تذهیب

سپاس خداوندی را که منشا حسن و جمال و زیبایی است و موهبت درک و احساس آن را به بشر عطا فرمود و انسان را در فهم کشف حسن جمالش سزاوار نمود. آن خالق منان گوشه ای از زیبایی های عرش را برای مشاهده بندگان صالح خویش مهیا ساخت و جلوه هایی از ان ملکوت زیبا را به فرش کشید و منظری از رخ پر حسن و جمال خویش را برای آرامش دل انسان ها به دست هنرمندان سالکش متجلی نمود. این همه نقش می و عکس مخالف که نمود

این تحقیق دانشجویی تذهیب مشتمل بر ۸۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول

تاریخچه …………………………………………………………………………………………………… ۶

تعریف تذهیب ………………………………………………………………………………………….. ۱۳

ریشه یابی لغت تذهیب ……………………………………………………………………………… ۱۴

واژگان تذهیب: ………………………………………………………………………………………… ۱۷

ابرک ……………………………………………………………………………………………………… ۱۷

اسلیمی (اسلامی) ……………………………………………………………………………………… ۱۷

بند اسلیمی……………………………………………………………………………………………….. ۱۷

تاج …………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

جدول……………………………………………………………………………………………………… ۱۸

ختایی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۸

داغ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

دهن اژدر………………………………………………………………………………………………… ۱۸

سنجاق نشان ………………………………………………………………………………………….. ۱۸

شرفه………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

شمسه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

شمسه کوچک …………………………………………………………………………………………. ۱۹

فرنگی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

فصاصی ………………………………………………………………………………………………… ۲۰

کتیبه سرلوحه …………………………………………………………………………………………. ۲۰

کمند زرین ……………………………………………………………………………………………… ۲۱

کره ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

لچک ترنج ……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

لچکی واگیره …………………………………………………………………………………………… ۲۱

ترنج ………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

سرترنج ………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

سرلوحه………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

کتیبه …………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

ترصیع …………………………………………………………………………………………………… ۲۴

حاشیه ……………………………………………………………………………………………………. ۲۴

قوس حلزونی ………………………………………………………………………………………….. ۲۵

فصل دوم

مکتب های تذهیب …………………………………………………………………………………….. ۲۵

ابزار و مواد کار: …………………………………………………………………………………….. ۲۹

قلم مو…………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

طلا و نقره ………………………………………………………………………………………………. ۳۰

مهره ……………………………………………………………………………………………………… ۳۱

کاغذ ………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

صفات مهم کاغذ ……………………………………………………………………………………… ۳۲

رنگ ………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

پرگار، ترلینگ، خط کش ……………………………………………………………………………. ۳۴

شیوه کار تذهیب ……………………………………………………………………………………… ۳۵

اصول قابل اهمیت در کلیات نقش ………………………………………………………………. ۴۰

فصل سوم

ختایی و اسلیمی (دیرینگی و ریشه مشترک) ………………………………………………… ۴۲

تعریف ختایی و گونه های آن ……………………………………………………………………. ۴۳

اسلیمی …………………………………………………………………………………………………… ۴۶

تعریف اسلیمی و گونه های آن ………………………………………………………………….. ۴۷

صورت اسلیمی ……………………………………………………………………………………….. ۵۲

تزئین اسلیمی ………………………………………………………………………………………….. ۵۳

چنگ و گره …………………………………………………………………………………………….. ۵۴

نشان و انواع آن: …………………………………………………………………………………….. ۵۵

لچک نشان یا کتیبه نشان ………………………………………………………………………….. ۵۵

بته جقه نشان ………………………………………………………………………………………….. ۵۶

دل نشان ………………………………………………………………………………………………… ۵۶

ابرک نشان (اسلیمی ماری) ……………………………………………………………………….. ۵۶

نشان و اصل قاعده (نقش در نقش) …………………………………………………………… ۵۷

تکوین نقوش (ترکیب اسلیمی و ختایی) ……………………………………………………….. ۵۸

جایگاه نشان ها در شمسه ……………………………………………………………………….. ۵۸

گره سازی ……………………………………………………………………………………………… ۵۹

شرفه …………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

فصل چهارم

تحول هنر در تذهیب…………………………………………………………………………………. ۶۰

طراحان و مذهبان قدیم ……………………………………………………………………………. ۶۳

طراحان و مذهبان معاصر ………………………………………………………………………… ۶۶

فصل پنجم

طرح نشان ………………………………………………………………………………………………. ۷۲

طرح ترنج ……………………………………………………………………………………………….. ۷۳

طرح کتیبه ………………………………………………………………………………………………. ۷۴

طرح لچک ……………………………………………………………………………………………….. ۷۵

طرح تاج و سرلوح ……………………………………………………………………………………. ۷۶

طرح واگیره اسلیمی و ختایی …………………………………………………………………….. ۷۸

طرح حاشیه …………………………………………………………………………………………….. ۷۹

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………. ۸۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تذهیب را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

سپاس خداوندی را که منشا حسن و جمال و زیبایی است و موهبت درک و احساس آن را به بشر عطا فرمود و انسان را در فهم کشف حسن جمالش سزاوار نمود. آن خالق منان گوشه ای از زیبایی های عرش را برای مشاهده بندگان صالح خویش مهیا ساخت و جلوه هایی از ان ملکوت زیبا را به فرش کشید و منظری از رخ پر حسن و جمال خویش را برای آرامش دل انسان ها به دست هنرمندان سالکش متجلی نمود.

این همه نقش می و عکس مخالف که نمود

یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

تاریخچه

پیشینه آذین و تذهیب در هنر کتاب آرایی ایران، به دوره ساسانی می رسد. بعد از نفوذ اسلام در ایران، هنر تذهیب در اختیار حکومتهای اسلامی و عرب قرار گرفت و «هنر اسلامی» نام یافت. اگر چه زمانی این هنر از بالندگی فرو ماند، اما مجددا پویایی خود را به دست آورد. چنانکه در دوره سلجوقی مذهبان، آرایش قرآنها، ابراز و ادوات، ظرفها، بافته ها و بناها را پیشه خود ساختند و چندی بعد، در دوره تیموری این هنر به اوج خود رسید و زیباترین آثار تذهیب شده به وجود آمد.

تعریف تذهیب

در فرهنگ های فارسی تعریف دقیقی از تذهیب وجود ندارد؛ تعریفی که ما را به اصل و منشاء این هنر رهنمون باشد. در برخی از کتابهای قدیمی و اغلب تذکره ها فقط نامی نقاشان و مذهبان آمده است که این ، برای دریافت معنای تذهیب کافی نیست. در لغتنامه ها، تذهیب را زر گرفتن و طلا کاری دانسته اند، اما این ، هم تمام معنای تذهیب نیست. در دایره المعارفهای فارسی نیز تعریفهای از تذهیب آمده است که به شیوه های تذهیب، در یک دوره خاص از تاریخ ، تعلق دارد.

ریشه یابی لغت تذهیب

تذهیب بنا به نقل برخی از منابع، از لغت عربی «ذهب» یعنی طلا مشتق شده و عبارت است از نقوش منظم هندسی و گیاهی که با آب زر و خطوط تزئیین شده است و به ندرت رنگ دیگری در آن به کار می رفته و اگر در آن به غیر از آب طلا، رنگهای دیگری چون شنگرف، لاجورد سفید آب و زنگار و… ، به کار رفته باشد، آن را ترصیع یا مرصع می گفتند. اما امروزه معمولا به هر دو نوع، تذهیب گفته می شود.

تحول هنر تذهیب

اگر به صورتی دقیق به تذهیب نگاه کنیم حرکت و تحول آن را در طول تاریخ می بینیم. در دوره ساسانی و دوره های اولیه اسلامی، سلجوقی، تیموری تا اواخر دوره صفوی هنر نقاشی و تذهیب و به طور کلی هنرهای معماری، صنایع دستی، صحافی، تزیین ابزارها و ظرفها، قلمدان سازی، پارچه بافی، فرشبافی، کاغذ سازی و… حرکتی تکاملی داشتند و هنر کتاب آرایی که در دوره ساسانی رو به افول گذارده بود با نفوذ اسلام در ایران زنده شد و آذین کردن قرآنها، در دوره های اسلامی ، رشد این هنر را به همراه داشت.

طراحان و مذهبان قدیم

علینقی مذهب، مذهب نازک قلم و چیره دست دوره افشاری و زندیه که در هنر خود مهارتی خاص داشت. از آثار رقم داری وی تذهیب برازنده و پرمایه قرآنی است که به حسن سلیقه تمام آرایش و تذهیب شده است. این قرآن تاریخ ۱۱۵۷ و نام وی را دارد. علی محمد مذهب، نقاش و تذهیب کار شیرین قلم دوره قاجاریه غیر از علی محمد، تذهیب کار دوره فتحعلیشاهی است.

طراحان و مذهبان معاصر

مرحوم استاد نعمت اللهی از هنرمندان معاصر که یکی از آثار زیبای ایشان بر روی در چوبین هنرستان نقاشی اروپایی کمال الملک نقش یافته است.

مرحوم استاد علی درودی از استادان به نام تذهیب که یکی از آثار گرانبهای ایشان به صورت تذهیبی بیضی شکل بر حاشیه نقاشی استاد علی زاویه آمده است. این اثر در موزه هنرهای ملی موجود است. اثر دیگر ایشان نقاشی بر روی تخم شتر مرغ است که بسیار زیبا و شیرین اجرا شده است و در موزه هنرهای تزیینی حفظ می شود.

منابع و مآخذ

تذهیب

  1. اسکندر پورخرمی، پرویز، ۱۳۳۸- گلهای ختایی/ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشار ۱۳۷۹.
  2. اسکندر پورخرمی، پرویز، ۱۳۳۸- آئین هنر و آموزش نقاشی ایرانی (کتاب دوم) اسلیمی و نشان ها- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳
  3. افتخاری، محمود، ۱۳۴۴- آموزش طرح و تذهیب/ تهران: یساولی، ۱۳۸۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 2 =