جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی

« اعتماد ترجمه واژه انگلیسی « Trust » است که در زبان لاتین معادل کلمه Faith یوانانی مورد استفاده قرار گفته است. ریشه در  کلمه Faith مفهوم، وثوق، اعتماد، تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص دیگر، مستتر است.

« اونا مونو » ریشه یونانی واژه اعتماد را فعل  « Pistis » عنوان کرده که معادل همان واژه «  Fuith » است. این دو واژه، را هم زاد یکدیگر تعریف کرده و می نویسد، در رشد این دو کلمه، مفهوم وثوق ، اعتمادو تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص دیگری مستتر است ( او نامونو، ۱۳۷۰‍؛ ۲۴۷  ) در زبان فارسی، آنگونه که در فرهنگ معین آمده، اعتماد مترادف است با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتقاد ( معین، ج۱، ۱۳۷۵‍؛ ۳۰۲  ).

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۹۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

معنای لغوی اعتماد: ۲

تعریف اعتماد: ۳

جایگاه و نقش اعتماد در کنش اجتماعی: ۵

اطمینان و امید. ۹

باورو تعهد. ۱۲

رویکردهای موجود نسبت به اعتماد: ۱۳

سرمایه اجتماعی،  Social Capital و اعتماد اجتماعی  Social Trust 18

تعریف سرمایه اجتماعی و عناصر آن: ۱۹

انواع اعتماد: ۲۴

نظریه آنتونی گیدنز: ۳۳

وسایل ارتباطی جمعی و گیدنز. ۵۸

رابرت پوتنام و اعتماد اجتماعی: ۷۰

وسایل ارتباط جمعی و پوتنام: ۷۴

۱- نظریه جیمز کلمن.. ۷۸

سه منبع اطلاعات در نظریه کلمن.. ۸۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی را در زیر می توانید ببینید.

معنای لغوی اعتماد:

« اعتماد ترجمه واژه انگلیسی « Trust » است که در زبان لاتین معادل کلمه Faith یوانانی مورد استفاده قرار گفته است. ریشه در  کلمه Faith مفهوم، وثوق، اعتماد، تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص دیگر، مستتر است.

« اونا مونو » ریشه یونانی واژه اعتماد را فعل  « Pistis » عنوان کرده که معادل همان واژه «  Fuith » است. این دو واژه، را هم زاد یکدیگر تعریف کرده و می نویسد، در رشد این دو کلمه، مفهوم وثوق ، اعتمادو تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص دیگری مستتر است ( او نامونو، ۱۳۷۰‍؛ ۲۴۷  ) در زبان فارسی، آنگونه که در فرهنگ معین آمده، اعتماد مترادف است با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتقاد ( معین، ج۱، ۱۳۷۵‍؛ ۳۰۲  ).

تعریف اعتماد:

« اعتماد » تعریف واحدی ندارد و با توجه به حوزه های مختلفی که مورد توجه قرار می‌گیرد – سیاست، اقتصاد، جامعه، روانشناسی- و نیز رویکردهای متفاوت به آن – رویکرد کنش انتخاب عقلانی، رویکرد اجتماعی، کارکردی روانشناختی، تعریف های متعدد و متفاوتی از آن شده است.

جایگاه و نقش اعتماد در کنش اجتماعی:

تعریف های فوق، و تعریف های مختلف دیگری که از اعتماد شده، عملاً نتوانسته اند، فضای روشنی از مفهوم، « اعتماد » ارائه دهند، امری که افرادی چون، لوهمان (Luhmann ) و مک نایت ( Mcknigh ) را بر آن داشته تا همواره از بحث های موجود در رابطه با « اعتماد » انتقاد کنند ( رجوع کنید به بخش مبانی نظری، « عسگری مقدم » نظریه های لوهمان و مک نایت . ۱۳۸۲، ۴۴- ۵۶  ).

اطمینان و امید

به جزء « اعتماد » برای مواجهه با موقعیتهایی که توصیف آنها گذشت، دو عامل دیگر نیز تجویز می شود. این دو عبارتند از ، اطمینان و امید.

تمایز بین « اطمینان » و « اعتماد » یکی از کارهای مهم لوهمان به حساب می آید که در این حوزه انجام داده است. از نظر لوهمان هر دو این مفاهیم به انتظارهایی اشاره دارند که ممکن است در نهایت به یأس و ناامیدی منجر شود. در خصوص « اطمینان » آنگونه که لوهمان استدلال می کند، افراد مطمئن هستند زیرا که انتظارات و چشم داشت هایشان ناظر بر این موضوع است که ناامید و مأیوس نمی شوند.

باور و تعهد

سزتومپکا، استدلال می کند که، اعتماد از دو جزء تشکیل شده است. ۱- باورها ۲- تعهد.

باورها به انتظارهایی ویژه ایی بر می گردند، بر این اساس، اعتماد مبتنی است که بر یک تئوری فردی به این معنی که دیگران، در رویدادهای آینده چگونه عمل خواهند کرد. باور به این بعد از « اعتماد » بر می گردد که ما به گونه ایی عمل می کنیم که انگاری از آینده خبر داریم، به زعم لوهمان، اعتماد را به گونه ایی نشان می دهد که، آینده برای ما شناخته شده است.

رویکردهای موجود نسبت به اعتماد:

اعتماد از جهات مختلف و متنوعی موردتوجه قرار گرفته است، شاید بتوان گفت که، یکی از علل پیچیدگی مفهوم اعتماد و نیز فقدان چهار چوب نظری مطمئن برای تحلیل آن، این است که واژه مذکور به دلیل کاربردهای متنوع، از جهات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که هر کس از ظن خود یار اعتماد شده است.

سرمایه اجتماعی،  Social Capital و اعتماد اجتماعی  Social Trust

سرمایه اجتماعی را در ظاهر امر می توان به عنوان یکی از مفاهیم نو جامعه شناسی به حساب آورد، مفهومی که نخستین بار در سال ۱۹۱۶ میلادی توسط هانی فان
( I.F Hanifan ). ازدانشگاه ویر جنییای غربی مطرح شد. اما علرغم کلیدی بودن آن، تا سال ۱۹۶۰ مورد توجه قرار نگرفت

انواع اعتماد:

در رابطه با انواع یا تیپ های مختلف اعتماد، به نظر می رسد با توجه به متون در دسترس، مربوط به اعتماد، چهار چوب مشخصی برای تعیین، انواع یا اشکال اعتماد وجود نداشته باشد. طبقه بندی های عمده در این خصوص، بیشتر برمبنای نوع رویکرد به اعتماد و ماهیت امین انجام گرفته است

نظریه آنتونی گیدنز:

اعتماد برای گیدنز، در جامعه مدرن مسأله می شود. بطوریکه، عمدتاً در آثاری از گیدنز مطرح شده که به نوعی موضوع اصلی آنها، مدرنیته است. برای نمونه، دو کتاب «پیامدهای مدرنیت» و کتاب «تجدد و تشخیص» که هر دو نیز به فارسی ترجمه شده اند. اینکه گیدنز اهمیت اعتماد را در جریان تغییر و تحولات جوامع از شکل سنتی به مدرن دنبال می کند، اینکه اعتماد را یکی از ضرورت های جامعه مدرن می داند موقع او را به افرادی چون لوهمان که نگاه کارکردی به اعتماد دارند، نزدیک می کند

وسایل ارتباطی جمعی و گیدنز

در این بخش ابتدا، به جایگاه و نقش اطلاعات و وسایل ارتباط جمعی به عنوان حاملان اطلاعات در اندیشه گیدنز می پردازیم. در بین بحث های مختلف گیدنز، در رابطه با مدرنیته، دو نوع، تقسیم بندی، بطور جداگانه انجام داده که به نوعی محور بحث او را از مدرنیته شکل می دهند؟ این دو عبارتند از: ابعاد مدرنیته و نیروهای آن در رابطه با نیروهای مدرنیته در صفحات قبل توضیح داده شد. در اینجا صرفاً به ذکر عنوان ابعاد مدرنیته می پردازیم سپس در این بین جایگاه اطلاعات را در این ابعاد چهارگانه مشخص می کنیم.

نظریه رابرت پوتنام:

پوتنام از آن گروه نظریه پردازانی است که اعتماد را در قالب سرمایه اجتماعی تحیللی
می کنند هر چند که رشته مورد علاقه او سیاست است، و در حال حاضر نیز رشته «سیاستگذاری عمومی» را در دانشگاه هاروارد تدریس می کند. پوتنام به واسطه انتشار دو کتاب به نام های به کار انداختن دموکراسی ( ۱۹۹۳ ). محصول پژوهشی پیرامون، جامعه مدنی در مناطقی از ایتالیا.  و بولینگ انفرادی، (۱۹۹۵).

رابرت پوتنام و اعتماد اجتماعی:

اعتماد در اندیشه پوتنام مفهومی محض نیست، بلکه عنصری کلیدی در بطن سرمایه اجتماعی است. پوتنام در توضیح سرمایه اجتماعی توجه  ویژه ایی به اعتماد نشان داده است، اعتمادی که بطور عمده در ادبیات پوتنام بصورت متقابل و اجتماعی عنوان شده است اما خود پوتنام اعتماد را به بعد خاص و معینی تقلیل نداده است.

وسایل ارتباط جمعی و پوتنام:

ادعای پوتنام علیه تلویزیون بر دو جهت اصلی مبتنی است. اولی مربوط به اثرات تلویزیون بر روی شخصیت افراد و به ویژه نقش این رسانه در روند اجتماعی شدن افراد، است. و در جهتی دیگری متوجه میزان «زمانی» است که افراد پای تلویزیون مصرف می کنند، عامل «زمان» با میزان مشارکت مدنی و به دنبال آن با اعتماد اجتماعی  ارتباط نزدیکی دارد.

سه منبع اطلاعات در نظریه کلمن 

سه منبع اساساً متفاوت اطلاعات که بر اعتماد، امین به تنهایی تأثیر می گذارند عبارتند از:

۱- عملکرد امین

۲- دیگران که وضعی مشابه وضع اعتمادکنند و منافع مشابهی در ابراز اعتماد دارند

۳- دیگران که وضعی متفاوت با وضع اعتماد کننده دارند و فاقد منافع مشابه هستند.

(همان، ۲۹۱  ).

«اگر عامل ارتباط متفاوت به میان آورده شود با این فرض که احتمال برقراری ارتباط فرد ۱۸ ساله با فردی نزدیک به سن خودش دو برابر بیشتر است تا برقراری ارتباط با فردی در سن پدر و مادرش، به شرط دسترس پذیری برابر در جمعیت، ] این امر [ افزایشی  را در ارتباط های افراد هم سن مثلاً برای جوان ۱۸ ساله طی دهه ۱۹۶۰ نشان می دهد

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.