تأثیر توسعه سیاسی در ایران (رشته سیاست)

 

 

مطلب تأثیر توسعه سیاسی در ایران (رشته سیاست)  مشتمل بر ۱۴۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فهرست مطالب.. ۱

فصل اول : ۳

کلیات.. ۳

کلیات.. ۴

طرح مسئله ۴

سوال تحقیق: ۵

فرضیه تحقیق : ۵

تعریف مفاهیم و متغیرها : ۶

ضرورت و اهمیت تحقیق : ۸

ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق : ۹

روش تحقیق : ۱۱

سازماندهی تحقیق : ۱۲

فصل دوم : ۱۳

دیدگاه نظری تحقیق. ۱۳

لیبرال  دموکراسی. ۱۳

لیبرال دموکراسی. ۱۴

دموکراسی و امنیت : ۱۹

فصل سوم: ۳۱

توسعه سیاسی. ۳۱

( مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات) ۳۱

توسعه سیاسی. ۳۲

توسعه سیاسی در ایران : ۳۷

توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد ۷۶ : ۳۹

ویژگیهای مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در جوامع. ۴۸

پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی : ۴۹

مشارکت و رقابت سیاسی بعد از خرداد ۷۶ : ۵۶

انتخابات چهارساله ( ۸۰-۱۳۷۶ ) : ۵۷

احزاب سیاسی : ۶۱

اهمیت احزاب : ۶۲

عملکرد احزاب سیاسی : ۶۳

نظامهای حزبی : ۶۵

احزاب در ایران. ۶۷

موانع تحقق احزاب در ایران : ۷۰

احزاب پس از خرداد ۱۳۷۶ در ایران : ۷۲

مطبوعات در ایران: ۷۷

فصل چهارم : ۸۲

امنیت ملی. ۸۲

( با تاکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) ۸۲

امنیت ملی. ۸۳

امنیت ملی در ایران پس از انقلاب : ۸۸

گفتمانهای امنیتی موجود در جمهوری اسلامی ایران : ۹۱

گفتمان سنتی امنیت ملی کشور : ۹۱

گفتمان نوین امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران : ۹۳

تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی. ۹۶

تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی : ۹۷

تاثیر احزاب بر امنیت ملی. ۱۰۳

تاثیر مطبوعات بر امنیت ملی : ۱۰۷

تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد ۱۳۷۶ : ۱۱۵

گفتگوی تمدنها وامنیت ملی ایران بعد از خرداد ۷۶. ۱۱۷

پی نوشت های فصل پنجم : ۱۲۱

فهرست کتب و منابع فارسی. ۱۳۴

فهرست فصلنامه و ماهنامه ۱۳۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تأثیر توسعه سیاسی در ایران (رشته سیاست) را در زیر می توانید ببینید.

طرح مسئله

توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد .

تعریف مفاهیم و متغیرها :

توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
می­گردد :

الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .

امنیت ملی :

چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .

مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .

ضرورت و اهمیت تحقیق :

متناسب با تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهای سیاسی از شیوه حکومتی خودکامگی و اقتدار گرایانه فردی به سمت نظام های سیاسی دموکراتیک و مردمی که با انقلابهای اندیشه ای و فکری همراه بوده است ، توسعه سیاسی با ارکان و شاخصه هایش که جز لاینفک نظامهای دموکراتیک به شمار می رود روزبه روز گسترش بیشتری پیدا کرده است و تمام حکومتها اعم از اینکه برخی براساس قانون اساسی عمده خود را مقید به اصول توسعه سیاسی می دانند و برخی حداقل در شعار و حفظ و یا افزایش اعتبار در سطح نظام جهانی ، سیستم حکومتی خود را دموکراتیک و پایبند به قواعد توسعه سیاسی می بینند و انگونه به ذهن متبادر می شود که توسعه سیاسی از ملزومات اساسی نظام دموکراتیک به شمار می رود .

ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق :

به تناسب تغییر و تحولات در نظامهای سیاسی ، اهمیت یافتن مردم و تاثیر اساسی آنها در انتخاب حاکمان شکل غالب نوع حکومت در جوامع امروزی شده است که تناسب این تحولات توجه به حقوق آنها مورد توجه جدی قرا گرفته است . گرچه این مبحث در جهان غرب پس از جنگ جهانی دوم و گسترش دموکراسی ، اساس نظامهای سیاسی را شکل می داد اما در کشورهای جهان سوم این مسئله با تاخیر مواجه گرید بطوریکه در ایران پس از تشکیل دولت هفتم و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری موضوع توسعه سیاسی و ملزومات آن مورد توجه و تاکید قرار گرفته است .

لیبرال دموکراسی

چارچوب تئوریک که در این تحقیق به عنوان اساس بحث مورد استناد قرار می گیرد و نظریه لیبرال دموکراسی می باشد که امروزه به عنوان نسبت غالب اکثر نظامهای سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته است که این نظریه از این لحاظ که از دو بعد ۱- لیبرالیسم که اساسا تاکید بر حقوق و آزادیهای فردی و تلاش جهت احقاق آن دارد .

دموکراسی و امنیت :

اعمال دموکراسی در عصر پس از جنگ سرد دچار تحولی اساسی شده است همگام با اضمحلال کمونیسم که عمدتا ناشی از تجربه شوروی سابق است اکثر کشورهای جهان به نوعی از دموکراسی دل بسته اند و حتی دموکراسیهای جا افتاده نیز برای بازتر نمودن نظام خود با فشار روبرو هستند در دموکراسی کشورهای پیشرفته بخشی از فشار روز افزون داخلی ناشی از اگاهی بیشتر عمومی و مهارت و انسجام روز افزون افکار عمومی در خصوص مسائل امنیتی است .

فهرست کتب و منابع فارسی

۱-اندرو ، لوین : طرح لیبرال و دموکراسی ، ترجمه سعید زیبا کلام ، انتشارات سمت ، تهران ۱۳۸۰ .

۲-افتخاری ، اصغر ؛ ثبات سیاسی رسانه ای : در مجموعه مقالات رسانه ها و ثبات سیاسی ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۸۱

۳-ازعتدی ، علیرضا : خلقیات نخبگان سیاسی عامل ناکارامدی احزاب در ایران ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی در ایران ، همشهری ۱۳۷۸

۴-اجودانی ماشاا… پهلوان چنگیز ، رجائی ، علیرضا : گنجی اکبر ؛ پنج گفنگو ، انتشارات عطائی ، تهران ۱۳۸۲

۵- اختر شهر ، رجبعلی : فرهنگ سیاسی ، مشارکت سیاسی و تحزب در ایران اسلامی ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی در ایران ، انتشارات همشهری ۱۳۷۸

۶-بیتام ، دیوید : نویل کوین : پرسش و پاسخ در باب آزادی ، دموکراسی و جامعه مدنی ، ترجمه رضا زمانی ، نشر ثالث .تهران ۱۳۷۸

۷-بشیریه ، حسین : درسهای دموکراسی برای همه انتشارات پژوهشی نگاه معاصر ، تهران ۱۳۸۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.