روش تحقیق

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن موضوعی است که بخش عمده ای از ظرفیت در علوم تربیتی را به خود اختصاص داده است. بهمین دلیل، از دیرباز پژوهشگران علاقمند، با بررسی و مطالعه در این زمینه سعی در روشن نمودن جوانب مختلف آن داشته و به نتایج قابل توجهی نائل آمده اند. از جمله عواملی که می تواند بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذارد محیط زندگی شان می باشد.

این تحقیق دانشجویی تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی مشتمل بر۷۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی

۱ـ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………….. ۷

۲ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………. ۱۱

۳ـ اهداف…………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۴ـ فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………… ۱۵

۵ـ متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ………………………………………………………….. ۱۶

۶ـ خلاصه ………………………………………………………………………………………….. ۱۸

فصل دوم: مرور تحلیل یافته‌ها در زمینه بررسی حاضر

۱ـ مبانی نظری ……………………………………………………………………………………. ۲۰

الف افسردگی (مفهوم و نظریه‌های مربوط به آن)…………………………………………

روان تحلیل‌گری ………………………………………………………………………………….. ۲۲

رفتاری‌نگر…………………………………………………………………………………………… ۲۵

شناختی………………………………………………………………………………………………. ۳۰

زیست‌شناختی …………………………………………………………………………………….. ۳۲

انواع ………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

میزان شیوع ……………………………………………………………………………………….. ۳۶

ب ـ پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………….. ۳۷

۲ـ یافته‌های پژوهشی ………………………………………………………………………….. ۴۳

۳ـ خلاصه ………………………………………………………………………………………….. ۵۰

فصل سوم: فرآیند روش شناختی

۱ـ انتخاب نمونه ………………………………………………………………………………………

الف ـ جامعه و نمونه …………………………………………………………………………… ۵۲

۲ـ ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………….. ۵۳

الف ـ معرفی سیاهه …………………………………………………………………………….. ۵۳

ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاری ……………………………………………………………….. ۵۴

ج ـ اعتبار و پایایی ………………………………………………………………………………. ۵۴

۳ـ طرح تحقیق و روشهای آماری …………………………………………………………. ۵۶

الف ـ طرح تحقیق ………………………………………………………………………………… ۵۶

ب ـ روشهای آماری ……………………………………………………………………………. ۵۸

۴ـ خلاصه ………………………………………………………………………………………….. ۵۹

فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج کمی

۱ـ ارائه داده‌های توصیفی بدست آمده ………………………………………………….. ۶۱

۲ـ بررسی نتایج در چهارچوب بدست آمده ……………………………………………. ۶۳

الف ـ نتایج حاصل از رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی………………….. ۶۴

ب ـ نتایج آزمون t در متغیر افسردگی …………………………………………………… ۶۵

ج ـ نتایج آزمون t در متغیر پیشرفت تحصیلی ………………………………………… ۶۵

۳ـ خلاصه…………………………………………………………………………………………… ۶۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۱ـ بحث و بررسی درباره یافته‌ها ………………………………………………………….. ۶۹

۲ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………. ۷۲

۳ـ کاربرد نتایج …………………………………………………………………………………… ۷۳

۴ـ محدودیت‌ها…………………………………………………………………………………….. ۷۸

۵ـ پیشنهادات………………………………………………………………………………………. ۷۹

منابع

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن موضوعی است که بخش عمده ای از ظرفیت در علوم تربیتی را به خود اختصاص داده است. بهمین دلیل، از دیرباز پژوهشگران علاقمند، با بررسی و مطالعه در این زمینه سعی در روشن نمودن جوانب مختلف آن داشته و به نتایج قابل توجهی نائل آمده اند. از جمله عواملی که می تواند بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذارد محیط زندگی شان می باشد.

بیان مسئله:

محیط افسردگی زا از تأمین حس اعتماد به نفس کامل شخص ناتوان است و در واقع سبب تخریب و زوال تدریجی آن شده و با تحریک مداوم تعارضهای درونی و عواطف فرد مستعد، امکان افسردگی را برای او فراهم می کند. در لحظات شدید افسردگی ممکنست شخص از انجام کارهایی که در حال عادی آنها را بسهولت انجام می دهد، ناتوان گردد و یا به کیفیت گذشته نتواند به انجام برساند (فلک، ۱۳۷۵)

– اهمیت و ضرورت پژوهش

هیچکس به خودی خود افسرده نیست شخص افسرده در وضعیت بخصوصی از زندگی افسرده است: او تأثیر قابل توجهی بر خانواده و همکارانش داشته و بالعکس، خانواده و اطرافیان اثر قابل توجهی بر او می گذارند، شاید آنها موجب افسردگی بیمار شده و یا با واکنشهای خود سبب تشدید ناراحتی وی می گردند و یا بالعکس با حمایت و همدردی خود از آن بکاهند. (فلک ۱۳۷۵)

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی:

پژوهشگران که در پی کشف عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی بالا بوده اند به تعدادی از متغیرهایی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهند دست یافتند که از آن جمله می توان به عوامل زیر اشاره کرد.

ـ مارچانت ۱۹۹۱، رفتار اجتماعی

ـ کاونیگتن ۱۹۹۱، راهبردهای یادگیری

یافته های پژوهشی:

برمبنای بسیاری از پژوهشها با این فکر مواجه می شویم که وجود یک ناهمگرایی بزرگ بین تصویری که یک شخص از خود ساخته و تصویری که مایل است داشته باشد و یا تصویری که باید داشته باشند منشأ مشکلات روانشناختی است. خود پنداشت تحت تأثیر عوامل متعدد متحول می شود. بازخورد دیگران بویژه والدین تعامل های اجتماعی، ارتباط کودک و محیط و زمینه های محیطی از عواملی است که مورد بحث مولفان بوده است (ذکایی، ۱۳۷۸).

جامعه و نمونه مورد بررسی

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش تمام دانشجویان روانشناسی دختر در حال تحصیل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی داشنگاه شهید بهشتی می باشند که در این تحقیق کل جامعه بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا لیست اسامی تمامی دانشجویان را از طریق آموزش دانشکده تهیه کرده سپس شروع به توزیع پرسشنامه کردیم از آنجایی که بهترین زمان دسترسی به دانشجویان، هنگام امتحانات پایان ترم می باشد از هفته اول شروع امتحانات اقدام به توزیع پرسشنامه شد

جمع بندی و نتیجه گیری

این پژوهش که تحت عنوان تعیین میزان افسردگی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و مقایسه آن در دو گروه خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشجویان روانشناسی در حال تحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام گرفت هدف آن تعیین رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و همچنین تعیین میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و مقایسه آن در دو گروه خوابگاهی و غیرخوابگاهی است. در حقیقت این مطالعه برای جواب دادن به این سؤال انجام گرفت که آیا محیطی مانند خوابگاه می تواند با ایجاد افسردگی موجب کاهش پیشرفت تحصیلی دانشجویان شود؟

محدودیت ها

تأمین شرایط و ابزار مناسب و آرمانی برای اجرای یک پژوهش به دشواری مسیر بوده و گاه غیرممکن می باشد. در این پژوهش نیز، پژوهشگر با محدودیت هایی روبرو برده که مورد بررسی قرار می گیرند.

۱ـ عدم دقت و توجه لازم دانشجویان در جواب دادن و سؤالات

۲ـ محدودیت دوره تحصیل: این تحقیق فقط شامل دانشجویان کارشناسی روانشناسی در حال تحصیل می باشد

پیشنهادات

۱ـ در این پژوهش فقط دانشجویان رشته روانشناسی مورد بررسی قرار گرفتند، پیشنهاد می شود که پژوهشگران آینده دانشجویان رشته های دیگر دانشکده روانشناسی را مورد بررسی قرار دهند.

۲ـ در این پژوهش رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت پیشنهاد می شود که پژوهشگران در آینده رابطه خود پنداره و پیشرفت تحصیلی را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار دهند. همچنین پیشنهاد می شود رابطه بین انواع شخصیتهای درون گرا و برون گرا با پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار بگیرد.

منابع

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

فلک، فردریک. (۱۳۶۱). افسردگی واکنش یا بیماری. ترجمه نصرت الله پورافکاری. تبریز: ذوقی،

مهریار، امیرهوشنگ. (۱۳۷۳). افسردگی: برداشتها و درمان شناختی. تهران: رشد.

ذکایی، رضا. (۱۳۷۸). بررسی رابطه مفهوم خود و سبک‌های اسنادی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال سوم، رشته علوم تجربی دبیرستان‌های دولتی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − چهارده =