خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری

قطعه ای از مبلمان، یک کار هنری، یک اتاق، یک ساختمان، یا محدوده ای از فضای سبز هر چند که از نظر انسان سنجی خوب طراحی شده باشد، ممکن است برای استفاده کنندگان «ناراحت» به نظر برسد (Hall 1963) . هدف این فصل کتاب جلب توجه به معیارهای خاص تری چون خلوت، فضای شخصی، و رفتار قلمروپایی است. این عوامل ادراک راحتی و کیفیت محیط را تحت تأثیر قرار می دهند. نیاز به خلوت، فضای شخصی و قلمروپایی در انسان عمومیت دارد و به ارضای نیازهای دیگری چون امنیت ، خودشکوفایی، و عزت نفس ربط دارد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

خلوت… ۳

مدل پویای خلوت… ۴

عدول از تأمین نیازهای خلوت… ۴

ازدحام. ۵

فضای شخصی.. ۶

شخصی سازی و فضای شخصی شده ۸

قلمروپایی.. ۱۰

عملکرد قلمروهای مکانی.. ۱۲

نظام قلمروهای انسانی.. ۱۳

قلمروپایی و محیط ساخته شده ۱۵

فضاهای قابل دفاع. ۲۰

تفاوتهای فردی در خلوت جویی.. ۲۳

نتیجه گیری.. ۳۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجوار  را در زیر می توانید ببینید.

خلوت

مفاهیم خلوت، قلمروپایی و فضای شخصی با هم ارتباط نزدیکی دارند. ایروین آلتمن (۱۹۷۵) مدلی مفهومی را پیشنهاد کرده است که در آن فضای شخصی و قلمروپایی ساز و کارهای اصلی دست یافتن به خلوت قلمداد شده اند. شکل ۱۴-۱ ماهیت پویای خلوت را نشان می دهد. مردم تلاش می کنند در انجام فعالیتها به سطح مناسبی از خلوت دست یابند. در نتیجه دانستن معنا و مفهوم خلوت اهمیت زیادی دارد.

ازدحام

خلوت بیش از اندازه به احساس انزوای اجتماعی، و خلوت کم به احساس ذهنی ازدحام منجر می شود (Altman 1975) . ازدحام به دلیل محدود ساختن استقلال و بیان فردی موجب فشار عصبی می شود و زمینه های برقراری ارتباط دلخواه را مشکل می کند. ازدحام با تراکم جمعیتی که معمولا با میزان جمعیت در واحد سطح (مثل نفر در هکتار) اندازه گیری می شود متفاوت است.

فضای شخصی

تأمین فضای شخصی یکی از ساز و کارهای اصلی دست یافتن به خلوت است. فضای شخصی نباید با فضای شخصی شده اشتباه شود، اگر چه ممکن است این دو واژه به جای یکدیگر استفاده شوند. اولی به فاصله ای گفته می شود که حیوانات هم گونه، به جز در مواردی که تماسهای خصوصی بین آنها جریان دارد بین خود رعایت می کنند.

شخصی سازی و فضای شخصی شده

شخصی سازی به نشانه گذاری، یا یکپارچگی و همسانی اشیای یک مکان که موجب احساس ماکلیت بر آن مکان است گفته می شود. فرایند شخصی سازی می تواند خودآگاه باشد، ولی در اغلب موارد فرایندی ناخودآ؛اه است. شخصی سازی جلوه ای از تمایل به کنترل قلمرو مکانی و بیان سلیقه زیباشناختی و تلاشی برای سازگاری بهتر محیط و الگوهای رفتار است.

قلمروپایی

رفتارشناسان حیوانات از قبیل Nice 1961 , Howard 1920 اولین کسانی بودند که رفتار قلمروپایی حیوانات را مطالعه و ثبت کردند. مطالعه قلمروپایی در رفتار انسان جدیدتر است. لئون پاستالان (۱۹۷۰) راجع به قلمرو مکانی انسان تعریف زیر ارائه کرده است

قلمروپایی

رفتارشناسان حیوانات از قبیل Nice 1961 , Howard 1920 اولین کسانی بودند که رفتار قلمروپایی حیوانات را مطالعه و ثبت کردند. مطالعه قلمروپایی در رفتار انسان جدیدتر است. لئون پاستالان (۱۹۷۰) راجع به قلمرو مکانی انسان تعریف زیر ارائه کرده است

نظام قلمروهای انسانی

کوششهای انجام شده برای تشخیص گونه های قلمرو انسانی، به دلیل پرداختن به تمایلات مردم در کنترل و شخصی سازی فضا و رفتار مورد علاقه طراحان است. داگلاس پورتیوس (۱۹۷۷) سه مقیاس فضایی در درون هم را تعریف کرده است. مقیاس اول فضای شخصی است که قبلا توضیح داده شده است؛ مقیاس متکی به خانه یعنی فضایی که از آن به طور فعال دفاع می شود و شامل فضاهای کار، مسکن و محله است و مقیاس فضای در دسترس خانه که قرارگاه یا مکان رفتاری زندگی فرد است (Anderson

قلمروپایی و محیط ساخته شده

برای نشان دادن قلمروهای مکانی با روشهای مختلف از عنصر کالبدی محیط استفاده میشود. یک خانه تک خانواری مثالی از قلمرو مرکزی است (Newman 1975) . این نوع خانه ها در کشورهایی چون آمریکا، کانادا، انگلیس و استرالیا بیانگر تصوری ذهنی از خلوت، وحدت،‌و محافظت از زندگی خصوصی انسان هستند (cooper 1974). قلمرو قابل درک خانه تا حدودی این تصور را تداوم می بخشد. حصارها و پرچین ها به ویژه در حیاط خصوصی و دیگر حریم های نمادین خانه به آسانی قابل درک هستند.

فضاهای قابل دفاع

نیومن (۱۹۷۲) فضای قابل دفاع را اینگونه تعریف می کند:

فضای قابل دفاع واژه ای است برای سلسله ای از نظامهای فضایی شامل، موانع واقعی و نمادین، حوزه های نفوذ تعریف شده و امکان مراقبت بیشتر، که به همراه هم یک محیط را به کنترل ساکنین در می آورد. فضای قابل دفاع در یک محیط مسکونی به گونه ای سامان داده می شود که امنیت خانواده ها، همسایگان و دوستان را تأمین کند.

بنابراین فضای قابل دفاع، فضایی است که تشخیص و کنترل فعالیتها را برای ساکنین آسان می سازد. فرض بر این است که حداقل در فرهنگ آمریکایی تمایل به چنین کنترلی بر محیط وجود دارد. طراحی محیط ساخته شده نمی تواند چنین تمایلی را ایجاد کند ولی می تواند با ایجاد امکان و زمینه لازم تمایلات پنهان را فعال سازد.

تفاوتهای فردی در خلوت جویی

نیاز به خلوت و ساز و کارهای ارضای آن در افراد و گروههای مختلف متفاوت است. بعضی از این تفاوتها با تحقیقات سازمان یافته تبیین شده اند و بقیه به عنوان فرضیه هایی آزموده نشده باقی مانده اند.

افرادی که ضعف های اخلاقی دارند به رفتارهای ضد اجتماعی روی می آورند و به میزان زیادی تحت تأثیر شرایط محیط قرار می گیرند (Lawton 1975). فضای قابل دفاع برای این افراد اهمیت زیادی دارد. فواصل اجتماعی قابل دفاع برای این افراد اهمیت زیادی دارد. فواصل اجتماعی افرادی که نظام ادراکی معیوبی دارند تقلیل می یابد، دلیل این است که مقدار اطلاعات کسب شده از محیط در یک فاصله مشخص در این افراد کمتر از افراد سالم است. نیاز به خلوت ممکن است در افراد با نقص فیزیکی بیشتر باشد. به نظر بعضی از پژوهشگران این نظر تحت تأثیر پیش قضاوتیهای افراد سالمی است که مایل نیستند افراد با نقص عضو در معرض دید عموم باشند.

نتیجه گیری

هر الگوی جاری رفتار نیازمند سطح مطلوبی از خلوت است. ساختار محیط ساخته شده باید به فضای شخصی و نیازهای قلمروپایی پاسخ گوید. قابلیت شخصی سازی محیط تحت تأثیر عناصر سازنده آن است. بین توانایی مالکیت بر یک مکان، احساس آسایش در آن و تمایل به محافظت از آن همبستگی وجود دارد.

طراحی ساختمانها و فضای بین آنها در درک مردم نسبت به کنترل مکان مؤثر است. در میزان و نحوه کنترل قلمرو مکانی سلسله مراتبی وجود دارد. جنبه های مختلف این سلسله مراتب با درجات مختلفی از شخصی سازی، مالکیت و کنترل حاصل می شود. کیفیت محیط ساخته شده تا حدودی با میزان خلوتی که فراهم می آورد تعیین می شود.

تا سالهای اخیر از این رفتارها به دلیل ناخودآگاه بودن و عدم وضوح کافی، شناخت ضعیفی وجود داشت. معماران به طور شهودی یا اتافقی عوامل تأمین کننده این رفتارها را در ساختمانها طراحی کرده اند. مطالعات ادوارد هال، (۱۹۶۵, ۱۹۶۶)، رابرت سامر (۱۹۶۹, ۱۹۷۴a , 1974b) ، ایروین آلتمن (۱۹۷۵) و اسکار نیومن (۱۹۷۲ , ۱۹۷۹) مطالبی را برای درک بهتر رابطه شکل و اتاق و رفتار انسان فراهم آورده اند.

منابع

Mehrabian, Alber, Public places and private space: the psychology of work , play and living environments.

New York: basic Books, 1976.

Newman, Oscar. Community of Interest. New York:

Anchor, 1979.

Saarinen, Thomas E. personal space and Room Geography. In Environmental Planning: erception and Behavior. Boston: Houghton Mifflin, 1976, pp. 19-43.

Sommer, Rober. Looking back at personal space In Jon skaburskis, Jacqueline. Territoriality and its Relevance to Neighborhood Design : A Review. Architectural Research and teaching 3, No. 1, (1974): 39-44.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + 2 =