تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران با رشد بیش از پیش شهرنشینی و زندگی ماشینی، برای گریز از زندگی مدرن و یافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امری واقع تجربه کند. در این میان پیشرفت چشمگیر صنعت حمل و نقل و ارتباطات امر سفر را در چارچوب وسیله‌ی نقلیه‌ی ایمن و شبکه‌ی راه‌های وسیع و گسترده آسان نمود.

مطلب تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران مشتمل۲۳۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. ۵

کلیات پژوهش.. ۵

۱ـ۱ بیان مسأله: ۶

۱-۲ اهمیت موضوع: ۸

۱-۳ ضرورت تحقیق: ۱۲

۱-۴ اهداف تحقیق: ۱۵

۱-۵ سؤالات تحقیق: ۱۵

۱-۶ فرضیات: ۱۶

۱-۷تعاریف عملیاتی: ۱۶

۱-۸ شاخص سازی.. ۱۷

۱-۹ چارچوب نظری.. ۱۹

۱-۱۰ مدل تحقیق. ۲۱

فصل دوم ۲۲

ادبیات و پیشینه پژوهش.. ۲۲

۲-۱ بخش اول: “تبلیغات”. ۲۳

۲-۱-۱ تعریف تبلیغات.. ۲۳

۲-۱-۲ سابقه‌ی تبلیغات تجاری در جهان. ۲۴

۱) علائم تجاری.. ۲۵

۲) جارچیان. ۲۵

۳) نشان‌ها و تبلیغ روی دیوارها ۲۶

توسعه‌ی آژانس‌های تبلیغاتی. ۲۷

پیدایش رادیو و تلویزیون. ۲۷

۲-۱-۳ تاریخچه‌ی تبلیغات در ایران. ۲۹

۲-۱-۴ اهداف تبلیغات.. ۳۱

تبلیغات اطلاع‌رسان. ۳۱

تبلیغات یادآوری کننده ۳۲

۲-۱-۵ عناصر موجود در پیام تبلیغاتی. ۳۳

۲-۱- ۶ فنون تبلیغات.. ۳۴

۲-۱-۷ الگوهای تبلیغ. ۳۷

۲-۱-۸ انواع تبلیغات.. ۳۸

انواع تبلیغات براساس محدوده‌ی تحت پوشش.. ۳۸

تبلیغات براساس نوع ارائه پیام: ۳۹

انواع تبلیغات بر مبنای بازار هدف.. ۴۰

انواع تبلیغات براساس نوع رسانه: ۴۱

تبلیغات بالای خطی و پایین خطی. ۴۱

۲-۱-۹ انواع جاذبه‌های تبلیغ. ۴۲

جاذبه‌ی احساسی: ۴۳

جاذبه دو جنبه‌ای و یک جنبه‌ای: ۴۴

۲-۱-۱۰ تکنیک‌های اجرایی تبلیغات بازرگانی. ۴۶

۲-۱-۱۱ شگردهای جلب مخاطب مورد استفاده در تبلیغ بازرگانی. ۵۰

۲-۱-۱۲ نقش تصویر در تبلیغ: ۵۱

۲-۲ بخش دوم:” گردشگری”. ۵۳

۲-۲-۱ تعریف گردشگری.. ۵۳

۲-۲-۲ تاریخچه گردشگری: ۵۵

۲-۲-۲-۱ پیشینه گردشگری در جهان: ۵۵

۲-۲-۲-۲ پیشینه گردشگری در ایران: ۵۷

۲-۲-۳ اهمیت گردشگری.. ۵۸

۲-۲-۳-۱ آثار اقتصادی گردشگری.. ۵۹

۲-۲-۳-۱-۱ گردشگری و اشتغال. ۶۱

۲-۲-۳-۲ آثار  فرهنگی ـ اجتماعی گردشگری: ۶۳

تأثیرات مثبت فرهنگی گردشگری به اختصارعبارتند از: ۶۴

۲-۲-۳-۳ آثار سیاسی. ۶۶

گسترش صلح و امنیت جهانی. ۶۶

۲-۲-۳-۴ آثار زیست محیطی: ۶۷

۲-۲-۳-۵ آثار آموزشی. ۶۸

۲-۲-۴ انوع جاذبه‌های گردشگری.. ۶۸

۲-۲-۵ انواع گردشگری: ۷۰

۲-۲-۶ جایگاه ایران در صنعت گردشگری.. ۷۹

۲-۳-بخش سوم : “نظریه‌های گردشگری”. ۸۳

۲-۳-۱ انگیزش در جهانگردی: ۸۳

۲-۳-۲ عوامل مؤثر بر انگیزه‌های سفر: ۸۴

۲-۳-۳ نظریه های انگیزش در جهانگردی : ۸۵

۲-۳-۳-۱نظریه‌ی نیازها ۸۶

۲-۳-۳-۲ نظریه‌ی انتظار و احتمال: ۸۹

۲-۳-۳-۳ نظریه درون‌گرایی و برون‌گرایی: ۸۹

۲-۳-۳-۴ نظریه سلسله مراتب انگیزه‌های سفر: ۹۰

۲-۳-۳-۵  نظریه‌های رفتار مصرف کننده در جهانگردی: ۹۰

۲-۴ بخش چهارم  :” نظریه‌های ارتباطی در تبلیغات “. ۹۲

۲-۴-۱ کاربرد فرآیند ارتباطات در تبلیغات.. ۹۲

۲-۴-۲انتظارات فرهنگی و درک: ۹۳

۲-۴-۴ فرآیندهای گزینشی: ۹۴

۲-۴-۵ اعتبار منبع: ۹۵

۲-۴-۶ اثرهای تکرار: ۹۶

۲-۴-۷ الگوی سلسله مراتب اثرها: ۹۷

۲-۴-۸ کارکرد رسانه‌ها: ۹۹

۲-۴-۹ برجسته سازی: ۱۰۱

۲-۴-۱۰نظریه‌ی دو عاملی: ۱۰۲

۲-۴-۱۱نظریه استفاده و خشنودی: ۱۰۲

۲-۵ بخش پنجم : “اثر بخشی تبلیغات”. ۱۰۶

۲-۵-۱ شرایط اثربخشی رسانه‌ها ۱۰۶

۲-۵-۲  شرایط تأثیر تبلیغات: ۱۰۷

۲-۵-۳  مدل عوامل مؤثر بر روی اثربخشی تبلیغ. ۱۰۸

۲-۵-۴عوامل مؤثر برروی اثربخشی تبلیغ: ۱۰۹

۲-۵-۵ مدل مسیر دو سویه اثربخشی تبلیغات.. ۱۱۱

۲-۶ بخش ششم : تبلیغات و گردشگری.. ۱۱۳

۲-۶-۱ تبلیغات در عصر اطلاعات.. ۱۱۳

۲-۶-۲ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.. ۱۱۷

۲-۶-۲-۱ فناوری اطلاعات.. ۱۱۷

۲-۶-۳ تاثیر فناوری اطلاعات در گردشگری.. ۱۱۸

۲ -۶-۴ تبلیغات اینترنتی. ۱۲۴

۲-۶-۵ نقش اینترنت در توسعه‌ی صنعت گردشگری.. ۱۲۶

۲-۶-۶ – شبکه های تلویزیونی ماهواره ای.. ۱۳۰

۲-۶-۷ ابزار تبلیغات گردشگری.. ۱۳۱

۲-۶-۷-۱ ابزارهای اصلی تبلیغات.. ۱۳۱

۲-۶-۷-۲ ابزارهای فرعی تبلیغاتی و بازاریابی جهانگردی: ۱۳۲

۲-۷بخش هفتم: پیشینه پژوهش.. ۱۳۲

۲-۸ بخش هشتم: عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.. ۱۳۷

فصل سوم ۱۴۰

روش  شناسی. ۱۴۰

۳-۱ روش تحقیق: ۱۴۱

۳-۲ ابزار تحقیق. ۱۴۱

۳-۳ جامعه آماری.. ۱۴۲

۳-۴ حجم نمونه : ۱۴۲

۳-۵ روش  نمونه گیری: ۱۴۲

۳-۶ رویه جمع آوری اطلاعات: ۱۴۳

۳-۷ اعتبار و پایایی تحقیق : ۱۴۳

۳-۸ محدودیت های تحقیق. ۱۴۴

فصل چهارم ۱۴۵

یافته های پژوهش.. ۱۴۵

مقدمه. ۱۴۶

بخش اول) تجزیه و تحلیل توصیفی.. ۱۴۶

بخش دوم ) تجزیه و تحلیل استنباطی.. ۱۴۶

بخش اول) ۴-۱تجزیه و تحلیل توصیفی.. ۱۴۶

جدول شماره ۱: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت.. ۱۴۶

بخش دوم ) ۴-۲ تجزیه و تحلیل استنباطی. ۱۹۹

فصل پنجم ۲۰۷

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۲۰۷

۵-۱  نتیجه گیری.. ۲۰۷

۵-۲ پیشنهادات.. ۲۱۳

۵-۳ پیشنهاداتی برای محققین بعدی.. ۲۲۱

منابع فارسی. ۲۲۱

مقالات.. ۲۲۶

پایان نامه ها ۲۲۸

پیوست الف.. ۲۳۱

پیوست ج: ۲۳۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران را در زیر می توانید ببینید.

تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

بیان مسأله:

تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران با رشد بیش از پیش شهرنشینی و زندگی ماشینی، برای گریز از زندگی مدرن و یافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امری واقع تجربه کند. در این میان پیشرفت چشمگیر صنعت حمل و نقل و ارتباطات امر سفر را در چارچوب وسیله‌ی نقلیه‌ی ایمن و شبکه‌ی راه‌های وسیع و گسترده آسان نمود.

ضرورت تحقیق:

« نگاهی به تاریخ گسترش جهانگردی در قرن بیستم نشان می‌دهد که پس از جنگ جهانی دوم جهانگردی به ویژه در اروپا از رشد صعودی و مداوم برخوردار شده است. از دید اقتصاددانان این رشد و تداوم که از مسافرت و انتقال بخشی از قدرت خرید مردم کشورهای مختلف به یکدیگر و به ویژه انتقال قدرت خرید از کشورهای مرفه به کشورهای فقیرتر ناشی می‌شود

تعریف تبلیغات

در منابع مختلف با توجه به نوع فعالیت، نوع مخاطب و اهداف گوناگون شرکت‌ها، سازمان‌ها و افراد، تعاریف بسیاری از سوی متخصصان ذکر شده است. تعاریف موجود در کتاب‌های عربی تحت عنوان «الاعلان» و در کتاب‌های انگلیسی تحت عنوان «Advertising» آمده است.

سابقه‌ی تبلیغات تجاری در جهان

تبلیغ با شکل‌گیری زندگی جمعی آغاز شده در کلیه‌ی ادوار و در تمامی جوامع از آن بهره‌برداری شده است. با اینکه شیوه‌ی تبلیغات و متن آگهی‌های قرون گذشته با تبلیغات نوین امروزی تفاوت عمده دارد لیکن فعالیت‌های تبلیغی از دیرباز هدف مشترکی را دنبال می‌کرده و آن شناسایی کالاها یا خدمات به مردم بوده است.

اهداف تبلیغات

«تبلیغات برای تأمین نیازهای ارتباطی هر نوع صنعت، سازمان، محصول، نام تجاری و خدمت به کار می‌رود. اولین گام در تهیه‌ی یک برنامه‌ی تبلیغاتی مشخص کردن اهداف تبلیغات است.

تبلیغات یادآوری کننده

زمانی که کالایی در منحنی عمر خود در مرحله‌ی بلوغ قرار داشته باشد تبلیغات یادآوری کننده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان همچنان درباره‌ی محصول بیندیشند و آن را در خاطر داشته باشند.

عناصر موجود در پیام تبلیغاتی

امروزه برای ارزیابی موفقیت یک تبلیغ از نظر ساخت عوامل متعددی را در نظر می‌گیرند که ارتباط متقابل این اجزا با یکدیگر موجب ساخت مناسب یک تبلیغ می‌شود. عواملی نظیر موسیقی، کلام، تصویر، رنگ، صحنه‌پردازی و… در این محیط قرار می‌گیرند

فنون تبلیغات

شیوه‌هایی که تبلیغ‌گر برای تحت تأثیر قرار دادن افراد به کار می‌برد فنون تبلیغات ‌نامیده می شود. این شیوه‌ها متفاوت است و هر کدام در شرایط خاصی کاربرد دارد. تبلیغات در خلا وجود ندارد؛ هر شیوه‌ای ممکن است در یک جا موفق و در جایی ناموفق باشد و این به شرایط تبلیغ بستگی دارد

جاذبه‌ی احساسی:

در مقابل تبلیغ با جاذبه‌ی منطقی، تبلیغ با جاذبه‌ی احساسی قرار دارد. در تبلیغ با جاذبه‌ی احساسی برخلاف جاذبه‌ی منطقی، سعی در تحریک احساسات فرد، برانگیختن آن و رسیدن به مقصود از این طریق است. در برخی از منابع، تبلیغ با جاذبه‌ی خنده و با جاذبه‌ی ترس را زیر مجموعه تبلیغ با جاذبه‌ی احساسات می‌دانند .

تکنیک‌های اجرایی تبلیغات بازرگانی

تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران در کنار استفاده از جاذبه‌های تبلیغاتی یک گروه تبلیغاتی باید بداند که چگونه جاذبه‌ای را که برای تبلیغ در نظر گرفته است به تصویر بکشد و از چه تکنیک‌هایی برای به تصویر کشیدن آن استفاده کند.

نقش تصویر در تبلیغ:

تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران تمامی انواع تبلیغات برای ثمربخشی به متقاعد کردن مخاطبان خود نیاز دارند. متقاعد سازی به طور خلاصه فرایندی برای تغییر نگرش است وحوزه مطالعاتی آن روانشناسی اجتماعی است.(حکیم آرا،۱۳۷۹، ۹۹)

نتیجه گیری

در این پژوهش تاثیر تبلیغات در جذب گردشگران خارجی مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور از مجموع گردشگرانی که در محدوده ی زمانی شش ماهه ی اول سال ۲۰۰۹ میلادی به ایران سفر نمودند، نمونه ای انتخاب و بر روی آنان مطالعه صورت گرفت . دراین فصل به بررسی یافته های تحقیق به همراه نتیجه گیری و تبیین آن پرداخته می شود.

پیشنهادات

شواهد حاصل از تحقیق بیانگر آن است که اکثر گردشگرانی که به ایران سفر می کنند، بالای ۵۰ سال سن دارند . لازم است سازمان گردشگری و  موسسات توریستی برای جذب سایر گروهای سنی ( زیر ۵۰ سال ) نیز برنامه ریزی نمایند .

پیشنهاداتی برای محققین بعدی

با توجه به نتایج به دست امده از پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که محققین بعدی در صورت علاقه مندی به توسعه صنعت گردشگری موارد زیر را مورد پژوهش قرار دهند

  • مقایسه ابزار و رسانه های موثر در جذب گردشگران بین ایران و کشور های صاحب نام و موفق در عرصه ی توریسم بین المللی

منابع فارسی 

  • اربابی، علی محمد، “تبیلغات تجاری”، ۱۳۵۰، انتشارات دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، چاپ اول
  • اکرامی، محمود، ” مردم شناسی تبلیغات “، ۱۳۸۶، مشهد، نشرایوار، چاب دوم
  • الوانی، سید مهدی و زهره دهدشتی شاهرخ ” اصول و مبانی جهانگردی “، ۱۳۷۳، تهران، انتشارات معاونت برنامه ریزی سازمان گردشگری

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

نظرات بسته شده است.