تحلیل کلام

مطالعه زبان در سطوح مختلف ، همیشه محققان علوم مختلف از جمله فلسفه ، روانشناسی، مردم شناسی ، جامعه شناسی و بالاخص زبان شناسی را مجذوب خود کرده است .

بررسی ، شناخت و تبیین زبان بعنوان پدیده ای پیچیده ، زنده ، زایاو در حال تحول و چگونگی درک ویژگیهای این پدیده نیازمند رویکردی جزء نگر و ژرف کاوی در بن مایه های زایش ،شکل گیری و تولید واحدهای زبانی می باشد

مطلب تحلیل کلام مشتمل۸۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. 

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

فصل اول : ۳

کلیات تحقیق.. ۳

۱-۱ مقدمه. ۴

۱-۲ طرح مسئله و بیان سئوالات تحقیق: ۴

۱-۳ فرضیه تحقیق: ۵

۱-۴  اهداف و کاربرد تحقیق: ۵

۱-۴- ۱  اهداف.. ۵

۱-۴-۲ کاربردهای تحقیق: ۵

۱-۵- پیشینه‌ی تحقیق: ۶

۱- ۶ روش تحقیق.. ۱۰

فصل دوم: ۱۳

مروری بر تعاریف تحلیل کلام. ۱۳

۲-۱ مقدمه. ۱۴

۲ -۲ مروری بر تعاریف تجزیه و تحلیل کلام : ۱۴

۲-۳  نظریه‌های موثر در شکل گیری تحلیل کلام: ۱۸

۲-۳-۱  نقش گرایی در مکتب پراگ… ۱۸

۲-۳-۲ نقش گرایی در مکتب کپنهاگ… ۲۰

۲-۳-۳ نقش گرایی در مکتب لندن.. ۲۱

۲-۳-۴ نظریه کنش گفتار و گفتمان.. ۲۲

۲-۳-۵ منظور شناسی.. ۲۴

۲-۳-۵-۱ نظریه استنباطی گرایس… ۲۵

۲-۳-۶ نظریه دل هایمز. ۲۶

۲-۴ رویکرد نقش گرای مایکل هلیدی: ۲۸

۲-۴-۱جایگاه معنا و دستور در این رویکرد. ۲۹

۲-۵ از تحلیل کلام به تحلیل کلام انتقادی : ۳۱

فصل سوم: ۳۳

مبانی نظری تحلیل کلام انتقادی.. ۳۳

۳-۱ مقدمه. ۳۴

۳-۲ مبانی فلسفی تحلیل کلام انتقادی.. ۳۴

۳-۳ فوکو و گفتمان.. ۳۴

۳-۴ تحلیل کلام انتقادی.. ۳۸

۵- ۴- موضوعات پیشنهادی برای تحقیق.. ۳۹

۳- ۵- خلاصه و نتیجه تحقیق: ۳۹

۳-۵  مفاهیم نظری در تحلیل کلام انتقادی.. ۴۳

۳-۵-۱ ایدئولوژی.. ۴۴

۳-۵-۲ نشانه شناسی اجتماعی : ۴۶

۳-۵-۳کنترل : ۴۶

۳-۵-۴طبقه بندی : ۴۷

۳-۵-۵ روش تحقیق و تحلیل متن.. ۴۷

۳-۵-۶ گزینش و محدودیت ها: ۴۸

۳-۶  تحلیل کلام انتقادی از دیدگاه فرکلاف : ۴۸

فصل چهارم: ۵۱

قطعیت و معرفی شاخص‌های زبانی آن.. ۵۱

۴-۱- مقدمه: ۵۱

۴-۲- میزان قطعیت/وجهیت… ۵۲

۴-۳ متغیرهای زبانی نمایانگر وجهیت: ۵۳

۴-۴ نظام وجهی درکی یا بینشی: ۵۶

فصل پنجم: ۵۸

تحلیل داده ها و نتایج تحقیق.. ۵۸

۵-۱ مقدمه. ۵۸

۵-۲ روش تحقیق.. ۵۹

۵-۲-۱ تفسیر یافته ها ۶۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله تحلیل کلام را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

مطالعه زبان در سطوح مختلف ، همیشه محققان علوم مختلف از جمله فلسفه ، روانشناسی، مردم شناسی ، جامعه شناسی و بالاخص زبان شناسی را مجذوب خود کرده است .

بررسی ، شناخت و تبیین زبان بعنوان پدیده ای پیچیده ، زنده ، زایاو در حال تحول و چگونگی درک ویژگیهای این پدیده نیازمند رویکردی جزء نگر و ژرف کاوی در بن مایه های زایش ،شکل گیری و تولید واحدهای زبانی می باشد

مقدمه

در این فصل به بیان ویژگی‌‌ها و اصول مورد نیاز یک تحقیق علمی از قبیل طرح مسئله و بیان سئولات تحقیق ، فرضیه‌ها ، اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ، اهداف و کاربردهای آن ، روش شناسی و محدودیتهای تحقیق پرداخته خواهد شد.

پیشینه‌ی تحقیق:

تحلیل کلام در ابتدا تنها به عنوان متممی برای مطالعات و تحلیل های کلاسیک محتوا مطرح شد ولی اکنون به نظر می رسد که رویکرد تحلیل کلام در مطالعات رسانه های همگانی ، علوم سیاسی و… مورد قبول واقع شده است . با وجود این کارهایی که در این زمینه انجام شده است (در غرب و نه در ایران ) هنوز محدود و در عین حال بسیار پراکنده و متنوع بوده و محدود به حوزه خاصی نیست .

مروری بر تعاریف تجزیه و تحلیل کلام :

کلام به قطعه ای پیوسته از زبان مخصوصاً زبان گفتاری اطل اق می شود که از جمله بزرگتر باشد. در واقع کریستال به نقل از لوینسون گفتمان را یکسری پاره گفتار   میداند که بدون توجه به ساخت زبانی آن تشکیل یک واقعه گفتاری  مشخص می دهد.مثل یک مکالمه، لطیفه ، سخنرانی یا مصاحبه (کریستال، ۱۹۹۱ ، ۱۰۶ ).

نقش گرایی در مکتب کپنهاگ

لوئی یلمزلف از مکتب زبان شناسی کوپنهاک ، از دیگر زبان شناسانی است که در شکل گیری و رشد تحلیل متن نقش داشته است (هالیدی،۱۹۹۴ ، xxii).یلمزلف بر خلاف سنت زبان شناسی حاکم که واژه را در مرکز توجه قرار داده بود با اتخاذ روش شناسی جدید یعنی قیاس، از متن شروع کرد و متن‌های زبانی مناسب برای توصیف زبان برگزید او در کتاب « در آمدی بر نظریه ای درباره زبان » برای توصیف دقیق زبان ، روش قیاس یعنی حرکت از کل یا طبقه به جزء را بر گزید.

نقش گرایی در مکتب لندن   

در مکتب زبان شناسی لندن در دهه های ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ نظریه ای توسط جان فرث مطرح گردید که درآن معنا شناسی و واج شناسی اهمیت اساسی داشتند. بطور کلی فرث نظریه خود را بر پایه توجه به دو زمینه‌ی ویژه بررسی زبان یعنی توصیف معنی بر پایه « بافت موقعیت و واج شناسی نوایی» ارائه نمود.( سیمپسون، ۱۹۸۰ ، ۲۲۵  )

منظور شناسی

پیرامون منظور شناسی صاحب نظرانی همچون گرایس (۱۹۷۵،۱۹۷۸) ، سرل (۱۹۶۹)، وندایک (۱۹۸۰)، کاپلند(۱۹۹۹)، دیوید کریستال (۱۹۹۲) سخن گفته اند. این مرحله نیز یکی دیگر از مراحل سیر تکاملی تحلیل کلام می باشد.

نظریه دل هایمز

یکی دیگر از دیدگاههایی که در پیدایش تحلیل کلام نقش موثری داشته است، آراء دل هایمز است .(لطفی پور، ۱۳۷۲ ، ۲۳ ). هایمز (۱۹۷۴) مردم شناس آمریکایی برای اولین بار اصطلاح ارتباط قوم نگارانه را مطرح کرد. ارتباط قوم نگارانه به بررسی این موضوع می پردازد

جایگاه معنا و دستور در این رویکرد

از نظر هلیدی (۱۹۹۴ ، xvii) زبان به عنوان یک نظام معانی به همراه صورت هایی است که از طریق آن صورت ها، معانی تشخیص داده می شوند. از نظر او زبان نظامی برای ساختن معانی است که دستور و معنی شناسی در نزد او صرفاً به معانی واژگان محدود نمی شود بلکه یک نظام کامل از همه معانی موجود در یک زبان است و این معانی همانقدر بوسیله دستور زبان تعیین می شود که به وسیله واژگان .

از تحلیل کلام به تحلیل کلام انتقادی :

گرایش جدیدی در دهه های اخیر تحت عنوان تحلیل کلام انتقادی به وجود آمده است و انتقاداتی را بر مطالعات کلامی و از جمله نظریه نظام مند-نقشی هالیدی وارد آورده که چند مورد را به اختصار توضیح می دهیم. نکته مهم این است که این گرایش خود از درون نقش گرایی برخاسته ولی سطوح بالاتر و انتزاعی تری را شکل دهنده کلام معرفی می کند

مبانی فلسفی تحلیل کلام انتقادی

در اواخر دهه ۱۹۶۰ و سال‌های دهه ۱۹۷۰، عمدتاً در پی تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی رخداده در فرانسه و پس از آن در سایر بخش‌های اروپای قاره‌ا‌ی، تحولاتی در نحوه نگرش به چگونگی پیدایش و شکل‌گیری «معانی» به وجود آمد. نتایج عینی این تغییر و تحولات بعدها در شکل آثار متعدد درباره گفتمان به چاپ رسید.

 فوکو و گفتمان

میشل فوکو (۱۹۸۴-۱۹۲۶) در پواتیه فرانسه زاده شد، در دانشگاه سوربون فلسفه خواند و لیسانس خود را در سال ۱۹۸۴ گرفت. وی برای مدت کوتاهی عضو حزب کمونیست فرانسه بود. وی در دهه ۱۹۵۰ به تحصیل در روان‌شناسی علاقه پیدا کرد و درجه لیسانسی در روان شناسی و سپس دیپلمی در رشته آسیب شناسی روانی گرفت.

موضوعات پیشنهادی برای تحقیق

در طول تحقیق، نگارنده با مسائل جدیدی مواجه شد که برخی از آن‌ها برای تحقیق به محققان علاقمند به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:

۱- تحلیل گفتگوهای سیاسی به روش تحلیل کلام انتقادی از ابعاد دیگر

۲- تحلیل مطبوعات و روزنامه از دیدگاه تحلیل کلام انتقادی

مفاهیم نظری در تحلیل کلام انتقادی

کرس (۱۹۹۴، ۷۸۷) می‌گوید از لحاظ نظری پیشینه رویکرد زبان‌شناسی انتقادی هم به زبان شناسی نظام بنیاد هالیدی و هم به کاربردهای خاص دستور گشتاری از نوع جنبه‌های نظریه نحو و هم به مطالعات برنشتاین (۱۹۹۰) پیرامون جامعه شناسی زبان مربوط می‌شود. تحلیل کلام انتقادی همچنین تحت تأثیر کارهای فروید، انگلس و مارکس و فیلسوف فرانسوی میشل فوکو است.

متغیرهای زبانی نمایانگر وجهیت:

فاولر معتقد است صورتهای وجهی از بخش نسبتاً بخصوصی از واژگان انتخاب می‌شوند و به راحتی قابل تشخیص هستند. انواع صورت‌های وجهی عبارتند از:

۱- فعلهای کمکی وجهی: ممکن است، می‌تواند، می‌بایست، خواهد، باید، می‌توانست و… در این دسته از فعل‌ها هرچه درجه ضرورت و الزام بیشتر باشد،

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.