تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual

امروزه ارائه خدمت در کشورهای توسعه یافته ، بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد . بدین ترتیب ارتقای کیفیت و افزایش عملکرد از اهداف مهم این دولتها می باشد.

مطلب  تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual  مشتمل  ۶۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

۱-بیان مسئله. ۴

۱-۲-اهمیت پژوهش : ۵

۱-۳-اهداف : ۶

۱-۷-محدودیت ها : ۸

قابلیت اطمینان : ۱۱

مسئولیت پذیری : ۱۱

شکاف کیفیت از دیدگاه مشتری : ۱۲

مبانی نظری : ۱۴

این ابزار در ادبیات کیفیت با نام ۱۶

راه اول : ۱۷

راه دوم : ۱۷

ملموسات : ۱۸

اعتبار و روایی : ۱۸

پاسخگویی : ۱۸

امنیت و تضمین : ۱۹

همدردی : ۱۹

ابعاد کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی : ۲۰

بعد کارکردی  :  ۲۱

شرح مختصری از عوامل اساسی موثر بر ادراک مشتری از کیفیت خدمت : ۲۱عامل انسانی. ۲۲

ارائه خدمت.. ۲۲

  1. ۲. ۲۲

جنبه ملموس خدمت.. ۲۲

(محیط خدمت) ۲۲

  1. ۳. ۲۲

خدمت اصلی. ۲۲

(حاصل خدمت ) ۲۲

  1. ۴. ۲۲

سازماندهی ارائه خدمت.. ۲۲

(عنصر غیر انسانی) ۲۲

  1. ۵. ۲۳

مسئولیت اجتماعی. ۲۳

الگوی توسعه یافته شکاف کیفیت خدمت : ۲۳

الگوی گسترده کیفیت خدمت : ۲۴

مدل مفهومی کیفیت خدمات servqual (ا لگوی گسترده کیفیت خدمات ) ۲۵

مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران وخارج از کشور: ۲۶

مقدمه : ۳۱

۳-۲-جامعه پژوهش : ۳۱

۳-۳-محیط و زمان پژوهش : ۳۱

۳-۴-نمونه پژوهش و روش انتخاب آن: ۳۲

۳ ها : -۵-ابزار گرد آوری داده ۳۳

۳-۱۰-روش تجزیه و تحلیل داده ها : ۳۵

ملاحظات اخلاقی  : ۳۵

مقدمه: ۳۸

۴-۱-نتایج پژوهش: ۳۸

۵)  وضعیت بیمه: ۴۴

۵-۱-خلاصه نتایج : ۵۰

۵-۲-بحث: ۵۲

۵-۳-نتیجه گیری: ۵۶

منابع فارسی: ۶۲

منبع الکترونیکی: ۶۵

چکیده ۶۶

هدف: ۶۷

روش: ۶۷

نتایج: ۶۷

نتیجه گیری: ۶۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله   تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual   را در زیر می توانید ببینید.

اهمیت پژوهش :

تجربیات در کشور ما حاکی از آن است که کیفیت خدمت رسانی در بخش بهداشت و درمان پاسخگوی نیازها و انتظارات مراجعه کنندگان نمی باشد.

هدف کاربردی :

انجام پژوهشی که بتواند شکاف بین ادراک و انتظارات بیماران را انداره گیری نموده و با ارائه گزارش نتایح به مسئولین ذیربط آنها را در اتخاذ تصمیمات راهبردی در جهت بهبود کیفیت خدمت رسانی در ان مرکز یاری دهند.

کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی :

سطحی از خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به هفراد و جوامع که هحتمال نتایج بهداشتی مطلوب را افزایش داده و مطابق دانش حرفه ای روز باشد.

ملموسات :

تعریف نظری : این ابعاد شامل ویژگی تسهیلات ، تحهیزات ، پزسنل و ابزار ارتباطی است.تمام این ابعاد تصویری را فراهم می سازد که مشتریان برای ارزیابی کیفیت آن را مد نظر قرار می دهند .

 بعد کارکردی  :

بر فرایند چگونگی ارائه خدمت متمرکز است . این بعد ، محیط ارائه خدمت و دقت و مراقبت ارائه دهنده خدمت را به هنگام ارائه خدمت در بر میگیرد.

الگوی توسعه یافته شکاف کیفیت خدمت :

با انتشار نتایج اولین تحقیقات توسط پاراسورمون و همکاران در سال ۱۹۸۵ در مورد کیفیت خدمات ، این تحقیقات در زمینه های مختلف توسعه پیدا کرد و تحقیقات گسترده ای در خصوص خدمات هتلها، خدمات درمانی، هواپیمایی ، تفریحی و دانشگاهی صورت گرفت .

الگوی گسترده کیفیت خدمت :

در سال ۱۹۸۸ پاراسورمون ، نرتیامل و همکاران مجموعه ای جامع و منطقی از ساختارهایی که میتوانند انداره و جهت شکافهای s

نوع پژوهش :

پژوهش حاضر به روش توصیفی انجام شده است . اطلاعات مورد نظر از طریق تکمیل پرسشنامه استاندارد servqual   گردآوری شده است ervqual  را تحت تاثیر قرار دهند را معرفی نمودند.

نمونه پژوهش و روش انتخاب آن:

به منظور تعیین تعداد نمونه های  مورد پژوهش ، اطلاعاتی در مورد بیمارستان جمع اوری گردید (اعم از تعداد تخت فعال ، تعداد تخت مصوب ، تعداد تختهای هر بخش و… ) اطلاعات مذکور به صورت مفصل در فصل سوم ، قسمت جامعه پژوهش  بیان شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها :

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss۱۳   صورت گرفت . برای توصیف آماری داده ها از از آمار توصیفی ( فراوانی ، درصد ، میانگین ، واریانس و انحراف معیار ) بهره گرفته شده است.

خلاصه نتایج :

در پژوهش حاضرمدل شکاف کیفیت خدمات  servqual با استفاده از پرسشنامه استاندارددر بیمارستان کوثر بکار گرفته شده است. و نتایج زیر حاصل شد :

بر حسب تحصیلات ، حد اکثر شکاف در بعد ملموسات مربوط به افراد دیپلم و بالاتر و به میزان ۹.۷۵- و حداقل شکاف در بعد امنیت و تضمین مربوط به افراد زیر دیپلم و به میزان ۳.۱۵- محاسبه شد .

نتیجه گیری:

نتیجه کلی که میتوان از بحث حاضر گرفت این است که همواره انتظار افراد از ادراک آنها بالاتر است وکیفیت بهتر انتظارات مشتریان را نیز بالاتر میبرد.

منابع فارسی:

۱.آصف زاده، سعید.ده گام پژوهش در سیستم های بهداشتی ودرمانی.انتشارات معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت ،۱۳۸۱ چاپ ۴.

  1. بازدار اردبیلی،پریسا.رضایی ارجرودی ،عبدالرضا.بررسی مدیریت کیفیت در سیستم راه آهن کشور(مدل کیفیت servqual)،پژوهشکده حمل ونقل.
  2. بت جان.روشهای تحقیق در علوم تربیتی وفناوری،ترجمه حسن پاشاشریفی ونرگس طالقانی.انتشارات رشد،تهران ۱۳۶۹. ۲۱.
  3. حکیمی،رضا.صمدزاده،غلامرضا.بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه دانشگاه سیستان وبلوچستان.نشریه کتابداری واطلاع رسانی.شماره اول،جلد ۸.بهار ۱۳۸۴،ص ۳۷-۴۶.

۵.لامعی،ابوالفتح.مبانی مدیریت کیفیت فراگیر.کمیته کشوری ارتقای کیفیت،وزارت بهداشت ودرمان واموزش پزشکی.چاپ دوم.تهران آذر ۱۳۷۸.

۶.معین،محمد.فرهنگ فارسی.انتشارات امیرکبیر چاپ نهم ۱۳۷۵.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.