تربیت – بررسی جهانی بودن امر تربیت در آموزه های دینی اسلام – پرشین مقاله

تربیت

انسان به دلیل امتیازات خاص خود نسبت به سایر جانداران از برتری خاصی برخوردار بوده، همچنین از توانایی های غیر قابل وصفی برخوردار است که برخی از آنها ذاتی و تعدادی اکتسابی اند.انسان با کمک عوامل تربیت به شکوفایی استعدادهای بالقوه خود و جهت دهی مناسب به آنها می تواند به سرمایه ای بی بدیل تبدیل شده زندگی پر از رونق، امید، تربیت،نشاط، پویایی و توأم با سازندگی را برای خود و دیگران به طرزی شایسته بوجود آورد.

مطلب بررسی جهانی بودن امر تربیت در آموزه های دینی اسلام مشتمل بر۳۳۸ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

تحقیق داشنجویی

فهرست

فصل اول. ۶

کلیات طرح. ۶

۱-۱مقدمه ۶

۱-۲بیان مسأله ۹

۱-۳ اهداف تحقیق. ۱۴

۱-۴ ضرورت و اهمیت تحقیق. ۱۴

۱-۵ سؤالات پژوهش… ۱۶

فصل دوم ۱۶

مطالعات نظری. ۱۶

۲-۱ مبانی نظری تحقیق. ۱۷

بررسی مفهومی. ۱۷

الف- تربیت.. ۱۷

ب-تربیت اسلامی. ۲۰

ج- اسلام ۲۳

مشخصات اسلام ۲۷

د- انسان. ۳۶

ه- تربیت جهانی. ۴۴

۲-۲ پیشینه تحقیق. ۴۵

۲-۲-۱ کتاب های تربیتی: ۴۵

۲-۲-۱-۱ تعلیم و تربیت اسلامی، علی شریعتمداری، سال. ۴۵

۲-۲-۱-۲ نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، خسرو باقری،  ۱۳۸۲. ۴۶

۲-۲-۱-۴ تعلیم وتربیت دراسلام ،مرتضی مطهری،۱۳۷۴. ۴۸

۲-۲-۲ جهت استفاده از پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی به مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه دانشگاه آزاد و مدرسه علمیه حضرت خدیجه (علیهاالسلام) و دانشگاه تربیت مدرس و … مراجعه گردید که تحت عنوان موضوع تحقیق، موضوعی یافت نشد. ۵۱

۲-۲-۲-۱ اسلام و تربیت جهانگرا، زهرا سائوبه،۱۳۸۱. ۵۱

۲-۲-۲-۲ ثمره تعلیم و تربیت در قران کریم، ۵۴

فصل سوم ۵۷

روش شناسی تحقیق. ۵۷

۳-۱ طرح تحقیق. ۵۷

۳-۲ روش تحقیق. ۵۷

۳-۳ جامعه و نمونه آماری. ۵۸

۳-۴ ابزار اندازه گیری. ۵۸

۳-۵ روش انجام تحقیق. ۵۸

۳-۶ محدودیت های تحقیق. ۵۹

فصل چهارم ۶۲

تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق. ۶۲

مقدمه ۶۳

۴-۱ فردی. ۶۴

۴-۱-۱ جسم. ۶۴

۴-۱-۲ روان. ۷۳

۴-۱-۳  ذهن. ۷۶

۴-۱-۴ بعد عاطفی. ۸۴

۴-۱-۵ جنبه های عالی رشد. ۸۷

۴-۱-۵-۱ زیبا دوستی. ۸۷

۴-۱-۵-۲ حقیقت جویی. ۸۹

۴-۲ اجتماعی. ۹۰

۴-۲-۱ خانواده ۹۰

۴-۲-۲ نیکی به پدر و مادر ۹۲

۴-۲-۳ احسان و تفقد و رسیدگی به همه مردم ۹۷

۴-۲-۴  حسن خلق. ۱۰۳

۴-۲-۵ صبر. ۱۱۱

۴-۲-۶ فرو بردن خشم. ۱۱۶

۴-۲-۷ آداب عمومی یا آداب معاشرت.. ۱۱۹

۴-۲-۷-۱- آداب ورود به خانه ها؛ ۱۱۹

۴-۲-۷-۲- سلام ؛ ۱۲۳

۴-۲-۷-۳- آداب مجالس… ۱۲۶

۴-۲-۷-۴-  راه رفتن با تواضع. ۱۲۷

۴-۲-۸ حیات اجتماعی وروابط انسانهاذیل عدالت.. ۱۲۹

۴-۲-۹ ادای حقوق دیگران. ۱۴۰

۴-۲-۹-۱ امانتداری. ۱۴۰

۴-۲-۹-۲ وفای به عهد. ۱۴۳

۴-۲-۱۰- نظارت اجتماعی. ۱۴۵

۴-۲-۱۱ احترام به حقوق بشر. ۱۵۵

۴-۲-۱۲ امنیت کامل و همه جانبه اجتماعی. ۱۶۴

۴-۳ فرهنگی. ۱۷۱

۴-۳-۱ علوم و اهمیت آن. ۱۷۱

۴-۳-۲ افکار ۱۸۵

۴-۳-۳ منطق آزاداندیشی اسلام ۱۹۱

۴-۳-۴ برخورد منطقی با همه مخالفان. ۱۹۳

۴-۳-۵ هنر و ادبیات.. ۱۹۵

۴-۳-۶ داستان. ۱۹۷

۴-۳-۷  سنن و مناسک.. ۲۰۰

۴-۳-۸ کار ۲۰۵

۴-۴ اقتصادی. ۲۰۹

۴-۴-۱ معامله و مبادله وشرایط آن. ۲۰۹

۴-۴-۲  مالکیت در اسلام ۲۱۵

۴-۴-۳  اسراف.. ۲۱۶

۴-۴-۴  اقتار ۲۱۸

۴-۴-۶  انفاق. ۲۲۰

۴-۴-۷  پرهیز از ربا، رشوه، کم‌فروشی. ۲۲۶

۴-۴-۸ جمع آوری مال. ۲۳۵

۴-۴-۹ مال یتیم. ۲۳۶

۴-۵ سیاسی. ۲۴۰

۴-۵-۱ حکومت.. ۲۴۰

۴-۵-۲  صلح. ۲۴۶

۴-۵-۳  روابط بین المللی. ۲۵۴

۴-۵-۴  آداب جهاد ۲۶۲

۴-۵-۵  اسیران جنگی. ۲۷۳

۴-۵-۶  انتظار ۲۷۶

۴-۵-۷ آزادی. ۲۸۰

۴-۵-۸  وحدت سیاسی. ۲۸۷

۴-۵-۹  مشورت.. ۲۹۱

۴-۶ معنوی. ۲۹۷

۴-۶-۱  اثباب وجود خدا ۲۹۷

۴-۶-۲  رابطه خداباانسان. ۳۰۵

۴-۶-۲-۱ رازقیت.. ۳۰۵

۴-۶-۲-۲  خالقیت.. ۳۱۳

۴-۶-۲-۳  احیاء و اماته ۳۱۷

۴-۶-۲-۴  کرامت به انسان. ۳۲۰

۴-۶-۳  رابطه انسان با خدا ۳۲۲

۴-۶-۳-۱  تسلیم. ۳۲۲

۴-۶-۳-۲  عبادت.. ۳۲۲

۴-۶-۳-۳  اطاعت.. ۳۲۳

۴-۶-۳-۴  توکل. ۳۲۴

۴-۶-۳-۵ اخلاص… ۳۲۴

۴-۶-۳-۶  استعانت.. ۳۲۴

۴-۶-۳-۷  تشکر. ۳۲۵

فصل پنجم. ۳۲۷

نتیجه گیری و پیشنهادها ۳۲۷

۵-۱ خلاصه رساله ۳۲۸

۵-۲  پاسخ به پرسشهای تحقیق. ۳۳۲

۵-۳  نتیجه گیری. ۳۳۳

۵-۴  پیشنهادها ۳۳۳

فهرست منابع وماخذ.۳۳۵

.

مطلب بررسی جهانی بودن امر تربیت در آموزه های دینی اسلام  در پرشین مقاله موجود است. برای خرید ودانلود اقدام کنید.

خلاصه ای از مطلب بررسی جهانی بودن امر تربیت در آموزه های دینی اسلام را میتوانید درزیر ببینید.

انواع تربیت

تربیت

 تربیت از ۲ ریشه رً بَوَ یا رُبُو  به معنای زیادتی یا افزایش و فزونی و رشد و رَ بَبَ (رَبَّ ) به معنای پرورش کاری به منظور افزودن، اضافه کردن این گونه نتیجه می شود:«اداره و هدایت جریان ارتقایی و رشد بشر به منظور جهت دادنش به سوی کمال بینهایت»در این تعریف اداره به معنای سرپرستی کردن و کفالت، هدایت در معنای راهنمایی و جهت را نشان دادن و جریان به معنی حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر آمده است و کمال بینهایت مقصود خداوند است.

تربیت کودک از بدو تولد

تربیت ازنظرجامعه شناسان

تربیت عبارت است از عملی که از طریق نسل بالغ درباره آنها که هنوز رشد کافی نیافته اند صورت می گیرد و غرض آن پرورش جسمی، فکری و اخلاقی آنهاست برای عضویت در جامعه و زندگی آینده.تربیت عبارت است از انتقال سنن، آداب و رسوم، مهارت ها و فرهنگ یک جامعه به اعضای جوان‌تر و یا انتقال میراث اجتماعی.

تربیت از دیدگاه اسلام

 تربیت وسیله ای است برای ساختن مستمر و به عمل آوردن آدمی که حاصل آن داشتن انسانی است متفکر، مؤمن، متعهد و مسئول که در برابر محیط ارزیاب، منتقد و در جنبه رفتار عامل به یافته های مکتب باشد.تربیت، هدایت و اراده جریان ارتقایی و تکاملی بشر است به گونه ای که او را به سوی الله(جل جلاله) جهت دهد.

 

تربیت فرزند پسر

تربیت اسلامی

تربیت اسلامی عنوانی است که استعمال فراوان یافته و برای نشان دادن طرح اسلام در ساختن و پرداختن انسان به کار می رود.واژه تربیت از ریشه «ربو» مصدر متعدی باب تفعیل است.

مشخصات اسلام

برای ترسیم خطوط اصلی نظریات اسلام، تحت عنوان مشخصات اسلام لازم است سه محور شناخت شناسی، جهان بینی و جهان شناسی و مشخصات ایدئولوژی بررسی شود.

روان

تغییرات موجود در درون آدمی همگی نتیجه تغییرات روحی افراد است و روح نیز از عجیب‌ترین و اسرارآمیزترین پدیده‌های عالم هستی است و با اینکه از همه چیز به ما نزدیکتر است از معرفت و شناسایی آن بسیار دوریم.

سلام

سلام که با سلامت، هم خانواده است معنایش نفی خطر یا ملزوم آن است. این شعار اسلامی که به عنوان تحیت ادا می شود و در قران کریم مورد تأکید قرار گرفته ، شاید یکی از حکمت هایش این باشد که هر انسانی در زندگی دائماً نگرانی ها، خوف ها و دل واپسی هایی دارد و با هر کسی مواجه می شود

.

نظرات بسته شده است.