز توانایی در رسیدن به خود شناسی و خود شکوفایی را به احترام به خود و ادراک پذیرش از سوی دیگران پیوند می دهد.

ثبات و هماهنگی خویشتن :

ثبات خویشتن عبارت است از عدم تعارض بین ادراکات مختلف خویشتن، هماهنگی خویشتن هم یعنی تجانس بعبارت دیگر ثبات خویشتن یعنی فقدان تعارض بین ادراک خویشتن و تجربه های واقعی زندگی را جزر معتقد است که موجود زنده رفتارهایی را اختیار می کند

مفهوم خود از نظر سالیوان

در جریان فرایند اجتماعی شدن، کودک در معرض موقعیت های بی شماری قرار می گیرد که احساس می کند توسط سایرین مخصوصاً اشخاص مهم زندگی خود ارزیابی می شود. در این گیرودار بسته به موقعیت ها یا عدم موفقیت هایی که کسب می کند از وجود خود مفهومی درک می نماید

خودپنداری از نظر اریکسون

اریکسون معتقد است نوجوانان در هویت در مقابل سردرگمی ابتدا نگران است که در مقایسه با آنچه که احساس می کند هست. از نظر دیگران چگونه جلوه کند و با این پرسش روبه رو می شود که چگونه مهارت ونقش هایی را که قبلاً آموخته است با نمونه های شغلی روز پیوند دهد

شرایط فردیت یافتن :

۱ ) جنبه هایی از شخصیت که تا میانسالی مورد غفلت قرار گرفته بود آگاهی پیدا کند و این آگاهی فقط در میانسالی امکان پذیر است.

۲ ) اینکه فردیت یافتن آن ارزشها و اندیشه هایی که راهنمایی کخ راهنمای نیمه نخست زندگی بوده اند دور بریزیم و به ناهشیار بفرستیم و آن مطالب در ناهشیاری به هشیاری بیاوریم

خود در نظریه نوام :

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد  نظریه نوام که به آن نام تاریخ زندگی و تغییر را داده است. یک نظریه سازه ای بوده و وجود و تأثیر گذشته را با زمان حال در هم می آمیزد. او از رشد خود توجیهی ساختاری ارائه می دهد که هم در زمینه مرضی طبیعی و هم در زمینه مرضی کاربرد دارد و در زمینه مرضی روش درمانگری بالینی – تحولی را پایه ریزی می کند.

تغییر در ساختار «خود» با تغییرات ساختاری :

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد تغییر در محتوی مفهوم خود به موازات تغییر در ساختار آن است. و تغییر اخیر مستقیماً در ارتباط با پیشرفتهای شناختی است. به عنوان مثال حرکت از اسنادهای تک واحد کاملاً ملموس در جهت برچسب صفات یا ویژگیهایی به خود بیانگر پیشرفتی در سازماندهی یعنی بیانگر این امر است که کودک بزرگتر نسبت به خردسال این توانایی را یافته است

خود پنداره :

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد خودپنداره مجموعه ای است درونی و نسبتاً پایدار شامل همه آنچه که اشخاص مطعلق به خود می دانند. از جمله جنبه های جسمی، اجتماعی، و هیجانی، اعمال اختصاصی و شایستگی ها همراه با عناصر مادی با اهمیت خودپنداره تصویر یا تصوری است که از خود داریم همواره با ما همراه است

خوانگاره در نظریۀ هورنایی :

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد در انسان سالم خودانگاره بر اساس  ارزیابی واقع بینانه خودبینانه خود از توانایی ها، استعدادها، نقاط ضعف و هدف ها و نحوۀ ارتباطش با سایرین شکل می گیرد. این تصور یک احساس وحدت و یک پارچگی را برای کل شخصیت و نیز چارچوب داوری فرد از خود و دیگران را فراهم می کند.

خودپنداری و خوش بینی :

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اگر خودپنداره شما شکست های گذشتۀ شما را در مغزتان جای دهد باعث شکست شما در حال حاضر خواهد شد و اگر خودپنداری شما  تنها نقشی از موقعیتها و شادمانیهای گذشته به شما ارائه دهد شجاعت را به نظر شما القا کرده و زندگی شما را رشد می دهد و آن دوست شما است.

 پیشینه پژوهش

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد طبق بررسی ها و مطالعات انجام شده پژوهشی مشابه پژوهش مذکور صورت نگرفته است لذا پژوهش هایی که در این بخش معرفی می شود صرفاً موضوعاتی هستند که در آنها خودپنداره مورد مطالعه قرار گرفته است.

 زمینه یابی ارزش های ادواری شوراتز

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد  شوارتز براساس پیمایش ارزشی راکیچ زمینه یابی بررسی ارزش های خود را (SVS) ساخت (شوارتز، ۲۰۰۴).

پرسشنامه شوارتز مشتمل بر ۵۷ ارزش است که شامل ۳۰ ارزش غایی و ۲۷ ارزش ابزاری هستند (هاتس بات و همکاران، ۲۰۰۳ ).

ابزار گردآوری اطلاعات

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد مشاهده و مصاحبه و سابقه و پرونده و پرسشنامه ای از مهمترین ابزارهای گردآوری اطلاعات در زمینه تحقیقات تجربی و نیمه تجربی و غیرتجربی و حتی توصیفی و غیره هستند.

بحث و نتیجه گیری

خود پنداری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد خودپنداره به مفهوم برداشتی است که فرد نسبت به ماهیت نیز یکی از روانشناختی و ساختارهی اجتماعی خویش از قبیل نگرشها، اعتقادات و ایده های خویش دارد خودپنداره به معنای درک افراد نسبت به خود در بعد زمان است، خودپنداره به صورت مداوم در تعامل با دیگر افراد تعدیل یافته و تحت تأثیر عوامل دیگر از قبیل درون گرایی و عزت نفس قرار می گیرد.

 منابع و مأخذ

۱ ) اسدی، حسن ۱۳۷۶قدرت تلویزیون  – امیرکبیرتهران

۲ ) ملکی، حسن ۱۳۸۵خانواده و فرزندان – انجمن اولیاء و مربیان  تهران

۳ ) شولتز، مادوان  ۱۳۷۷ نظریه های شخصیت  جمعی از مترجمان  ارسباران تهران

۴ )  شکرکن، حسینی ۱۳۶۷روانشناسی اجتماعی  –   امیرکبیر  تهران

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی