روش تحقیقمقالات رشته حقوق

جامعه مدنی ومشارکت نوجوانان

کشور ما ایران یکی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشکلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود .

این تحقیق دانشجویی جامعه مدنی ومشارکت نوجوانان مشتمل بر۱۱۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول : ۲

اطلاعات مربوط به پژوهش… ۲

۱- مقدمه. ۳

۲-۱ بیان مسئله. ۴

۳-۱ اهمیت و ضرورت مسئله. ۵

۴-۱ اهداف پژوهش… ۶

۶-۱ تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر : ۷

۷-۱ جامعه آماری.. ۷

۸-۱ نمونه وروش نمونه گیری.. ۸

۹-۱ روش تحقیق.. ۸

۱۰-۱ مراحل اجرای تحقیق.. ۸

۱۱ -۱ مشکلات تحقیق.. ۹

۱۲-۱ ارائه پیشنهادات… ۱۰

فصل دوم : ۱۱

جامعه مدنی.. ۱۱

۲- تعریف جامعه مدنی.. ۱۲

۱-۲ مفهوم نظری جامعه مدنی.. ۱۳

۲-۲ موضوعیت بحث جامعه مدنی.. ۱۴

۳- دیدگاه های مورد بررسی در تعریف جامعه مدنی.. ۱۷

۱-۳ جامعه مدنی از دیدگاه جانعه شناختی عام. ۱۸

۲-۳ جامعه مدنی از دیدگاه فلسفه. ۱۹

۳-۳  تعریف جامعه مدنی در رابطه با مفهوم حقوقی آن. ۱۹

۴-۳ جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شنا سی خاص…. ۲۰

۴ تاریخچه ومفاهیم جامعه مدنی.. ۲۰

۱-۴ جامعه مدنی افلاطون. ۲۰

۲-۴-جامعه مدنی ارسطو. ۲۳

۳-۴-جامعه مدنی توماس هابس… ۲۳

۴-۴-جامعه مدنی لاک…. ۲۴

۵- ویژگی های جامعه مدنی : ۲۷

۶-ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی.. ۲۸

۷- ساختار جامعه مدنی.. ۲۹

۸- شاخصه های جامعه مدنی.. ۲۹

۱-۸-تکثرگرایی بنیادی.. ۲۹

۲-۸ حاکمیت روح تسالم و تسامح.. ۳۲

۳-۸- قانون گرایی و نهادینه شدن قانون. ۳۳

۹- جامعه مدنی، دین و حاکمیت دینی.. ۳۴

۱-۹ شالوده جامعه مدنی از دیدگاه قرآن و احادیث ائمه (ع) ۳۶

۲-۹ جایگاه دین در جامعه مدنی.. ۴۰

۱-۲-۹ سیمای جامعه مدنی در حکومت پیامبر اسلام. ۴۲

۲-۲-۹-جامعه اسلامی نمونه پیشگام و راهنما ۴۸

۱۰-مدرنیته و نقش جامعه مدنی.. ۴۹

۱-۱۰ جامعه مدنی پیش از دوران مدرنیسم. ۴۹

۲-۱۰-مدرنیته، ما و آموزش… ۵۱

۳-۱۰ جامعه مدنی پس از مدرنیسم. ۵۵

فصل سوم : ۵۶

نوجوان و مشارکت در جامعه مدنی.. ۵۶

۱۱-نوجوان کیست؟. ۵۷

۱-۱۱ تعریف نوجوان. ۵۷

۲-۱۱-ویژگی های دوره نوجوانی.. ۵۷

۳-۱۱ صحبت های آقای خاتمی در رابطه با جوانان. ۶۰

۱۲- مشارکت نوجوان. ۶۲

۱-۱۲ انواع مشارکت نوجوان. ۶۵

۱۳- نقش آموزش و پرورش در جامعه مدنی: ۶۸

۱-۱۳- مشارکت نوجوان در آموزش و پرورش… ۶۹

۲-۱۳- نظر مصاحبه شوندگان در رابطه با مشارکت نوجوان. ۷۱

۱۴-پرسش مهر. ۷۳

۱۵-مجلس دانش آموزی ایران در یک نگاه ۷۹

۱۶-انتخابات نوجوانان. ۹۱

۱۷-مشارکت دانش آموزان و جوانان در فعالیت های عمرانی.. ۹۲

نتیجه گیری.. ۱۰۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۱

ضمائم. ۱۱۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته حقوق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله جامعه مدنی ومشارکت نوجوانان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

جامعه مدنی از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط محققین علوم انسانی و فلاسفه مورد برسی قرار گرفته است وبا توجه به تغیرات جوامع لزوم ادامه واستمرار این تحقیقات همچنان باقی است . در این تحقیق نیز سعی شده مشارکت نوجوانان را در جامعه مدنی مورد برسی قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شرکت در جامعه مدنی تشویق کرد و باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .

اهمیت و ضرورت مسئله

از آنجا که جامعه مدنی طرحی پویا وساختاری جدید در کشور ما محسوب می‌شود لذا پرداختن به ابعاد و زوایای مختلف آن نیازمند توجه و زمان زیاد است .

تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر :

درزمینه جامعه مدنی تحقیقات زیادی بعمل آمده خصوصأ فلاسفه مهم ازجمله ارسطو، افلاطون ، هابس جان لاک و…. که میتوان از نظرات آنها استفاده کرد وحتی تاریخچه ای از جامعه مدنی که تاریخ اسلام در دوره پیامبر ارائه میشده است ولی در زمینه مشارکت نوجوانان تحقیقات زیادی بعمل نیامده و بشکل مطلوب منابعی در دسترس نبوده حال سعی ما جوانان ونوجوانان در این تحقیق بر این است که مشارکت نوجوان را درجامعه مدنی مورد برسی قراردهیم .

تعریف جامعه مدنی

جامعه مدنی حوزه ای از نهادهای مستقل تحت حمایت قانون است که در آن افراد واجتماعات از ارزش و اعتقادات متنوعی بر خوردارند وگروه های خودگردان که در آن در هم زیستی مسالمت آمیز با یکدیگر به سر می برند وبه صورت نهادهای واسطه وداوطلبانه میان دولت وافراد عمل می کنند .

جامعه مدنی از دیدگاه جانعه شناختی عام

بر این اساس ، جامعه مدنی ، زندگی اجتماعی ومنتسب به مدین می باشد . وهمان معنای شهر نشینی وگرد هم آمدن را می رساند ، که انسان با احساس ضرورت آن زندگی مشترک وتعاونی خود را آغاز نموده او پیوسته در تلاش است تا بالاترین بهره را با کم ترین سرمایه بدست آورد

جامعه مدنی از دیدگاه فلسفه

که بر عقل و اندیشه و حکمت استوار است . تشکیل دهندگان چنین جامعه ای می دانند چرا و برکدام اساس چنین جامعه ای را سامان می دهند و اصولا روح تفاهم وتسالم وهمکاری بر آن جامعه حاکم است .

قانون گرایی و نهادینه شدن قانون

بدین گونه که حاکمیت قانون در سراسر جامعه تحقق عینی داشته باشد همه مراجع صاحب قدرت، قدرت خود را از راه قانون درایفته اند یعنی خود تابع و خاضع قانون باشند در چنین جامعه ای هیچ نهاد و هیچ مرجعی اعم از دولتی یا غیر دولتی دارای مقامی فراتر از قانون نمی باشند، در جامعه مدنی بر اساس محاسبات توافق شده قوانین مدرن وضع می گردد و در مقام اجرا همان قوانین بدون هیچ گونه تفسیر انحرافی باید رعایت گردد و تنها ظوابط حاکم است نه روابط.

مدرنیته، ما و آموزش

مارشال برون در کتاب مشهورش” تجربه مدرنیته“ تعریفی کارآمد از این فرایند اجتماعی به دست می دهد. او مدرنیته را تجربه ای عملی می داند که در آن دو فرایند دیگر مدرنیسم و مدرنیزاسیون به تعدیل می رسند.

انواع مشارکت نوجوان     

مشارکت را می توان بر حسب میزان دخالت وحضور انسان ها در امور مربوط به خودشان طبقه بندی کرد .

مجلس دانش آموزی ایران در یک نگاه

دیروز، امروز، فردا و فرداها جوانان و نوجوانان با ارزش ترین سرمایه های هر جامعه ای بوده، هستند و خواهند بود. از این روست که جوانی را نباید جریان جداگانه ای در حاشیه زندگی اجتماعی تلقی کرد، بلکه باید به آن به عنوان نقطه تحول و دگرگونی و لحظه تاریخی باز تولید و دگرگونی اجتماعی نگریست.

انتخابات نوجوانان

مجلس و انتخابات هر دو نوعی مشارکت مستقیم در جامعه محسوب می شوند. مجلس مکانی برای ابراز نظر عقیده و نیاز مردم و نیز تصویب لوایح، قانون های مختلف است. و از نمایندگان واجد شرایطی که توسط آحاد مردم و تمامی قشرهای جامعه و از طریق همه پرسی یا انتخابات برگزیده می شوند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته حقوق

.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =