تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمۀ دوم قرن هجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریز ناپذیروجود داشته است. هر چند که در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدید آمده است.

این تحقیق دانشجویی تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران  مشتمل بر۷۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۱

الف: ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۳

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن………………………………………………………….۴

ج: اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۷

د: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۷

ه: سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۷

و: مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۸

ز: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۸

ی:سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۸

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان …………………………………………۱۰

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا………………………………………………………………………..۱۰

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان…………………………………………………………………….۱۰

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا……………………………………………………………………………………۱۳

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران…………………………………………………………………………۱۸

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران …………………………………………………………………………………۱۸

مبحث دوم : انواع زندان در ایران………………………………………………………………………………………۲۳

گفتار اول: زندان بسته……………………………………………………………………………………………………..۲۴

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی……………………………………………………………………..۲۴

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی……………………………………………………………..۲۵

فصل سوم : زندان در اسلام……………………………………………………………………………………………..۲۶

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه……………………………………………………………………………….۲۹

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن……………………..۳۳

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس………………………………………………………………….۳۴

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف……………………………………………………..۳۵

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم…………………………………………………………………………………۳۵

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان………………………………………………………………………۳۸

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان ………………………………………………………………………………..۴۰

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها……………………………………………………………..۴۳

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان……………………………………………………………………………………۴۷

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب……………………………………………………..۵۰

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان…………………………………………………………………۵۰

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی……………………………………………………………….۵۱

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت…………………………………………………………………………….۵۳

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن……………………………….۵۴

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان ……………………………………………………………………..۵۴

۱- دیدگاه مکتب کلاسیک……………………………………………………………………………………………….۵۴

۲- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک……………………………………………………………………………………………۵۵

۳- دیدگاه مکتب تحققی………………………………………………………………………………………………….۵۵

۴- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ………………………………………………………………………………………۵۵

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی………………………………………………………………………………………۵۶

بند اول: جرم شناسی کلاسیک………………………………………………………………………………………….۵۷

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی……………………………………………………………………………….۵۸

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) …………………………………………………………….۵۹

ب: جرم شناسی سازمانی…………………………………………………………………………………………………۵۹

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن……………………………………………………………………………۶۰

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند. ………………………..۶۲

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد……………………………………………………………۶۴

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی……………………………………………………………………………………..۶۵

ج: جبران ضرر معنوی………………………………………………………………….. ……………………………….۶۶

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس…………………………………۶۷

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس…………………………………………………………….۶۷

گفتار اول: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………۶۷

گفتار دوم: مفهوم……………………………………………………………………………….. …………………………۶۸

بند اول: جایگزینی تقنینی…………………………………………………………………………………………………۷۰

بند دوم: جایگزینی قضایی……………………………………………………………………………………………….۷۱

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی…………………………………۷۲

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن……۷۲

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن……………………..۷۶

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس…………………………..۷۶

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس…………………………………………………………………………۷۶

بند اول: اهداف……………………………………………………………………………………………………………….۷۶

بند دوم: فواید………………………………………………………………….. ………………………………………….۷۷

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین……………………………………………………………………………۷۸

بند اول: ویژگی ها………………………………………………………………….. …………………………………….۷۸

بند دوم: شرایط…………………………………………………………………………………………… ………………..۸۱

الف: فرهنگ سازی لازم………………………………………………………………………………………. ………..۸۱

ب: داشتن قانونی مدون و صریح………………………………………………………………………………………۸۳

ج: جرم موضوع جایگزین………………………………………………………………………………………………..۸۴

د: مجرمان موضوع جایگزین…………………………………………………………………………………………….۸۵

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها………………………………..۸۵

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین…………………………………………………………………………………۸۵

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………..۸۶

بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها…………………………………………………………۸۹

فصل اول: جایگزین های سنتی…………………………………………………………………………………………۹۵

مبحث اول: آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………………۹۵

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط……………………………………………………………………..۹۶

بند اول: تعریف آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………۹۶

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط………………………………………………………………………………………۹۷

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط……………………………………………………………………………۹۸

بند اول: مبانی آزادی مشروط……………………………………………………………………………………………۹۸

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………..۹۸

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن…………………………………………………………….۹۹

بند اول: شرایط آزادی مشروط………………………………………………………………………………………….۹۹

بند دوم: فواید آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………۱۰۱

بند سوم: آثار آزادی مشروط………………………………………………………………… ……………………….۱۰۱

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران……………………………………۱۰۲

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………………..۱۰۳

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات ………………………………………………………..۱۰۵

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………..۱۰۵

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………..۱۰۶

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات………………………………………………………………۱۰۷

بند اول: اهداف تعلیق …………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

بند دوم: فواید تعلیق…………………………………………………………………. …………………………………۱۰۸

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن…………………………………………۱۰۸

بند اول: شرایط اعطای تعلیق …………………………………………………………………………………………۱۰۸

بند دوم: آثار اعطای تعلیق………………………………………………………………………………………………۱۰۹

بند سوم: لغو تعلیق………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران…………………………۱۱۰

مبحث سوم: جزای نقدی……………………………………………………………………………………………….۱۱۱

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی………………………………………………………………………..۱۱۲

بند اول: مفهوم……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

بند دوم: تاریخچه………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی………………………………………………………………..۱۱۴

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی…………………………………………………………………….۱۱۵

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن………………………………..۱۱۶

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی……………………………………………………………………۱۱۶

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی……………………………………………………………………..۱۱۷

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن………………………………………………………………………………..۱۱۷

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری………..۱۱۸

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی………………………………………………..۱۱۸

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی………………………………………………..۱۲۳

فصل دوم: جایگزین های جدید……………………………………………………………………………………..۱۲۵

مبحث اول: دوره مراقبتی……………………………………………………………………………………………….۱۲۵

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی……………………………………………………………………….۱۲۸

بند اول: مفهوم……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

بند دوم: تاریخچه………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی………………………………………………………………………….۱۳۰

بند اول: اهداف دوره مراقبتی………………………………………………………………………………………….۱۳۰

بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی…………………………………………………………………………………………..۱۳۰

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران……………………………………………………..۱۳۰

مبحث دوم: جریمه روزانه……………………………………………………………………………………………..۱۳۶

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه………………………………………………………………………۱۳۷

بند اول: مفهوم……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

بند دوم:تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه………………………………………………………………………….۱۳۸

بند اول: اهداف…………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸

بند دوم: فواید………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه………………………………………………………..۱۳۹

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری…………………………………………………………۱۴۱

مبحث سوم: خدمات عمومی………………………………………………………………………………………….۱۴۱

گفتار اول: تعریف و تاریخچه…………………………………………………………………………………………۱۴۲

بند اول: تعریف…………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲

بند دوم: تاریخچه………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی……………………………………………………………………….۱۴۵

بند اول: اهداف…………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵

بند دوم: فواید………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی…………………………………………………………………………۱۴۶

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران………………………………………………۱۴۶

مبحث چهارم: حبس در منزل…………………………………………………………………………………………۱۴۸

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل……………………………………………………………………………………..۱۴۹

گفتار دوم: فواید حبس در منزل………………………………………………………………………………………۱۴۹

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه……………………………………………………۱۵۰

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران…………………………….۱۵۰

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی…………………………………………………………………………………..۱۵۰

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران…………………………………………………۱۵۱

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران…………………………..۱۵۱

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه………………………………………………………………………………..۱۵۱

بند دوم: شرایط مشمولان……………………………………………………………………………………………….۱۵۲

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران……………………………………………………………۱۵۲

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۴

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۰

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران را در زیر می توانید ببینید.

دومین دلیل ناکارآمدی کیفر حبس: جرم زا بودن محیط زندان

مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک جرم زا و مجرم پرور تبدیل شده است دلایل ذکر شده در زیر بیانگر جرم زا بودن محیط زندان است. الف» زندان مکان مناسبی است برای آماده کردن و انتقال متون ارتکاب بزه طی مدتی که زندانیان در یک جا با هم در ارتباط می باشند. به عبارتی دیگر همان پدیده «خرده فرهنگ زندان» یا «فرهنگ پذیری از زندان مدنظر است» با این توضیح که محکومی که برای ارتکاب جرم کم اهمیتی به زندان رفته است ممکن است در اثر تماس با بزهکاران حرفه ای داخل زندان به مجرم حرفه ای تبدیل گردد.

سومین دلیل ناکارامدی عملی حبس: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات هاست.

اصل این است که مجازاتها تنها بر شخص مجرم تحمل شود. ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بیانگر این اصل مهم است که مقرر می دارد:« مجازات باید بر شخصی مباشر، شریک و معاون جرم اعمال گردد.

جایگزین های نسبی:

که در واقع مجازات حبس اعمال می شود لکن در آن آزادی بطور نسبی از محکوم علیه سلب می شود و ممکن است با استفاده از کیفیات مخففه در نحوۀ اعمال حبس تغییر حاصل کرد. در این نوع جایگزین ها دست قاضی باز است تا به جای کیفر حبس به آنها توسل جوید. در واقع جایگزین نسبی مجازات حبس چگونگی اجرای حبس هستند مانند نظام نیمه آزادی، مرخصی از زندان برای کارکردن، حبس در منزل و آزادی شور به عبارتی مجازات حبس در خصوص محکوم علیه اجرا می شود ولی فقط روش اجرای آن متفاوت است.

اهداف خدمات عمومی:

۱-اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجدد محکوم علیه از طریق اجتناب از آثار سوء محکومیت و مجازات حبس

۲-خدمات عمومی به عنوان کیفری مستقل و جایگزینی مناسب برای مجازات حبس است. چون حبس دارای آثار نامطلوب روانی- اقتصادی… است. ولی این جایگزین فاقد آن معایب هستند.

نظارت الکترونیکی:

نظارت الکترونیکی که از جایگزین های جدید ومطلق مجازات سالب آزادی است به این صورت است که بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را دور مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به مرکز و اداره نظارت می فرستند. بدین ترتیب مجرم فقط حق رفتن به سر کار یا حق شرکت در برخی فعالیت های مشخص را دارد و بقیه اوقات را در منزل سپری شده و رقت و آمد دقیقاً کنترل و نظارت می گردد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + پنج =