روش تحقیق

مدیریت توریسم و گردشگری

امروزه صنعت توریسم در جهان به قدری توسعه پیدا کرده است که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نامیده اند. صنعت توریسم توانسته است با گسترش در شاخه های خود جایگاه اول را از نظر در آمد زایی برای کشورهای توسعه یافته داشته باشد و کشورهای در حال توسعه نیز در حال تلاشند که بتوانند از این صنعت کم هزینه و پر در آمد برای بهبود اوضاع اقتصادی خود کمک بگیرند. یکی از شاخه های لذت بخش، مهیج و پر طرفدار توریسم، اکوتوریسم است.توریسم

این تحقیق دانشجویی مدیریت توریسم و گردشگری مشتمل بر  ۱۰۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

 • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………… ۲
 • اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………… ۳
 • انگیزه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۴
 • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۵
 • سؤالات و فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۵
 • پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۵
 • قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۶
 • روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۶
 • محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۷

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- تعاریف و مفاهیم واژه ها و اصطلاحات بخش جهانگردی ………………………………………….. ۹

۲-۱-۱- تعریف جهانگردی ………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۲- اشکال جهانگردی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۱- توریسم تفریحی و استفاده از تعطیلات ………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۲- توریسم درمانی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲-۳- توریسم فرهنگی و آموزشی …………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۳-۱- جاذبه های فرهنگی …………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۴- توریسم اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۵- توریسم ورزشی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲-۶- توریسم بازرگانی و تجاری  ………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲-۷- توریسم مذهبی و زیارتی ………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۸- توریسم سیاسی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۳- ویژگی های گردشگری ………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۴- اوقات فراغت و گردشگری ……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۵- آثار و نتایج گردشگری ………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۵-۱- آثار ونتایج اقتصادی گردشگری …………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۵-۲- آثار و نتایج فرهنگی و اجتماعی توریسم ……………………………………………………………….. ۱۸

۲-۵-۳- اثرات و عوارض منفی توریسم ……………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۶- تأسیسات جهانگردی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۶-۱- تأسیسات پذیرایی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۶-۲- تأسیسات اقامتی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۶-۲-۱- هتل ها ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۶-۳- تأسیسات حمل و نقل و ارتباطات …………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۷- کانون ها و جاذبه های جهانگردی ……………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۷-۱- جاذبه های طبیعی ………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۷-۲- جاذبه های فرهنگی و هنری ………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۷-۳- جاذبه های تاریخی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۸- بازاریابی جهانگردی …………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۹- تبلیغات جهانگردی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱۰- توسعه پایدار گردشگری ………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱۱- تعریف فرهنگ ………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۲- گردشگری فرهنگی ………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

فصل سوم: ساختار محیط طبیعی منطقه حوض سلطان

۳-۱- موقعیت جغرافیایی ـ حدود و وسعت …………………………………………………………………………. ۲۸

۳-۲- شکل ناهمواری ها …………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۳-  زمین شناسی منطقه…………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۴- ژئومورفولوژی منطقه…………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۵- ویژگی های آب و هوایی …………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۵-۱- درجه حرارت ………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۵-۲- بارندگی ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۵-۳- جریان هوا (باد) …………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۵-۴- رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۶- تیپ اقلیمی منطقه حوض سلطان ……………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۷- منابع آب ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۷-۱- آب های سطحی ……………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۷-۲- آب های زیر زمینی ……………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۸- پوشش گیاهی و خاک ……………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۹- حیات وحش ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

فصل چهارم: منابع و جاذبه های گردشگری منطقه حوض سلطان

۴-۱- منابع و جاذبه های طبیعی ………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۱-۱- دریاچه حوض سلطان ……………………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۱-۲- شب کویر ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۱-۳- گیاهان …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۱-۴- حیات وحش …………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۱-۵- پدیده های ژئومورفولوژیکی …………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۱-۶- جزیره سرگردانی ……………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۲- جاذبه های تاریخی ……………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۲-۱- راه تاریخی و باستانی ……………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۲-۲- کاروانسراها …………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۳- جاذبه های فرهنگی و مردم شناسی …………………………………………………………………………….. ۷۹

فصل پنجم: آزمون، فرضیات، جمع بندی و نتیجه گیری، پیشنهادات

۵-۱- آزمون، فرضیات …………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۵-۲- جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… ۸۵

۵-۳- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

چکیده انگلیسی

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                صفحه

نقشه (۳-۱) موقعیت  قم در ایران …………………………………………………………………………………………. ۳

نقشه (۳-۲) موقعیت جغرافیایی منطقۀ حوض سلطان در استان قم   …………………………………….. ۲۸

نقشه (۳-۳)  موقعیت جغرافیایی دریاچۀ حوض سلطان ……………………………………………………….. ۲۹

نقشه (۳-۴)  ناهمواری های استان قم …………………………………………………………………………………. ۳۲

نقشه (۳-۵)   زمین شناسی منطقه حوض سلطان …………………………………………………………………. ۳۴

نقشه (۳-۶) گسل های منطقه حوض سلطان   …………………………………………………………………….. ۳۶

نقشه (۳-۷) اشکال زمین در منطقه حوض سلطان ………………………………………………………………… ۳۷

نقشه(۳-۸)توپوگرافی منطقه حوض سلطان   ……………………………………………………………………….. ۳۹

نقشه (۳-۹)  راههای دسترسی به منطقۀ حوض سلطان………………………………………………………….. ۴۰

نقشه (۳-۱۰)  عناصر تشکیل دهندۀ آبخیز قم ………………………………………………………………………. ۵۳

نقشه (۳-۱۱)  رود های منطقۀ حوض سلطان ………………………………………………………………………. ۵۴

نقشه(۴-۱)راه باستانی اصفهان-ری     ………………………………………………………………. ۷۵

نقشه(۵-۱)مسیرهای گردشگری منطقه حوض سلطان……………………………………………………………. ۸۹

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                 صفحه

تصویر(۱-۱)عکس ماهواره ای از دریاچه حوض سلطان…………………………………………. ۳

تصویر (۳-۱) دورنمایی از کوه های منطقه حوض سلطان …………………………………………………… ۳۱

تصویر (۳-۲) پوشش گیاهی منطقه حوض سلطان ……………………………………………………………….. ۵۵

تصویر (۳-۳) نمونه ای از پرندگان منطقه حوض سلطان ……………………………………………………… ۵۷

تصویر (۳-۴) نمونه ای از پستانداران منطقه حوض سلطان …………………………………………………. ۵۸

تصویر (۳-۵) نمونه ای از خزندگان منطقه حوض سلطان ……………………………………………………. ۶۰

تصویر (۳-۶) هوبره، پرنده بومی منطقه حوض سلطان …………………………………………………………. ۶۱

تصویر (۴-۱) عکس  ماهواره ای از دریاچه حوض سلطان …………………………………………………. ۶۳

تصویر (۴-۲) منظره دریاچه حوض سلطان در بهار ……………………………………………………………… ۶۴

تصویر (۴-۳) دریاچه حوض سلطان درتابستان ……………………………………………………………………. ۶۶

تصویر (۴-۴) انعکاس آسمان در در یاچه ……………………………………………………………………………. ۶۷

تصویر (۴-۵) جاده ای که تا وسط دریاچه ادامه دارد ………………………………………………………….. ۶۸

تصویر (۴-۶) آسمان شب کویر …………………………………………………………………………………………… ۶۹

تصویر (۴-۷) عکس ماهواره ای از جزیره سرگردانی …………………………………………………………… ۷۳

تصویر (۴-۸) کاروانسرای سنگی محمد آباد ………………………………………………………………………… ۷۶

تصویر (۴-۹) کاروانسرای دیر گچین …………………………………………………………………………………… ۷۸

تصویر (۵-۱) برداشت نمک از دریاچه ………………………………………………………………………………… ۸۷

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول (۳-۱) ویژگی های درجه حرارت ماهانه و سالانه ایستگاه قم …………………………………… ۴۲

جدول (۳-۲) درجه حرارت مطلق ماهانه و سالانه ایستگاه قم ……………………………………………… ۴۴

جدول (۳-۳) میزان و درصد فصلی بارش در ایستگاه قم ……………………………………………………. ۴۶

جدول (۳-۴) میانگین ماهانه و سالانه بارش در ایستگاه قم…………………………………………………… ۴۸

جدول(۳-۵)ترازنامه های آّبی در ایستگاه قم…………………………………………………………………………. ۵۰

جدول(۳-۶)عناصر هیدرواقلیم ایستگاه قم…………………………………………………………………………….. ۵۱

جدول(۳-۷)علائم تیپ اقلیمی ایستگاه قم…………………………………………………………………………….. ۵۱

 فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (۳-۱) توزیع فصلی بارش در ایستگاه قم    ۴۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  مدیریت توریسم و گردشگری را در زیر می توانید ببینید.

مقاله توریسم

بیان مسئله

توریسم

امروزه صنعت توریسم در جهان به قدری توسعه پیدا کرده است که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نامیده اند. صنعت توریسم توانسته است با گسترش در شاخه های خود جایگاه اول را از نظر در آمد زایی برای کشورهای توسعه یافته داشته باشد و کشورهای در حال توسعه نیز در حال تلاشند که بتوانند از این صنعت کم هزینه و پر در آمد برای بهبود اوضاع اقتصادی خود کمک بگیرند. یکی از شاخه های لذت بخش، مهیج و پر طرفدار توریسم، اکوتوریسم است.توریسم

انگیزه تحقیق

امروزه یکی از راه های گسترش سفر و گردشگری، پیشنهاد مسیرهای نزدیک و سفرهای کم هزینه است که هر چه مسیر نزدیک تر باشد قاعدتاً هزینه سفر نیز پایین خواهد آمد. لذا گردشگران بیشتری به منطقه جذب خواهند شد.توریسم

اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی شده است پتانسیل های گردشگری منطقه حوض سلطان هم از حیث طبیعی و هم از حیث تاریخی بررسی شود و امکانات منطقه برای جذب گردشگر سنجیده شود. همین طور نیازهای منطقه برای تبدیل شدن به یک منطقه گردشگری که نتیجه آن اشتغال زایی میباشد. توریسم

پیشینه تحقیق

همان طور که از ظاهر منطقه حوض سلطان پیداست، هیچگونه فعالیت گردشگری در منطقه صورت نگرفته است. عدم وجود راه دسترسی مناسب، عدم وجود تابلوهای آگاه کننده و عدم شناسایی مردم از این منطقه نشانگر عدم فعالیت در آن است.توریسم

توریسم تفریحی و استفاده از تعطیلات

این نوع از گردشگری معطوف به شرکت در فعالیت های ورزشی، استفاده از تعطیلات، استفاده از چشمه های آب گرم معدنی، حمام آفتاب و برخوردهای اجتماعی در یک محیط دلنشین و راحت است.

توریسم فرهنگی و آموزشی

مقصود از این گردشگری بحث در خصوص جذابیتهای فرهنگی می باشد که شامل جذابیت های متفاوتی است، موزه ها، نمایشگاه ها، شهرهای تاریخی و … در این مجموعه قرار می گیرند.

آثار و نتایج فرهنگی و اجتماعی توریسم

مقصود از اثرات اجتماعی، تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه میزبان رخ می دهد واین تغییر بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار با جهانگردان صورت می گیرد.

تأسیسات حمل و نقل و ارتباطات

سیستم حمل و نقل در قلب صنعت جهانگردی قرار دارد. این سیستم خط اتصالی بین مقصد، مهانخانه، جاذبه ها و سایر مکان های توریستی می باشد.

کارایی، راحت بودن و میزان سلامت و امنیت این سیستم تعیین کننده نوع تجربه و کیفیتی است که از سفر به دست می آید. در برخی شرایط، حمل و نقل بزرگ ترین بخش هزینه سفر را تشکیل می دهد.

بازاریابی جهانگردی

مقصود از بازاریابی، همه فعالیت ها و فرایند هایی است که در راه گرد هم آوردن خریدار و فروشنده انجام می شود و آن عبارت است از: خلق، توزیع، تبلیغ، ترویج و گسترش، قیمت گذاری و ارائه عقیده ها و نظرات جدید برای تسهیل داد و ستد در محیطی پویا.

گردشگری فرهنگی

فرهنگ را می توان به دو گروه کلی طبقه بندی کرد که برای فهم گردشگری فرهنگی اهمیت بسیاری دارد. این دو گروه عبارتند از فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن که هر یک دارای چشم اندازهای متفاوتی هستند. آنچه در گردشگری بیشتر مدنظر است، جلوه های مختلف فرهنگ سنتی است که در قالب اندیشه ها و رفتارهایی شکل می گیرد که در هر جامعه ای بنیاد زندگی جمعی را تشکیل می دهد و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد.

گسل های منطقه

–  گسل های بخش یزدان و قم : این منطقه در غرب توسط گسل ایندس محدود میگردد اما دنباله این مرز حادثه ای بطرف جنوب شرقی بوسیله ته نشستهای کواترنر و پلیو- پلیستوسن  پوشیده میشود . مرز حادثه ای ایندس بی گمان در زمان ترشیری کاری بوده است .

جمع بندی و نتیجه گیری

توریسم

پس از بررسی منطقه حوض سلطان و فرضیه های طرح شده و مقایسه این محل با مناطق مشابه به این نتیجه می رسیم که منطقه حوض سلطان از ابعاد مختلف طبیعی و تاریخی دارای پتانسیل کافی برای توسعه گردشگری می باشد.

فهرست منابع و مآخذ

توریسم

 • آسیایی، مهدی، (۱۳۸۲)؛ فرهنگ و اصطلاحات صنعت گردشگری و هتل داری، انتشارات سگال.
 • احمدی، حسن، ۱۳۶۷، ژئومروفولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • اسدیان،فریده،۱۳۸۵، شواهد تحولات ژئومورفولوژیکی کواترنر در کف حوضه مسیله، رساله دکتری
 • اعجازی، علیرضا، ۱۳۸۱، فصل نامه ی علمی محیط زیست، شماره ۳۸، سازمان حفاظت محیط زیست.
 • الوانی، مهدی؛ پیروزبخت ، معصومه، ۱۳۸۵، فرآیند مدیریت جهانگردی، دفتر پژوهش های فرهنگی.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.