تجربیات دبیر جغرافی

بدون تردید همه ی علوم مفیدند اما برخی ازآنها در زندگی حال و آینده ی ما نقش بیشتری دارند. یکی آز آن علوم، علم جغرافیا می باشد. جغرافیا علمی است که به روابط متقابل انسان و محیط به منظور  بهتر شدن شرایط رندگی انسان می پردازد و یک علم کاربردی و به روز ودر یک جمله می توان گفت یک دانش تخصصی
می باشد. جغرافیا بر خلاف علوم دیگر مانند فلسفه، روانشناسی و… مبتنی بر اصول عینی و پدیده های
روبه روست که در محیط و فضای زندگی انسان قابل دیدن هستند از طرف دیگر جغرافیا یا علومی مانند
زمین شناسی، خاکشناسی، آب وهواشناسی و ریاضیات ارتباط نزدیک دارد.

این تجربیات معلمان مشتمل بر    ۵۲   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]

مقدمه. ۴

آموزش جغرافیا ۴

اهمیت آموزش همگانی جغرافیا و فراگیری تفهیمی آن در زندگی.. ۵

شیوه های تدریس جغرافی.. ۷

انواع روش تدریس جغرافیا ۸

شیوه‌های نوین یاددهی و یادگیری در جغرافیا ۱۰

نگرش جدید به آموزش جغرافیا ۱۷

مفاهیم آموزش جغرافیا در رویکرد جدید.. ۱۹

نیاز ها و انتظارات برنامه ریزان جغرافیا از دانش آموزان.. ۲۰

چالش های جدید در آموزش جغرافیا ۴۲

راهکارهای اساسی در آموزش جغرافیا ۴۳

مشخصه های کتب درسی جغرافیا ۲۱

تاریخچه کتاب های درسی جغرافیا ۲۳

ضرورت بهبود کتاب های درسی جغرافیا ۲۴

فقر تالیف کتاب های درسی جغرافیایی.. ۲۵

کتاب های درسی جغرافیا و رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات… ۲۶

نقش دانش جغرافیا در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات… ۲۹

رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش…. ۳۰

سابقه استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش جغرافیا ۳۲

انواع کتاب های  جغرافیا مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات… ۳۲

ویژگی های کتاب درسی جغرافیا مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات… ۳۳

اصول حاکم بر کتاب های درسی جغرافیا مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات… ۳۵

رویکرد ها و روش های تدریس محتوای جغرافیا مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات… ۳۶

فضای یادگیری جغرافیا در رویکرد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات… ۳۷

مشکلات تو لید کتاب های درسی جغرافیا در رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات… ۳۹

مزایا و معایب کتاب های جغرافیایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات… ۴۰

موانع و محدودیت های آموزش درس جغرافیا ۴۴

موانع و محدودیتهای ارزشیابی درس جغرافیا ۴۵

نقاط ضعف برنامه درسی جغرافیا در مدارس…. ۴۷

نتیجه گیری… ۴۸

پیشنهادات… ۵۰

منابع و مآخذ.. ۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تجربیات دبیر جغرافی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]

بدون تردید همه ی علوم مفیدند اما برخی ازآنها در زندگی حال و آینده ی ما نقش بیشتری دارند. یکی آز آن علوم، علم جغرافیا می باشد. جغرافیا علمی است که به روابط متقابل انسان و محیط به منظور  بهتر شدن شرایط رندگی انسان می پردازد و یک علم کاربردی و به روز ودر یک جمله می توان گفت یک دانش تخصصی
می باشد. جغرافیا بر خلاف علوم دیگر مانند فلسفه، روانشناسی و… مبتنی بر اصول عینی و پدیده های
روبه روست که در محیط و فضای زندگی انسان قابل دیدن هستند از طرف دیگر جغرافیا یا علومی مانند
زمین شناسی، خاکشناسی، آب وهواشناسی و ریاضیات ارتباط نزدیک دارد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]شیوه های تدریس جغرافی[/highlight]

شیوه های تدریس روش های می باشند که به امرآموزش به یاددهنده کمک می کنند و فرآیندآموزش را تسهیل می نمایند بنابراین به کاربردن روشهای تدریس مناسب و بیان آنها به نحو زیبا و شایسته با توجه به نوع مطالب درسی وآموزشی در شکوفایی استعدادهای یادگیرندگان نقش حیاتی و انکارناپذیر دارند

[highlight txtcolor=”#eded00″]انواع روش تدریس جغرافیا[/highlight]

دسته بندی روش های تدریس به علت دامنه و کاربرد آن ها و هم چنین ترکیب های بی شماری که معلمان در آن ها انجام می دهند، بسیار دشوار است. علاوه بر این، ارتباط نزدیکی که این روش های تدریس با مواد آموزشی دارند، بر پیچیدگی دسته بندی می افزاید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]شیوه‌های نوین یاددهی و یادگیری در جغرافیا[/highlight]

تدریس در جغرافیا تفاوت اساسی که با سایر رشته‌ها دارد، این است که چون دید و تفکر سیستماتیک با آن همراه است همواره با پیامد آموزش مهارت‌هایی همراه است و این عامل بزرگی است که جغرافیا را در میان سایر رشته‌ها ممتاز می‌گرداند.
[highlight txtcolor=”#eded00″]سابقه استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش جغرافیا[/highlight]

شاید آغاز استفاده از رویکرد فناوری ااطلاعات در اموزش جغرافیا به اولین تلاشها برای ترسیم نقشه های پایه باز گردد. اما مطالعات آماری در حوزه جغرافیای جمعیت، برنامه ریزی ناحیه ای و آمایش سرزمین در حوزه جغرافیای انسانی و مطالعات هیدولوژیکی، ژئومورفولوژیکی و کلیماتولوژی در حوزه جغرافیای طبیعی بیشترین استفاده را در سالهای اولیه تولد این رویکرد برده اند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]رویکرد ها و روش های تدریس محتوای جغرافیا مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات[/highlight]

آنچه مسلم است، انتخاب یک رویکرد از میان رویکرد های معمول و مرسوم در زمینه تولید محتوای کتاب های درسی امری پسندیده نیست و یافتن خط معدلی برای استفاده از چنین رویکرد هایی نیز موضوعی ثقیل خواهد بود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چالش های جدید در آموزش جغرافیا    [/highlight]

همانطورکه ذکر شد آموزش جغرافیا امروزه با تحوّلی بنیادین مواجه شده که بهترین نمود آن تألیف کُتُب جدید آموزشی می باشد. اما این رویکرد، نیازمند بستر اجرایی مناسب با این نوع بینش و طرز تفکر می باشد. از آنجایی که باید بین هدف ها، محتوای برنامه و فعالیت های یادگیری و سازوکارهای ارزشیابی ارتباط نزدیک برقرار باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]راهکارهای اساسی در آموزش جغرافیا        [/highlight]

برای حل مشکلات و رفع محدودیت ها در آموزش جغرافیا ابتدا این محدودیت ها را در دو بخش ِ شیوه های تدریس از یک سو، و شیوه های ارزشیابی از سوی دیگر بررسی و راهکارهای مناسب هر کدام ارائه می شود.

الف) شیوه های تدریس و راهکارها:        

[highlight txtcolor=”#eded00″]نتیجه گیری[/highlight]

بازنگری در برنامه های آموزش جغرافیا در مدارس ایران به دنبال مشکلات و نقایصی که در آموزش سنتی این علم وجود داشت مورد تأکید قرار گرفت و به دنبال آن نظام برنامه ریزی آموزشی جغرافیا با رویکرد جدید به آموزش جغرافیا مطرح شد. در این نگرش جدید، هدف تربیت شهروندانی است که در آینده علاوه بر رفع مشکلات زندگی خود بتوانند به نحو شایسته ای جانشین نسل کنونی شوند. لذا با رویکردهای سیستماتیک و موضوع محور و بیان مطالعات ناحیه ای از دانش آموزان در سطوح مختلف شناختی، مهارتی- کاربردی و ارزشی- نگرشی انتظارات ویژه ای می رود تا آموزش جغرافیا به مفهوم نوین آن کاربردی گردد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]پیشنهادات[/highlight]

۱-  اگر بپذیریم برای انجام هر تحولی ابتدا لازم است فرهنگ سازی شود باید از طریق رسانه های گوناگون در سطح جامعه اطلاع رسانی کافی صورت بگیرد تا عموم مردم بدانند کارکرد عناصر آموزشی تغییر کرده و نقش دانش آموزان از پذیرندگی به جستجو گری و نقش معلم از انتقال دهندگی به هدایت گری متحول شده است.

۲- برگزاری دوره های ضمن خدمت برای معلمان و مدیران و کادر اداری باید جدی تر گرفته شود و انواع جدید روش های تدریس به طور عملی آموزش داده شود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع و مآخذ[/highlight]

۱- رویکردی نو در آموزش جغرافیا؛ رسول شریفی، مجله پدیده، انتشارات دبیر خانه جغرافیا-۱۳۸۴ (با تغییر و تلخیص.)

۲- برنامه ریزی درسی، نظرگاهها، رویکردهاو چشم اندازها؛ محمود مهر محمدی، انتشارات به شهر مشهد، ۱۳۸۱

۳- آسیب شناسی نظام برنامه ریزی درسی ایران؛ سید مرتضی خلخالی، انتشارات سوگند، تهران، ۱۳۸۱

۴- منشور بین المللی آموزش جغرافیا (IGU) ، کمیسیون آموزش جغرافیای اتحادیه بین المللی آموزش جغرافیا،۱۹۹۲

۵- راهنمای برنامه درسی جغرافیا در دوره های مختلف تحصیلی، دفتر برنامه ریزی و کتب درسی، گروه جغرافیا، ۱۳۷۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − نه =