تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار تشکیلاتی موجود بانک کشاورزی (مرکز) و ارائه الگوئی بهینه برای آن

در دنیای پیچیده و پرتلاطم امروزی بعضی از سازمان ها موفق و اثربخش و بعضی دیگر ناموفق و غیراثربخش هستند. آنچه مسلم است، ‌عوامل مختلفی درموفقیت و اثربخشی سازمانها تاثیر دارند. تعدادی از عوامل خارج ازکنترل سازمان و تعدادی نیزتحت کنترل هستند.

مطلب تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار تشکیلاتی موجود بانک کشاورزی (مرکز) و ارائه الگوئی بهینه برای آن مشتمل۳۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته مدیریت

فهرست مطالب

۱-مقدمه. ۲

۲-مبانی نظری تحقیق: ۵

۲-۱-تعریف ساختارسازمانی: ۵

۲-۲-ابعاد ساختارسازمانی: ۶

۲-۳-انواع ساختارهای سازمانی: ۹

۲-۳-۱-ساختارساده: ۹

۲-۳-۲- ساختارماشینی (مکانیکی): ۹

۲-۳-۳- ساختارحرفه ای: ۱۰

۲-۳-۴- ساختاربخشی: ۱۰

۳-۳-۵- ساختارادهوکراسی: ۱۱

۲-۴-تعریف اثربخشی: ۱۱

۲-۵-تعریف کارایی: ۱۲

۲-۶-رابطه بهره وری با کارایی و اثربخشی: ۱۲

۳-متدولوژی تحقیق: ۱۴

۳-۱-روش تحقیق.. ۱۴

۳-۲-اهداف تحقیق: ۱۴

۳-۳-فرضیات تحقیق: ۱۵

۳-۴-محدودیت های تحقیق: ۱۶

۳-۵-تکنیک های آماری مورد استفاده: ۱۷

۳-۶- اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری: ۱۸

۴-نتایج تحقیق: ۱۸

۵-پیشنهادات: ۲۱

۵-۱-رسمیت: ۲۱

۵-۲-تمرکز: ۲۳

۵-۳-پیچیدگی: ۲۴

فهرست منابع و مآخذ: ۲۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

خلاصه ای کوتاه از مقاله تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار تشکیلاتی موجود بانک کشاورزی (مرکز) و ارائه الگوئی بهینه برای آن را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در دنیای پیچیده و پرتلاطم امروزی بعضی از سازمان ها موفق و اثربخش و بعضی دیگر ناموفق و غیراثربخش هستند. آنچه مسلم است، ‌عوامل مختلفی درموفقیت و اثربخشی سازمانها تاثیر دارند. تعدادی از عوامل خارج ازکنترل سازمان و تعدادی نیزتحت کنترل هستند.

تعریف ساختارسازمانی:

ساختارسازمانی را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت مرکز تشکیل شده، تعریف می کنند. ساختارسازمان سه نقش یا وظیفه اصلی را برعهده دارد. نخست، مهمترین وظیفه ساختاراین است که باید بدان وسیله هدفهای سازمان تامین گردد. دوم، ساختاربدین سبب طرح ریزی می گردد که قدرت افراد مختلف درسازمان مشخص و رویه ها مقررگردد.

ابعاد ساختارسازمانی:

۲-۲-۱-پیچیدگی:   پیچیدگی به میزان تفکیکی که درسازمان وجود دارد اشاره می کند. تفکیک افقی میزان یا حد تفکیک افقی بین واحدها را نشان می دهد. تفکیک عمومی به عمق یا ارتفاع سلسه مراتب سازمانی نظردارد.

ساختارادهوکراسی:

ساختارادهوکراسی، ساختاری است که درآن از رابطه  رودررو  و یا به عبارتی روابط غیررسمی و زنده برای هماهنگی استفاده می شود. از این ساختاربرای طراحی سازمانهایی که قسمت ستاد پشتیبانی درآنها نقش مهمی را دارد، استفاده می شود. نو آوری دربعد پیشرفته آن، نیازمند این پیکربندی است که پیکربندی یکسره جدا است.

فهرست منابع و مآخذ:

۱-آذرعادل ؛مومنی، منصور –آمارو کاربردآن درمدیریت، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، چاپ چهارم ۱۳۷۸.

۲-الوانی، سید مهدی، مدیریت عمومی، نشرنی، چاپ سیزدهم، ۱۳۷۸.

۳-پرهیزکار، کمال، تئوریهای مدیریت، ‌انتشارات آگاه، چاپ چهارم، پائیز۱۳۷۲.

۴-چیت سازان، امیرحسین، بررسی سازماندهی موجود و طراحی ساختار سازمانی بهینه دانشگاه جامع کاشان، پایان نامه کارشناسی ارشد –سال ۱۳۷۵.

۵-حقیقی، محمدعلی، هادیزاده اکرم، ‌فرهنگ و اصطلاحات مدیریت وحسابداری، انتشارات ترمه، چاپ دوم ۱۳۷۷.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − ده =