تاثیر تواناسازی کارکنان بر امنیت شغلی

در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی از دست دادن شغل عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است.. وقتی بحث امنیت شغلی پیش می‌اید در ذهن اکثر افراد این امر تداعی می‌شود که بایستی افراد در سازمان از وضعیت استخدامی رسمی برخوردار باشند تا امنیت شغلی آنها تضمین شود. یا به عبارت دیگر افراد به صورت عمری به استخدام ثابت سازمانها درایند. استخدام ثابت و رسمی گرچه به ظاهر امنیت شغلی را تضمین می‌کند ولی این نارسایی را به دنبال دارد که کم کم افراد سازمان از فکر ترقی و توسعه و بالندگی دور می‌شوند و این امر وضعیت شغلی آنها را به خطر می‌اندازد.

این تحقیق دانشجویی تاثیر تواناسازی کارکنان بر امنیت شغلی مشتمل بر۲۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده: ۲

مقدمه. ۳

هدف از انتخاب موضوع. ۴

اهمیت موضوع. ۴

فرضیات تحقیق.. ۵

قلمرو تحقیق.. ۵

روش تحقیق.. ۵

تعریف واژه ها و اصطلاحات… ۶

۲- امنیت شغلی.. ۶

۳- مهارت : ۷

شرح طبقات اصلی مهارت شناختی.. ۷

روش جمع آوری اطلاعات… ۹

ساختار پرسشنامه. ۱۰

جامعه آماری.. ۱۰

روایی تحقیق.. ۱۱

پایایی تحقیق.. ۱۱

متغیرهای تحقیق.. ۱۲

آزمون ها آماری تحقیق.. ۱۲

نتایج آزمون دوجمله ای فرضیات فرعی.. ۱۳

تحلیل نتایج پژوهش…. ۱۵

تحلیل نتایج توانا سازی کارکنان در مهارتهای رفتاری.. ۱۵

تحلیل نتایج توانا سازی کارکنان در مهارت‌های ارتباطی.. ۱۶

تحلیل نتایج توانا سازی کارکنان در تجربه آموزی.. ۱۷

تحلیل نتایج توانا سازی کارکنان در مساله یابی.. ۱۸

پیشنهادات برای خط مشی گذاران و مجریان. ۱۹

۱- پیشنهادات مربوطه به فرضیه فرعی اول: ۱۹

۲-پیشنهادات مربوطه به فرضیه فرعی دوم: ۲۰

۳-پیشنهادات مربوطه به فرضیه فرعی سوم: ۲۱

۴-پیشنهادات مربوطه به فرضیه فرعی چهارم: ۲۱

پیشنهاداتی برای تحقیق آتی.. ۲۲

منابع: ۲۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاثیر تواناسازی کارکنان بر امنیت شغلی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی از دست دادن شغل عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است.. وقتی بحث امنیت شغلی پیش می‌اید در ذهن اکثر افراد این امر تداعی می‌شود که بایستی افراد در سازمان از وضعیت استخدامی رسمی برخوردار باشند تا امنیت شغلی آنها تضمین شود. یا به عبارت دیگر افراد به صورت عمری به استخدام ثابت سازمانها درایند. استخدام ثابت و رسمی گرچه به ظاهر امنیت شغلی را تضمین می‌کند ولی این نارسایی را به دنبال دارد که کم کم افراد سازمان از فکر ترقی و توسعه و بالندگی دور می‌شوند

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

هدف از انتخاب موضوع

اهداف مورد نظر از انتخاب موضوع عبارتنداز:

  • بررسی تاثیر تواناسازی مهارتی کارکنان در بعد ذهنی امنیت شغلی
  • اولویت بندی مهارتهای ذکر شده در پایان نامه از لحاظ میزان تاثیر بر بعد ذهنی امنیت شغلی

اهمیت موضوع

نظامهای نوین مدیریت تاکید فراوانی بر منابع انسانی دارند و آن را مهترین دارایی سازمان به شمار می آورند لذا برای مقوله امنیت شغلی اهمیت و اعتبار زیادی قائل هستند. امروزه در بسیاری از شرکت‌های پیشرو و موفق رابطه بلندمدت بین کارکنان و سازمان یکی از ارکان موفقیت تلقی می‌شود. چرا که چنین رابطه ای از یک سو سازمان را مطمئن می‌سازد که در صورت سرمایه گذاری آموزشی و ارتقای دانش و مهارت افراد می‌تواند

روش تحقیق

روش تحقیق نظری – کاربردی می‌باشد که در بخش نظری از روش کتابخانه ای مبتنی بر برسی کتب مقالات و پایان نامه ها در بخش کاربردی هم از مصاحبه و توزیع پرسشنامه استفاده شده و با استفاده از نرم افزار spss شاخصهای مرکزی از قبیل میانگین، میانه و نما محاسبه شده و برای تعمیم نتایج از آزمون آماری فریدمن استفاده و اقدام به رد یا تایید فرضیات شده است.

شرح طبقات اصلی مهارت شناختی

  • دانش: دانش به صورت به یاد آوردن آنچه قبلا آموخته شده تعریف می‌شود ممکن است یادآوری انواع مطلب ازحقایق خاص تا نظریه‌های کامل را دربر گیرد. اما تنها کار خواسته شده به یاد آوردن اطلاعات مربوط است. دانش پایین ترین سطح نتایج یادگیری از مهارت شناختی است.

روش جمع آوری اطلاعات

برای گردآوری و جمع آوری اطلاعات داده ها و اطلاعات ابزارهای متنوعی وجود دارند که به وسیله آنها می توان داده های مورد نظر را جمع آوری و ثبت نمود. در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعات کتابخانه ای) اشاره کرد. محقق برای به دست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

ساختار پرسشنامه

در این تحقیق پرسشنامه حاوی سئوالاتی با طیف لیکرت است که پاسخ دهنده می تواند از طیف بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم یک پاسخ را انتخاب کند. در پرسشنامه مذکور سئوالات ۱ تا ۵ برای اندازه گیری فرضیه اول، سئوالات ۶ تا ۱۰ برای اندازه گیری فرضیه دوم سئوالات ۱۱ تا ۱۵ برای اندازه گیری فرضیه سوم و سئوالات ۱۶ تا ۲۰ برای اندازه گیری فرضیه چهارم مورد استفاده قرار گرفته اند به سوالاتی که با جهت افزایشی موجب تایید فرضیات می شد نمرات ۱ تا ۵ و به سوالاتی که با جهت کاهشی موجب تایید فرضیات می شد نمرات ۵ تا ۱ تعلق گرفت.

جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از کلیه جمعیتی که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. در این تحقیق جامعه آماری، کارکنان ستاد مرکزی سازمان اقتصادی کوثر هستند که با نظر استاد محترم راهنما به دلیل کوچک بودن جامعه آماری نمونه گیری انجام نشد و کل جامعه آماری(۶۳ نفر) مورد بررسی قرار گرفت.

آزمون ها آماری تحقیق

در این پژوهش برای تعیین میزان تاثیر تواناسازی کارکنان در هر یک از مهارتهای ذکر شده بر امنیت شغلی از نظر پاسخگویان از آزمون دو جمله ای استفاده شده است.به عبارت دیگر برای رد یا تایید فرضیات از آزمون دوجمله ای استفاده شده است

منابع:

۱- اعرابی، سیدمحمد، “راهبردها، برنامه‌ها و راه کارهای تحقق امنیت شغلی مناسب در نظام اداری”، فصلنامه مطالعات مدیریت ، شماره ۳۰-۲۹ ، بهار و تابستان ۱۳۸۰

۲- رمی زفسکی، ای‌،جی، طراحی نظامهای آموزشی، تصمیم گیری در برنامه‌ریزی درسی، طراحی برنامه درسی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۹

۳- یزدان پناه، احمدعلی، “تاثیر فناوری اطلاعات در توانمندسازی منابع انسانی در کشورهای رو به توسعه” ، تحول اداری ، شماره ۴۸ ، دوره هشتم ، بهار ۱۳۸۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 12 =