تاثیر اسید کاری بر روی تولید چاه و انواع اسید کاری

اکثراً در چاه های نفت و گاز به علت آسیب های وارده به سازند در منطقه نزدیک چاه نفوذ پذیری کاهش می یابد. از جمله این آسیب ها گل های حفاری هستند که در هنگام حفاری با نفوذ در طبقه ایجاد آسیب می کنند. رسوبات مواد آلی و معدنی نیز از جمله این موادند. برای رفع این موضوع و افزایش تولید چاه ، باید به درمان و انگیزش طبقات پرداخته شود.

چکیده

:امروزه در تمام مناطق نفتخیز جهان به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، تلاش‌های زیادی برای افزایش برداشت از مخازن کربناته صورت می‌پذیرد. اکثراً در چاه های نفت و گاز به علت آسیب های وارده به سازند در منطقه نزدیک چاه نفوذ پذیری کاهش می یابد. از جمله این آسیب ها گل های حفاری هستند که در هنگام حفاری با نفوذ در طبقه ایجاد آسیب می کنند. رسوبات مواد آلی و معدنی نیز از جمله این موادند. برای رفع این موضوع و افزایش تولید چاه ، باید به درمان و انگیزش طبقات پرداخته شود.

مطلب تاثیر اسید کاری بر روی تولید چاه و انواع اسید کاری مشتمل ۷۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه۲

راه کارهای افزایش برداشت از مخازن کربناته  ۳

بازیافت اولیه ۴

بازیافت ثانویه ۴

بازیافت ثالثیه  ۵

فن آوری مرتبط با افزایش ضریب بازیافت ۵

معرفی یک روش جدید ۶

حفاری مخازن با لایه های ۷

تحریک سازی موثر در مخازن کربناته ۷

استفاده از اسید های هوشمند  ۹

ایجاد شکاف هیدرو لیکی چند گانه با استفاده از فن آوری  ۱۱

فصل دوم

بررسی آسیب های سازند ۱۲

آشنایی با پدیده های آسیب سازند (Formation Damage) در چاهای تولیدی و تزریقی ۱۳

واژگان  ۱۴

خمیر سنگ ۱۴

پدیده مخروطی شدن آب و گاز (Water Caning Gaz)  ۱۴

مهاجرت ماسه (Sand Migration 14

آسفالتن  ۱۵

مخازن گاز میعانی ۱۵

پوسته  ۱۵

عوامل مکانیکی  ۱۶

عوامل شیمیایی  ۱۷

عوامل بیو لوژیکی  ۱۸

عوامل ترمو دینامیکی ۱۹

فصل سوم  (بررسی عملکرد اسیدهای آلی روی سنگ های کربناته)

بررسی عملکرد اسیدهای آلی روی سنگ های کربناته  ۲۲

نتایج فصل   ۳۶

فصل چهارم(افزایش بهره برداری از مخازن کربناته در اثر ایجاد کانالهای اسیدی)

پیشنه ۳۹

روش کار  ۴۱

تاریخچه مواد  ۴۳

نتایج فصل  ۴۵

فصل پنجم(اثر اسید هیدرو کلوریک معمولی و امولیسیونی بر تحریک سازند کربناته )

بررسی مقایسه آزمایشگاهی اثر اسید هیدرو کلوریک و امولیسیونی بر تحریک سازند کربناته ۵۰

امولیسیون ها ۵۱

میکرو امولیسیون ها ۵۱

آزمایشات ۵۲

نتایج فصل  ۶۰

فصل ششم (میدان نفتی اهواز و چاه نمونه برای عملیات اسید کاری )

میدان نفتی اهواز ۶۳

مشخصات نفت وآب مخازن ۶۴

فصل هفتم (آزمایشات و نتایج اسید کاری میدان نفتی اهواز – بنگستان)

آزمایشات اسید کاری ۶۷

بررسی علل بازدهی پایین اسید کاری ۷۱

فصل هشتم (نتیجه گیری و پیشنهادات )

پیشنهاد یک روند اسید کاری ۷۳

پیشنهادات  ۷۵

مراجع  ۷۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته صنعت

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاثیر اسید کاری بر روی تولید چاه و انواع اسید کاری را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

:امروزه در تمام مناطق نفتخیز جهان به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، تلاش‌های زیادی برای افزایش برداشت از مخازن کربناته صورت می‌پذیرد. اکثراً در چاه های نفت و گاز به علت آسیب های وارده به سازند در منطقه نزدیک چاه نفوذ پذیری کاهش می یابد. از جمله این آسیب ها گل های حفاری هستند که در هنگام حفاری با نفوذ در طبقه ایجاد آسیب می کنند. رسوبات مواد آلی و معدنی نیز از جمله این موادند. برای رفع این موضوع و افزایش تولید چاه ، باید به درمان و انگیزش طبقات پرداخته شود.

مقدمه

اکثراً در چاه های نفت و گاز به علت آسیب های وارده به سازند در منطقه نزدیک چاه نفوذ پذیری کاهش می یابد. از جمله این آسیب ها گل های حفاری هستند که در هنگام حفاری با نفوذ در طبقه ایجاد آسیب می کنند. رسوبات مواد آلی و معدنی نیز از جمله این موادند. برای رفع این موضوع و افزایش تولید چاه ، باید به درمان و انگیزش طبقات پرداخته شود.

راه‌کارهای افزایش برداشت از مخازن کربناته

با روشن شدن ارزش نفت و منابع هیدروکربوری، تلاش برای افزایش میزان این ماده ارزشمند فزونی گرفت و به تدریج افزایش ضریب بازیافت، به امری بسیار حیاتی در صنعت نفت جهان تبدیل شد.

امروزه در تمام مناطق نفتخیز جهان به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، تلاش‌های زیادی برای افزایش برداشت از مخازن کربناته صورت می‌پذیرد.

بازیافت ثانویه

مخازنی که از ابده قوی برای نگه‌داشت فشار مخزن برخوردار نیستند، به مرور زمان دچار افت فشار می‌شوند به‌گونه‌ای که در صورت تداوم شرایط برداشت، دیگر قادر به تولید نفت نخواهند بود. در این زمان برای نگه‌داشت یا افزایش فشار و نیز بهبود جابه‌جایی نفت مخزن، معمولا از طریق چاه‌های تزریقی، اب یا گاز در مخزن تزریق می‌شود که این‌کار در واقع اغاز مرحله بازیافت ثانویه است.

بازیافت ثالثیه

متداول‌ترین عمل در مرحله بازیافت ثالثیه، تزریق بخار یا  مواد شیمیایی است. البته تزریق بخار گزینه مرسوم‌تری است. بخار بسیار داغ باعث افزایش دمای هیدروکربور و کاهش ویسکوزیته نفت سنگین شده و علاوه بر افزایش نرخ تولید از مخزن، ضریب بازیافت را نیز افزایش می‌دهد. اغلب در این روش، برای استخراج هر بشکه نفت‌خام هزینه بسیار بالایی  صرف می شود.

عوامل شیمیایی

منظور از عوامل شیمیایی، برهمکنش سنگ و سیال، برهمکنش سیال- سیال و تغییرات ترشوندگی(Wettability) سنگ سازند است که هر کدام به شکلی در آسیب رساندن به سازند و کاهش قابلیت تولید چاه نقش دارند.

آشناترین مثال از برهمکنش سنگ و سیال که موجب آسیب سازند می شود، آماس کردن و متورم شدن ذرات رسی سنگ مخزن در نتیجه ی تماس با آب است. با جذب مولکول های آب در درون خمیره سنگ، مولکول های رس این خمیره افزایش حجم می یابند و با متورم شدن آن ها مسیر جریان درون سازند محدود می شود.

عوامل ترمودینامیکی

دمای مخازن در حالت معمول ثابت فرض می شود. در مواردی که روش های ازدیاد برداشت همچون تزریق بخار آب و یا تزریق آب از منابعی که اختلاف دمایی زیادی با سیال مخزن دارند صورت می گیرد، امکان تغییر دمای مخزن وجود دارد. در این موارد عوامل حرارتی می توانند با شدت بخشیدن به عواملی چون تغییر ترشوندگی و یا افزایش سرعت واکنش های شیمیایی به بروز پدیده آسیب سازند سرعت بدهند.

بررسی عملکرد اسیدهای آلی روی سنگهای کربناته

بهره دهی چا ههای نفت و گاز پس از مدتی تولید به دلیل صدمات سازندی کاهش می یابد . یکی از را ههای مؤثر برای به حداقل اندختنن ضریب پوسته اسیدکاری است که در مخازن کربناته بسیار متداول است . البته حفره باز چاه به منظور جریان دادن چاه بلافاصله بعد از حفاری نیز اسیدکاری می شود.  متداو لترین اسید مورد استفاده اسید هیدروکلریدریک است اما لزوماً  مناسبترین اسید برای همه مخازن یا همه نوع سنگ مخزن نیست

نتایج فصل

پایداری اسید امولسیونی ۳۰/۷۰ تهیه شده بیش از اسید امولسیونی ۵۰/۵۰ می باشد و همچنین با افزایش دما از پایداری سیستم اسید های امولسیونی به شدت کاسته شده است.

از مقایسه نتایج آزمایشات انحلال اسید ساده و امولسیونی به خاصیت تاخیری اسید های امولسیونی پی می بریم.

حجم اسید مورد نیاز جهت عبور از طول مغزه هنگام استفاده از اسید های امولسیونی برای اسید کاری مغزه های با نفوذ پذیری کم نسبت به زمانی که از اسید ساده استفاده می کنیم کمتر است.

سوراخ های تشکیل شده حاصل از اسید کاری امولسیونی روی سطوح مغزه ها در مقایسه با اسید ساده بسیار ریز تر و با تعداد بیشتر رویت می شوند که حاکی از انتشار همه جانبه اسید امولسیونی در سطح مغزه می باشد.

پیشنهادات

غلصت اسید در فرآیند اسید کاری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و بالا بودن غلظت حتماً هماهنگ با افزایش عملکرد آن نبوده و برای هر مخزن و چاه نفتی باید طبق شرایط آن مخزن ، غلظت بهینه را انتخاب نمود. در چاه AZ-X هم نتایج نشان داد که اسید HF با غلظت ۱۵ درصد شرایط مناسب تری ایجاد می کند.

بررسی فشار های اعمال شده در گزارش های اسید کاری مخزن اهواز مبین این مطلب است که فشار ها خیلی محافظه کارانه می باشد. لذا پیشنهاد می گردد با لحاظ شرایط مخزن و انجام محاسبات ، فشار تا حد ممکن افزایش یابد. همچنین اضافه کردن اسید HCL احتمالاٌ بتواند با توجه به وجود کوارتز در سنگ مخزن ، کارایی اسید کاری را افزایش دهد.

مراجع

Saleh Goodarzian: « Performance Investigation of Organic Acids on Carbonate Rocks» Master Degree Final Thesis (In Collaboration with Research Institute of Petroleum Industry, RIPI), Tehran, July 2007.

M.C. Cold , Ahvaz Field Reservoir Study , Oil Service Company of Iran, 1977

K.F. C Grieves, Ahvaz Bangestan Reservoir Geological Study , Private Company, 1974

Alan Saxon and M. R. Abdel Rahman, An Effective Matrix Diversion Technique for Carbonate Formation , Abu Dhabi Co. 2000

Rahimi, M. , ” Virtual School of Petroleum Engineering ” , Petroleum.co.nr, 2006-2010

Grieves , Pereliminary Report Evalaution and Development Bangestan Reservoir Ahvaz Field, 1974

Moss, P. and L. Portman, P. Rae, G. Di Lullo, «Nature had it right after all –Construction a ‘ plant root’ like drainage system with multiple branches uninhibited communication with pores and natural fractures, 2006

Victor Espina, Melvi Guerrero, Omar Colmenares, PDVSA; Jose Diaz, Phil Rae and Gino Di Lullo, BJ Services Company.

World Oil Magazine,February 2007

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته صنعت

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − پانزده =