مقالات رشته اجتماعی

تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی بار اقتصادی ناشی از آن

افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.

مطلب تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی بار اقتصادی ناشی از آن مشتمل۳۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

اهمیت پژوهش: ۴

اهداف پژوهش: ۶

۴-۱- ادبیات موضوع. ۷

چارچوب نظری. ۱۱

تئوری انتقال اپیدمیولوژیکی: ۱۲

روش تحقیق. ۱۳

نتایج تحقیق. ۱۵

تعداد سالهای عمر از دست رفته ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی درسال۱۳۸۱. ۲۱

۱-۹-۴- بار اقتصادی مرگ ومیرهای  ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی در سال۱۳۸۱. ۲۵

خلاصه ونتیجه گیری. ۲۸

فهرست منابع. ۳۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی بار اقتصادی ناشی از آن را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.

اهمیت پژوهش:

واقعه مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.

ادبیات موضوع

درمجموع در سال۱۹۹۰ تعداد۹۶۱۱۰۰۰سال به دلیل مرگهای زود هنگام در ایالات متحده آمریکا از دست رفته است.بیشترین تعداد سالهای از دست رفته مربوط به سرطان، خودکشی ودیگرکشی، بیماریهای قلبی وتصادفات رانندگیبوده است. تصادفات رانندگی با۱۳۴۰۰۰۰سال عمر تلف شده، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است

چارچوب نظری

تئوری انتقال جمعیتی رانخستین بار«وارن تامسون» در سال۱۹۲۹ارائه کردکه« فرانک نوتشتاین» و«بلاکر» به ترتیب در سالهای  ۱۹۴۵ و ۱۹۴۷ به تکمیل آن پرداختند.صاحبنظران مختلف طبقه بندیهای گوناگونی از مراحل انتقال جمعیتی ارائه داده اند

تئوری انتقال اپیدمیولوژیکی:

 بی تردیدبسیاری از ابعادوجنبه های زندگی بشر درطول تاریخ تغییرات وسیعی به خود دیده است .طی ۲۰۰ سال گذشته مخصوصاً قرن بیستم کشورهای جهان پشت سرهم انتقال اپیدمیولوژیکی را پشت سرگذاشتند.

تعداد سالهای عمر از دست رفته ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی درسال۱۳۸۱

نتایج محاسبات انجام شده در ارتباط با سالهای عمر از دست رفته به دلیل مرگ ومیرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی در سال۱۳۸۱ در جدول شماره ۶ منعکس شده است.در سال۱۳۸۱ تعداد ۹۲۴۴۲۷  سال عمر از دست رفته به دلیل مرگ ومیرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی داشته ایم. سالهای عمر از دست رفته مردان۷۴۵۸۷۵ سال و سالهای عمر از دست رفته زنان ۱۷۸۵۵۰  سال بوده است.

 بار اقتصادی مرگ ومیرهای  ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی در سال۱۳۸۱

بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی در سال ۱۳۸۱ ازحاصلضرب تعداد نفر سالهای عمر از دست رفته در تولید ناخالص داخلی سرانه محاسبه شده است. بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی در سال ۱۳۸۱برای گروههای مختلف سنی مردان وزنان در جدول۷ نشان داده شده است

خلاصه ونتیجه گیری

امید به زندگی در بدو تولد محاسبه شده برای مردان ایران در سال۱۳۸۱ ، ۶۳/۶۷سال و امید به زندگی در بدو تولد زنان ،۵۸/۷۰سال  بوده است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۸۱تعداد۲۱۸۷۳ نفر براثرسوانح وتصادفات رانندگی جان باخته اند.ازاین تعداد ۱۷۷۸۵نفر(۳/۸۱ درصد )مربوط به مرگ ومیرجنس مرد و۴۰۸۸ نفر(۷/۱۸ درصد) مربوط به مرگ ومیرجنس زن بوده است.

فهرست منابع

منابع فارسی

  • پولارد،اچ ودیگران،روشهای تحلیل جمعیت،ترجمههما آقا ودیگران،انتشارات دانشگاه شیراز،۱۳۷۶.
  • حسینی،حاتم،جمعیت،جمعیت شناسی وتنظیم خانواده،انتشارات فن آوران،همدان،مهر۱۳۷۹.
  • سرایی ،حسن ،روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت باتاکید بر باروری ومرگ و میر ،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۱.
  • سالنامه آماری،آمار مرگ ومیر وعلل مربوطه،وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،معاونت تحقیقات وفناوری، دفتر توسعه وهماهنگی نظام آماری.
  • سیف اللهی،حجت الله،بررسی علل مرگ ومیربرحسب سن در تهران ، فصلنامه جمعیت،شماره۸ و۹،صص۴۲الی۶۲،تابستان وپاییز۱۳۷۳.
  • زنجانی، حبیب الله،تحلیل جمعیت شناختی،انتشارات سمت ،تهران۱۳۷۶.
  • مرادی سعدالله وطغرایی،زهره،بررسی وتحلیل آمار مرگ ومیرناشی از تصادف وسایل نقلیه

منابع لاتین

-H.Soori & M.Naghavi,Deaths from unintentional injuries in rural areas of the Islamic Republic of Iran.

-Horiuchi, shiro , United Nations(1999) ,Helth and Mortality Issuse of Global Concern, epidemiological tranzition in developed countries;past,present and future,pp54-71 New York.

-Sethi,Dinesh&Zwi,Anthony , United Nations(1999) ,Helth and Mortality Issuse of Global Concern, epidemiological tranzition in developed countries;past,present and future,pp212-441 New York.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 2 =