تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران

توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد.

این تحقیق دانشجویی تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران مشتمل بر۱۴۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول : ۳

کلیات.. ۳

کلیات.. ۴

طرح مسئله. ۴

سوال تحقیق: ۵

فرضیه تحقیق : ۵

تعریف مفاهیم و متغیرها : ۶

ضرورت و اهمیت تحقیق : ۸

ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق : ۹

روش تحقیق : ۱۱

سازماندهی تحقیق : ۱۲

فصل دوم : ۱۳

دیدگاه نظری تحقیق. ۱۳

لیبرال  دموکراسی.. ۱۳

لیبرال دموکراسی.. ۱۴

دموکراسی و امنیت : ۱۹

فصل سوم: ۳۱

توسعه سیاسی.. ۳۱

( مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات) ۳۱

توسعه سیاسی.. ۳۲

توسعه سیاسی در ایران : ۳۷

توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد ۷۶ : ۳۹

ویژگیهای مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در جوامع. ۴۸

پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی : ۴۹

مشارکت و رقابت سیاسی بعد از خرداد ۷۶ : ۵۶

انتخابات چهارساله ( ۸۰-۱۳۷۶ ) : ۵۷

احزاب سیاسی : ۶۱

اهمیت احزاب : ۶۲

عملکرد احزاب سیاسی : ۶۳

نظامهای حزبی : ۶۵

احزاب در ایران. ۶۷

موانع تحقق احزاب در ایران : ۷۰

احزاب پس از خرداد ۱۳۷۶ در ایران : ۷۲

مطبوعات در ایران: ۷۷

فصل چهارم : ۸۲

امنیت ملی.. ۸۲

( با تاکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) ۸۲

امنیت ملی.. ۸۳

امنیت ملی در ایران پس از انقلاب : ۸۸

گفتمانهای امنیتی موجود در جمهوری اسلامی ایران : ۹۱

گفتمان سنتی امنیت ملی کشور : ۹۱

گفتمان نوین امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران : ۹۳

تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی.. ۹۶

تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی : ۹۷

تاثیر احزاب بر امنیت ملی.. ۱۰۳

تاثیر مطبوعات بر امنیت ملی : ۱۰۷

تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد ۱۳۷۶ : ۱۱۵

گفتگوی تمدنها وامنیت ملی ایران بعد از خرداد ۷۶. ۱۱۷

پی نوشت های فصل پنجم : ۱۲۱

فهرست کتب و منابع فارسی.. ۱۳۴

فهرست فصلنامه و ماهنامه. ۱۳۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران را در زیر می توانید ببینید.

طرح مسئله

توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد

توسعه سیاسی:

تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
می­گردد :الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .

امنیت ملی :

چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .

مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .

ضرورت و اهمیت تحقیق :

متناسب با تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهای سیاسی از شیوه حکومتی خودکامگی و اقتدار گرایانه فردی به سمت نظام های سیاسی دموکراتیک و مردمی که با انقلابهای اندیشه ای و فکری همراه بوده است ، توسعه سیاسی با ارکان و شاخصه هایش که جز لاینفک نظامهای دموکراتیک به شمار می رود روزبه روز گسترش بیشتری پیدا کرده است و تمام حکومتها اعم از اینکه برخی براساس قانون اساسی عمده خود را مقید به اصول توسعه سیاسی می دانند

ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق :

به تناسب تغییر و تحولات در نظامهای سیاسی ، اهمیت یافتن مردم و تاثیر اساسی آنها در انتخاب حاکمان شکل غالب نوع حکومت در جوامع امروزی شده است که تناسب این تحولات توجه به حقوق آنها مورد توجه جدی قرا گرفته است . گرچه این مبحث در جهان غرب پس از جنگ جهانی دوم و گسترش دموکراسی ، اساس نظامهای سیاسی را شکل می داد اما در کشورهای جهان سوم این مسئله با تاخیر مواجه گرید بطوریکه در ایران پس از تشکیل دولت هفتم و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری موضوع توسعه سیاسی و ملزومات آن مورد توجه و تاکید قرار گرفته است .

لیبرال دموکراسی

چارچوب تئوریک که در این تحقیق به عنوان اساس بحث مورد استناد قرار می گیرد و نظریه لیبرال دموکراسی می باشد که امروزه به عنوان نسبت غالب اکثر نظامهای سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته است که این نظریه از این لحاظ که از دو بعد ۱- لیبرالیسم که اساسا تاکید بر حقوق و آزادیهای فردی و تلاش جهت احقاق آن دارد . ۲- دموکراسی که با توجه به پشتوانه مردمی به صورت اکثریت درصدد تحقق خواسته های عموم جامعه که برای سعادت و رفاه آنها می باشد.

دموکراسی و امنیت :

اعمال دموکراسی در عصر پس از جنگ سرد دچار تحولی اساسی شده است همگام با اضمحلال کمونیسم که عمدتا ناشی از تجربه شوروی سابق است اکثر کشورهای جهان به نوعی از دموکراسی دل بسته اند و حتی دموکراسیهای جا افتاده نیز برای بازتر نمودن نظام خود با فشار روبرو هستند در دموکراسی کشورهای پیشرفته بخشی از فشار روز افزون داخلی ناشی از اگاهی بیشتر عمومی و مهارت و انسجام روز افزون افکار عمومی در خصوص مسائل امنیتی است . ضمن اینکه این فرض اساسی مورد قبول است

توسعه سیاسی

توسعه سیاسی از الزامات جوامع دموکراتیک در جهان معاصر می باشد که تعاریف متعدد و متنوعی از سوی اندیشمندان مختلف در خصوص آن صورت گرفته است که هر اندیشمندی به زعم خویش و مطابق شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی بر یک سری از ابعاد توسعه سیاسی اهمیت بیشتری داده است که برای روشن شدن بحث تعاریفی که از سوی مهمترین اندیشمندان عنوان شده بیان می کنیم .

توسعه سیاسی در ایران :

تعارض بین دو مفهوم دولت و ملت در ایران باعث عدم تعلق خاطر به دو سویه شده است به گونه ای که تباین در برداشت ملت . دولت از مفهوم منافع ملی و مصلحت همگانی در عدم تکوین مفهوم مذکور نقش داشته است و این عدم همسوئی زمانی شدت می یابد که ملت نیز به دو یا چند دسته تقسیم شود و در تعارض با یکدیگر قرار گیرد در طول حکومت  تاریخ ایران منافع ملی در نبود تعارض ، و آرامش به معنای فقدان نیروی مخالف در سطح جامعه تعریف می شده اس.

ویژگیهای مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در جوامع

قاعده مند شدن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر . که فقدان چنین قاعده ای برای انتقال قدرت و توزیع قدرت سیاسی مصائب گوناگونی از جمله شخصی شدن سیاست ، جنگهای جانشینی ، انحصار و فساد قدرت ، بی ثباتی سیاسی به صورت متناوب ، افزایش توان بالقوه خشونت و اجبار در جامعه سیاسی ، مشتبه شدن مصالح گروه حاکمه با مصالح عموم ، صرف منابع برای حفظ گروه حاکمه ای که اقبال عمومی را از دست داده است و فرسودگی و … به دنبال دارد . .

پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی :

    توسعه اقتصادی : استدلال کلی این است که هر چه سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی بالاتر باشد احتمال پیدایش نظام سیاسی رقابتی بیشتر خواهد شد با این استدلال که با توسعه اقتصادی شمار فراوانی از سازمانها و گروهبندیهای نیمه خود مختار و مستقل بوجود می آید که موجب توزیع تصمیم گیریها و منابع سیاسی در بین مراکز متعددی می گردند و باعث می شوند گرایشی به استقلال نسبی در بین گروهها و سازمانها شکل گیرد و احتمالا برخورداری از منابع سیاسی موجب حل و فصل اختلافات میان سازمانها می گردد و تمایل به سازش و مذاکره افزایش می یابد.

گفتمان سنتی امنیت ملی کشور :

این گفتمان که بر تداوم روندهای گذشته تاکید می کند و آینده جمهوری اسلامی را منوط به ادامه راه گذشته می داند ، این گفتمان هنوز بر سنت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی با مشخصه های که در دهه اول انقلاب بر ان استوار بود  وفادار مانده است و بر حفظ کلی اصول آن به عنوان مبانی عمل در آینده هم تاکید می کند براساس این نگرش قدرت و امنیت جمهوری اسلامی ایران تاحد زیادی وابسته به مواضع انقلابی و ایدئولوژیک آن در سطح منطقه و نظام بین الملل بوده و در آینده نیز ادامه این مواضع ضامن اصلی امنیت ایران و عامل اصلی قدرت و توسعه این کشور می باشد

تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی :

با مقبولیت یافتن اصل حاکمیت مردم برسرنوشت خویش ، موضوع مشارکت شهروندان در عرصه سیاست در کانون گفتمان سیاسی معاصر قرار گرفته است و ثبات هر جامعه سیاسی به رابطه سطح مشارکت سیاسی با سطح نهادمندی سیاسی آن جامعه بستگی پیدا کرده است ، میزان نهادینگی سیاسی در جوامع دارای سطح پائین مشارکت سیاسی به مراتب کمتر از آن جامعه ای است که از سطح مشارکت بالاتری بهره مند میبا شد و در صورتی ثبات سیاسی جامعه حفظ می شود که به موازات افزایش مشارکت سیاسی ، پیچیدگی ، تطبیق پذیری و انسجام نهادهای سیاسی جامعه نیز فزونی گیرد .

تاثیر احزاب بر امنیت ملی

افراد در یک جامعه توده ای عنصری تنها به شمار می روند و انتقادات آنها از نظام سیاسی بی نتیجه میماند که برای تجمیع خواسته های این افراد نیازمند بک کاتالیزور می باشد که این کاتالیزور ممکن است رهبرسیاسی باشد که افراد تنها را با هم پیوند می دهد و آنها را به یک سیل خروشان تبدیل می کند که برای جلوگیری از قدرت تخریبی ، این افراد نیازمند ایجاد نهادهای می باشد که غرائز و خواسته های افراد را نهادینه کند

تاثیر مطبوعات بر امنیت ملی :

از انجا که اگاهی پیش شرط و لازمه توسعه و پیشرفت در هر اجتماع بشری شمرده می شود نقش اساسی مطبوعات در این اگاهی دادن مشخص می شود و استقلال واقعی مطبوعات ضامن ارامش و امنیت در فضای فکری جامعه نیز می شود و پیروزی که از طریق راه ندادن رقیب و یا مراعات نکردن قواعد بازی به دست می آید در هیچ فرهنگی پیروزی محسوب نمی شود گرچه نحوه رفتار و نابردباری اجتماعی در برابر اشخاص با طرز تفکر و اندیشه متفاوت کسی را نمی کشد و عقیده ای را ریشه کن نمی سازد

تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد ۱۳۷۶ :

مجموعه شاخصهای توسعه سیاسی دولت اقای خاتمی در داخل و اصرار بر ملزومات ان در خارج ، زمینه را برای اصلاح و یهود روابط ایران با سایر کشورهای دنیا تحت عنوان سیاست تنش زدائی فراهم نمود که این مسئله زمینه برای تقویت امنیت ملی و کاهش تهدیدهای فراملی ایحاد نمود به گونه ای که رئیس جمهور در چارچوب این سیاست با سفر به کشورهای اروپائی چون ایتالیا و فرانسه روابط ایران در عرصه خارجی با غربیان را وارد مرحله تازه ای نمودند که علاوه بر کشورهای غربی این سیاست تاثیر عمده ای در زدودن تشنج با کشورهای منطقه و همسایه نیز ایفا نمود

گفتگوی تمدنها وامنیت ملی ایران بعد از خرداد ۷۶

سیاست دولت بر گفتگو وهمکاری ونه زور وتهدید مبتنی است ودرهمین راستا بر گفتگوی تمدنی تاکید می کند وآنرا یک امر کلان راهبردی درارتباط بین ملتها درنظر میگیرد و بر اثرات آن در تحولات داخلی نیز تاکید می ورزد، گسترش روابط ایران باکشورهای همسایه ،مسلمان،وبهبود روابط با اروپا ودیگر نقاط جهان ونیز ارتقای حضورومشارکت ایران در مجامع بین المللی همگی از ثمرات سیاست مبتنی بر گفتگو و متکی بر رهیافت تنش زدائی و همگرائی می باشد

فهرست کتب و منابع فارسی

۱-اندرو ، لوین : طرح لیبرال و دموکراسی ، ترجمه سعید زیبا کلام ، انتشارات سمت ، تهران ۱۳۸۰ .

۲-افتخاری ، اصغر ؛ ثبات سیاسی رسانه ای : در مجموعه مقالات رسانه ها و ثبات سیاسی ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۸۱

۳-ازعتدی ، علیرضا : خلقیات نخبگان سیاسی عامل ناکارامدی احزاب در ایران ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی در ایران ، همشهری ۱۳۷۸

۴-اجودانی ماشاا… پهلوان چنگیز ، رجائی ، علیرضا : گنجی اکبر ؛ پنج گفنگو ، انتشارات عطائی ، تهران ۱۳۸۲

۵- اختر شهر ، رجبعلی : فرهنگ سیاسی ، مشارکت سیاسی و تحزب در ایران اسلامی ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی در ایران ، انتشارات همشهری ۱۳۷۸

۶-بیتام ، دیوید : نویل کوین : پرسش و پاسخ در باب آزادی ، دموکراسی و جامعه مدنی ، ترجمه رضا زمانی ، نشر ثالث .تهران ۱۳۷۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.