پایان نامه

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

بعضی از ورزشکاران در سطوح رقابتی ممکن است برای دستیابی به سطوح بالای عملکردی، تمرینات بیش از حدی انجام  دهند. در چنین حالتهایی ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بیشتر عملکرد به استفاده از موادی که برای افزایش توان جسمانی ، نیروی روانی یا تحریک مکانیکی طراحی شده اند متوسل شوند. در سالهای اخیر صدها مکمل غذائی مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است.

چکیده :

کراتین به عنوان یک مکمل نیروزای مؤثر در بین ورزشکاران شناخته شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه ( با وزن ۹۳۵/۷ ± ۸۷/۶۷ کیلوگرم ، سن ۷۲/۳ ± ۷۵/۲۲ ) عضو تیم  تکواندو آمن ، که دست کم مدت ۳ سال سابقه عضویت در یکی از تیمهای شرکت کننده در لیگ استان تهران را داشته اند ، بود.

مطلب تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه مشتمل۱۴۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 پایان نامه

فهرست مطالب

چکیده : ۲

فصل اول. ۴

مقدمه و معرفی.. ۴

۱-۱.  مقدمه. ۵

۱-۲. بیان مسئله. ۷

۱-۳. ضرورت و اهمیت تحقیق. ۱۰

۱-۴. اهداف تحقیق. ۱۳

۱-۴-۱. هدف کلی.. ۱۳

۱-۴-۲. اهداف ویژه ۱۳

۱-۵.  متغیرهای تحقیق. ۱۴

۱-۵-۱. متغیر مستقل : ۱۴

۱-۵-۲. متغیرهای وابسته  : ۱۴

۱-۶-فرضیات تحقیق. ۱۴

۱-۷. محدودیتهای تحقیق. ۱۵

۱-۸.  تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. ۱۶

نتیجه گیری.. ۲۳

پیشنهادات.. ۲۳

فصل دوم. ۲۵

مبانی نظری و پیشینه. ۲۵

تحقیق. ۲۵

۲-۱. مقدمه. ۲۶

۲-۲. مبانی نظری تحقیق. ۲۶

۲-۲-۱.  کراتین.. ۲۶

۲-۲-۱-۱. تاریخچه کراتین.. ۲۶

۲- ۲-۱-۲. منابع کراتین.. ۲۸

۲-۲-۱-۳. سنتز درونی و مکانیزم کراتین.. ۲۹

۲-۲-۱-۴. نقش کراتین در بدن. ۳۲

۲-۲-۱-۵. عوارض جانبی.. ۳۴

۲-۲-۲. آمونیاک.. ۳۴

۲-۲-۲-۱. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکلتی.. ۳۵

۲-۲-۲-۲. پاسخ‌های آمونیاک هنگام ورزش… ۳۵

۲-۲-۲-۳. سایر حامل‌های بنیان آمین.. ۳۶

۲-۲-۲-۴. انتقال NH3 از عضله اسکلتی.. ۳۸

۲-۲-۲-۵. پالایش NH3 پلاسمایی.. ۴۰

۲-۲-۲-۶. آثار مرکزی و محیطی آمونیاک.. ۴۲

۲-۲-۲-۶-۱. خستگی مرکزی.. ۴۲

۲-۲-۲-۶-۲. خستگی پیرامونی.. ۴۶

۲-۲-۲-۷. متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده ۵۲

۲-۲-۳. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن. ۵۵

۲-۲-۴. وزن. ۵۸

۲-۲-۴-۱. عوامل موثر در وزن. ۶۰

۲-۲-۵. وزن بدون چربی  ( وزن خالص   LBW ) 61

۲-۲-۶. چربی و مهارتهای ورزشی.. ۶۳

۲-۲-۷. سرعت.. ۶۵

۲-۲-۷-۱. انواع سرعت و آزمونهای آن. ۶۶

۲-۲-۷-۲. عوامل موثر بر سرعت.. ۶۷

۲-۲-۸. چابکی.. ۶۹

۲-۲-۸-۱. آزمون های چابکی.. ۷۰

۲-۳. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین.. ۷۱

۲-۳-۱.  تحقیقات داخلی.. ۷۱

۲-۳-۲. تحقیقات خارجی.. ۷۲

۲-۳-۲-۱.  مکمل سازی کوتاه مدت.. ۷۲

۲-۳-۲-۲. مکمل سازی کراتین و قدرت.. ۷۴

۲-۳-۲-۳. مکمل سازی کراتین و سرعت.. ۷۷

۲-۳-۲-۴. مکمل سازی کراتین و توان. ۸۰

۲-۳-۲-۵. مکمل سازی کراتین و چابکی.. ۸۶

۲-۳-۲-۶. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی.. ۸۷

۲-۳-۲-۷. مکمل سازی کراتین و آمونیاک.. ۹۱

فصل سوم. ۹۵

روش شناسی تحقیق. ۹۵

۳-۱. مقدمه. ۹۶

۳-۲. روش تحقیق. ۹۶

۳-۳. مشخصات آزمودنیها ۹۶

۳-۴. مکمل سازی آزمودنیها ۹۷

۳-۵. تمرینات ورزشی آزمودنیها ۹۸

۳-۶. متغیر های تحقیق. ۹۹

۳- ۷. ابزار های اندازه گیری.. ۹۹

۳-۸. روشهای اندازه گیری متغیرها ۱۰۰

۳-۸-۱. قد. ۱۰۰

۳-۸-۲. خونگیری.. ۱۰۰

۳-۸-۲-۱. تحلیل نمونه های خونی.. ۱۰۱

۳-۸-۳. ترکیبات بدن. ۱۰۱

۳-۸-۴. آزمون ۴۰ یارد سرعت.. ۱۰۱

۳-۸-۵. آزمون چابکی ایلینویز. ۱۰۲

۳-۹. روشهای آماری تحلیل داده ها ۱۰۳

فصل چهارم. ۱۰۴

تجزیه وتحلیل یافته ها ۱۰۴

۴-۱. مقدمه. ۱۰۵

۴-۲. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها ۱۰۵

۴-۲-۱. آمونیاک.. ۱۰۶

۴-۲-۲. سرعت.. ۱۰۷

۴-۲-۳. چابکی.. ۱۰۸

۴-۲-۴. وزن بدن. ۱۰۹

۴-۲-۵. توده بدون چربی.. ۱۱۰

۴-۲-۶. مایعات بدن. ۱۱۱

۴-۲-۷. کراتینین.. ۱۱۲

۴-۲-۸. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن. ۱۱۳

۴-۳. آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۱۴

۴-۳-۱. فرضیه اول. ۱۱۴

۴-۳-۲. فرضیه دوم. ۱۱۶

۴-۳-۳. فرضیه سوم. ۱۱۷

۴-۳-۴. فرضیه چهارم. ۱۱۸

۴-۳-۵. فرضیه پنجم. ۱۱۹

۴-۳-۶. فرضیه ششم. ۱۲۰

۴-۳-۷. فرضیه هفتم. ۱۲۱

۴-۳-۸. فرضیه هشتم. ۱۲۳

۴-۳-۹. فرضیه نهم. ۱۲۴

۴-۳-۱۰. فرضیه دهم. ۱۲۵

۴-۴. متغیرهای وابسته به تحقیق. ۱۲۹

فصل پنجم. ۱۳۲

بحث و بررسی و نتیجه گیری.. ۱۳۲

۵-۱. مقدمه. ۱۳۳

۵-۲. خلاصه تحقیق. ۱۳۳

۵-۳. بحث و بررسی.. ۱۳۵

۵-۴. نتیجه گیری.. ۱۴۰

۵-۵. پیشنهادات.. ۱۴۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه را در زیر می توانید ببینید.

چکیده :

کراتین به عنوان یک مکمل نیروزای مؤثر در بین ورزشکاران شناخته شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه ( با وزن ۹۳۵/۷ ± ۸۷/۶۷ کیلوگرم ، سن ۷۲/۳ ± ۷۵/۲۲ ) عضو تیم  تکواندو آمن ، که دست کم مدت ۳ سال سابقه عضویت در یکی از تیمهای شرکت کننده در لیگ استان تهران را داشته اند ، بود.

مقدمه

بعضی از ورزشکاران در سطوح رقابتی ممکن است برای دستیابی به سطوح بالای عملکردی، تمرینات بیش از حدی انجام  دهند. در چنین حالتهایی ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بیشتر عملکرد به استفاده از موادی که برای افزایش توان جسمانی ، نیروی روانی یا تحریک مکانیکی طراحی شده اند متوسل شوند. در سالهای اخیر صدها مکمل غذائی مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است.

ضرورت و اهمیت تحقیق

در سالهای اخیر تکواندو بعلت راه یافتن به المپیک محبوبیت خاصی بین افراد جوامع مختلف پیدا کرده است و هر روز شمار افرادی که به این رشته ورزشی روی می آورند  رو به  افزایش می رود .  مسابقات این رشته  در سه راند  ۲ دقیقه ای با ۱ دقیقه استراحت بین هر راند انجام می شود . در طول هر ۲ دقیقه مبارزه افراد مداوماً مشغول مبارزه  نمی باشند و  بیش از یک دقیقه آن را به رقص پا و تفکر و یافتن فرصت مناسب برای حمله و ضد حمله مشغول می باشند

تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

مکمل کراتین : ترکیب نیتروژنی قابل کریستال شدن که در بدن نیز ساخته می شود. کراتین فسفوریله شده (یا فسفو کراتین)، ذخیره مهم فسفات پر انرژی در درون عضلات است(۹).در این تحقیق ازمکمل کراتین مونوهیدرات استفاده شده است که عمومی ترین مکمل کراتین تولید شده در آزمایشگاهها می باشد.

منابع کراتین

واکر در سال ۱۹۷۹ نشان داد که کراتین در مهره داران وجود دارد ، ولی در گیاهان و ریز جانوران (میکروارگانیسم) یافت نمی شود و از آنجا که کراتین عمدتاً در بافت عضلانی تجمع می یابد، منابع غذایی عمده کراتین، ماهی و گوشت قرمز می باشد، هر چند بالسوم در سال ۱۹۹۴ نشان داد که مقادیر بسیار کم کراتین ممکن است در بعضی گیاهان یافت شود(۵۶).

نقش کراتین در بدن

بیشترین غلظت بافتی کراتین در عضله اسکلتی دیده شده، و تقریبا دوسوم کل آن به شکل  PCr است. غلظت PCr در عضله در حال استراحت تقریباً ۳ تا ۴ برابر ATP است. مقدار ATP در سلول های عضلانی اندک است و تنها بخشی از آن را می توان به مثابه منبع ذخیره انرژی دانست. وقتی غلظت ATP سلولی کاهش فراوانی پیدا می کند، خستگی عارض می شود.

متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده

«هولوزی و کویل» در سال ۱۹۸۴، قلمرو متابولیسم آمونیاک و ورزش استقامتی را بازبینی کردند. نخستین پیش‌فرض این بود که در یک عضله ورزیده با گنجایی بزرگتر میتوکندری، آدنوزین دی فسفات به مقدار اندک، افزایش می‌یابد، آنگاه غلظت‌های IMP, AMP و NH۳ عضله کمتر می‌شود. این سازگاری، سرانجام به مهار نسبی گلیکولیز(تجزیه گلیکوژن و بازسازی لاکتات) منجر می‌شود.

چربی و مهارتهای ورزشی

درصد چربی در کارائی ورزشکاران بسیار تأثیر گذاشته و یک همبستگی معکوس بین درصد چربی و اجرای مهارتهای ورزشی دیده می شود . از طرف دیگر ، یک همبستگی مستقیم میان وزن بدون چربی و کارائی مشاهده می شود . از نظر روانی نیز ، چاقی بر آمادگی بدنی و عملکرد ورزشی تاثیر می گذارد . تحقیقات متعددی نشان داده اند که افزایش چربی بدن با ضعف آمادگی حرکتی و عملکرد بدنی همراه است .

انواع سرعت و آزمونهای آن

توجه اکثر مربیان و ورزشکاران معمولاً بر سرعت اجرا متمرکز می باشد . با وجود این باید توجه داشت که سرعت اجرا خود از دو بخش اصلی ، سرعت عکس العمل  و سرعت عمل ( سرعت حرکت ) تشکیل شده است . سرعت عکس العمل عبارت است از فاصله زمانی بین ارائه محرک و شروع حرکت ، در حالی که سرعت عمل به فاصله زمانی بین شروع حرکت و کامل کردن حرکت توجه دارد . به عبارت دیگر سرعت عمل عبارت است از کوتاهترین فاصله زمانی که شخص بتواند بدن یا قسمتی از بدن را یک یا چند مرتبه در فضا به حرکت در آورد .

عوامل موثر بر سرعت

الف . سن : تحقیقات مختلف نشان می دهد که با افزایش سن ، زمان عکس العمل کندتر خواهد شد و سریع ترین زمان عکس العمل در سنین ۲۰ تا ۲۵ سالگی حاصل می شود .

ب . جنس : تحقیقات نشان می دهد که سرعت عکس العمل و سرعت عمل مردها در تمام سطوح سنی سریع تر از زنان است و به نظر می رسد که این ویژگی با تمرین تغییر نمی کند . در یک آزمایش سرعت حرکت دست زنان ۱۷ درصد کمتر از مردان تخمین زده شده است و چنانچه طول عضو دخالت داده شود ، این مقدار به ۵ درصد تنزل می یابد .

مکمل سازی کراتین و قدرت

افزایش حداکثر قدرت یکی از عمده دلایل استفاده ورزشکاران از کراتین می باشد. تحقیقات زیادی تأثیر رژیم بارگیری کراتین بر عملکرد قدرتی ایزومتریک، ایزوکینتیک و ایزو تونیک عضله را مورد آزمایش قرار داده اند.

مکمل سازی کراتین و توان

دانشمندان استدلال کردند از آنجا که مکمل سازی کراتین ، محتوای PCr عضلات را افزایش می دهد، بلافاصله ظرفیت این منبع انرژی غیر هوازی افزایش خواهد یافت و احتمالاً مقدار ATP تولید هنگام فعالیت خیلی شدید را بالا می برد(۲۶). بنابراین برونده توان عضلات ممکن است با مکمل سازی کراتین افزایش یابد. تحقیقات زیادی برای بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر روی توان عضلات انجام گرفته است که اکثر آن ها توان عضلات را از طریق آزمون هایی که بر روی دوچرخه کار سنج انجام می شد ، سنجیدند.

مکمل سازی کراتین و چابکی

برا ی پیشرفت مهارتهایی که به مانور پذیری نیاز دارند ، ( بدمینتون ، ژیمناستیک ، کاراته ، تکواندو و غیره ) توسعه و پیشرفت چابکی حائز اهمیت می باشد. تمرینات بدنی به اندازه ای که قدرت ، توان ، انعطاف پذیری ، استقامت دستگاه گردش خون و تنفس و استقامت موضعی را تحت تأثیر قرار می دهند  ، سرعت و چابکی را افزایش نمی دهند. به همین دلیل در اثر بی تمرینی و قطع تمرین کاهش کمی در این عناصر مشاهده می شود.

مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی

اکثر مطالعات علمی و گزارشهای غیر علمی این نظریه را که مصرف مکمل های کراتین موجب افزایش ناگهانی توده بدن می شود را تأیید می کنند. عموماً به نظر می رسد طی یک دوره ۴-۵ روزه مصرف کراتین، ۱-۲ کیلوگرم بر وزن بدن افزوده می شود اما ممکن است افزایش وزن از این هم بیشتر باشد(۳۳،۱۰). در ذیل نتیجه برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه ارائه می گردد.

مکمل سازی کراتین و آمونیاک

محققین استدلال کرده اند، از آنجا که بعد از مکمل سازی کراتین سطوح فسفو کراتین عضلات بالاتر می باشد و ATP تولید شده توسط  هیدرولیزPCr  برای مدت زمان طولانی تری در دسترس می باشد و این حضور بالاتر  ATPمنجر به افزایش کمتری در غلظت IMP   و آمونیاک می شود و این روند باعث کاهش میزان گلیکولیز می شود(۴۵).

 نتیجه گیری

به طور خلاصه نتایج کلی این تحقیق عبارتند از :

  1. مکمل سازی کراتین باعت افزایش سطوح کراتین بدن و در نتیجه افزایش مقادیر وزن و توده بدون چربی تکواندوکاران نخبه می شود و بدین طریق در کارائی ورزشکار تأثیر مثبتی داشته است.

 پیشنهادات

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

همانگونه که گزارش شد این تحقیق به چند یافته مهم دست یافت. با این وجود هنوز هم سؤالات زیادی در خصوص تأثیرات کراتین وجود دارد که جواب به آنها می تواند کمک زیادی برای ورزشکاران سایر رشته های ورزشی باشد. از این رو امید است که محققین با در نظر گرفتن پیشنهادات این تحقیق ، در تحقیقات آتی خود پرده از ابهامات دیگری در رابطه با تأثیرات این مکمل در دیگر رشته های ورزشی بردارند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 3 =