تجارب آموزشی دبیر حسابداری

تحولات صد سال اخیر باعث گردیده که حرفه حسابداری به سرعت خود را با شرایط تطبیق دهد و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح گردد،این تحولات ناشی از تغییراتی است که در نیازهای جامعه بوجود آمده و پاسخ ندادن به موقع به تغییراتی که در نیازهای جامعه به وجود می آید نتایج مخربی را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال با شکل گیری انقلاب صنعتی در دنیا و افزایش رقابت بین تولید کنندگان و نیاز شدید مدیران به اطلاعات مربوط به هزینه های تولیدی دانش حسابداری موضوع جدیدی تحت عنوان حسابداری بهای تمام شده را به دامنه ی خود اضافه نمود و متناسب با نیازها گسترش یافت.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۴
روش تدریس ۵
کاربرد تکالیف یادگیری عمل گرا در تدریس حسابرسی ۷
شیوه تدریس و مبنای انتخاب سرفصل ها ۸
فضای آموزش ۸
یادگیری بر مبنای حل مسئله ۸
ارائه سمینار ۸
آشنایی با مطالب جدید و مباحث روز ۹
استفاده از ابزار نوین در تدریس و ایجاد رابطه بین مدرس و یادگیرنده ۹
ارزشیابی ۱۰
آموزش حسابداری ۱۱
انتقال دانش و مهارت ۱۱
شکل دادن اندیشه ۱۲
چالش های دانش و حرفه حسابداری ۱۴
یادگیری مشارکتی و کار بست آن در آموزش حسابداری ۱۷
رویکرد یادگیری مشارکتی ۱۸
گروههای یادگیری ۱۹
گامهای اساسی برای کاربست یادگیری مشارکتی ۲۰
کاربست رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش حسابداری ۲۲
جایگاه آموزش و کاربرد حسابداری در ایران ۲۵
وظایف حسابداران و روشهای آموزشی ۲۸
آموزش حسابداری در ایران و تنگناهای آن ۲۹
به‌کارگیری دانش حسابداری در محیط کار ۳۵
تفکر انتقادی در آموزش حسابداری ۳۷
نقش علت و معلولی تفکر انتقادی در آموزش حسابداری ۳۹
یادگیری دانش حسابداری ۴۰
به کارگیری دانش حسابداری ۴۱
ضرورت تفکر و ماهیت آن ۴۲
ماهیت تفکر چیست؟ ۴۳
ویژگیهای تفکر انتقادی ۴۴
تواناییها (مهارتها)ی تفکر انتقادی چیست؟ ۴۵
آموزش حسابداری: چالش ها و راهکارها ۴۸
نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۴۸
منابع ۵۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تجارب آموزشی دبیر حسابداری را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه
تحولات صد سال اخیر باعث گردیده که حرفه حسابداری به سرعت خود را با شرایط تطبیق دهد و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح گردد،این تحولات ناشی از تغییراتی است که در نیازهای جامعه بوجود آمده و پاسخ ندادن به موقع به تغییراتی که در نیازهای جامعه به وجود می آید نتایج مخربی را به دنبال خواهد داشت.

روش تدریس
همانگونه که رویه های حسابداری برای انطباق با محیط تجاری جدید در حال تغییر است، آموزش حسابداری نیز باید تغییر کند، آموزش حسابداری باید مجموعه ای لازم و ضروری از مهارت هایی که حسابداران در آینده به آنها نیاز دارند برای دانشجویان به ارمغان آورد، که این مجموعه شامل مهارت های ارتباطی و تجزیه و تحلیل کمی، مهارت‌های فکری و بین فردی است.

کاربرد تکالیف یادگیری عمل گرا در تدریس حسابرسی
در تدریس درس حسابرسی ۱، قصد بر آن است که راهکارهایی برای فائق آمدن بر نقاط ضعف مذکور با استفاده از شیوه های نوین تدریس فراهم آید و به عنوان بخشی از نیاز به تغییر در آموزش حسابرسی، روش هایی به منظور حرکت به سوی روش های دانشجو محور، سمینارها و سایر تکنیک های درگیر نمودن دانشجویان در فرآیند یادگیری، ارائه نماید.

استفاده از ابزار نوین در تدریس و ایجاد رابطه بین مدرس و یادگیرنده
با گسترش روز افزون و سریع دنیای فناوری اطلاعات، کاربرد ابزار جدید از جمله اینترنت در فرآیند آموزش، امری ضروری و مفید به نظر می رسد. به ویژه این که با استفاده از انعطاف پذیری خاص در استفاده از اینترنت می توان بر برخی موارد انعطاف ناپذیر ناشی از به کارگیری روش های سنتی تدریس فائق آمد. با توجه به محیط خاص مؤسسات آموزشی در ایران از جمله تعداد زیاد دانشجویان، دسترسی کمتر به برخی ابزارهای آموزشی همچون ویدئو پرژکتور، به نظر می رسد بخشی از مشکلات ناشی از این محیط خاص آموزشی از طریق استفاده از اینترنت به عنوان یک ابزار کمکی و مکمل آموزش قابل جبران باشد.

ارزشیابی

برای تسهیل یادگیری، ارزشیابی باید به عنوان بخشی از فعالیت های دانشجو قرار گیرد نه اینکه برای ساده شدن کار، کل یا بخش عمده ای از ارزشیابی به پایان ترم منتقل شود. انتخاب روش های ارزشیابی باید براساس اهدافی (شامل دستیابی به مهارت های فکری و عملی) صورت گیرد که آزمون آنها مدنظر است. به علاوه اجازه دادن به دانشجو در انتخاب روش های ارزشیابی می تواند به ایجاد مسئولیت بیشتری برای خود محوری در یادگیری کمک نماید.

آموزش حسابداری
آموزش به مفهوم عام یعنی انتقال دانش و مهارت و شکل دادن اندیشه. این تعریف از دو قسمت انتقال دانش و مهارت به معنی ساختن و شکل دادن اندیشه به مفهوم خلق کردن و آفرینندگی تشکیل شده است.

انتقال دانش و مهارت
به طور کلی وظایف حسابداران عبارتند از:
۱- وظایف عادی که در برگیرنده مهارت های دفتر داری ابتدایی و حسابداری هزینه است.
۲- وظایف تکنیکی که شامل مهارت های بودجه بندی و حسابداری مدیریتی میباشد.

شکل دادن اندیشه
ایمانویل کانت فیلسوف آلمانی و بنیانگذار مکتب فلسفه انتقادی در بکی از گفتارهای خود تحت عنوان آموزش و پرورش می گوید:
انسان را هم میتوان بار آورد و به طور مکانیکی اموزش داد و هم ممکن است او را روشن کرد
دانشجویان حسابداری در عمل با واقعیت هایی مواجه می شوند که در آموزش های دانشگاهی خوب درک نشده است. این امر نه به خاطر نظریه زدگی بلکه دقیقا به لحاظ ضعف بنیان های نظری آموزش حسابداری و کم بها دادن به پژوهش ذهنی است.

چالش های دانش و حرفه حسابداری
منظور مشکلات موجود و عوامل بازدارنده رشد آموزش حسابداری و تاثیر این آموزش بر حرفه حسابداری و تامین نیروی انسانی ماهر و همچنین شرحی بر این موارد است که بعضی از مهمترین آنها عبارتند از:
١-کافی نبودن مدرسان زبده که دانش نظری و تجربی عملی را با هم داشته باشند.
٢- تفاوت آشکارا بین آموزش و اجرا
٣-کمبود پژوهش های کافی در زمینه حسابداری و وارداتی بودن دانش حسابداری

یادگیری مشارکتی و کار بست آن در آموزش حسابداری
بسیاری از صاحبنظران آموزش و پرورش معتقدند روشهای تدریس سنتی کمتر منجر به ایجاد تفکر خلا‌ق و انتقادی در فراگیران می‌شود.
بسیاری از صاحبنظران آموزش و پرورش معتقدند روشهای تدریس سنتی کمتر منجر به ایجاد تفکر خلا‌ق و انتقادی در فراگیران می‌شود. به همین دلیل در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان استفاده از روشهای تدریس جدید آغاز شده است.

رویکرد یادگیری مشارکتی
کــوشـشهـای چشمگیـر بـه منظـور تغییـر آموزش حسابداری، حاصل بیانیه‌ها و اعـــلا‌میه‌هـای رسمـی کمیسیـون تغییـر آمــوزش حسـابـداری(AECC)، انجمـن حسـابداران رسمی امریکا (AICPA) و هشت شرکت بزرگ حسابرسی دنیا بوده اسـت.

گروههای یادگیری
معمولا‌ً یک گروه یادگیری از ۳ تا ۵ فراگیر تشکیل می‌شود. این گروهها در دوره‌های کوتاهمدت و درازمدت روی حل مسائل، تبیین موضوع درسی و سایر تکالیف فعالیت دارند. فراگیران جهت دستیابی به یک راه حـل توافقی برای تکلیف درسی تلا‌ش می‌کنند.

کاربست رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش حسابداری
درســالـهــای اخـیـر از رویکـرد یـادگیـری مشارکتی در آموزش دروس و مباحث مختلف حسابداری استفاده شده است و در اکثر موارد نتایج مثبت در پی‌داشته است. در اینجا نحوه به‌کارگیری این رویکرد در تدریس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به عنوان مثالی دراین‌باره بیان می‌شود. اصولا‌ً تدریس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی کار دشواری است. از دیدگاه مربیان، تجزیه و تحلیل مناسب صورتهای مالی مستلزم تلفیق درست خلا‌قیت و قضاوت است که این امر به سهولت تاحد یک محاسبه عددی تنزل نمی‌یابد.

وظایف حسابداران و روشهای آموزشی
به‌طور کلی، وظایف حسابداران عبارت است از:
• وظایف عادی که دربرگیرنده مهارتهای دفترداری ابتدایی و حسابداری هزینه است؛
• وظایف تکنیکی که شامل مهارتهای بودجه‌بندی و حسابداری مدیریتی است؛
• وظایف ماهرانه که مهارتهای حسابرسی، تصمیم‌گیری و گزارشگیری را در بر می‌گیرد؛ و

آموزش حسابداری در ایران و تنگناهای آن
عمده سطوح آموزشی حسابداری در ایران در مقطعهای تحصیلی دانشگاهی است. در این مقطع حسابداران با مبانی، اصول، روشهای حسابداری، ثبت دفترها و در ابعاد بالاتر تحلیل و تفسیرهای مالی آشنا می‌شوند و مراکز آموزش حرفه‌ای همانند انجمن حسابداران رسمی امریکا (CPA) یا انجمن حسابداران رسمی و خبره(ACCA) وجود ندارد.

به‌کارگیری دانش حسابداری در محیط کار
بیشتر دانشجویان رشته حسابداری در سازمانهای دولتی، شرکتهای وابسته به دولت و شرکتهای سهامی عام جذب می‌شوند. این‌گونه سازمانها دارای فرهنگ کاری سرچشمه گرفته از گذشته و فعالیتهای کاری یکنواخت برای انجام رسالت ماهوی خود هستند. لذا با شرایط گوناگون و سلیقه‌های فردی مدیران در محیطهای کاری به‌دلایل گوناگون که در زیر به برخی از آنها اشاره شده‌ا‌ست، جایگاه دانش‌آموختگان علوم انسانی و به‌ویژه حسابداری، آن‌چنان که باید و شاید نهادینه نمی‌شود و زمینه بالندگی علمی برای رشد و ارتقای علمی حسابدار در محیط کار فراهم نمی‌شود:

تفکر انتقادی در آموزش حسابداری
آموزش علوم و پویایی روند آموزش در دوران فراگیری و همچنین استمرار این آموزش، همواره مشغولیت ذهنی متفکران بوده است.
آموزش علوم و پویایی روند آموزش در دوران فراگیری و همچنین استمرار این آموزش، همواره مشغولیت ذهنی متفکران بوده است. اینان با ارائه نظریه¬های مختلف یادگیری و بحث و بررسی روی علل افت بازده درحیطه خاصی از علم و مطالعه روی ساختار و ماهیت انسان و فرایند تفکر، گامهای موثری در بهبود فرایند آموزش علوم برداشته اند.

نقش علت و معلولی تفکر انتقادی در آموزش حسابداری
نقش علت و معلولی تفکر انتقادی در مقام علت، انگیزه بررسیهای انتقادی در آموزش حسابداری و یافتن ضعفها و نارساییها در امر آموزش بوده است و به کارگیری و عملی ساختن راهکارهای پیشنهادی، تفکر انتقادی را در مقام معلول ظاهر می¬سازد. ضعفهایی که در اثر آموزش حسابداری حاصل شده شامل این موارد است: تاکید صرف بر یادگیری دانش حسابداری به جای تاکید بر یادگیری و به کارگیری این دانش، تاکید بیش از حد بر روشها و عدم تاکید بر تئوری و دیدگاه آموزش- علمی و تلقی گذراندن امتحانات (CPA) به عنوان هدف اصلی آموزش حسابداری.
این ارتباط علت و معلولی تفکر انتقادی با تعیین رابطه میان دانش حسابداری و تفکر انتقادی در زیر مورد بحث قرار می¬گیرد.

یادگیری دانش حسابداری
آموزش دانش حسابداری از دو جنبه کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه کیفی، وقایع¬نگاران به این نتیجه رسیده¬اند که آموزش حسابداری در ۶۵ سال نخست سده بیستم با تاکید بر آموزش روشهای حسابداری سپری شده و هدف اساسی آموزش، گذراندن امتحانات (CPA) بوده است. پس از پذیرش حسابداری در دانشگاهها به عنوان رشته آموزشی، هدفهای آموزش آن وسیعتر و گسترده¬تر شده است، به طوری که به این باور رسیده¬اند که نقش آموزش حسابداری، ایجاد توانایی تحلیل و تاکید بر تئوری و فلسفه بوده است با این باور که تسلط و یادگیری روشهای حسابداری و حسابرسی در فرصتهای پس از دانشگاه نیز امکانپذیر خواهد بود. به رغم این نتایج، چیزی که تاسف پژوهندگان را افزوده است، تاکید روزافزون بر آموزش روشهای حسابداری به عنوان یک شغل و به بهای از دست دادن نگرش آموزشی – علمی به دانش حسابداری بوده است.

به کارگیری دانش حسابداری
اغلب استادان حسابداری و نیز حسابداران در حال حاضر ضرورت به کارگیری مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه¬های آموزش حسابداری را پذیرفتهاند. این تغییر نگرش، گویای تغییر اساسی از تاکید صرف بر یادگیری دانش حسابداری به سوی یادگیری و به کارگیری دانش حسابداری است. به کارگیری دانش حسابداری، تاکید بر هدف یادگیری برای کاربرد آن دارد.

ضرورت تفکر و ماهیت آن
به گفته امانوئل کانت: «هرگونه معرفت انسانی،‌از تفکر و تامل آغاز می شود، از آنها به مفهوم ها  می رسند و، سرانجام، به اندیشه¬ها ختم می¬شود.» اندیشه، عبارت است از درخششی ناگهانی، که نظم و ارتباط موجود بین اجزاء را روشن می¬کند، مناسب و درست بودن آنها را نشان میدهد و به صحنه¬ای که تا آن زمان، ابهام، پراکندگی و سردرگمی حکومت می¬کرد، روشنی می¬بخشد.

ماهیت تفکر چیست؟
در فلسفه، روانشناسی و سایر علوم نسبت به تفکر و ارتباط آن با ماده و ذهن دو دیدگاه متفاوت، ایده آلیستی و تجربه¬گرا، وجود دارد: ایده آلیستهایی مانند رنه دکارت (پدر فلسفه نوین) و فیلسوفان آلمانی مانند لایب نیتز، کانت و هگل بر این باورند که ذهن، موضوعی فرامادی است که با جسم در تاثیر متقابل است و نتیجه می¬گیرندکه تفکر مربوط به ذهن است و نه جسم و تفکر را فعالیت ذهنی گستردهای میدانند که هنگام حل مسئله، خیال¬پردازی، یادآوری حقایق بِروز میکند و حتی به قدری آن را پیچیده داشته¬اند که دانشمندان از پی بردن به آن ناامید شده¬اند.

ویژگیهای تفکر انتقادی
تفکر انتقادی یک فرایند است. یک نتیجه و پرسش از اصول موضوعه را در بر می¬گیرد. این امر، مهم است که زمینه مسائل را درک کنند (و نیز اصول موضوعه اساسی و نظام ارزش اجتماعی را).
تفکر انتقادی یک فعالیت مولد و مثبت است و خلا‌قیت و ابتکار را دربر می¬گیرد. تخیل صورت می پذیرد. احتمالا‌ت و شقوق دیگر بررسی و این به تردید فکری منجر میشود. تغییر به سادگی پذیرفته میشود، نتایج اقدامات پیشبینی میشود.

تواناییها (مهارتها)ی تفکر انتقادی چیست؟
مهارت را «توانایی استفاده موثر دانش یک شخص در انجام دادن کار» تعریف می¬کنند. برای فهم ماهیت توانایی باید بین عمل فکرکردن (ذهن چه می کند) و روشهایی که از آن پیروی میکند (ذهن چگونه کار میکند) تمایز قائل شویم. مفهوم اولی به «سطح محاسباتی» و مفهوم دومی به «سطح الگوریتمی» تفکر اشاره دارد. سطح محاسباتی بیشتر مرتبط با مهارتهای تفکر انتقادی در حیطه آموزش حسابداری است.

آموزش حسابداری: چالش ها و راهکارها
۱- برای وظایف عادی روش آموزش کاربردی به کار می رود. این آموزش در چارچوب سرفصل های دروس مشخص انجام میگیرد.
٢- برای وظایف تکنیکی ، روش تقلیدی مورد استفاده قرار میگیرد این روش فراگیری اصول و استانداردای اصلی و کاربرد آنها در شرایط مختلف را شامل می شود.
٣- برای روش های ماهرانه روش ابتکاری به کار می رود که برخرد، دانش، قدرت درک و تجربه و نه بر یک مجموعه قواید و رویه های مدرن تاکید دارد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها
دانش حسابداری در ایران کاملا وارداتی است و آموزشهای آن متناسب با پیشرفتهای علمی که در آن سوی مرزها انجام می‌شود و نه متناسب با نیازهای جامعه، صورت می‌گیرد. علاوه بر این، بیشتر به جنبه‌های نظری در آموزش پرداخته می‌شود. به‌همین دلیل، حسابداران بعد از فارغ‌التحصیلی در عمل با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند.

منابع
۱.اعتمادی، حسین و فخاری، حسین. (۱۳۸۳).«تعیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حسابداری ارائه الگویی جهت همسویی تحقیقات ، آموزشی و عمل». بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره۳۵، سال یازدهم،ص ص۲۷-۳
۲. ایزدی نیا،ناصر و معصومی،خانقاه.(۱۳۹۱).«ارزیابی کارایی گروه های آموزش حسابداری دانشگاه های سراسری و آزاد استان اصفهان». دهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه الزهراء، ص ص ۲۰-۱
۳. بهرامی نسب،علی و اخلاقی، محمدرضا و عبدلی، محمد.(۱۳۹۱).«مطالعه تطبیقی آموزش حسابداری در کشورهای مختلف». دهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه الزهراء، ص ص ۱۰۳-۸۶
۴. پتی، جفری. با ترجمه صغری ابراهیمی قوام و عباس صادقی.(۱۳۸۵). روش های نوین تدریس. تهران، عابد.
۵. پنجه پور، مجتبی.(۱۳۸۸). «عوامل موثر در استفاده کارآمد از نرم افزار پاورپوینت در ارائه دروس تخصصی دانشگاهی». مجله راهبردهای آموزشی، دوره ۲، شماره ۳، ص ص ۱۳۵-۱۳۱
۶.ثقفی، علی.(۱۳۸۱).«گفتگو با دکتر علی ثقفی: آموزش حسابداری در ایران؛گذشته، حال و آینده».مجله حسابرس.شماره ۱۵، ص ص ۳۱-۲۱
۷. حجازی، رضوان و عامری، بهاره و کرمی، فاطمه. (۱۳۹۱). «نگاهی بر نیازمندی های آموزش حسابداری». دهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه الزهراء، ص ص ۲۲۱-۲۰۰
۸. خنیفر، حسین.(۱۳۸۹). نگاهی دوباره به روش ها و فنون تدریس. قم، بوستان کتاب.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + نوزده =