تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری- بازداری

بدون شک سالهای اول زندگی آدمی‌مهمترین و مؤثرترین سالهای زندگی اوست . سالهایی که در آن شخصیت شکل می‌گیرد . بسیاری از خصایص و فضایل نیکو یا صفات و رذایل ناپسند در همین زمان در وجود انسان نقش می‌بندد . در چنین سالهای حساسی مادران بعنوان اولین مربی کودک در تربیت و چگونگی رفتارهای او مهمترین نقش را دارا هستند . حل مسائل اجتماعی ، قبول پیامدهای بدرفتاری ، بیان عواطف ، واکنش‌های مناسب نسبت به شکست معمولاً قسمتی از خزانه رفتاری یک کودک مبتلا به گوشه‌گیری- بازداری نیستند . به علت نقایصی که در رفتارهای سازشی ـ اجتماعی این کودکان وجود دارد . مکرراً مشکلاتی را در کلاس و دیگر محیط‌هایی که آنها باید شرکت کنند تجربه می‌کنند .

این تحقیق دانشجویی تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری- بازداری مشتمل بر ۲۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه ۳

روش پژوهش.. ۹

جامعه آماری و شیوه نمونه گیری. ۹

ابزار پژوهش.. ۱۰

شیوه اجرا ۱۱

روش تحلیل داده‌ها : ۱۴

یافته های تحقیق: ۱۴

بحث و نتیجه‌گیری : ۱۸

منابع : ۲۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری- بازداریرا در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بدون شک سالهای اول زندگی آدمی‌مهمترین و مؤثرترین سالهای زندگی اوست . سالهایی که در آن شخصیت شکل می‌گیرد . بسیاری از خصایص و فضایل نیکو یا صفات و رذایل ناپسند در همین زمان در وجود انسان نقش می‌بندد . در چنین سالهای حساسی مادران بعنوان اولین مربی کودک در تربیت و چگونگی رفتارهای او مهمترین نقش را دارا هستند . حل مسائل اجتماعی ، قبول پیامدهای بدرفتاری ، بیان عواطف ، واکنش‌های مناسب نسبت به شکست معمولاً قسمتی از خزانه رفتاری یک کودک مبتلا به گوشه‌گیری- بازداری نیستند . به علت نقایصی که در رفتارهای سازشی ـ اجتماعی این کودکان وجود دارد . مکرراً مشکلاتی را در کلاس و دیگر محیط‌هایی که آنها باید شرکت کنند تجربه می‌کنند .

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

روش پژوهش

روش پژوهش تجربی  واقعی است و نوع طرح ، پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل برابر است در این تحقیق نمونه‌ها از طریق جایگزینی تصادفی  در گروههای گواه و آزمایش قرار گرفته اند و متغیر مستقل در مورد گروه آزمایش اعمال شد و تاثیر آن در متغیر وابسته مشاهده گردید .

جامعه آماری و شیوه نمونه گیری

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل کودکان پیش دبستانی (سنین ۴ تا ۶ سال) دچار رفتارهای گوشه گیری- بازداری و مادران آنها در شهرستان اصفهان سال
۸۳ ـ ۸۲ بودند. به منظور نمونه گیری در این تحقیق از بین مهد کودک‌های شهرستان اصفهان دو مهد کودک بطور تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند .

ابزار پژوهش

ابزار تحقیق مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون اضطراب کتل ، پرسشنامه رفتاری کودکان پیش دبستانی (PBCI) و پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی بودند .  

۱ ـ آزمون اضطراب کتل : در این پژوهش از آزمون اضطراب کتل برای تعیین میزان اضطراب استفاده شده است . این آزمون را می‎توان در هر دو جنس و در اکثر فرهنگ ها بکار بست. مقیاس نه تنها مختص یک تشخیص است بلکه برای ترسیم نمودار تحول بیمار بکار می رود، چه می‎توان آن را پس از یک هفته یا بیشتر مجدداً بکار بست بدون اینکه آزمودنی بخش مهمی از پاسخ های گذشته خود را به یاد آورد

روش تحلیل داده‌ها :

تحلیل آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی ارائه شده است . در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شده است . در سطح استنباطی از تحلیل کواریانس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

بحث و نتیجه‌گیری :

با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت :‌

نتایج جدول (۵) نشان می‌دهد که بین میانگین نمرات پس آزمون اضطراب گروه گواه ۱۳/۴۰ =  و میانگین نمرات پس آزمون اضطراب گروه آزمایش ۸۸/۳۳ =  تفاوت وجود دارد و این تفاوت بین میانگین نمرات پس آزمون گروه گواه و آزمایش در سطح ۰۱/۰  P معنی‌دار است .

منابع:

– جمهری، فرهاد، (۸۱-۱۳۸۰)، بررسی رابطه بین سخت رویی و گرایش به افسردگی و اضطراب در بین زنان و مردان دانشجوی دانشگاه تهران، پایان نامه دکترا، چاپ نشده.

– کراتوچویل، موریس، روان شناسی بالینی کودک (روشهای درمانگری). ترجمه محمدرضا نائینیان و همکاران، ۱۳۷۸، ص ۳۰۷، انتشارات رشد، چاپ اول.

– کلانتری، مهرداد، عابدی، محمدرضا (۱۳۷۷)، بررسی تأثیر آموزش رفتاری مادر بر کاهش اختلالات رفتار بیرونی در کودکان پیش دبستان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان- جلد نهم- شماره های ۱ و ۲.

– گنجی، حمزه، (۱۳۸۰)، ارزشیابی شخصیت، انتشارات ساوالان، چاپ اول.

ـ نلسون ، د . و ایزرائیل، آ (۱۹۸۲) . اختلالات رفتاری کودکان ترجمه محمدتقی منشی طوسی . ۱۳۷۸ . مشهد : آستان قدس رضوی، چاپ اول.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − نه =