پایان نامهروش تحقیق

تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش ، عدم احساس کنترل ، و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب ، ریشه دارد . بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد به خصوص نسل جوان جهت رویارویی با موقعیت های دشوار امری ضروری به نظر می رسد .

این تحقیق دانشجویی تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد مشتمل بر۸۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول.. ۳

مقدمـه. ۴

بیـان مسئله و سـؤالات پـژوهش…. ۶

اهمیـت و ضـرورت پـژوهش…. ۸

فرضیـه هـا ۱۱

تعـاریف علمی و عملیـاتی متغیرهـای پـژوهش…. ۱۲

تعریف علمی و عملیاتی مهارتهای زندگی.. ۱۲

تعریف علمی و عملیاتی سلامت روان.. ۱۲

فصل دوم. ۱۳

پیشینه نظری.. ۱۴

تعریف سلامت روان.. ۱۴

بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی.. ۱۷

دیدگاه روانپزشکی.. ۱۸

دیدگاه های روان تحلیلی.. ۱۹

دیدگاه رفتار گرایی.. ۲۲

دیدگاه انسان گرایی.. ۲۳

دیدگاه هستی گرایی.. ۲۵

دیدگاه شناختی.. ۲۶

دیدگاه بوم شناسی.. ۲۸

تعریف مهارت های زندگی.. ۳۱

اهمیت مهارت های زندگی در سلامت روانی.. ۳۲

انواع مهارت های زندگی.. ۳۸

برنامه ریزی و محتوای برنامه آموزش مهارت های زندگی.. ۴۰

دروس مربوط به مهارت های زندگی.. ۴۱

مهارت های آموزش داده شده در کلاس های مهارت زندگی.. ۴۲

تحقیقات انجام شده ۴۳

فصل سوم. ۴۶

جامعه آماری.. ۴۷

نمونه و روش نمونه گیری.. ۴۷

ابزار تحقیق و شیوه اجرای آن.. ۴۸

روش تحقیق… ۴۸

روش آماری.. ۴۸

فصل چهارم. ۵۰

تجزیـه و تحلیل داده هـا ۵۱

آزمون فرضیه ها ۵۹

نتیجه گیری.. ۶۰

فصل پنجم.. ۷۰

تفسیـر. ۷۱

نتیجـه گیری.. ۷۳

محدودیت ها ۷۵

پیشنهادات… ۷۵

فهرست منابع فارسی.. ۷۷

فهرست منابع انگلیسی.. ۷۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد را در زیر می توانید ببینید.

مقدمـه

روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش ، عدم احساس کنترل ، و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب ، ریشه دارد . بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد به خصوص نسل جوان جهت رویارویی با موقعیت های دشوار امری ضروری به نظر می رسد .

بیـان مسئله و سـؤالات پـژوهش

رشد انسان در زمینه های روانی ، اجتماعی ، جسمانی ، جنسی ، شغلی ، شناختی ، الگو ( خود ) اخلاقی و عاطفی صورت می گیرد هر یک از زمینه ها نیازمند مهارت و توانایی می باشد . در واقع می توان گفت که تکامل مراحل رشدی وابسته به مهارتهای زندگی است . زمانی که افراد مهارت های زندگی اساسی را کسب نمایند در عملکرد بهینه خود پیشرفت می کنند . آموزش مهارتهای زندگی نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا می کند

اهمیـت و ضـرورت پـژوهش

امروزه در سراسر جهان بر اهمیت بهداشت روانی تأکید می شود و روز به روز با انجام تحقیقات وسیع و گوناگون اهمیت و نقش آن در زندگی فردی . اجتماعی آشکارتر می گردد. به طوری که سال ۲۰۰۱ میلادی از طرف سازمان بهداشت جهانی ، تحت عنوان  سال جهانی «‌ بهداشت روانی » اعلام گردید . سازمان مذکور در این سال شعار « غفلت بس است ، مراقبت کنیم » را جهت آشکارتر ساختن موضوع مطرح نمود . ( سازمان بهداشت جهانی ، ۲۰۰۱ )

فرضیـه هـا

 1. بین افسردگی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .
 2. بین شکایات جسمانی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .
 3. بین وسواس ـ اجبار کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .

تعریف علمی و عملیاتی مهارتهای زندگی

« موریس ، ای ، الیاس » از دانشگاه راجرز در آمریکا و مؤلف کتاب « تصمیم گیری اجتماعی و رشد مهارتهای زندگی مفهوم عامی از مهارت های زندگی ارائه می دهد « مهارت های زندگی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر ، انجام مسئولیت های اجتماعی، انجام تصمیم گیری های صحیح ، حل تعارض ها و کشمکش ها بدون توسط به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می زنند . ( نوری و خانی ، ۱۳۷۷ ص ۱۶ )

تعریف علمی و عملیاتی سلامت روان

فرهنگ بزرگ روانشناسی لاروس بهداشت روانی را چنین تعریف می کند :          استعداد روان برای هماهنگ ، خوشایند و مؤثر کارکردن ، در موقعیت های دشوار ، انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خویش ، توانایی داشتن . ( گنجی ، ۱۳۷۹ ص ۹ )

و یا سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) بهداشت روانی را چنین تعریف می کند ،  بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت معنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی ، روانی و جسمی ، بهداشت تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست . ( گنجی ۱۳۷۹ ، ص ۹ )

بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی

۱. افراد سالم از نظر روان احساس راحتی می کنند . خود را آن گونه که هستند می پذیرند ، از استعدادهای خود بهره مند می شوند در مورد عیوب جسمانی و ناتوانیهای خود شکیبا بوده و از آن ناراحت نمی شوند ، دیدگاه واقع گرایانه دارند ، دشواریهای زندگی را سهل       می انگارند ، آن ها وقت کمی را در نگرانی ، ترس ، اضطراب و یا حسادت سپری می کنند . اغلب آرامند ، نسبت به عقاید تازه گشاده رو بوده و دارای طیب خاطر هستند ، شوخ طبع هستند و اعتماد به نفس دارند

نتیجـه گیری

با استفاده از آزمون t برای مقایسه گروه های مستقل به تأیید یا رد فرضیه ها پرداختیم که نتایج به شرح زیر است :

 1. بین میزان افسردگی افرادی که آموزش مهارت های زندگی را دیده اند با افرادی که ندیده اند تفاوت وجود دارد .
 2. بین میزان اضطراب افرادی که آموزش مهارت های زندگی را دیده اند با افرادی که ندیده اند تفاوت وجود دارد .

پیشنهادات

 1. ایجاد درس مهارت های زندگی در جهت آموزش مهارت های مورد نیاز خود از دوره آمادگی تا دانشگاه
 2. عملی کردن تدریس کلیه دروس در جه توسعه مهارت های زندگی
 3. ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت و فعالیت دانش آموزان در کلیه فعالیت های مدرسه و تشکل های عملی و فرهنگی و … دانش آموزی و قانونمند کردن آن

فهرست منابع فارسی

تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

 1. ادبی ، راضیه ( ۱۳۷۹ ) ، بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی پایان نامه ارشد ، روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبحشی
 2. استورا . اچ . ب ( ۱۹۹۱ ) ، تنیدگی یا استرس ، ترجمه رادستان ، پریرخ ( ۱۳۷۷ ) ، چاپ اول ، تهران انتشارات رشد .
 3. انصاری ، پروین ( ۱۳۷۴ ) ، بررسی رابطه سلامت روانی و نگرش های مذهبی بین دانشجویان ۲۰ تا ۳۰ ساله ، پایان نامه ارشد ، روان شناسی دانشگاه رودهن

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه روش تحقیق

.

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 10 =