تعارض و ماهیت آن

دانشگاه به عنوان یک عامل اجرائی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای ورود به آنها روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به دانشگاهها روی می آورند .

این تحقیق دانشجویی تعارض و ماهیت آن مشتمل بر ۲۱۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

فصل اول. ۴

مقدمه و معرفی.. ۴

مقدمه. ۴

زیر بنای نظر ی تحقیق.. ۴

مقدمه. ۵

زیر بنای نظری تحقیق.. ۱۰

تعارض و ماهیت آن : ۱۱

دیدگاههای متفاوت پیرامون تعارض سازمانی ۱۷

دیدگاه سنتی  ( یگانگی ) ۱۷

دیدگاه کثرت گرا ۱۸

دیدگاه تعامل گرا  ۳. ۱۹

انواع تعارض…. ۲۰

علل ایجاد تعارض در سازمان ها ۵. ۲۹

تعارض و اثر بخشی سازمانی ۳۶

راهبردهای پیشگیری از تعارض ۳۸

پنج رویکرد  فوق  را می توان در موقعیتهای مناسب زیر به کار برد. ۴۸

تعریف : ۵۴

تعریف هوش عاطفی ۵۹

اساس زیستی عواطف وهوش عاطفی ۶۴

هوش عاطفی از دیدگاه  مایروسالووی.. ۶۹

هوش عاطفی  از دیدگاه بار _ آن. ۷۰

ابعادهوش عاطفی  از دیدگاه بار_آن : ۷۱

هوش عاطفی از دیدگاه گلمن: ۷۲

مولفه های هوش عاطفی گلمن  : ۷۳

مولفه مدیریت خود ۲_( کنترل عواطف ) ۷۴

توجه معاصر به هوش عاطفی ۸۳

ویژگی های افراد باهوش عاطفی بالا و پائین.. ۸۹

آموزش و یادگیری هوش عاطفی ۹۳

(مهارتهای ارتباطی ) ۱۰۴

چارچوب مفهومی ارتباطات ۲. ۱۰۷

هدف ارتباط ۱۰۹

اهمیت ارتباطات ۱۱۱

اهمیت مهارت شنود. ۱۲۴

انواع الگو ( مدل ) ۱۳۰

بیان مسأله. ۱۳۳

اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۳۸

اهداف تحقیق.. ۱۴۰

فرضیه های تحقیق.. ۱۴۲

پیش فرض های  تحقیق.. ۱۴۴

محدودیت های تحقیق.. ۱۴۴

تعریف واژه ها و اصطلاحات… ۱۴۵

مهارت های ارتباطی: ۱۴۷

تعارض: ۱۴۸

مدیریت تعارض…. ۱۴۸

راهبردهای مدیریت تعارض : ۱۴۸

فصـل دوم. ۱۵۱

پیشینه تحقیق.. ۱۵۱

مقدمه. ۱۵۲

تعارض…. ۱۵۳

هوش عاطفی.. ۱۷۰

الف ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۱۷۰

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق: ۱۹۰

فصـل سوم. ۱۹۴

روش شناسی تحقیق.. ۱۹۴

مقدمه: ۱۹۵

روش تحقیق.. ۱۹۵

نمونه تحقیق.. ۱۹۶

متغیرهای تحقیق.. ۱۹۹

ابزار و وسیله تحقیق.. ۲۰۰

نحوه امتیاز دهی.. ۲۰۱

نحوه جمع آوری اطلاعات… ۲۰۶

روش های آماری.. ۲۰۶

رعایت مسائل اخلاقی.. ۲۰۷

فهرست منابع. ۲۰۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تعارض و ماهیت آن را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

دانشگاه به عنوان یک عامل اجرائی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای ورود به آنها روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به دانشگاهها روی می آورند .

زیر بنای نظری تحقیق

یکی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در سازمان ها تعارض بین افراد و گروه های موجود در آنها می باشد. مدیران معمولاً نسبت به تعارض نگرشی منفی داشته و از آن هراسان و گریزان هستند و سعی در از بین بردن و سرکوب کردن یا نادیده انگاشتن آن دارند. علت اساسی این امر، عدم اطلاع از ماهیت و ویژگی های تعارض است.

تعارض و ماهیت آن:

اگر همکاری و رفتارهای خوب اجتماعی در یک طرف پیوستاری که چگونگیِ کار کردن افراد وگروهها را با یکدیگر در سازمانها توصیف می کند قرار گیرد ، در طرف دیگر آن مطمئنا ً تعارض قرار می گیرد . این واژه معانی زیادی دارد و برای اشاره به رویدادهایی با دامنه وسیع نظیر اضطرابهای درونی ناشی از نیازها و خواسته های رقابتی ( تعارض درونی ) تا خشونت بازبین کشورها ( جنگ ) مورد استفاده قرا رمی گیرد ( بارون وگرین برگ ، ۱۹۹۰ ) . در حوزه رفتار سازمانی تعارض عمدتا‌ً  به مواردی اشاره دارد

روش تحقیق

از آنجا که در این تحقیق رابطه سه متغیر هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض و زیرمجموعه آنها بررسی می شود از انواع محاسبات همبستگی استفاده می شود. ضمناً متغیرهای تحقیق بین دو گروه مدیران آموزش و اجرایی مقایسه خواهد شد. به این ترتیب تحقیق حاضر از نوع همبستگی و علّی-مقایسه ای است.

متغیرهای تحقیق

۱- هوش عاطفی: تعیین میزان هوش عاطفی مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور یکی از متغیرهای این تحقیق است که با استفاده از پرسشنامه ۳۳ سؤالی در مقیاس ۵ ارزشی سنجیده می شود.

۲- مهارت های ارتباطی: تعیین میزان مهارت های ارتباطی مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور متغیر دیگری است که با استفاده از پرسشنامه ۱۸ سؤالی در مقیاس ۵ ارزشی سنجیده می شود.

ابزار و وسیله تحقیق

در این پژوهش وسیله آزمون را چهار پرسشنامه مشخصات فردی، هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض تشکیل می دهد.

– پرسـشنامه مشـخصات فـردی مدیران: که نمـایانگـر ویژگی های جمعیتی جامعه مورد هدف پژوهش می باشد به صورت محقق ساخته تهیه شده است (پیوست )

– پرسشنامه هوش عاطفی سیبریاشرینگ ۱ که پنج مؤلفه خودآگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، مهارت های اجتماعی و خودانگیزی را مورد سنجش قرار می دهد

فهرست منابع

تعارض و ماهیت آن

منابع فارسی

  • آرامسترانگ، لارنس ای. تأثیر محیط در فعالیتهای ورزشی. ترجمه عباسعلی قائینی و همکاران، تهران: سمت. ۱۳۸۱
  • آریانپور کاشانی، عباس. فرهنگ کامل انگلیسی- فارسی. تهران: امیرکبیر ، ۱۳۷۰.
  • ابراهیم، خسرو و همکاران. انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۳.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 3 =