تحلیل مدیریت تراکم در سیستم های قدرت

امروزه فشار روز افزون در جهت بهره برداری حداکثر از سیستم های انتقال موجود و تؤسعه انواع جدید جبران کننده های استاتیکی و قابل کنترل توان راکتیو ، لزوم استفاده از خازن های موازی در سیستم توزیع را بیش از پیش آشکار ساخته است .

مطلب تحلیل مدیریت تراکم در سیستم های قدرت مشتمل  ۱۲۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

چکیده ۴

پیشگفتار. ۵

فصل اول. ۶

مقدمه. ۶

مقدمه. ۷

تراکم در سیستم انتقال. ۹

۱-۲ تعریف تراکم. ۱۰

۲-۲ دلایل تراکم. ۱۱

۳-۲ محدودیت حرارتی.. ۱۱

۴-۲ محدودیت دامنه ی ولتاژ: ۱۱

۵-۲ پایداری ولتاژ : ۱۲

۶-۲  پایداری زاویه. ۱۳

فصل سوم. ۱۶

ضرورت جبران سازی توان راکتیو. ۱۶

۱-۳ ) ضرورت جبران سازی توان راکتیو. ۱۷

۲-۳ ) اصول جبران سازی توسط خازن های موازی : ۱۸

۱-۳ ) جا بجایی و تعیین ظرفیت بهینه خازن های موازی در شبکه های توزیع. ۱۹

۱-۴ ) جایابی بهینه خازن با نگرش به تجدید ساختار در صنعت برق. ۲۳

فصل چهارم. ۲۵

مروری بر پیشینه ی جایابی بهینه خازن در شبکه های توزیع. ۲۵

طبقه بندی انواع روش های بهینه سازی توان راکتیو : ۲۷

معرفی برخی از روش های غیر فشرده بهینه سازی : ۲۸

معرفی برخی از روش های فشرده بهینه سازی : ۲۸

بررسی روش های تحلیلی جایابی بهینه ی خازن : ۲۹

۲ – ۳ – ۴ ) کاربرد الگوریتم شاخه و کرانه در حل مسئله ی خازن گذاری بهینه. ۳۵

۲ – ۳ –۴ ) کاربرد برنامه ریزی خطی عدد صحیح و بهینه سازی مخروطی در خازن گذاری بهینه. ۳۷

۲-۴-۴) محدودیت های روش های تحلیلی ( ریاضی ) ۳۸

۲-۴ ) روش های ابتکاری جایابی بهینه ی خازن ها ۴۰

۴-۴-۱ ) استفاده از روش های مبتنی بر حساسیت۱ در حل مسئله خازن گذاری بهینه. ۴۰

۲-۴-۲ ) الگوریتم بهینه سازی دسته پرندگان. ۴۲

۲-۴-۲-۱ ) مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی دسته پرندگان. ۴۲

۲-۴-۲-۲ ) کاربرد الگوریتم بهینه سازی دسته پرندگان در حل مسئله خازن گذاری بهینه. ۴۵

۲-۵ ) روش های بهینه سازی با پاسخ نزدیک بهینه : ۴۶

۲-۵-۱ ) استفاده از شبیه سازی تبرید در حل مسئله خازن گذاری بهینه. ۴۶

۲ – ۵ – ۲ ) الگوریتم ژنتیک… ۴۸

۲ – ۵ – ۲ – ۱ ) معرفی الگوریتم ژنتیک… ۴۸

۲ – ۵ – ۲ – ۲ ) مراحل الگوریتم ژنتیک… ۵۰

۲ – ۵ – ۲ – ۳ ) روش های انتخاب.. ۵۰

۲ – ۵ – ۲ – ۴ ) روش های تغییر. ۵۱

۲ – ۵ – ۲ – ۵ ) مزایای الگوریتم های ژنتیک… ۵۲

۲ – ۵ – ۲ – ۶ ) محدودیت های الگوریتم های ژنتیک… ۵۳

۲ – ۵ – ۲ – ۷ ) مسئله خازن گذاری بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک… ۵۳

۲ – ۵ – ۳ ) الگوریتم کلونی مورچه ها ۵۶

۱ – ۵ – ۳ – ۱ ) معرفی الگوریتم کلونی مورچه ها ۵۶

۲-۵-۴ )  جستجوی ممنوع. ۵۹

۲-۵-۴-۱ ) معرفی جستجوی ممنوع. ۵۹

۲-۵-۴-۲ ) استفاده از جستجوی ممنوع در حل مسئله خازن گذاری بهینه. ۶۱

۲-۵-۵ ) استفاده از منطق فازی ۱ در حل مسئله خازن گذاری بهینه. ۶۲

۲-۵-۷) استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در کلید زنی بهینه خازن ها ۶۹

۴-۶ ) نتیجه گیری.. ۷۲

فصل پنجم. ۷۶

مدیریت تراکم. ۷۶

فصل ششم. ۸۰

مروری بر سیستم ERCOT.. 80

۱-۶ عمومی.. ۸۱

۲-۶ مروری بر بازار. ۸۱

۳-۶بازار دو سویه. ۸۳

فصل هفتم. ۸۶

رویکرد مدیریتی تراکم ERCOT.. 86

۱-۷ بازنگری روش منطقهای در تصمیم گیری مدیریت تراکم. ۸۷

فصل هشتم. ۹۰

تعریف فرآیند منطقه تجاری.. ۹۰

۱-۸: مقدمه. ۹۱

۲- ۸ تشخیص CSC.. 91

۳-۸ محاسبه عوامل جابجایی ( تغییر ) ۹۲

۴-۸ دسته بندی عوامل جابجایی.. ۹۶

۵-۸ ایجاد عاملهای تغییر منطقه ای.. ۹۷

۶-۸  تحلیل بازده (خروجی ) از تحلیل دسته برای تعریف تعداد مناطق : ۹۸

فصل نهم. ۱۰۲

تشخیص روشهای جبران و اصلاح تراکم CSC.. 102

۱-۹ مقدمه. ۱۰۳

۲-۹ بودجه ی سیستم تراکم. ۱۰۴

۳-۹ : هزینه ی انرژی متعادل شده ی CSC در طول دوره ی ضمنی.. ۱۰۵

۴-۹ هزینه خدمات تعویض تراکم CSC در طول دوره ی ضمنی.. ۱۰۶

۵-۹ : حقوق تراکم انتقال. ۱۰۷

۶-۹ تخصیص هزینه ی تراکم CSC بعد از دوره ضمنی.. ۱۰۸

۷-۹- تعیین تراکم محلی : ۱۱۰

فصل دهم. ۱۱۱

۱-۱۰- بحث در باره نتایج.. ۱۱۱

۲-۱۰  نتایج.. ۱۱۵

فهرست منابع. ۱۲۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته الکترونیک مقالات رشته فیزیک

خلاصه ای کوتاه از مقاله تحلیل مدیریت تراکم در سیستم های قدرت را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

با دسترسی باز و نامحدود، هر گونه تبادل انرژی بین ژنراتور و مصرف کننده باید توسط سیم های انتقال دهنده صورت گیرد

تعریف تراکم

به دلیل رفع محدودیت از محیط انرژی، دستیابی راحت و بدون تبعیض به سیستم انتقال باعث افزایش معاملات و شراکت ها دربازار شده است. در حالیکه امکانات به همان اندازه ی امکانات قبل از رفع محدودیت میباشد. حال که یک ارسال فعال وجود دارد نیازمند تغییر در ساختار و روش های شبکه انتقال است.

دلایل تراکم

هر خطی محدوده ای دارد کهنشان دهنده ی جریان انرژی است که می تواند تحمل کند: این محدوده به مدت زمان جریان و جهت جریان، شرایط خطوط و ایستگاه های دیگر، حرارت بیرونی و … بستگی دارد.

محدودیت دامنه ی ولتاژ:

مبحث دامنه ی ولتاژ به توانایی یک سیستم انرژی در فراهم آوردن ولتاژ ثابت قابل قبول در همه ی ایستگاه های تحت پوشش سیستم در شرایط نرمال و خطر آفرین اشاره دارد.

پایداری زاویه

آیا ماشین های سیستم قدرت مرتبط که به طور همزمان با همکار می کنند تا بعد از رخ دادن یکسری اختلالات بالقوه در محدوده ی تعیین شده، همچنان هم زمان با هم خواهندماند

ضرورت جبران سازی توان راکتیو

به طور کلی در شبکه های قدرت با جریان متناوب ، توان ظاهری که از ژنراتورها دریافت می شود به دو بخش توان حقیقی (اکتیو) و توان موهومی (راکتیو) تقسیم بندی می گردد .

جا بجایی و تعیین ظرفیت بهینه خازن های موازی در شبکه های توزیع

به طور کلی شعاعی بودن و بالا بودن نسبت مقاومت به راکتانس در شبکه های توزیع باعث افزایش تلفات در این شبکه ها نسبت به شبکه های انتقال می گردد .

جایابی بهینه خازن با نگرش به تجدید ساختار در صنعت برق

با توجه به تحول و حرکت صنعت برق به سمت رقابت و ایجاد شرایط بازار ، در این پایان نامه قصد داریم جبران سازی بهینه توان راکتیو را با در نظر گرفتن تجدید ساختار در صنعت برق ، فراهم آوردن بستر مناسب جهت ارائه ی خدمات بهتر و … ، به صورت یک مسئله ی جدید فرمول بندی کنیم .

معرفی برخی از روش های غیر فشرده بهینه سازی :

به دست آوردن شرایط بهینه با استفاده از تئوری کان – تاکر۱ که در مقایسه با روش های امروزی کند است و به سختی هم گرا می شود . ( شرایط لازم برای ماکزیمم یا مینیمم نسبت به قیود نا معادله ای ،به شرایط کان – تاکر معروف است )

بررسی روش های تحلیلی جایابی بهینه ی خازن :

روش دو مرحله ای ( بهینه سازی دیفرانسیلی غیر خطی – برنامه ریزی عدد صحیح )  یکی از روش های تحلیلی جایابی بهینه ی خازن با هدف کاهش تلفات انرژی و توان ، با در نظر گرفتن هزینه ی خازن ها ، قیود ولتاژ و تغییرات بار ، روش دو مرحله ای می باشد .

کاربرد الگوریتم شاخه و کرانه در حل مسئله ی خازن گذاری بهینه

الگوریتم شاخه و کرانه یکی دیگر از روش های تحلیلی می باشد ، که برای کاهش موقعیت های ممکن برای نصب خازن مناسب می باشد .

کاربرد برنامه ریزی خطی عدد صحیح و بهینه سازی مخروطی در خازن گذاری بهینه

در سال ۲۰۰۴ ، جهت حل مسئله ی جایابی بهینه ی خازن های ثابت و قابل سوئیچ در یک شبکه ی توزیع شعاعی یک روش جدید توسط جبر ارائه گردید .

محدودیت های روش های تحلیلی ( ریاضی )

روش های کلاسیک ریاضی دارای دو اشکال اساسی هستند . اول اینکه در این روش ها این احتمال وجود دارد که نقطه بهینه محلی  به عنوان نقطه بهینه عمومی در نظر گرفته شود و نیز هر یک از روش ها تنها برای مساله خاصی کاربرد دارند .

مقدمه ای بر الگوریتم بهینه سازی دسته پرندگان

الگوریتم بهینه سازی دسته ی پرندگان برای نخستین بار در سال ۱۹۹۵ به عنوان یکی از روش های ابتکاری بهینه سازی مطرح گردید .

استفاده از شبیه سازی تبرید در حل مسئله خازن گذاری بهینه

شبیه سازی تبرید یک روش عمومی برای حل مسا ئل بهینه سازی ترکیبی ست که ر بنای مقایسه بین فرایند های بیه سازی وذوب به منظور تبلور در سیستم های فیزیکی می باشد .

معرفی الگوریتم ژنتیک

الگوریتم های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش بینی یا تطبیق الگو استفاده می کنند .

محدودیت های الگوریتم های ژنتیک

یک مشکل الگوریتم های ژنتیک چگونگی نوشتن عملگر برازش است که منجر به بهترین راه حل برای مسئله می شود . اگر تابع برازش به خوبی انتخاب نشود ، ممکن است باعث شود که راه حلی برای مسئله پیدا نکنیم یا مسئله را به اشتباه حل کنیم .

معرفی الگوریتم کلونی مورچه ها

مورچه ها در مسیرهای عبوری خود ماده ای شیمیایی از خود به جا می گذارند که هنگام پیدا کردن مواد غذایی ، به وسیله ی این ماده ، دیگر هم نوعان خود را با خبر می سازند .

معرفی جستجوی ممنوع

این روش ، یک روش جستجوی اکتشافی بر مبنای جستجوی محلی است که جابجایی غیر بهینه را نیز مجاز می داند . جستجوی ممنوع از یک ساختار حافظه استفاده می کند که ویژگی ها و خواص پاسخ های بررسی های قبلی را به یاد می آورد .

استفاده از منطق فازی ۱ در حل مسئله خازن گذاری بهینه

استفاده از منطق فازی برای بهینه سازی توان راکتیو در شبکه های توزیع قدرت به دلیل طبیعت غیر دقیق ( تقریبی ) پارامترها یا پاسخ ها در سیستم های توزیع واقعی بسیار کار ساز خواهد بود .

نتیجه گیری

به طور کلی مسئله جایابی بهینه خازن ها که در آن ابعاد خازن و موقعیت آن ها می تواند مقادیر مجزایی به خود بگیرد ، یک چند جمله ای غیر قطعی   کامل است .

۶بازار دو سویه

بازار الکتریکی در ERCOT براساس تعامل ” دو سویه / دو گانه ” میان خریداران و فروشندگان انرژی می باشد. این روش براساس مفهوم آزادی انتخاب بنا شده است

بازنگری روش منطقهای در تصمیم گیری مدیریت تراکم

روش مدیریتی تراکم ERCOT ، روش منطقه ای را به کار میگیرد. مناطق به عنوان محدوده های جغرافیایی در شبکه ی فشار قوی مشخص شده اند.

تشخیص CSC

CSC ها بعد از بارگذاری تحلیل جریان فراگیری که انجام شد ، تعریف شدند . این سیستم در نه محدوده تقسیم شد که همه برای بررسی محدودیتهای انتقال قدرت در طول فرآیندی است که CSC ها را مشخص می کند . شکل ۱-۸ این مناطق رانشان می دهد.

محاسبه عوامل جابجایی ( تغییر )

با استفاده از روش عامل تغییر ، تاثیری که هر شین بر CSC مخصوص در سیستم می گذارد می تواند مشخص شود . این مرحله کاملا فرآیندی ریاضی است .

دسته بندی عوامل جابجایی

نتایج حاصل از بخش بار CSC به عنوان اطلاعات ورودی جهت تجزیه و تحلیل دسته بندی عوامل جابجایی بکار گرفته می شوند.

ایجاد عاملهای تغییر منطقه ای

وقتی که تعداد مناطق تعیین می شود، عاملهای تغییر منطقه ای برای هر CSC بوسیله معدل عاملهای تغییر فردی محاسبه می شود ، و به وسیله MW بر اتوبوس ( میزان ماکزیمم منابع تولید، و حداکثر بارگذاریهای (شین) اندازه گیری(وزن)می شود.

تحلیل بازده (خروجی ) از تحلیل دسته برای تعریف تعداد مناطق :

پس از اینکه فرایند کامل شده، یک کمیته خاص که از CSC و مناطق پیشنهاد شده است تصمیم میگیرد، که وضعیت نهایی برای ارسال را ارائه می دهد.

حقوق تراکم انتقال

حقوق تراکم انتقال ( TCR) برای اهداف تنظیمات تراکم در روش تخصیص هزینه به صورت مستقیم ، ارائه شده  است .

فهرست منابع

پور ذاکر عربانی ، سودابه ، ” مفاهیم هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک ” انتشارات ندای سبز شمال ، شابک : ۷ – ۳ – ۹۶۸۶۰ – ۹۶۴

همدانی گلشن ، محمد اسماعیل ، عارفی فر ، سید علی و مصلحی ، قاسم ، ” به کار گیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه ی تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو ” دانشگاه صنعتی اصفهان ، نشریه استقلال ، سال ۱۳۸۵ ، جلد ۲۵ ، شماره ۱ ، تابستان ، از صفحه ۱۷ تا صفحه ۳۱

حکیم فر ، ناصر ، هوشمند ، رحمت اله ، مرتضوی ، سید سعید اله ، “جایابی و تعیین ظرفیت خازن موازی در شبکه ی توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلفات توان اهمی در شبکه “، سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته الکترونیک مقالات رشته فیزیک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − 2 =