جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعده مشهور «اوفوبالهود» است .

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۱۰۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

بخش اول: کلیات

فصل اول) قواعد عمومی.. ۵

گفتار اول) تعریف خسارت: ۵

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: ۷

فصل دوم) ماهیت مسوولیت: ۸

گفتار اول) مفهوم مسوولیت: ۸

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت: ۸

مبحث دوم) اقسام مسئولیت: ۸

گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی: ۱۵

مبحث اول) منابع فقهی: ۱۶

مبحث دوم) مبانی نظری: ۱۹

بخش دوم: مسئولیت قراردی و ضمانت اجرای آن

فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد: ۲۳

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین: ۲۳

گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین: ۲۵

گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد: ۲۶

فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی: ۲۸

گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن: ۲۹

مبحث اول) تأثیر مطالبه  در تحقق عهد شکنی و آثار آن: ۳۱

مبحث دوم) اقسام عهد شکنی: ۳۳

گفتار دوم) تقصیر قراردادی: ۴۱

مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر: ۴۱

مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن: ۴۵

مبحث سوم) اثبات تقصیر: ۴۸

گفتار سوم) ضرر: ۴۹

مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن: ۵۰

مبحث دوم) اقسام ضرر: ۵۲

مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه: ۵۷

فصل سوم ) دعوی جبران خسارت: ۶۳

بخش سوم: اسباب معافیت از پرداخت خسارت

اسباب معافیت از پرداخت خسارت… ۶۶

فصل اول) قوه قاهره: ۶۸

گفتار اول) تعریف قوه قاهره: ۶۸

گفتار دوم) اوصاف قوه قاهره: ۷۰

مبحث اول) وصف خارجی بودن: ۷۰

مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری: ۷۲

مبحث سوم ) وصف ممکن نبودن پیش بینی (با قابل پیش بینی نبودن): ۷۳

فصل دوم) اقدام متعهدله: ۷۵

فصل سوم ) دخالت شخص ثالث: ۷۶

فصل چهارم) تأثیر  قوه قاهره بر قرارداد: ۷۸

بخش چهارم: قراردادهای راجع به مسئولیت

فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصلی مسوولیت و حدود آن است: ۸۵

گفتار اول) قراردادهای (شروط) مربوط به فزونی مسوولیت: ۸۵

گفتار دوم) قراردادهای (شروط) مربوط به کاهش مسوولیت: ۸۷

گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها (شروط): ۸۹

فصل دوم ) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است: ۹۰

گفتار اول) مفهوم وجه التزام: ۹۰

گفتار دوم) احکام وجه التزام: ۹۲

نتیجه‌گیری.. ۹۷

فهرست منابع و مآخذ. ۱۰۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعده مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

مفهوم و ماهیت نقض قرارداد:

همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع ماده‌ ۱۰ ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود  می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.

منابع فقهی:

در ارتباط با ضمان ناشی از عدم اجرایی قرارداد در فقه، باب مشخص و معینی وجود ندارد، فقها تحت عناوین گوناگونی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد؛ پرداخته اند که عمده‌ترین آنها، قواعد فقهی اتلاف، تسبیب، ضمان ید و . . . .  می‌باشند.

محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد:

هر قراردادی که بین دو نفر منعقد می‌‌گردد یکسری الزامات و وظایفی را برای طرفین به دنبال دارد و طرفین باید بر اساس آن رفتار کنند، چنانچه از وظایف قراردادی خود کوتاهی کنند مسئولیت بر آنها بار شده و باید جبران کنند

دعوی جبران خسارت:

همانطور که گفته شد، مسئولیت قراردادی تحت شرایطی ممکن است بر یکی از طرفین بار شود و طرف دیگر قرارداد می‌تواند علیه او در دادگاه اقامه دعوی نماید و دادگاه باید براساس اصول حقوقی و قوانین موجود به دعوی آنها رسیدگی نماید ولی در حین طرح این دعوی ممکن است برای دادگاه مشکلاتی بوجود آید که به شرح آنها در زیر می پردازیم.

اقدام متعهدله:

همانگونه که گفتیم، قوه قاهره به معنای خاص خود، حادثه ای است طبیعی که به اراده شخص معین ارتباطی ندارد مانند سیل و زلزله اما قوه قاهره در معنای عام شامل تمامی موانعی است که شرایط و اوصاف سه گانه مذکور در قبل را داشته باشند.

دخالت شخص ثالث:

اقدام شخص بیگانه ای که از اجرای قرارداد جلوگیری نموده و آنرا غیرممکن سازد، و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل احتراز باشد، نیز در حکم قوه قاهره محسوب می گردد.

تأثیر  قوه قاهره بر قرارداد:

گفتیم که قوه قاهره سبب معافیت متعهد از اجرای تعهد و مسوولیت قراردادی می گردد. البته قوه قاهره باید اجرای قرارداد را غیر ممکن سازد پس چنانچه اجرای تعهدات قراردادی را مشقت بار نماید موجب معافیت از اجرای تعهد نخواهد شد.

قراردادهای (شروط) مربوط به کاهش مسوولیت:

در مسوولیت قهری و قراردادی، امکان کاهش مسوولیت با تراضی طرفین وجود دارد بدین ترتیب که مسوولیت متعهد را محدود به میزان معینی نموده یا از ضمانی که برمبنای قواعد عمومی بر عهده اوست مصون بدارند

نتیجه‌گیری

با توجه به مجموع مطالب گفته شده نتایج زیر برداشت می‌شود:

۱- مفهوم و ماهیت نقص قرارداد مفهومی مستقل نمی‌باشد بلکه برای اینکه قراردادی بتواند نقض شود باید اول آن قرارداد صحیح و الزام آور باشد و سپس این قرارداد صحیح قابلیت نقض را خواهد شد. چرا که نقض، عدم اجرا می‌باشد و عدم اجرا زمانی محقق می‌گردد که چیزی برای اجرا کردن موجود باشد لذا برای احراز نقض قرارداد، اول باید وجود و لزوم آن احراز شود.

فهرست منابع و مآخذ

الف) کتب فارسی

۱) امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۰، جلد اول.

۲) امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳، جلد اول.

۳) جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم.

۴) جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۹، جلد اول.

۵) حسینی‌نژاد، دکتر حسینقلی، مسوولیت مدنی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰، جلد اول.

۶) دهخدا، دکتر علی اکبر، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، چاپ اول، جلد اول.

۷) شهیدی، مرحوم دکتر مهدی، سقوط تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰، جلد اول.

۸) صفائی، دکتر سید حسین، حقوق مدنی «تعهدات

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.