بیمارستان پارسیان – نیازهای آموزشی پرستاران دیدگاه مدیران بیمارستان پارسیان – پرشین مقاله

بیمارستان پارسیان

عصر حاضر عصر سازمانهای بزرگ و پیچیده است. در سازمان های اجتماعی انسان بعنوان یک عامل مفید و موثر از اهیمت خاص برخوردار است. ( میر کمالی، ۱۳۷۳ ص۲۸) می نویسد : « انسان با مجموعه خصوصیات و ویژگیهای خاص خودش با پیمودن روند تکامل خواهان ترقی و پیشرفت است و   می بایست زمینه های مساعد برای رشد و ترقی او فراهم شود.

مطلب نیازهای آموزشی پرستاران دیدگاه مدیران بیمارستان پارسیان مشتمل ۱۹۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول : ۵

کلیات تحقیق. ۵

۱-۱مقدمه ۶

۲-۱  بیان مساله : ۹

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۱۲

۴-۱ هدف تحقیق. ۱۳

۵-۱  فرضیات تحقیق. ۱۴

۶-۱ واژگان کلیدی: ۱۷

فصل دوم ۱۹

ادبیات وپیشینه تحقیق. ۱۹

بخش اول : نیاز و نیازسنجی آموزشی. ۲۰

ویژگیهای نیازهای انسانی. ۲۲

طبقه بندی نیازها ۲۲

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو. ۲۳

نظریه سلسله مراتب نیازهای تعدیل شده از سوی آلدرفر. ۲۵

اهمیت نیاز و نیاز سنجی در آموزش.. ۲۷

انواع نیاز آموزشی. ۲۹

نیاز سنجی. ۳۲

مفهوم آموزش ۴۶

آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در ایران. ۵۳

۱۰-۳  متغیرهای تحقیق. ۱۰۸

۱۲-۳  روشهای تجزیه وتحلیل آماری. ۱۰۸

فصل چهارم ۱۱۴

تجزیه وتحلیل اطلاعات.. ۱۱۴

۱-۴  آمار توصیفی. ۱۱۵

۱-۱-۴  ویژگی های  پرستاران. ۱۱۵

۲-۲-۴ نتایج آزمون من وایت نی. ۱۶۴

۳-۲-۴  نتایج آزمون کروسکال والیس… ۱۶۶

۴-۲-۴  نتایج رگرسیون چند متغیره ۱۶۷

نتیجه گیری: ۱۷۴

فصل پنجم. ۱۷۶

خلاصه، نتایج و پیشنهادها ۱۷۶

۱-۵  خلاصه ۱۷۷

۲-۵  نتیجه گیری. ۱۷۹

۱-۲-۵  نتایج حاصل ازیافته های توصیفی. ۱۷۹

۲-۲-۵  نتایج حاصل ازیافته های تحلیلی. ۱۸۴

۳-۵ محدوده های تحقیق. ۱۸۷

۱-۳-۵ محدوده موضوعی. ۱۸۷

۲-۳-۵ محدوده مکانی. ۱۸۷

۳-۳-۵ محدوده زمانی. ۱۸۷

۴-۵ محدودیتهای تحقیق. ۱۸۷

۵-۵  پیشنهاد ها ۱۸۸

۶-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی. ۱۸۹

مقاله  در پرشین مقاله نیازهای آموزشی پرستاران دیدگاه مدیران بیمارستان پارسیان موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله نیازهای آموزشی پرستاران دیدگاه مدیران بیمارستان پارسیان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بیمارستان پارسیان عصر حاضر عصر سازمانهای بزرگ و پیچیده است. در سازمان های اجتماعی انسان بعنوان یک عامل مفید و موثر از اهیمت خاص برخوردار است. ( میر کمالی، ۱۳۷۳ ص۲۸) می نویسد : « انسان با مجموعه خصوصیات و ویژگیهای خاص خودش با پیمودن روند تکامل خواهان ترقی و پیشرفت است و   می بایست زمینه های مساعد برای رشد و ترقی او فراهم شود.

بیان مساله :

بیمارستان پارسیان نیازهای آموزشی یکی از دروندادهای اصلی سیستم آموزشی است که مبنای اساسی طرح ریزی اجرا و ارزشیابی فعالیتهای سیستم قرار می گیرد. بسیاری مواقع آموزشگیران مجبور می شوند مطالبی یاد بگیرند که عملا در موقعیت شغلی آنها کاربردی ندارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

لازمه مبادرت به ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی داشتن  آگاهی کافی متناسب با دانش روز است که براساس ضوابط دین  اسلام انسان در برابر مبادرت ناآگاهانه به این خدمات ضامن و در محکمه عدل الهی و محاکم قانون اساسی مسئول است. بیمارستان پارسیان

ویژگیهای نیازهای انسانی

برخی از ویژگیهای ابتدایی نیازهای انسانی عبارتند از :

  • تمام مردم نیازهایی دارند .
  • نیازها بیانگر فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب است .

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

بیمارستان پارسیان یکی از معروفترین نظریه های انگیزش درکار، نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو است از زمان معرفی آن در سالهای مبانی دهه ۱۹۴۰ تاسالهای پایانی دهه ۱۹۵۰ این نظریه در درجه نخست در قلمرو  روانشناسی بالینی بود که مازلو بیشتر کارهای پیشرفته خود را در آن زمینه به انجام رساند.

روشهای‌ برآورد نیازهای‌ آموزشی‌ پرستاران

برنامه‌های‌ کارآموزی‌ باید بر مبنای‌ احتیاجات‌ تنظیم‌ و به‌ مرحله‌ اجرا گذاشته‌ شود. در صورتیکه‌برنامه‌های‌ کارآموزی‌ بدون‌ توجه‌ به‌ نیازهای‌ واقعی‌ انجام‌ گیرد، بیشتر جنبه‌ نمایشی‌ و تشریفاتی‌ پیدامیکند. بیمارستان پارسیان

نتایج حاصل ازیافته های تحلیلی

محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر سن پرستاران و میزان نیازهای آموزشی آنان حاکی از آن است که بین دو متغیر مذکور رابطه معنی داری وجود ندارد. یعنی میزان نیازهای آموزشی پرستاران مستقل از سن آنان بوده است.

 

 

نظرات بسته شده است.