حاشیه نشینی و مشکلات آن

جمعیت انبوهی که در شهرها ، شهرکها و آبادیهای اطراف تهران و مناطق فقیرنشین داخل تهران زندگی می کنند وبا رشد بی رویه ای افزایش می یابد، درواقع اغلب همان کسانی هستند که درمفابله با محدودیتهای پیش گفته، عدم توانایی مالی در تهیه مسکن درداخل محدوده شهر تهران یا مشکلات دیگر در محل سکونت فبلی، مسکن خود را به خارج از محدوده یا مناطق حاشیه ای داخل شهر منتقل کرده اند و در عمل باید جزء جمعیت شهر تهران به شمار آیند.

این تحقیق دانشجویی حاشیه نشینی و مشکلات آن مشتمل بر۱۴۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

حاشیه نشینی و مشکلات آن

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

کلیات.. ۲

مقدمه: ۲

بیان مسئله: ۵

اهداف تحقیق: ۱۰

روش تحقیق: ۱۲

مفهوم حاشیه نشینی: ۱۳

تفاوت حاشیه نشینی و زاغه نشینیک… ۱۳

تهدیدات: ۱۵

تاریخچه  و روند حاشیه نشینی در جهان: ۱۷

فصل دوم. ۲۶

گسترش شهرها ۲۷

تفاوت حاشیه نشینی در غرب و کشورهای جهان سوم. ۲۸

نحوه سکونت حاشیه نشینان. ۳۰

مهاجرت و حاشیه نشینی.. ۳۶

فقر و حاشینه نشینی.. ۳۷

جدائی گزینی فضایی: ۴۰

فصل سوم. ۴۲

روند حاشیه نشینی درایران. ۴۲

تحلیلی از حاشیه نشینی درایران. ۴۳

روند حاشیه نشینی درایران. ۵۲

تاریخچه حاشیه نشینی در ایرانک… ۵۳

انواع مساکن نابهنجار: ۵۷

انواع مساکن نابهنجار در ایران: ۵۹

تحلیلی از حاشیه نشینی درتهران. ۶۱

بررسی وضعیت مهاجرت جمعیت تهران درادوار زمانی مختلف.. ۶۱

وضعیت خاص مهاجرت به تهران پس از انقلاب.. ۶۶

سابقه و نحوه برخورد با پدیده حاشیه نشینی درتهران. ۸۰

مبارزه با بزهکاری و اعتیاد در اجتماع: ۸۲

فصل چهارم. ۸۲

ایران و حاشیه نشینی.. ۸۳

نگاهی به زمینه  تاریخی پیدایش اجتماع نابهنجار در ایران: ۸۳

تاریخچه شکل گیری تهران و تکامل آنک… ۸۷

دوران تحولات شهر نشینی درتهران. ۹۴

گسترش فضایی شهر تهران و پیدایش شهرکهای اقماری: ۱۰۲

آغاز مرحله جدید وسیاست طرح توسعه تهران: ۱۱۱

گسترش فضایی تهران و شهر کهای اطراف . بعد از انقلاب اسلامی: ۱۱۵

مهاجرت و تاثیر آن در شکل گیری حاشیه نشینی شهرها: ۱۲۴

راه حلهای رفع حاشیه نشینی: ۱۳۱

نتیجه گیری: ۱۳۷

منابع. ۱۴۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله حاشیه نشینی و مشکلات آن را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

جمعیت انبوهی که در شهرها ، شهرکها و آبادیهای اطراف تهران و مناطق فقیرنشین داخل تهران زندگی می کنند وبا رشد بی رویه ای افزایش می یابد، درواقع اغلب همان کسانی هستند که درمفابله با محدودیتهای پیش گفته، عدم توانایی مالی در تهیه مسکن درداخل محدوده شهر تهران یا مشکلات دیگر در محل سکونت فبلی، مسکن خود را به خارج از محدوده یا مناطق حاشیه ای داخل شهر منتقل کرده اند و در عمل باید جزء جمعیت شهر تهران به شمار آیند.

بیان مسئله:

در کشورهای در حال توسعه به علت رشد سریع جمعیت و عوامل گوناگون مانند عدم تقسیم مناسب امکانات شهری، مسئله مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سوی شهرهای بزرگ یک امر عادیست. درایران نیز از این بعد به علت مسائل خاص جغرافیائی و دیگر مسائل شهرهای بزرگ خصوصاً شهری مانند تهران، دچار مشکل مهاجرت گردیده اند. د ررژیم گذشته در بیش از سه دهه، تهران چنان رشد یافت که با گذشته خود فاصله گرفت.

اهداف تحقیق:

همانطوری که اشاره شد هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر حاشیه نشینی و مشکلاتی آن در پیدایش و شیوع فرهنگی نامتناسب با فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی و گرایش یه رفتارهای غیر اجتماعی در میان ساکنان این مناطق می باشد. ارائه تعریفی از حاشیه نشینی و توصیف منطقه ای حاشیه نشین در شهر تهران و خصوصیات و ویژگیهای آن و همچنین مشکلاتی که این شکل از زندگی برای ساکنان چنین مناطقی به همراه آورده است از موضوعات مورد بررسی این تحقیق را تشکیل می دهد.

مفهوم حاشیه نشینی:

توافق عمومی بر روی یک تعریف واحد و مشخص برای حاشیه نشینی وجود ندارد وافراد مختلف علاوه بر بکار بردن تعاریف مختلف گاهی با تسامح مواردی چون آلونک نشینی، زاغه نشینی، سکونت در حلبی آبادها، سکونت درمنازل نا متعارف شهری و بد مسکنی یا سکونت در مساکن نابهنجار، بافت غیر متعارف درون شهر، ساکنین جذب نشده به نظام اقتصادی- اجتماعی شهر، عوامل انسانی بزهکاری، جمعیت منزوی، محرومین اجتماعی، فقرا وافراد دو شخصیتی یا دو اصالتی وغیره را با حاشیه نشینی مترادف گرفته اند.

تفاوت حاشیه نشینی و زاغه نشینیک

مسکن نابهنجار . خانه های خلق الساعه، سر پناه یک شبه بر پا شده یا حاشیه نشینی همه مترادف یکدیگر بکار می رود. البته به تعبیری حاشیه نشینی به مفهوم کالبدی آن تنها سر پناههای خلق الساعه بر پا شده در زمین متعلق به غیر واقع درحاشیه شهرها را در بر می گیرد و لذا برای همه موارد مشهود در جهان سوم مفهوم درستی نیست.

دوران تحولات شهر نشینی درتهران

تحولات شهر نشینی در تهران ،به ۶ دوره تقسیم می شود. در طی این دوره ها، بتدریج به نقش اقتصادی. سیاسی . اجتماعی این شهر افزوده گشت بطوریکه از یک ده کوچک وبی اهمیت به مهمترین رکن سیاسی،اقتصادی کشور تبدیل گردید.

اولین دوره تحولات تهران: با شروع فعالیتهای تجاری درآن ، وبه موازات از بین رفتن نقش اقتصدی . سیاسی  شهرری ، یعنی ازقرن ۷ هجری آغاز گردید.

ری ویران گردید و مردم آن به تهران روی آوردند .

مهاجرت و تاثیر آن در شکل گیری حاشیه نشینی شهرها:

«مهاجرت حرکتی است که نیروی انسانی را از مبدأ تخلیه ور محلی دیگر اسکان می دهد»

مهاجرت در شهرهای جهان سوم تقریباً با هم شباهت دارد. تماماً در ۳ جهت روی می دهد منتهی ممکن است که در یک کشور نوع دیگری از مهاجرت رواج یابد ودر کشور دیگر انواع یا نوع و… بهرحال تمامی کشورهای جهان سوم ، در این پدیدهدر۳ شکل مشترکند.

آقای کارپات مهاجرت را به ۳ دسته تقسیم کرده است:

  • مهاجرت مستقیم

راه حلهای رفع حاشیه نشینی:

  • از ایجاد آلونکهای جدید درسطح شهر از ابتدا جلوگیری کرد. (تاکنیکورود ممنوع)
  • رشد آلونکهای موجود را توسط ایجاد ترس ازتخریب آلونکها متوقف کرد.
  • با کار فرهنگی و ایجاد تشکلی از درون اجتماعهای آلونگی وبا کمک خود اهالی ، باید زحمتکشان شرافتمند وتهیدست را از مجرمین اجتماعی که آلونک را محلی مناسب برای کار خود می دانند جدا کرده و با کمک به اکثریت اهالی سر پناهی مناسبتر برای آنها تهیه کرد.

نتیجه گیری:

با توجه به مطالعات انجام گرفته ونتایج بدست آمد، چنین نتیجه گیری می شودکه:

برای حل معضل حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، باید جامعه را از قطبی شدن و تمرکز گرایی خدمات دورکرد . چنانچه خدمات جامعه در محلی خاص وبه تعدادی خاص ارائه شود، تمرکز گرایی ایجاد خوان گردید واین تمرکز گرایی نتیجه ای جز هجوم مهاجرین برای بدست آوردن این خدمات را در پی نخواهد داشت.

منابع

حاشیه نشینی و مشکلات آن

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری با موضوع حاشیه نشینی.
  • مجله فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.
  • کتاب جغرافیای استان تهران- سال دوم متوسطه.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.