برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. در مقاله حاضر ما به موضوع برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری می پردازیم.

این تحقیق دانشجویی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری مشتمل بر  ۸۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اقتصاد

فهرست مطالب

چکیده مطالب.. ۳

ارکان اصلی پیمانکاری. ۵

کارفرما ۵

پیمانکار ۵

قرارداد ۶

انواع قراردادهای پیمانکاری. ۷

مراحل اجرای طرح. ۸

مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح. ۱۰

۱.مطالعات شناسایی طرح. ۱۰

۲.تهیه طرح مقدماتی. ۱۰

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح. ۱۱

۱.تهیه نقشه های تفصیلی. ۱۲

۲.تهیه اسناد و مدارک مناقصه. ۱۲

مرحله سوم: اجرای طرح. ۱۳

۱.ارجاع کار به پیمانکار ۱۳

۱.۱.دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح. ۱۳

۱.۲.شرکت در مناقصه. ۱۳

۱.۳. انتخاب پیمانکار ۱۴

۲.انعقاد قرارداد پیمانکاری. ۱۵

۲.‌۱. گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات.. ۱۶

۲.‌۲.تنظیم قرارداد پیمانکاری. ۱۶

۲.‌۳. ابطال ضمانتنامه در مناقصه. ۲۰

۲.‌۴. تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت.. ۲۱

۲.‌۵. تأدیه پیش پرداخت.. ۲۱

۳.عملیات اجرایی. ۲۲

۳.‌۱. ایجاد کارگاه ۲۲

۳.‌۲. تخصیص تنخواه گردان به کارگاه ۲۴

۳.‌۳. مخارج اجرای طرح. ۲۴

۳.‌۴. مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه ۲۵

۳.‌۵. مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی. ۲۶

۴.تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها ۲۶

۴.۱ . تنظیم صورت وضعیت موقت کارها ۲۷

۴.‌۲ پرداخت وجه صورت وضعیت کارها ۲۷

۵.تحویل موقت.. ۲۸

۵.‌۱.برچیدن کارگاه ۲۹

۵.‌۲. ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات.. ۲۹

۵.‌۳. ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت.. ۳۰

۵.‌۴. تهیه صورت وضعیت قطعی. ۳۰

۵.۵. تهیه صورت حساب قطعی. ۳۰

۵.‌۶. استرداد نصف سپرده حسن انجام کار ۳۱

۵.۷.بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان. ۳۱

۶.تحویل قطعی. ۳۱

۶.‌۱. استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار ۳۲

ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری. ۳۳

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار: ۳۳

مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی. ۵۱

دفتر معین پیمانکاری. ۵۳

  1. تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها ۵۵

۴.۱. تنظیم صورت وضعیت موقت کارها ۵۵

۴.‌۲.پرداخت وجه صورت وضعیت کارها ۵۷

الف-ثبت پرداخت وجه صورت وضعیت شماره(۱): ۵۸

ب-ثبت پرداخت وجه صورت وضعیت شماره(۲): ۵۸

۵.تحویل موقت.. ۵۹

۵.‌۱.برچیدن کارگاه ۵۹

۵.‌۲.ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات.. ۶۰

۵.‌۳.ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت.. ۶۱

۵.‌۴. تهیه صورت وضعیت قطعی. ۶۲

۵.‌۵.تهیه صورتحساب قطعی پیمان. ۶۲

۵.۶. استرداد نصف سپرده حسن انجام کار ۶۳

۵.۷. بهره برداری و هزینه نگاهداری عملیات موضوع پیمان. ۶۴

۶.تحویل قطعی. ۶۴

۶.‌۱.استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار ۶۵

روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری. ۶۶

شناسایی درآمد. ۶۶

روش کار تکمیل شده ۶۶

صورت سود و زیان. ۶۷

محاسبه درآمد، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان. ۷۳

انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری. ۷۹

– نحوه گزارش در صورتهای مالی: ۸۲

خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری. ۸۳

حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری. ۸۴

شناسایی زیان دوره جاری پیمان. ۸۵

شناسایی کل زیان پیمان. ۸۵

روشهای شناسایی سود پیمانکاری در سطح جهان. ۸۶

حسابداری پیمانکاری. ۸۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری را در زیر می توانید ببینید.

برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

چکیده مطالب

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند.

ارکان اصلی پیمانکاری

در هر نوع عملیات پیمانکاری سه رکن اصلی زیر وجود دارد.

کارفرما

کارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند. کارفرما که تأمین کننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

پیمانکار

پیمانکار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانکار معمولاً به منظور آسان کردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان(نظیر لوله کشی، آهنگری و نقاشی) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد می کند.

انواع قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری را در صورتی که مخالف قانون نباشد، می توان به انواع مختلف بین کارفرما و پیمانکار منعقد کرد. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیر است

مراحل اجرای طرح

مراحل اجرای طرحهای بلند مدت پیمانکاری در مؤسسات بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و مؤسسات بخش خصوصی در اجرای عملیات پیمانکاری کمابیش از تشریفات مورد عمل بخش عمومی پیروی می کنند. طرحهای بلند مدت پیمانکاری معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات تفصیلی و اجرا و نظارت انجام می شود

. انتخاب پیمانکار

در مناقصه مربوط به طرحهای عمرانی، برنده مناقصه بوسیله کمیسیون مناقصه و به ترتیب زیر انتخاب می شود:

دستگاه مناقصه گزار پس از اتمام مدت مناقصه، کمیسیون تعیین برنده مناقصه را تشکیل می دهد. این کمیسیون هنگام گشودن پیشنهادها نخست پاکتهای «الف» را باز می کند و پس از بررسی چنانچه مدارک این پاکتها کامل باشد و پیمانکار تمامی شرایط مندج در آگهی مناقصه را رعایت کرده باشد

روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری

شناسایی درآمد

در حسابداری مالی، درآمد فروش در زمان تحویل کالا همزمان با انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت به خریدار شناسایی می شود. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری در پیمانهای بلند مدت ساخت، در صورت وجود قرارداد می توان درآمد را بر حسب پیشرفت کار شناسایی کرد. که این استثنایی بر اصل تحقق درآمد است.

انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری

برآورد هزین های یک طرح حسابداری پیمانکاری

انتخاب روش حسابداری برای هر پیمان بستگی به میزان اطمینان دارد که پیمانکار نسبت به سودآوری و نتیجه کل پیمان دارد. مدیریت برای انتخاب یکی از دو روش کار تکمیل شده یا درصد پیشرفت کار، آزادی عمل زیادی ندارد. این دو روش، جایگزین هم نیستند. یعنی در شرایط یکسان نمی توان یکی را به دلخواه انتخاب کرد و بکار گرفت طبق اصول پذیرفته شده حسابداری در صورت احراز تمام ضوابط زیر، حسابداری پیمانکاری باید به روش درصد پیشرفت کار انجام گیرد

نظرات بسته شده است.