بررسی مطالعه ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتی

ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتی کمتر کسی است که از اهمیت محلولها غافل باشد تمام مواد برای اینکه جذب بدن شوند باید بصورت محلول درآیند تا بتوانند از غشاء سلول عبور نمایند. همچنین طبیعت اطراف ما براساس انحلال و عدم انحلال مواد شکل گرفته است .

مطلب بررسی مطالعه ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتی مشتمل ۱۰۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته شیمی

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۶

بخش اول: ۹

مبانی نظری.. ۹

نیروهای بین ذره ای.. ۱۰

۱-۱-۱ برهم کنش های بلندبرد. ۱۰

۱-۱-۲ برهم کنشهای کوتاه برد. ۱۰

۱-۲  محلول ها و روابط ترمودینامیکی آنها ۱۲

۱-۲-۱  محلول ایده آل.. ۱۲

۱-۲-۲  روابط ترمودینامیکی محلولهای ایده آل.. ۱۴

۱-۲-۳- محلولهای با قاعده ۱۵

۱-۲-۴  محلولهای غیر ایده آل.. ۱۶

۱-۲-۵- ترمودینامیک محلولهای غیر ایده آل.. ۱۹

۱-۲-۵-۱ پتانسیل شیمیایی حلال، فعالیت حلال و ضریب اسمزی در محلولهای غیر ایده آل.. ۱۹

۱-۲-۶  معادله گیبس – دوهم برای محلولهای الکترولیت دوجزئی و رابطه بین ضریب فعالیت و ضریب اسمزی.. ۲۱

۱-۲ مدل های توصیف کننده محلولهای الکترولیتی.. ۲۳

۱-۲-۵ مدل دبای- هوکل.. ۲۳

۱-۳-۲- ۱ پتانسیل در همسایگی یک یون.. ۲۸

پتانسیل کولمبی بین مولکولی به شکل.. ۳۰

۱-۳-۱-۱- ایرادات نظریه دبای هوکل.. ۳۸

۱-۳-۲  مدل گوگنهایم. ۳۹

۱-۳-۳  مدل مایزنر وکوزیک… ۴۰

۱-۳-۴  مدل هیدراسیون استوکس و رابینسون.. ۴۱

۱-۳-۵  مدل براملی.. ۴۱

۱-۳-۶  مدل برهم کنش یونی پیتزر ۴۲

۱-۳-۶-۱  معادلات پیترز برای محلول الکترولیتی یک جزئی.. ۴۵

۱-۳-۶-۲  معادلات پیترز برای مخلوط های دو جزئی الکترولیت های ۱:۱. ۴۶

۱-۴- روشهای تجربی اندازه گیری ضرایب فعالیت… ۴۹

۱-۴-۱  تنزل نقطه انجماد. ۴۹

۱-۴-۲  افزایش نقطه جوش… ۵۰

۱-۴-۳    تنزل فشار بخار ۵۰

۱-۴-۳-الف – روش استاتیک… ۵۰

۱-۴-۳- ب: روش دینامیکی.. ۵۰

۱-۴-۴- روش ایزوپیستیک یا تعادل فشار بخار ۵۱

۱-۴-۵- روش رطوبت سنجی.. ۵۳

۱-۴-۶  روش حلالیت و نفوذ. ۵۴

۱-۴-۷  روش هدایت سنجی.. ۵۴

۱-۴-۸   روشهای الکتروشیمیایی.. ۵۴

۱-۴-۸-۱  استفاده از مدل برهم کنش یونی پیترز با استفاده از روش الکتروشیمیایی.. ۵۶

بخش دوم: ۵۸

بخش تجربی.. ۵۸

۲-۱  تجهیزات دستگاهی.. ۵۹

۲-۲  مواد شیمیایی.. ۶۰

۲-۳  تهیه محلول ها ۶۱

۲-۳-۱- تهیه محلول غلیظ لیتیم کلرید با غلظت تقریبی.. ۶۱

۲-۳-۲-۱- تهیه محلول غلیظ اولیه دو جزئی NaCl + LiCl با نسبت مدلی (r=100) 64

۲-۴  روش پتانسیومتری با استفاده از الکترودیون گزین (سلول الکتروشیمیای بدون اتصال مایع) ۶۴

۲-۵  روش افزایش استاندارد. ۶۵

۲-۶  تعیین ضرایب میانگین فعالیت بروش پتانسیومتری.. ۶۶

۲-۶-۱- جمع آوری داده های تجربی.. ۶۶

۲-۶-۲  کنترل کیفیت پاسخ دهی الکترودها ۶۷

۲-۶-۳  تعیین شیب نرنستی و  همزمان دو الکترود در سلول بدون اتصال مایع (شیب وثابت سل) ۶۷

۲-۶-۴  روش تعیین پارامترهای برهم کنش یونی مخلوط دو جزئی الکترولیت ۱:۱ ( NaCl + LiCl )با نسبتهای مدلی مختلف   ۶۸

۲-۶-۴-۱ تعیین ضریب انتخابگری پتانسیومتری الکترود Na+ نسبت به یون Li+ (k12 ) 69

۲-۶-۴-۱ روش تعیین ضرایب میانگین فعالیت… ۷۰

۲-۶-۴-۳   تعیین پارامترهای در سیستم محلول یک جزیی NaCl 71

۲-۶-۴-۴  تعیین پارامترهای برهم کنش یونی مخلوط دو جزئی NaCl+LiCl با نسبت های مولی مختلف… ۷۱

۲-۷- نتیجه گیری.. ۷۳

References 76

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته شیمی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مطالعه ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتی را در زیر می توانید ببینید.

ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتی

چکیده

ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتی در این رساله ، مطالعه ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتی NaCl(m۱)+LiCl(m۲)  در محیط آبی و در محدوده غلظتی ۰.۰۱ مول بر کیلوگرم تا حدود محلول های الکترولیتی اشباع شده ، بوسیله روش پتانسیومتری در دمایoC  ۲۵ مورد بررسی قرار گرفت .

مقدمه

ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتی کمتر کسی است که از اهمیت محلولها غافل باشد تمام مواد برای اینکه جذب بدن شوند باید بصورت محلول درآیند تا بتوانند از غشاء سلول عبور نمایند. همچنین طبیعت اطراف ما براساس انحلال و عدم انحلال مواد شکل گرفته است .

 نیروهای بین ذره ای

اصولا محلولها بر پایه تفاوت در برهم کنشهای بین ذره ای دسته بندی می شوند .

آگاهی از این برهم کنش های بین ذره ای در بسیاری از روشهای محاسباتی (مانند شبیه سازی مونتی  کارلو و شبیه سازی دینامیک مولکولی) و روشهای نظری برای محاسبه ضرایب فعالیت ضروری است.

 محلول ها و روابط ترمودینامیکی آنها

ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتی محلولها از یک دیدگاه به سه دسته تقسیم می شوند. ۱- محلولهای ایده آل ۲- محلولهای غیر ایده آل (حقیقی) ۳- محلولهای با قاعده . از دیدگاه دیگری می توان محلولها را به دو دسته تقسیم کرد: ۱- محلولهای الکترولیت ۲- محلولهای غیر الکترولیت که می توان گفت محلولهای غیر الکترولیت در وقتهای زیادی بصورت ایده آلی رفتار می کنند از اینرو به آنها محلولهای رقیق ایده آل می گویند

محلولهای با قاعده

ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتی محلولهای با قاعده، یکی از انواع محلولهای غیر ایده آل هستند، که همانند آنها از قانون رائولت انحراف نشان می دهند[۲۶] در این محلولها به دور از بر هم کنشهای شیمیایی، جاذبه بین دوگونه مختلف با متوسط هندسی جاذبه بین مولکولهای مشابه تقریبا برابر است .

ترمودینامیک محلولهای غیر ایده آل

ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتی بدیهی است که در مخلوطهایی که حلالپوشی، تجمع های مختلف الشکل ذرات، و یا برهم کنشهای دو قطبی و الکتروستاتیکی جایگزین حرکات آزادانه گرمایی میشوند، انتظار نمی رود مخلوطی کاملا تصادفی و در نتیجه همان مقدار انتروپی اختلاط ایده آل را داشته باشیم.

مدل های توصیف کننده محلولهای الکترولیتی

ترمودینامیکی مخلوط دوتایی الکترولیتی تا اینجا ما علت انحراف از ایده آلی را در محلولهای الکترولیتی شرح دادیم، و این انحراف رابه کمیتی به نام ضریب فعالیت   ربط دادیم . و روابط ترمودینامیکی حاکم بر محلولهای الکترولیت را بیان کردیم حال می خواهیم مدلهایی را که برای توصیف محلولهای الکترولیتی پیشنهاد شده و روابط نظری پیشنهادی جهت تعیین ضرایب فعالیت میانگین در این مدلها را شرح دهیم. و در پایان نیز روشهای تجربی اندازه گیری ضرایب فعالیت میانگین یونی را خواهیم آورد .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته شیمی

نظرات بسته شده است.