روش تحقیق

تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد

دین به نوبه ی خود اساس آیین ها و باورهای  نوع بشر را تشکیل می دهد و به همراه  اعتقادات دینی از اجزاء جدایی ناپذیر هر فرهنگی می باشند, به شکلی که همواره در طول تاریخ زندگی انسانها با آنها همراه بوده و هیچ دوران و مکانی نبوده که دین در آن حضور نداشته باشد و به همین دلیل است که می توان انسان امروز را به عنوان موجود دین ورز معرفی نمود. تحلیل مردم شناختی

این تحقیق دانشجویی تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد مشتمل بر  ۱۳۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

– بخش اول (کلیات پژوهش)

فصل اول :

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲ بیان مساله………………………………………………………………………………………………………۴

فصل دوم:

۲-۱ اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………۵

۲-۲ روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………..۵

۲-۳ ابزارهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. ۵

فصل سوم:

۳-۱ پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. ۶

۳-۲ ضرورت  پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۸

۳-۳ پرسشهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۸

فصل چهارم:

۴-۱ تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………… ۹

فصل پنجم(شناخت کلی منطقه):

۵-۱ معرفی استان لرستان ………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۵-۲ شرایط آب و هوایی………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۵-۳  زبان و گویش…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۵-۴ دین و مذهب…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۵-۵ شهرستان خرم آباد…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۵-۵-۱پیشینه تاریخی خرم آباد………………………………………………………………………………………… ۱۳

۵-۵-۲ پوشش گیاهی شهرستان خرم آباد…………………………………………………………………………. ۱۴

۵-۵ -۲-۱ نوع درختان جنگل  ……………………………………………………………………………………….. ۱۴

۵-۵-۳ آثار باستانی و تاریخی شهرستان خرم آباد…………………………………………………………….. ۱۵

– نقشه شهرستان خرم آباد ………………………………………………………………………………………………. ۱۶

 

– بخش دوم:  ادبیات پژوهش

فصل اول

۱-۱شناخت ادیان…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۱-۱توتمیسم………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۱-۱-۱-۱منع های توتمی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۱-۱-۲توتمیسم در زمان حال …………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۲ مانا  …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۳ تابو …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۱-۴ فتیش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۱-۵ قربانی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-۶مفهوم امر مقدس……………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۷ زیارت……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۱-۷-۱ زیارت در قرآن و احادیث ………………………………………………………………………………….. ۲۸

۱-۷-۲آداب زیارت در دین اسلام……………………………………………………………………………۲۹

فصل دوم:

۲-۱ انسان شناسی و مطالعه دین ……………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۲ تعریف دین از دیدگاه انسان شناسان و جامعه شناسان………………………………………………. ۳۳

۲-۳ نظریه ی کارکرد گرایی…………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۳-۱ درباره ی مالینوفسکی…………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۲دیدگاه مالینوفسکی درباره ی مذهب ……………………………………………………………………. ۳۷

۲-۳-۳ درباره ی آلفرد رجینالد رادکلیف – براون …………………………………………………………… ۴۰

۲-۳-۴نظریه کارکردگرایی نوین……………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۴ نظریه انسان شناسی نمادین و تفسیری……………………………………………………………………… ۴۲

۲-۴-۱دین به مثابه نظام نمادها………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۴-۲درباره ی کلیفورد گیرتز………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۴-۳ دیدگاه کیلفورد گیرتزدرباره ی دین……………………………………………………………………… ۴۵

 

– بخش سوم(یافته های پژوهش)

فصل اول:شناخت زیارتگاه های شهرستان خرم آباد

۱-۱ امام زاده گان…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۱-۲ امام زاده زیدبن علی(ع)……………………………………………………………………………………………. ۵۰

۱-۲-۱ توصیف مکان امام زاده ……………………………………………………………………………………….. ۵۱

۱-۲-۲ آیین ها و باورها  ……………………………………………………………………………………………….. ۵۳

– سفره های نذری…………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

– تعریف سفره…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

– سفره بی بی سه شنبه ……………………………………………………………………………………………………. ۵۴

– سفره حضرت رقیه (س)………………………………………………………………………………………………. ۵۵

– سفره حضرت ابوالفضل (ع)………………………………………………………………………………………….. ۵۵

– نذر فرزند یکدانه  ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

– نذر پول ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

– نذر لوازم ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

– نذر شمع ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

– نذر قفل و پارچه سبز …………………………………………………………………………………………………. ۵۸

– نفرین کردن دشمن………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

– نذر آجیل مشگل گشا ………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

– نذر  شیرینی, شکلات ………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

– حنا گرفتن  ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

– گرو گرفتن……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

– آیین چهل منبر………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

– دخیل بستن بیماربه ضریح…………………………………………………………………………………………… ۶۱

– برگزاری اعیاد و عزاداریهای مذهبی …………………………………………………………………………….. ۶۲

– اعمال ناثواب……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

تصاویر……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۱-۳ امام زادگان دو برادران(سید علی و سید ابوالوفاء)(ع)……………………………………………….. ۶۹

۱-۳-۱ توصیف مکان امام زاده ……………………………………………………………………………………….. ۶۹

۱-۳-۲ آیین ها و باورها    …………………………………………………………………………………………….. ۷۰

تصاویر   …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۱-۴ امام زاده عبدالله: (شازه عبدالله)…………………………………………………………………………………. ۷۴

۱-۴-۱ معماری بنا…………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۱-۴-۲ توصیف مکان امام زاده ……………………………………………………………………………………….. ۷۴

۱-۴-۳ آیین ها و باورها …………………………………………………………………………………………………. ۷۵

– قفل و دخیل  ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

– درختان مقدس………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

تصاویر ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۱-۵ امام زاده پیر شمس الدین ………………………………………………………………………………………… ۸۴

۱-۵-۱ معماری بنا ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۱-۵-۲ آیین ها و باورها …………………………………………………………………………………………………. ۸۵

– دیارگه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

– خاک مقدس  ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

– سنگ های مقدس…………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

– قسم خوردن………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

– روایات…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

– شفای بیماران روانی …………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

– درختان مقدس …………………………………………………………………………………………………………….. .۸۸

– نذورات……………………………………………………………………………………………………………………….. .۸۸

– نذر فرزند………………………………………………………………………………………………..۸۸

– سفره های نذری………………………………………………………………………………………..۸۸

– نذر لوازم…………………………………………………………………………………………………۸۹

– نذری های ماه محرم……………………………………………………………………………………۸۹

– قربانی……………………………………………………………………………………………………..۸۹

– اشیاء مقدس……………………………………………………………………………………………..۸۹

– اعمال ناثواب ……………………………………………………………………………………………۹۰

– برگزاری مراسم ادعیه…………………………………………………………………………………..۹۰

تصاویر……………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۱-۶ امام زاده حیات الغیب……………………………………………………………………………………………….. …۹۴

۱-۶-۱ معماری بنا ………………………………………………………………………………………………………….. ..۹۵

۱-۶-۲ توصیف مکان امام زاده ……………………………………………………………………………………….. ۹۵

۱-۶-۳ نذورات امام زاده…………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۱-۶-۴ آیین ها و باورها …………………………………………………………………………………………………. ۹۶

– روایاتی درباره امام زاده ………………………………………………………………………………………………. ۹۷

تصاویر ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

– فصل دوم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش                                                                             

تجزیه و تحلیل یافته ها……………………………………………………………………………….۱۰۴

نقدس مکانی امامزاده ها ……………………………………………………………………………..۱۰۷

زیارت کردن ……………………………………………………………………………………………۱۰۷

قربانی کردن ……………………………………………………………………………………………۱۰۸

روایتها …………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

تجزیه وتحلیل یافته ها بر اساس نظریات اندیشمندان انسان شناسی……………………….۱۱۱

کارکردها ………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

کارکردهای روانی………………………………………………………………………………………۱۱۵

کارکردهای مذهبی……………………………………………………………………………………..۱۱۸

کارکردهای اقتصادی …………………………………………………………………………………۱۱۸

کارکردهای سیاسی …………………………………………………………………………………..۱۲۰

کارکردهای تاریخی……………………………………………………………………………………۱۲۱

کارکردهای هنری………………………………………………………………………………………۱۲۱

کارکردهای اجتماعی …………………………………………………………………………………۱۲۲

فهرست منابع

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تحلیل مردم شناختی امامزاده های شهرستان خرم آباد را در زیر می توانید ببینید.

مقاله تحلیل مردم شناختی

چکیده:

تحلیل مردم شناختی

دین به نوبه ی خود اساس آیین ها و باورهای  نوع بشر را تشکیل می دهد و به همراه  اعتقادات دینی از اجزاء جدایی ناپذیر هر فرهنگی می باشند, به شکلی که همواره در طول تاریخ زندگی انسانها با آنها همراه بوده و هیچ دوران و مکانی نبوده که دین در آن حضور نداشته باشد و به همین دلیل است که می توان انسان امروز را به عنوان موجود دین ورز معرفی نمود. تحلیل مردم شناختی

مقدمه:

آیین ها و باورهای عوام از نوع معیشت انسان برخاسته است و از گذشته های دور سینه به سینه و نسل به نسل به امروز رسیده و همچنان در بین مردم جاری و ساری است.این اشکال فرهنگ غیر مادی از سوی مردم با تغییر در احوال اجتماع و محیط تغییر شکل داده و باز زایی می شوند  در نهایت احساس هویت ملی را برای جامعه به ارمغان می آورند.تحلیل مردم شناختی

بیان مساله:

امروزه نیاز به شناخت و نگرش علمی از فرهنگ عامه به عنوان یک اصل پذیرفته شده و زمینه ی بسیاری از پژوهشهای علمی را فراهم آورده است.از آنجا که دین و ایدئولوژی های دینی نقش بسیار پررنگی در زندگی انسانها ایفا می کنند, همواره یکی از دلمشغولی های بسیاری از مردم شناسان شناخت, تجزیه و تحلیل نگرشهای مردم نسبت به اماکن مقدس از جمله امام زاده ها و نیز مناسکی است که در حوزه ی این مکان ها برگزار می شود.تحلیل مردم شناختی

ضرورت  پژوهش:

در زمینه تحلیل مردم شناختی امام زاده ها که از جمله اماکن مقدس در ایران هستند پژوهش هایی اندک انجام شده و بخصوص در شهرستان خرم آباد پژوهشگر هیچ نوع تحقیقی  را در این زمینه نیافته است و با توجه به نقش تعیین کننده ی باورها و آیین های مذهبی در زندگی انسانها هرگونه مطالعه در این موارد می تواند راهگشا باشد.تحلیل مردم شناختی

دیدگاه کیلفورد گیرتز درباره ی دین:

گیرتز بعد فرهنگی دین را تحلیل می کند و به گفته ی او «دین به منزله ی بخشی از یک فرهنگ با نمادهای مقدس سر و کار دارد» دین مجموعه ای از نمادها است ,یک نماد می تواند به جای چیزی بنشیند و چیزی را باز نمود یا بیان کند. نمادهای دینی هم موقعیت ما را در جهان بیان می کنند و هم به این موقعیت شکل می بخشند. تحلیل مردم شناختی

کارکرد های مذهبى :

زیارتگاه ها از جمله اماکن مذهبى هستند که پس از ورود اسلام به ایران و ماوراء النهر در این سرزمین ها به وجود آمده اند. این جایگاه ها یکى از مظاهر ویژه دین اسلام محسوب مى شوند. مظهرى که در طول حیات خود نه تنها کارکرد مذهبى متعددى را براى دین اسلام ارائه کرده است، بلکه وظایف مظاهر دیگر اسلامى نظیر مسجدها و حسینیه ها را نیز به نحو مطلوب به انجام رسانیده است.تحلیل مردم شناختی

کارکردهای اجتماعی:

تحلیل مردم شناختی

هر جامعه‌ای اعم از گروه‌های کوچک و بزرگ، واجد هویتی ‏است که آن هویت باید، مستمراً تقویت و استحکام یابد. زیرا هویت، عامل مهمی در پیوند دادن ‏افراد با یکدیگر است. از سوی دیگر اتحاد و یگانگی افراد در سطوح مختلف اجتماعی، نیازمند اعتقادات، ‏باورها و برگزاری آیین‌ها و مناسک جمعی است. تحلیل مردم شناختی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

برچسب ها