روش تحقیق

تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد (آ یین ها و باورها)

دین به نوبه ی خود اساس آیین ها و باورهای  نوع بشر را تشکیل می دهد و به همراه  اعتقادات دینی از اجزاء جدایی ناپذیر هر فرهنگی می باشند, به شکلی که همواره در طول تاریخ زندگی انسانها با آنها همراه بوده و هیچ دوران و مکانی نبوده که دین در آن حضور نداشته باشد و به همین دلیل است که می توان انسان امروز را به عنوان موجود دین ورز معرفی نمود. امام زادگان , آیین ها و مناسکی که در این اماکن برپا می شود از جمله میراث معنوی و فرهنگی در هر جامعه ای هستند. خرم آباد

این تحقیق دانشجویی  مشتمل بر  ۱۳۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده: ۶

بخش اول: ۷

کلیات پژوهش… ۷

فصل اول. ۸

۱-۱ مقدمه: ۸

۱-۱ -۱بیان مساله: ۱۰

فصل دوم: ۱۰

۱-۲-۱ اهداف پژوهش: ۱۱

۱- ۲-۲ روش پژوهش: ۱۱

۱-۲-۳ ابزارهای پژوهش: ۱۱

فصل سوم: ۱۱

۱-۳-۱ پیشینه ی پژوهش: ۱۱

۱-۳-۲ ضرورت  پژوهش: ۱۳

۱-۳-۳ پرسشهای پژوهش: ۱۳

فصل چهارم: ۱۴

۱-۴ کلید واژه ها: ۱۴

فصل پنجم )شناخت کلی منطقه) : ۱۷

۱-۵-۱ معرفی استان لرستان : ۱۷

۱-۵-۲  شرایط آب و هوایی : ۱۷

۱-۵-۳  زبان و گویش : ۱۸

۱-۵-۴  دین و مذهب : ۱۸

۱-۵-۵  شهرستان خرم آباد. ۱۸

۱-۵-۶ پیشینه تاریخی خرم آباد : ۱۹

۱-۵-۷ پوشش گیاهی شهرستان خرم آباد : ۲۰

۱-۵-۷-۱ نوع درختان جنگل: ۲۰

۱-۵-۸  آثار باستانی و تاریخی شهرستان خرم آباد. ۲۱

بخش دوم: ۲۳

ادبیات پژوهش… ۲۳

فصل اول. ۲۴

۲-۱ شناخت ادیان: ۲۴

۲-۱-۱ توتمیسم: ۲۵

۲-۱-۱-۱منع های توتمی: ۲۶

۲-۱-۱-۲ توتمیسم در زمان حال: ۲۶

۲-۱ -۲ مانا: ۲۷

۲-۱-۳  تابو: ۲۸

۲-۱-۴ فتیش: ۲۹

۲-۱-۵ قربانی : ۳۰

فصل دوم: ۳۱

۲-۲-۱مفهوم امر مقدس.. ۳۱

۲-۲-۲ زیارت: ۳۳

۲-۲-۲-۱ زیارت در قرآن و احادیث.. ۳۴

۲-۲-۲-۲ آداب زیارت در دین اسلام: ۳۵

فصل سوم: ۳۷

۲-۳-۱  انسان شناسی و مطالعه دین: ۳۷

۲-۲-۲ تعریف دین از دیدگاه انسان شناسان و جامعه شناسان: ۳۹

۲-۳-۳ نظریه ی کارکرد گرایی: ۴۲

۲-۳-۴ درباره ی مالینوفسکی: ۴۳

۲-۳-۴-۱ نظریه ی مالینوفسکی درباره ی کارکردهای مذهب: ۴۳

۲-۳-۵ درباره ی آلفرد رجینالد رادکلیف – براون: ۴۵

۲-۳-۶ نظریه کارکردگرایی نوین : ۴۷

۲-۳-۷ نظریه انسان شناسی نمادین و تفسیری: ۴۸

۲-۳-۸ دین به مثابه نظام نمادها: ۴۸

۲-۳-۹ دیدگاه کیلفورد گیرتز درباره ی دین: ۵۰

بخش سوم: (یافته های پژوهش) ۵۳

فصل اول: ۵۳

۳-۱ امام زاده گان: ۵۳

فصل دوم (شناخت زیارتگاه ای شهرستان خرم آباد) ۵۵

۳-۲ – ۱  امام زاده زیدبن علی(ع): ۵۵

۳-۲-۲ توصیف مکان امام زاده ۵۷

۳-۲-۳ آیین ها و باورهای زائرین امام زاده زید ابن علی : ۵۹

۳-۲-۳-۱سفره های نذری.. ۶۰

-۳-۲-۳-۱ -۱سفره بی بی سه شنبه: ۶۰

۳-۲-۳-۱-۲ سفره حضرت رقیه (س) ۶۱

۳-۲-۳ -۱-۳ سفره حضرت ابوالفضل (ع): ۶۱

۳-۲-۳-۲  نذر فرزند یکدانه: ۶۲

۳-۲-۳-۳  نذر پول : ۶۲

۳-۲-۳-۴  نذر لوازم: ۶۳

۳-۲-۳-۵  نذر شمع: ۶۳

۳-۲-۳-۶  نذر قفل و پارچه سبز: ۶۴

۳-۲-۳-۶-۱  نفرین کردن دشمن: ۶۵

۳-۲-۳-۷ نذر آجیل مشگل گشا: ۶۶

۳-۲-۳-۸ نذر شیرینی و شکلات : ۶۶

۳-۲-۳-۹ حنا گرفتن: ۶۷

۳-۲-۳-۱۰ گرو گرفتن: ۶۷

۳-۲-۳-۱۱ آیین چهل منبر : ۶۷

۳-۲-۳-۱۲ دخیل بستن بیمار به ضریح: ۶۸

۳-۲-۳-۱۳ برگزاری اعیاد و عزاداریهای مذهبی: ۶۹

۳-۲-۳-۱۴  اعمال ناثواب: ۶۹

فصل چهار: ۷۶

۳-۴-۱ امام زادگان دو برادران(سید علی و سید ابوالوفاء) ۷۶

۳-۴-۲ توصیف مکان امام زاده: ۷۶

۳-۴-۳ آیین های مربوط به این امام زاده: ۷۷

فصل پنجم: ۸۰

۳-۵ -۱ امام زاده عبدالله: (شازه عبدالله) ۸۱

۳-۵-۲ معماری بنا: ۸۱

۳-۵-۳ توصیف مکان امام زاده: ۸۱

۳-۵-۴ آیین ها و باورها ۸۲

۳-۵-۵ قفل و دخیل: ۸۳

۳-۵-۶ درختان مقدس : ۸۳

فصل ششم: ۹۱

۳-۶-۱ امام زاده پیر شمس الدین: ۹۲

۳-۶-۲ معماری بنا: ۹۲

۳-۶-۳ آیین ها و باورها: ۹۳

۳-۶-۳-۱ دیارگه. ۹۳

۳-۶-۳-۲ خاک مقدس.. ۹۳

۳-۶-۳-۳ سنگ های پیشگویی: ۹۳

۳-۶-۳-۴ قسم خوردن: ۹۴

۳-۶-۴ روایاتی درباره امام زاده ۹۵

۳-۶-۴-۱زنده شدن مرغ مرده توسط امام زاده پیر شمس الدین. ۹۵

۳-۶-۴-۲ سنگ روباه ۹۵

۳-۶-۴-۳ سزای دزدی.. ۹۶

۳-۶-۵ شفای بیماران روانی.. ۹۶

۳-۶-۶ درختان مقدس: ۹۶

۳-۶-۷ نذر ورات.. ۹۷

۳-۶-۷-۱نذر فرزند یک دانه. ۹۷

۳-۶-۷-۲ سفره های نذری.. ۹۷

۳-۶-۷-۳ نذر لوازم. ۹۷

۳-۶-۷-۴ نذر ی های ماه محرم و صفر. ۹۸

۳-۶-۷-۵ قربانی.. ۹۸

۳-۶-۸  اشیاء مقدس.. ۹۸

۳-۶-۹  اعمال نا ثواب.. ۹۸

۳-۶-۱۰ برگزاری مراسم ادعیه. ۹۹

۳-۷-۱ امام زاده حیات الغیب: ۱۰۳

۳-۷-۲ معماری بنا: ۱۰۴

۳-۷-۳ توصیف مکان امام زاده ۱۰۴

۳-۷-۴ نذورات امام زاده: ۱۰۵

۳-۷-۵ آیین ها و باورها ۱۰۶

۳-۷-۶ روایاتی درباره امام زاده ۱۰۶

بخش چهارم : ۱۱۳

تجزیه وتحلیل یافته ها ۱۱۳

فصل اول: ۱۱۴

۴-۱-۱  تجزیه وتحلیل یافته ها : ۱۱۴

۴-۱-۲ تقدس مکانی امام زاده ها: ۱۱۷

۴-۱-۳ زیارت کردن: ۱۱۷

۴-۱-۴ قربانی کردن: ۱۱۸

۴-۱-۵ روایت ها: ۱۱۹

فصل دوم : ۱۲۰

۴-۲ کارکرد ها: ۱۲۰

۴-۲-۱ کارکردهای روانی: ۱۲۱

۴-۲-۲ کارکرد های مذهبى : ۱۲۴

۴-۲-۳ کارکرد های اقتصادی: ۱۲۵

۴-۲-۴ کارکرد های سیاسی: ۱۲۶

۴-۲-۵ کارکردهای تاریخى: ۱۲۷

۴-۲-۶  کارکرد های هنرى: ۱۲۸

۴-۲-۷ کارکردهای اجتماعی: ۱۲۸

فهرست منابع. ۱۲۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد(آ یین ها و باورها) را در زیر می توانید ببینید.

تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد(آ یین ها و باورها)

چکیده:

دین به نوبه ی خود اساس آیین ها و باورهای  نوع بشر را تشکیل می دهد و به همراه  اعتقادات دینی از اجزاء جدایی ناپذیر هر فرهنگی می باشند, به شکلی که همواره در طول تاریخ زندگی انسانها با آنها همراه بوده و هیچ دوران و مکانی نبوده که دین در آن حضور نداشته باشد و به همین دلیل است که می توان انسان امروز را به عنوان موجود دین ورز معرفی نمود.

مقدمه

آیین ها و باورهای عوام از نوع معیشت انسان برخاسته است و از گذشته های دور سینه به سینه و نسل به نسل به امروز رسیده و همچنان در بین مردم جاری و ساری است.این اشکال فرهنگ غیر مادی از سوی مردم با تغییر در احوال اجتماع و محیط تغییر شکل داده و باز زایی می شوند  در نهایت احساس هویت ملی را برای جامعه به ارمغان می آورند.در این بین برخی از این آیین ها و باورها در حوزه ی دین قرار دارند.

بیان مساله:

امروزه نیاز به شناخت و نگرش علمی از فرهنگ عامه به عنوان یک اصل پذیرفته شده و زمینه ی بسیاری از پژوهشهای علمی را فراهم آورده است.از آنجا که دین و ایدئولوژی های دینی نقش بسیار پررنگی در زندگی انسانها ایفا می کنند, همواره یکی از دلمشغولی های بسیاری از مردم شناسان شناخت, تجزیه و تحلیل نگرشهای مردم نسبت به اماکن مقدس از جمله امام زاده ها و نیز مناسکی است که در حوزه ی این مکان ها برگزار می شود.

ضرورت  پژوهش:

در زمینه تحلیل مردم شناختی امام زاده ها که از جمله اماکن مقدس در ایران هستند پژوهش هایی اندک انجام شده و بخصوص در شهرستان خرم آباد پژوهشگر هیچ نوع تحقیقی  را در این زمینه نیافته است و با توجه به نقش تعیین کننده ی باورها و آیین های مذهبی در زندگی انسانها هرگونه مطالعه در این موارد می تواند راهگشا باشد و در شناخت کلی دین به منظور” بالا بردن فهم ما از نقش دین در جامعه تحلیل اهمیت  و تاثیر دین بر تاریخ بشری و شناخت جلوه های گوناگون دین و نیروهای اجتماعی تاثیر گذار و شکل دهنده آنهابه ما کمک کند.در هر صورت آنچه هست لزوم پرداخت به این مقوله ضرورتی انکار ناشیدنی است.

شهرستان خرم آباد

شهرستان  خرم آباد با حد اقل ۴٧درجه و ۴۱ دقیقه طول شرقی و ٣١ درجه و ۵۶ دقیقه عرض شمالی ١٧/۶٢٨٨ کیلومتر مربع مساحت در مرکز استان لرستان واقع شده است.این شهرستان از شمال به شهرستانهای  دلفان و سلسله از جنوب به شهرستان اندیمشک از توابع استان خوزستان و شهرستان پل دختر از غرب به شهرستان کوهدشت  و از شرق به شهرستانهای بروجرد درود الیگودرز محدود شده است.(سیمای اقتصادی اجتماعی وفرهنگی شهرستان خرم آباد ص۳)

پیشینه تاریخی خرم آباد :

خرم آباد مرکز لرستان باستانی در دره ای باصفا و بر ساحل رودخانه خرم آباد قرار دارد. به زعم بسیاری از محققان زمانی شهر مهم ایلامی خایدالو (هیدالو) برجای آن قرار داشته است. ظاهرا شهر قدیمی شاپورخواست (سابرخواست) در دوره ساسانی و قرون نخستین هجری دارای مسجد جامع و بازارها و ساختمانهای بسیاری بوده و بافاصله کمی در ساحل چپ رودخانه جای داده شده بوده است. هنوز بقایایی از دیوارهای بزرگ و پهن که از سنگ و ملاط به سبک دوره ساسانی است

پوشش گیاهی شهرستان خرم آباد :

جنگل های  خرم آباد و هیات درختان طبیعی در این منطقه به طور پراکنده و متفرق هستند. این جنگل ها که به جنگلها ی بلوط زاگرس معروف هستند. دنباله جنگل های غربی ایران که از حدود آذربایجان شروع شده و قسمت اعظم آنها در منطقه لرستان و کردستان است تا به ناحیه ی فارس قطع می شوند(رشیدیان,۱۳۸۱ ص ۵٧)

آثار باستانی و تاریخی شهرستان خرم آباد

– پل شاپوری(طاق پیل شکسته)

– پل کشکان(بلندترین و بزرگترین پل باستانی ایران واقع در مسیرخرم آباد به کوهدشت)

– سنگ نوشته(سنگ نبشته)

– قلعه ی فلک الافلاک

– قلعه رکی, قلعه منگره, قلعه زاغه, قلعه سرقلا, قلعه بهرام, قلعه گریت

شناخت ادیان:

در کل ادیان جهان را می توان به دو گروه تقیسیم نمود : گروه اول ادیانی که به پیامبران منسوب نیستند و گروه  دوم دین هایی که به پیامبران و دین آوران الهی منسوبند و منبع خدایی دارند.دسته اول همان ادیان ابتدایی و قدیم می باشند و گروه دوم ادیان مترقی و مبتنی بر یگانه پرستی هستند مانند دینهای یهود وزرتشت و اسلام.(فضایی, ۱۳۸۴ ص۱٢)

تقدس مکانی امام زاده ها:

به گفته ی میرچا الیاده جاهای که قدسین زیسته اند و عبادت کرده اند و یا مدفون شده اند مقدس و متبرک به شمار می رود و بدین اعتبار با دیار یا حصار و سنگ چین از فضای دنیوی هم مرز جدا می شوند.درباره  امام زاده های مورد تحقیق نیز به همین شکل است. از گذشته های دور قبر امام زاده ها به وسیله ی دیوارهای سنگ چین “کلک” از فضای دنیوی جدا می شده و وارد شدن به این فضا ها افراد را ملزوم به رعایت تابوهای خاصی می کند

زیارت کردن:

یکی از مقوله های مهم در بررسی آیین های مربوط به امام زاده ها مقوله ی زیارت کردن است. زیارت کردن را می توان ترجمه ی نوعی عقیده دانست, عقیده به نوعی تقدس.

کارکرد های زیارت:

از نظر روان شناسان اشخاصى که داراى تکیه گاه روانى هستند، داراى انفعال نبوده و احساس آسیب پذیرى ندارند. و ویژگى هایى همچون، اعتماد به نفس، احساس توانایی, امیدوارى و تأثیرگذارى بر محیط پیرامون و جهان خارج از خود را دارا هستند. اضطراب ,ترس و نا امیدی در آنها اندک است و آرامش با زندگى فرد توأم مى شود.

کارکرد های مذهبى :

زیارتگاه ها از جمله اماکن مذهبى هستند که پس از ورود اسلام به ایران و ماوراء النهر در این سرزمین ها به وجود آمده اند. این جایگاه ها یکى از مظاهر ویژه دین اسلام محسوب مى شوند. مظهرى که در طول حیات خود نه تنها کارکرد مذهبى متعددى را براى دین اسلام ارائه کرده است، بلکه وظایف مظاهر دیگر اسلامى نظیر مسجدها و حسینیه ها را نیز به نحو مطلوب به انجام رسانیده است.

کارکردهای اقتصادی

همان طور که در فصل قبل ذکر شد در بین امام زاده های شهرستان خرم آباد تنها امام زاده  زیدبن علی در بین بازار قرار دارد شاید دلیل آن هم این باشد که این امام زاده از چند قرن قبل تا حدی به شکل امروزی اش بوده وبقیه امام زده ها از نظر ساخته شدن بنا تنها چند سالی است که دارای بنا هستند و امام زاده حیات الغیب نیز از آن جهت که به ثبت آثار ملی رسیده اجازه ی داشتن بازار را در اطرافش ندارد.

کارکردهای تاریخى:

با توجه به آثار و بناهاى باقى مانده از گذشته، تاریخ و سابقه یک قوم به دست مى آید. یکى از مهم ترین این آثار، بناهاى تاریخى هستند که  در روشن شدن برخی از راز های  تاریخ بشر  کمک شایانی می کنند.. زیارتگاه ها با تاریخ و سوابق محلى که در آن قرار گرفته اند و یا قومى که حیات و ثبات خود را مدیون آن هستند، عجین شده اند.

کارکرد های هنرى:

هنر پدیده اى است که از دیرباز در حیات و اندیشه انسان وجود داشته و در جنبه هاى مختلف زندگى او شکل گرفته است، اما مانند هر پدیده دیگرى که در ارتباط با زندگى انسانى قرار مى گیرد، براى ادامه ی حیات خود نیاز به تکامل دارد. پس از فتح ایران به دست اعراب مسلمان، هنر ایرانى در خدمت دین اسلام قرار گرفت و  تحت تأثیر آن معنى و شکل جدیدى پیدا کرد، هنر ایرانی  با کنار گذاشتن  تضادهاى خود با دستورات اسلامى و پیوند دادن پدیده هاى مشترک به وجود آمد. این مفهوم در بناهاى مذهبى اسلامى به خوبى قابل مشاهده است.

کارکردهای اجتماعی:

هر جامعه‌ای اعم از گروه‌های کوچک و بزرگ، واجد هویتی ‏است که آن هویت باید، مستمراً تقویت و استحکام یابد. زیرا هویت، عامل مهمی در پیوند دادن ‏افراد با یکدیگر است. از سوی دیگر اتحاد و یگانگی افراد در سطوح مختلف اجتماعی، نیازمند اعتقادات، ‏باورها و برگزاری آیین‌ها و مناسک جمعی است.از جمله کارکرد های اجتماعی آیین های مذهبی می توان به گسترش میدان روابط اجتماعی افراد و پیوند بین فرد و اعضای جامعه اش اشاره کرد .

فهرست منابع

تحلیل مردم شناختی ا مامزاده های شهرستان خرم آباد(آ یین ها و باورها)

آریا,غلام علی, آشنایی با تاریخ ادیان,۱۳۷۹, تهران, نشر پایا

– اتو, رودلف, مفهوم امر قدسی ,۱۳۸۰ ,ترجمه همایون همتی, تهران, نشر نقش جهان,

– اسدیان خرم آبادی, محمد و باجلان فرخی, محمد حسین و کیائی, منصور,۱۳۵۸ , نشر وزارت فرهنگ و آموزش عالی,مرکز مردم شناسی ایران

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

برچسب ها