تقسیم‌بندی‌ جامعه‌ی‌ ایران‌

در نوشته‌ی‌ دیگری‌، اجتماع‌ از ۴ طبقه‌ و صنف‌ تشکیل‌ شده‌ است‌.

۱- نخستین‌ موبدان‌ است‌.  ۲- جنگیان‌ که‌ شاه‌ نیز در این‌ طبقه‌ جای‌ دارد.  ۳-کشاورزان‌  ۴- پیشه‌ وران‌

در روایات‌ ایرانی‌ از ۳ طبقه‌ سخن‌ رفته‌ است‌ و سه‌ آتش‌ ورجاوند به‌ هریک‌ ازاین‌ سه‌ طبقه‌ مربوط‌ شده‌ است‌. ۱- روحانیان‌ (آذر فرنبخ‌)  ۲- جنگیان‌ (آذرگشتسب‌)  ۳- طبقه‌ سوم‌ (آذر برزین‌ مهر).

مطلب تقسیم‌بندی‌ جامعه‌ی‌ ایران‌ مشتمل۵۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

تقسیم‌بندی جامعه‌ی ایران ۱

جامعه‌ی ایران دوره ساسانی ۵

چگونگی ترتیب مناصب ۶

صفات مختصه‌ی دولت ساسانی ۸

امتیازات دولت ساسانی ۸

جمعیت شهرها و سازمان یافتن کار پیشه‌وران ۸

وضعیت شهرها ۹

برده‌داری و فئودالیسم ۱۵

مناصب و مشاغل موروثی ۱۸

مناصب لشکری و کشوری ۱۸

شاه ۱۹

نایب‌السلطنه ۲۱

بزرگ فرماندار ۲۱

مقاماتعالیه ۲۲

وزیر بزرگ ۲۴

آزاران ۲۶

شهرداران ۲۶

اسپوهران ۲۸

در دیوان شاهی ۲۹

تشکیلات دولت ۳۰

اداره دینی و روحانی (مؤبدان) ۳۱

دبیران سایر عمال اداره مرکزی ۳۳

مناصب مذهبی ۳۵

مناصب تکامی ۳۹

نظام امنیتی و حقوقی ۴۱

اقتصاد و خانواده ۴۳

خبررسانی ۴۴

تشکیلات ایالات ۴۵

صناعات و تجارت و شوارع ۴۶

مالیه ۴۷

دهقانان ۴۸

رعایا ۴۹

وضعیت قبایل ۵۰

پزشکان ۵۱

خانواده در دوره ساسانی ۵۳

مراتب اعطای هدایا ۵۷

پوشش و لباس دوره ساسانی ۵۷

صفات ایرانیان در عصر ساسانی۵۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله تقسیم‌بندی‌ جامعه‌ی‌ ایران‌ را در زیر می توانید ببینید.

تقسیم‌ بندی‌ جامعه‌ی‌ ایران‌

در نوشته‌ی‌ دیگری‌، اجتماع‌ از ۴ طبقه‌ و صنف‌ تشکیل‌ شده‌ است‌.

۱- نخستین‌ موبدان‌ است‌.  ۲- جنگیان‌ که‌ شاه‌ نیز در این‌ طبقه‌ جای‌ دارد.  ۳-کشاورزان‌  ۴- پیشه‌ وران‌

در روایات‌ ایرانی‌ از ۳ طبقه‌ سخن‌ رفته‌ است‌ و سه‌ آتش‌ ورجاوند به‌ هریک‌ ازاین‌ سه‌ طبقه‌ مربوط‌ شده‌ است‌. ۱- روحانیان‌ (آذر فرنبخ‌)  ۲- جنگیان‌ (آذرگشتسب‌)  ۳- طبقه‌ سوم‌ (آذر برزین‌ مهر).

جامعه‌ ایران‌ دوره‌ ساسانی‌

در طول‌ عمر ۴ قرنی‌ دولت‌ ساسانی‌ همواره‌ کلیات‌ و اصول‌ همان‌ بنای‌ اداری‌- اجتماعی‌ بر یک‌ حال‌ باقی‌ ماند.

جامعه‌ ایران‌ در دو رکن‌ استوار بود: مالکیت‌ و خون‌، نجبا و اشراف‌ از عوام‌الناس‌ جدا شده‌اند. امتیاز این‌ طبقه‌ به‌ بیان‌، مرکب‌، سرای‌، بستان‌، زن‌ و خدمتکاربود.

چگونگی‌ ترتیب‌ مناصب‌:

ایرانیان‌ ترکیب‌ مناصب‌ دنیا را به‌ ترتیب‌ کارکنان‌ آسمان‌ تطبیق‌ نمودند.چنانکه‌ در آسمان‌ مغ‌ بزرگ‌ و بغان‌ کهتر بودند. در زمین‌ شاه‌ بزرگ‌ و شاهان‌ دست‌نشانده‌ بودند و چنانکه‌ در آسمان‌ ۷ لعیاده‌ کارکنان‌ بزرگ‌ آسمانی‌ بودند،

صفات‌ مختصه‌ دولت‌ ساسانی‌

طبقات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ ملت‌ – تشکیلات‌ اداری‌ – مرکزی‌ – صدراعظم‌ -دیانت‌ ۰ مالیه‌ – صناعت‌ و تجارت‌ و شوارع‌ – سپاه‌ و وزرا و اداره‌ ایالات‌.

امتیازات‌ دولت‌ ساسانی‌

دو چیز موجب‌ امتیاز دولت‌ ساسانی‌ از دولت‌ متقدم‌ است‌: ۱) مرکز قوا واستعداد ۲) ایجاد دین‌ رسمی‌ که‌ عمل‌ او میراثی‌ از داریوش‌ اول‌ اما دومی‌ ابداع‌ساسانیان‌ است‌.

جمعیت‌ شهرها و سازمان‌ یافتن‌ کار پیشه‌وران‌

امر تولید در ارتباط‌ با پدیده‌های‌ اقتصادی‌ جدید گسترش‌ فراوان‌ یافته‌ بود.رشته‌های‌ تازه‌ای‌ از حرفه‌ و فن‌ پدید آمد و انسانهای‌ جدیدی‌ در کارگاههای‌پیشه‌وران‌ به‌ کار پرداختند.

برده‌داری‌ و فئودالیسم‌

در نظام‌ اجتماعی‌ ایران‌ جماعت‌ روستایی‌ شامل‌ بخش‌ مهم‌ و قابل‌ ملاحظه‌ای‌است‌. جماعات‌ روستایی‌ در یکدیگر به‌ پیروی‌ از بقایای‌ جماعتهای‌ ابتدایی‌کشاورزان‌، در زندگی‌ روستاها از موقعیتی‌ برتر و متفوِ برخوردار بودند.

مناصب‌ و مشاغل‌ موروثی‌:

در عهد ساسانی‌ مجدداً با آن‌ عادت‌ باستانی‌ برمی‌خوریم‌ که‌ بعضی‌ مشاغل‌و مناصب‌ ارثاً برؤسای‌ هفت‌ دودمان‌ نخستین‌ می‌رسیده‌ است‌. تئوفیلاکتوس‌(کتاب‌ ۳ بند) این‌ مناصب‌ موروثی‌ را چنین‌ شرح‌ می‌کند: خانواده‌ای‌ که‌ ارتبیدس‌ نام‌دارد دارای‌ امتیاز شاهی‌ و عهده‌ دار نهادن‌ تاج‌ بر سر شاهنشاه‌ است‌.

مناصب‌ لشگری‌ و کشوری‌

ارگنبد یا هر گنبد در اصل‌ معنی‌ فرمانده‌ یک‌ قلعه‌ مستحکم‌ را داشت‌ و این‌ لقب‌مخصوص‌ خانواده‌ سلطنتی‌ گردیده‌ و عالی‌ترین‌ منصب‌ لشگری‌ بشمار می‌رفت‌.

تشکیلات‌ دولت‌

دولت‌ ایران‌ در چهار اداره‌ بزرگ‌ تقسیم‌ می‌شد، نخستین‌ اداره‌ دربار یعنی‌آنچه‌ به‌ شاه‌ مستقیماً مربوط‌ بود. دوم‌: اداره‌ دینی‌  سوم‌: اداره‌ کشور  چهارم‌: اداره‌لشکر و هر اداره‌ تقسیمات‌ دیگری‌ داشت‌ مثلاً اداره‌ دربار تقسیم‌ می‌شد به‌.

دبیران‌ و سایر عمال‌ اداره‌ مرکزی‌:

نفوذ دبیران‌ در کشور ایران‌: ایرانیان‌ همیشه‌ آراستگی‌ صورت‌ ظاهری‌ اموررا مهم‌ می‌شمردند. اسناد رسمی‌ و نامه‌های‌ خصوصی‌ همیشه‌ می‌بایست‌ بصورت‌مصنوع‌ و سبک‌ مقرر تحریر گردد. در این‌ نامه‌ها نقل‌ قول‌ بزرگان‌ و نصایح‌ اخلاقی‌و پندهای‌ دینی‌ و اشعار و معمیات‌ لطیفه‌ و امثال‌ آن‌ وارد می‌شد و مجموعه‌ بسیارظریفی‌ تشکیل‌ می‌داد

مناصب‌ مذهبی‌ (روحانیون‌)

مغان‌ در اصل‌ قبیله‌ از ماد بودند که‌ مقام‌ روحانیت‌ منحصراً به‌ آنان‌ تعلق‌داشته‌ است‌. در عهد اشکانیان‌ و ساسانیان‌ این‌ طایفه‌ را مغان‌ می‌خواندند. مردم‌ به‌ایشان‌ چون‌ طبقه‌ب‌ خاصی‌ نگریسته‌ و از یک‌ قبیله‌ می‌شناختند که‌ تکلیفشان‌ عبارت‌خدایان‌ و اجرای‌ اعمال‌ دینی‌ بود.

وظایف‌ روحانیون‌ درجامعه‌:

اجراء احکام‌ طهارت‌ و اصغاء اعترافات‌ گناهکاران‌ و عفو و بخشایش‌ آنان‌ وتعیین‌ میزان‌ کفارات‌ و جرائم‌ و انجام‌ دادن‌ تشریفات‌ عاری‌ هنگام‌ ولادت‌ و بستن‌کستیگ‌ (کمربند مقدس‌) و عروسی‌ و تشییع‌ جنازه‌ و اعیاد مذهبی‌ روزی‌ ۴ باربایستی‌ آفتاب‌ را ستایش‌ و ماه‌ و آب‌ را نیایش‌ نمود هنگام‌ خواب‌ و برخاستن‌ وشستشو و بستن‌ کمربند،

مناصب‌ نظامی‌

سپاه‌ دسته‌ سواران‌ و پیادگان‌ تقسیم‌ می‌شد سواران‌ نیز دو نوع‌ بودند،سواری‌ که‌ از بزرگان‌ بوده‌ و سواری‌ او به‌ مفهوم‌ سرداری‌ و مهارت‌ در اسب‌ و جنگ‌بود و دوم‌ سواران‌ عادی‌ سواران‌ مبارز را اسپورگان‌ نیز مینامیدند و اینها سواران‌زنده‌ بودند و هر عده‌ معین‌ یک‌ نفر یا سرهنگ‌ داشتند.

اقتصاد و خانواده‌:

اکثر از خانواده‌ها جمع‌ المال‌ بودند و امور خانواده‌ با یک‌ تن‌ ریش‌ سفید و یکی‌کدبانو یا گیس‌ سفید اداره‌ می‌کرد.

از بررسی‌ اسناد و مآخذ حقوقی‌ چنین‌ برمی‌آید که‌ خانواده‌های‌ بزرگی‌ که‌ ازبطن‌ قبایل‌ و دودمانها پدید آمدند، هسته‌ی‌ اصلی‌ اجتماعی‌ به‌ شمار می‌رفتند و درمرکز آن‌ قرار داشتند.

خانواده‌ در دوره‌ ساسانی‌

اصل‌ تعداد درجات‌ اساس‌ تشکیل‌ خانواده‌ بود. زنانی‌ که‌ مرد می‌توانست‌داشته‌ باشد به‌ استطاعت‌ او برمی‌ گشت‌. افراد کم‌ بضاعت‌ بیش‌ از یک‌ زن‌ نداشتند.افراد چند زنی‌ مثل‌ کدخداها یکی‌ از زنان‌ سوگلی‌ و صاحب‌ حقوِ کامله‌ و اورازن‌پادشاهیها (پادشاه‌ زن‌) یا زن‌ ممتاز می‌خواندند و پست‌ترین‌ زن‌ عنوان‌ خدمتکاری‌داشت‌ و او را زن‌ خدمتکار (زن‌ چگاریها) می‌گفتند حقوقاین‌ ۲ زن‌ هم‌ با هم‌ متفاوت‌بود.

صفات‌ ایرانیان‌ عصر ساسانی‌

همه‌ ایرانیان‌ تقریباً قامتی‌ رسا و رشسد و رنگی‌ گندم‌ گون‌ یا سبزه‌ روشن‌،نگاهی‌ قند مانند نگاه‌ بز، ابروانی‌ مقوس‌ و بهم‌ پیوسته‌ و ریشی‌ زیبا، مویی‌ بلند وژولیده‌، بی‌اندازه‌ بدگمان‌ و محتاط‌ و در مملکت‌ دشمن‌ از باغها و تاکستانهامی‌گذرند از بیم‌ هر یا جادو هیچ‌ میوه‌ دست‌ نمی‌زنند. اهتمام‌ دارند که‌ برخلاف‌ ادب‌کار خلاف‌ ادبی‌ نکنند.

شرحی‌ از میل‌ ایرانیان‌ به‌ معاشقه‌ی‌ با زنان‌ از گفته‌ آمینوس‌:

اغلب‌ آنان‌ به‌ زوجات‌ و سردیای‌ خرمه‌ خود اکتفا نمی‌کنند ایرانیان‌ از لواط‌بی‌اطلاعند قناعت‌ و صبر آنان‌ در مقابل‌ لذات‌ طعام‌ قابل‌ ستایش‌ است‌. جز پاداه‌هیچیک‌ از ایرانیان‌ وقت‌ معینی‌ برای‌ صرف‌ غذا ندارند هر وقت‌ گرسنه‌ شوند برخوردن‌ می‌نشینند و هرچه‌ قابل‌ خوردن‌ باشد می‌خورند هرگز معده‌ را انباشته‌نمی‌کنند و به‌ سیر شدن‌ خرسندند.

منابع:

۱ـ تحقیقاتی درباره ساسانیان

۲ـ ایران در زمان ساسانیان

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.