برنامه ریزی احتیاجات مواد (mrp)

از مسئولیتهای مهم و اساسی در واحدهای صنعتی، برنامه ریزی و کنترل موجودیها است فعالیتها گرد آوری شده با عنوان کنترل موجودی ها همواره مورد توجه خاص مدیریت، بخش کنترل مواد و سفارشات و مهندسی صنایع است. سایر واحدهای صنعت نیز با توجه به اهداف و وظایفی که به عهده دارند هر یک به نوعی خاص، سیستمهای برنامه ریزی و کنترل موجودیهای خود را با نظامها و استراتژی های مناسب هماهنگ کرده.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۹۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱- تاریخخه برنا مه ریزی احتیاجات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱-۲- اهداف مطالعاتی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱-۳-. حدود مطالعاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل دوم

مفاهیم MRP:

۲-۱- تعریف MRP و جایکاه آن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۲- نتیجه کیری از اهداف MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۳-عملکرد MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۳-۱- طراحی MPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ۲-۳-۲- فهرست مواد اولیه قطعات( BOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۳-۳-  فهرست موجودی انبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۴- دیدکاههای MRP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۵- ورودیها و خروجیهای MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۶- محاسن و محدویتهای MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۷-عوامل برنامه ریزی مؤثر MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۷-۱- فاصله زمانی تحویل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۷-۲- ذخیره اطمینان در MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۷-۳- سیاست سفارشدهی در MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل سوم:

ارتباط MRP با MRPII و JIT:

۳-۱- رابطه MRP و MRPII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۲- توسعه  MRP به MRPII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۳- اصول و اهداف سیستم MRPII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۴- MRP مدار بسته در سیستمهای MRPII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۵- بخشهای وظیفه ای MRPII در مقایسه با MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۵-۱- کنترل سطوح کارکاهی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۵-۲- مالی و حسابداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۵-۳- خرید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۵-۴- بازاریابی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۵-۵- مهندسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۵-۶- توزیع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۶- محدودیتهای سیستم MRPII در مقایسه با سیستم MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۷- اجزاء سیستمهای MRPII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۸-  MRP و  JIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۸-۱- سیستمهای تولید به موقع (just-in-time) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۸-۲- سیستمهای MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۸-۳- سیستم بیاده سازی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۹- ارزیابی عملکردهای مدیریت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۹-۱- مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۹-۲- تقویت کار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۹-۳- TQM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۹-۴- JIT TQM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۹-۵- WCM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳-۹-۶- تکنولوژی تولید بهینه شده روش OPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل جهارم :

مکانیزمMRP:

۴-۱- محاسبات MRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۱-۱- الگوریتم -محاسبات MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۲-  ساختار چند سطحی عمودی و افقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۳- تبدیل تقاضای ناخالص به خالص. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۴- انتقال دادن پیش زمان تولید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۵- نمودار MRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۵-۱- پریود های زمانی Time  Buckets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۵-۲- هماهنگی زمانی. . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        ۴-۵-۳- علامت گذاری پایین ترین سطح BOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۶- تعیین اندازه دسته های تولیدی(Lot sizing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۶-۱- اندازه دسته ثابت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۶-۲- روش دسته به دسته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۶-۳- روش حداقل هزینه بر واحد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۶-۴-  روش حداقل هزینه کل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۶-۵- بالانس کردن قطعه پریود. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۶-۶- روش period order quantity)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۷- ذخیره احتیاطی و زمان احتیاطی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۸- Firm planned orders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۹-PEGGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۱۰- MRP در برابر نقطه سفارش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴-۱۱-کنترل تولید با حلقه بسته Closed loop manu facturing control. . . . . . . . . .

۴-۱۲- کاربرد MRP در برنامه ریزی تولید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل بنجم:

۵-۱- نتیجه کیری وجمع بندی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵-۲- تعاریف و اصطلاحات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵-۳- فهرست منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.

فصل اول:

۱-۱ تاریخچه برنامه ریزی احتیاجات

MRP دراوایل دهه ۱۹۶۰ به عنوان یک رویکرد کامپیوتری به برنامه ریزی تدارک و تولید مواد در آمریکا شکل گرفته و کتاب راهنمای کامل آن در سال ۱۹۷۵ توسط ارلیکی منتشر گردید.

فصل دوم:(مفاهیم MRP):

۲-۱- تعریف MRP و جایگاه آن:

منظور از برنامه مواد (MRP) آنست که با توجه به برنامه تولید ، قطعات و موادی را که در حصول یا محصولات کارخانه به کار می رود به موقع و به اندازه مطلوب در اختیار کارگاههای مختلف قرار داده تا از یک طرف تداوم تولید حفظ و از طرف دیگر از انبار کردن بیش از اندازه مواد اولیه جلوگیری شود.

طراحی:MPS

MPS صورت یا بیانی است از آنچه که شرکت قصد دارد تولید کند. به عبارت دیگر MPSیک برنامه زمانبندی شده بر حسب مقدار و موعد تحویل برای اقلام سطح بالاست. اقلام سطح بالا ممکن است همان محصولات نهایی و یا یک پیکره بندی واقعی یا تصنعی از مواد در سطح دلخواه باشند.

خروجیهای MRP:

مهمترین دستاورد برنامه MRP شامل گزارشها ی کنترل تولید و موجودی کالا می باشد. این گزارشات اختیاری هستند و به منظور کمک به مدیریت در برنامه ریزی و کنترل عملکرد طراحی می شوند که به عنوان گزارشات اولیه شناخته شد ه اند.

فصل سوم:

(ارتباط MRP با MRPII و JIT)

۳-۱- رابطه MRP با MRPII.

سیستم MRPII سطح پیشرفته تری از سیستم MRP است که با استفاده از تکنولوژی کامپیوتری نه تنها برنامه ریزی عملیات تولید را انجام می دهد بلکه ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف کارخانه و نیز پشتیبانی اطلاعاتی جهت اجرای برنامه ها یا تولید را به عهده می گیرد.

۳-۷-  اجزاء سیستمهای MRPII

اجزای سیستمهای MRPII در شرکت باعث ایجاد تغییرات کلی در روشهای برنامه ریزی و کنترل آن می شود. لذا باید در برنامه جامع عملیات برای اجرای پروژه وبا ترتیب و زمان بندی مشخص به اجرا نهاده شود عوامل مهمی که در اجرایی این سیستم تاثیر گذار هستند، عبارتند از:

۳-۹-۶- تکنولوژی تولید بهینه شده روش OPT:

ارزشمند است تا روش OPT  کنترل شود حتی اگر آن کم استفاده شود. این شیوه OPT متشکل از تمایز بین منابع اساسی از انواع غیر اساسی و زمان بندی جریان های اساسی با بالاترین ارجحیت است . این فلسفه می تواند در ۱۰ نقش ساده خلاصه شود و در هر نرم افزار بسیار پیچیده که متشکل از یک معیار طرح ریی و معیار منابع است.

فصل چهارم:

(مکانیزم mrp)

هر محصول به تنهایی ممکن است فقط از چند قطعه و یا از هزاران جزء و قطعه تشکیل شده باشد که هر جزء خود ترکیبی از یک قلم و یا مجموعه ای از اقلام باشد. ارتباط این اقلام می تواند به صورت تصویری نشان داده شود. (شکل ۳) دیاگرام ساختار محصول را شرح می دهد.

۴-۵-۱- پریود های زمانی Time  Buckets

در اصطلاحMRP  ، پریودهای زمانی، ظرفیت های زمانی نیز نامیده می شوند. در مثال قبل، پریودهای زمانی هفته بودند. پریود جاری در افق برنامه ریزی را پریود فعال می نامند.

۴-۸- (Firm planned orders)

یکی از مشکلات در تعیین اندازه دسته، این است که مقدار سفارش فقط در یک سطح از ساختار تولید، هزینه ها را در نظر می گیرد. در حالی که بیشتر محصولات تولیدی دارای ساختار چند سطحی بوده و تصمیم گیری در مورد اندازه دسته، بر نیاز سایر اقلام طبقات پائین تر اثر می گذارد.

فصل پنجم:

۵-۱- نتیجه گیری و جمع بندی

اجرایMRP مستلزم وجود یک برنامه ریزی تولید دقیق می باشد . همچنین بایستی مدارک موجودی بسیار دقیق باشند. علاوه بر اینها اگر صورت مواد دقیق نباشد MRP تقاضای سطح بالاتر  را به اطلاعات غلط سطح پائین تر مرتبط می کند که به نوبه خود می تواند مشکل درست کند.

اطلاعات اصلی قطعات:

اطلاعات اصلی قطعات شامل داده های جرئی تری در مورد هر یک از اقلام برنامه ریزی شده در سیستم MRP II می باشد به عنوان مثال:

منابع

۱- مقدمه ای بر برنامه ریزی تولید، دکتراحمد ماکوئئ

۲- برنامه ریزی تولید و کنترل موجودیها، دکتر علی حاج شیر محمدی

۳ – برنامه ریزی تولید و مقدمه ای بر سیستمهای کنترل موجودی، دکتر سید محمد سید حسینی

۴- برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی، دکتر محمد تقی فاطمی قمی

۵- مدیریت تولید، دکتر الوانی

۶- مفاهیم مدیریت تولید دکتر احمد جعفر نژاد و محمد فاریابی

۷- جزوه کلاسی برنامه ریزی تولید جناب دکتر قاسم مختاری

 

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 8 =