تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزد

نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک نهاد و دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در جامعه انسانی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری و علمی و انتقال آنها به نسل های آینده را دارد. افت تحصیلی نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور نموده و بخشی از سرمایه ها و فرصت ها را از دست می دهد.

این تحقیق دانشجویی تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزد مشتمل بر۲۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه ۲

سوابق تجربی و نظری تحقیق. ۳

روش تحقیق. ۵

جامعه آماری و حجم نمونه ۵

یافته های تحقیق. ۶

مدل اول: فقر اقتصادی.. ۸

مدل دوم فقر آموزشی یا ضعف پایه تحصیلی. ۱۲

نتیجه گیری.. ۱۶

پیشنهادات.. ۱۷

منابع فارسی. ۱۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزدرا در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

شهرستان یزد ۲۴۴۴ کیلومتر مربع وسعت و براساس سرشماری سال ۱۳۷۵، دارای ۳۸۸۱۷۱ نفر جمعیت بوده است که از این تعداد ۳۶۳۳۶۸ نفر در نقاط شهری و ۲۴۸۰۳ نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند. بدین ترتیب نسبت شهرنشینی ۹۴ درصد است. تراکم نسبی جمعیت در شهرستان یزد ۱۵۹ نفر در کیلومتر مربع و در شهر یزد ۳۲۸۴ نفر در کیلومتر مربع می باشد.

سوابق تجربی و نظری تحقیق

تحقیقات زیادی بر این نکته تأکید دارند که افت تحصیلی ارتباط بسیار قوی و نزدیکی با ویژگیهای خانوادگی دانش آموز دارد. به عبارت کلی تر وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده رابطه معکوسی با افت تحصیلی دارد.

روش تحقیق

روش این تحقیق پیمایشی است که در آن پس از تهیه طرح تحقیق، پرسشنامه ای براساس اهداف و فرضیات تحقیق تهیه شده و به دانشجویان اخراجی و انصرافی و مشروطی جهت پاسخ دادن ارائه گردیده است.

فقر اقتصادی

در این مدل متغیرهای مستقل عبارتند از: وضعیت اقتصادی خانواده، درآمد ماهیانه،شغل پدر و مادر، شبانه یا روزانه بودن و نوع مسکن در زمان تحصیل و متغیر وابسته معدل دانشجو یا وضعیت تحصیلی (مشروطی، انصرافی، اخراجی) بوده است.

منابع فارسی

۱ـ امین فر، مرتضی، علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی کاهش آن، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال چهارم، شماره های ۱۳ و ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۶۷، ص ۳۶-۹.

۲ـ سازمان سنجش و آموزش کشور، دفترچه کنکور سراسری شماره  ۱، ۱۳۷۷.

۳ـ مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، مترجم: فرجادی، غلامعلی، جلداول، چاپ          دوم، تهران، برنامه و بودجه، ۱۳۶۶.

۴ـ مهندسین مشاور  ماندگار، طرح جامع دانشگاه یزد، سال ۱۳۶۶.

۵ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، آئین نامه آموزشی، نشریه شماره ۱۰۱، ۱۳۶۹.

۶ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، آئین نامه آموزشی، نشریه شماره ۱۵۵، ۱۳۷۶.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − 3 =