مقالات رشته علوم تربیتی

تحلیل کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت کتاب درسی که یکی از مهم ترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در نظام های آموزشی محسوب می شود ،‌در نظام آموزشی کشور ما نیز نقش مهمی دارد. به لحاظ این اهمیت و همچنین به سبب نقش محتوای کتاب درسی در برانگیختن و تامین نیازها و نیز تسهیل امر یادگیری دانش آموزان ، در این پژوهش ،‌ محتوای کتب درسی دوره ی اول راهنمایی از نظر پرداختن به ( سازه ی انگیزه ی پیشرفت ) و مؤلفه های آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه :

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت نظام آموزش و پرورش هر کشور مجموعه تدابیر سازمان یافته ای است که امکانات بالقوه انسانها را تحقق می بخشد و شرایط مناسبی را در قالب برنامه ها و فرصتهای آموزشی در اختیار فراگیران قرار می دهد تا امکان آشنا شدن با برنامه های فرهنگی و تجربه های شان را پیدا کنند و بتواند استعدادهای ذاتی خود را از قوه به فعل دراورند.

مطلب تحلیل محتوای کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت مشتمل۹۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته علوم تربیتی

فهرست مطالب

چکیده: ۶

فصل اول. ۱۱

کلیات تحقیق. ۱۱

مقدمه : ۱۱

بیان مسئله : ۱۴

ضرورت و اهمیت تحقیق. ۱۷

اهداف تحقیق: ۲۱

هدف اصلی مطالعه بررسی. ۲۱

هدف کلی: ۲۲

اهداف جزیی: ۲۲

تعریف نظری متغیرها: ۲۲

تعریف عملیاتی متغیرها: ۲۳

فصل دوم : ادبیات و پیشینه مطالعاتی. ۲۵

مقدمه : ۲۵

مفهوم انگیزه پیشرفت.. ۲۵

ب: جنبه ثبات و عدم ثبات.. ۳۱

تاریخچه : ۳۷

برنامه ریزی درسی چیست؟ ۳۹

تعاریفی از برنامه درسی: ۳۹

تعیین اهداف و رویکرد ۴۳

محتوا چیست و قبل از انتخاب آن چه باید کرد؟ ۴۴

چگونه محتوا را انتخاب کنیم؟ ۴۵

چند نمونه از معیارهای انتخاب محتوا: ۵۳

معیارهای سازمان دهی محتوا کدام است؟ ۵۸

محتوا چیست؟ ۶۳

تعریف محتوا از نظر هیمان: ۶۴

تعریف محتوا از نظر لوئی: ۶۴

تعریف از نظر نیکلس: ۶۵

چرا محتوا را تحلیل کنیم؟ ۶۶

تحلیل محتوا چیست؟ ۶۷

روش ویلیام رومی در تحلیل محتوای کتب درسی. ۶۹

ارزشیابی متن درس: ۷۱

ارزشیابی سوالات.. ۷۵

تفسیر نتایج در روش تحلیل محتوای ویلیام رومی. ۷۶

مروری بر تحقیقات انجام یافته به روش ویلیام رومی. ۷۸

برنامه درسی چیست؟ ۸۰

موارد تحلیل محتوا: ۸۲

انواع روشهای تحلیل محتوا: ۸۲

ارزشیابی تصاویر و اشکال. ۸۴

ارزشیابی فعالیت ها ۸۴

فصل سوم. ۸۶

روش اجرای تحقیق. ۸۶

مقدمه: ۸۶

ابزارهای جمع آوری اطلاعات: ۸۸

ابزار اندازه گیری: ۸۸

چهار مقوله برای طبقه بندی سوالها ۹۰

تصاویر: ۹۱

روش جمع آوری اطلاعات.. ۹۲

فرمول اعتبار ویلیام اسکات.. ۹۳

شیوه و اجرای و مراحل آن. ۹۵

فصل چهارم: ۹۵

تحلیل یافته های پژوهش… ۹۵

مقدمه : ۹۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم تربیتی

خلاصه ای کوتاه از مقاله تحلیل محتوای کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت را در زیر می توانید ببینید.

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت

چکیده:

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت کتاب درسی که یکی از مهم ترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در نظام های آموزشی محسوب می شود ،‌در نظام آموزشی کشور ما نیز نقش مهمی دارد. به لحاظ این اهمیت و همچنین به سبب نقش محتوای کتاب درسی در برانگیختن و تامین نیازها و نیز تسهیل امر یادگیری دانش آموزان ، در این پژوهش ،‌ محتوای کتب درسی دوره ی اول راهنمایی از نظر پرداختن به ( سازه ی انگیزه ی پیشرفت ) و مؤلفه های آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه :

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت نظام آموزش و پرورش هر کشور مجموعه تدابیر سازمان یافته ای است که امکانات بالقوه انسانها را تحقق می بخشد و شرایط مناسبی را در قالب برنامه ها و فرصتهای آموزشی در اختیار فراگیران قرار می دهد تا امکان آشنا شدن با برنامه های فرهنگی و تجربه های شان را پیدا کنند و بتواند استعدادهای ذاتی خود را از قوه به فعل دراورند.

بیان مسئله :

از آن جایی که کتاب درسی در ایران یکی از مهم ترین نقش ها را در آموزش و پرورش کشور ایفا می کندو معلمان تمام فعالیتهای خود را بر محور کتاب درسی متمرکز می سازند و در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده در کتاب ، جریان یادگیری دانش آموزان را هدایت می کنند

ضرورت و اهمیت تحقیق

هدف تعلیم و تربیت تفهیم مطالب و محتوای برنامه درسی به دانش آموزان است و تفهیم مطالب رابطه مستقیم به میزان فعالیت های یادگیری دانش آموز دارد و فعالیت یادگیری متاثر ازعوامل متعددی ا زجمله چگونگی ارائه مطالب و محتوای برنامه درسی است.

اهداف تحقیق:

با توجه به این که امروزه در جوامع نیاز به ابداع و نوآوری و پیشرفت در زمینه ها و ابعاد مختلف روز به روز بیشتر احساس می شود اگر هدف به وجود آوردن انسان های مستقلی است که توانایی آفرینش و تولید را داشته باشند و دنباله رو دیگران نباشند.

هدف اصلی مطالعه بررسی

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت این کتاب ها را به سازه ی انگیزه پیشرفت برای پیشرفت کشور و مؤلفه های آن بررسی کنیم و از تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ی راهنمایی ایران میزات توجه این کتاب ها را به سازه ی انگیزه پیشرفت برای پیشرفت کشور ومؤلفه آن بررسی کنیم

تعریف نظری متغیرها:

  • تحلیل: برشکستن مطالب به اجزاء تشکیل دهنده آن و یافتن روابط بین اجزاء و نحوه سازمان یافتن آنها اطلاق می شود.
  • محتوا: عبارت است از مجموعه مفاهیم و مهارتها و گرایش هایی که از سوی برنامه ریزان انتخاب و سازماندهی می شود.

تاریخچه :

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت تحلیل محتوا بعد از جنگ جهانی دوم متداول گردیده است . هنگام جنگ بسیار از پیام ها وگفتارها ، مورد سنجش و ارزشیابی ونهایتا تحلیل قرار می گرفتند و از آن پس این روش در سطح جهانی گسترش یافته و روز به روز بر وسعت و اهمیت آن افزوده گردیده است.

برنامه ریزی درسی چیست؟

تعاریفی از برنامه درسی:

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت برنامه درسی (۱) از لحاظ مفهومی اشاره به یک فرایند دارد که حاصل یا نتیجه آن برنامه درسی است . این واژه از ریشه لاتین (۲) به معنای میدان حرکت و مسابقه یا فاصله و مقدار راهی است که افراد باید طی کنند تا به مقصد مورد نظر دست یابند.

چگونه محتوا را انتخاب کنیم؟

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت توجه به نیازهای و تواناییهای فراگیران در مراحل مختلف رشد و رعایت نیازها و الزامات اجتماعی در تدروین اهداف و گزینش محتوا ، کمتر از حد مطلوب مورد توجه قرار گرفته است . با این لحاظ برنامه درسی از توان لازم برخوردار نیست.

محتوا چیست؟

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت محتوا چیزی است که قرا راست آموزش داده شود . محتوا شامل کلیه مطالب، مفاهیم و اطلاعات مربوط به یک درس مورد نظر است . خواه به عنوان بخشی از متن یک کتاب باشد. خواه توصیحات ، حواشی و سایر اجزای جانبی آن درس. برخی از برنامه ریزان محتوا را معادل دانش می دانند.

تعریف محتوا از نظر هیمان:

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت دانش ( حقایق ،‌تبیین ها ، اصول ،‌ تعاریف) مهارتها و فرایندها ( از قبیل خواندن ،‌نوشتن ،‌ حساب کردن ،‌تفکر منطقی ،‌ تصمیم گیری،‌ ایجاد ارتباط) و ارزش ها ( از قبیل: اعتقاد به خوب و بد بودن ،‌صحیح و غلط ،‌ زیبا و زشت )‌با این که محتوای برنامه درسی این سه عنصر را در بر می گیرد اما در واقع اینها از هم جدا نیستند.

تعریف از نظر نیکلس:

در امر تدریس باید چیزی را به کسی یاد داد . این شخص دانش آموز و آن چیز محتوا است . محتوا را می توان دانش ،‌ مهارتها ،‌گرایش ها و ارزشیابی توصیف کرد که می باید یادگرفته شوند.

چرا محتوا را تحلیل کنیم؟

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت پاسخ این سوال در یک جمله می تواند چنین باشد: یافتن نسبت بین اهداف و محتوا به منظور بهبود محتوای موجود ،‌علت اصلی تحلیل محتوا خواهد بود اما موضوع به همین جا ختم نمی شود چنانچه در تعاریف مختلف از محتو ا نیز مشاهده شد محتوا دارای عناصر متعدد و پیچیده ای است ضمن آنکه جنبه های مختلفی را نیز در بردارد.

تحلیل محتوا چیست؟

کتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت فن پژوهشی عینی ، اصولی واحتمالا کمی در محتوا به منظور تفسیر آن را تحلیل محتوا می گویند . تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارتست از قرار دادن اجزای یک متن ( کلمات ، جملات ،‌پاراگراف ها و امثالهم بر حسب واحدهایی که انتخاب می شوند) در مقولاتی که از پیش تعیین شده اند البته تحلیل محتوا تنها محدود به متن و نوشته نمی شوند.

روش ویلیام رومی در تحلیل محتوای کتب درسی

ویلیام رومی یکی از صاحبنظران تعلیم و تربیت ،‌ کتاب خود را بنام (تکنیکهای پژوهشی در آموزش علوم )‌را در سال ۱۹۸۶ ارائه کرد. روش او چنانکه خود او معتقد است یک روش تحلیل کمی است. که به توصیف عینی و منظم محتوای آشکار مطالب درسی و آزمایشگاهی می پردازد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم تربیتی