بررسی کلی درباره دولتهای افشاریه وزندیه

انحطاط سلسله صفوی و تزلزلی که در ارکان قدرت ۲۵۰ ساله آن پدید آمد موجب بروز فتنه هایی بسیار در ایران گردید. که نه تنها عاقبت به در هم پیچیده شدن بساط حکومت مرشد زادگام اردبیلی انجامید که بل، عرصه آشوب را به سرعت در سرزمینهای پهناور فلات ایران گسترد

مطلب بررسی کلی درباره دولتهای افشاریه وزندیه مشتمل    ۳۲   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

مقدمه ۲

فصل اول : ۳

تسخیر هندوستان. ۷

واقع شورش دهلی: ۹

فصل دوم : ۱۴

نظام اداری و حکومتی دورۀ افشاریه : ۱۴

الف ) اقتدار عظیم نادر و تمرکز کارها : ۱۴

ب ) نطلق گرایی نادر شاه : ۱۵

پ ) قدرتهای محلی یا نقش امرا و حکام و خانها و سلاطین : ۱۶

ت ) غیر مذهبی بودن نسبی سازمان حکومتی : ۱۶

ث ) اتکاء بر عناصر نظامی ایران : ۱۷

ج ) ترکی گرائی شاه و درباریان ایران : ۱۷

ارکان دولت : ۱۸

۱ ) ملا باشی : ۱۸

۲ ) صدارت (عامه و خاصه) : ۱۸

۳ ) قاضی : ۱۹

۴ ) قاضی عسکر : ۱۹

۵ ) شیخ الاسلام : ۱۹

فصل سوم : ۲۱

نظام اجتماعی دورۀ افشاریه : ۲۱

اوضاع و احوال عمومی : ۲۱

روحانیون : ۲۱

جنگ آوران : ۲۲

درویشان : ۲۲

عیاران : ۲۳

اقدامات اجتماعی : ۲۳

هنر و هنرمندان : ۲۴

فصل چهارم : ۲۵

نظام اقتصادی ایران در عصر افشاریه : ۲۵

الف ) وضع ملکداری عادی : ۲۵

ب ) تیول و تیولداری : ۲۶

پ ) ا.قاف و املاک خالصه : ۲۶

ت ) هزینه های لشکری و تغذیۀ اردوی سلطنتی : ۲۷

ث ) املاک خالصه : ۲۸

ج ) موقعیت مناطق خاص کشاورزی : ۲۸

چ ) وضع آب و آبرسانی : ۲۹

ح ) شرایط خاص کشاورزی در عصر افشاری: ۲۹

خ ) اقتصاد کشاورزی همگام با گله داری : ۳۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی کلی درباره دولتهای افشاریه وزندیه را در زیر می توانید ببینید.

فصل اول :

از این هنگامی کی از نوابغ شرق ظهور کرد این شخص نادر قلی نام داشت و از طایفه کوچک قرخلو از ایل افشار بود

تسخیر هندوستان

۱ ) پس از تاجگذاری و از بین بردن یاغیان بختیاری نادر موقعیت را برای استرداد قند ها روی رسانیدن سرحدات شرقی کشور به مرز های طبیعی آن مناسب می دید

واقع شورش دهلی:

هنوز دو روز از ورود نادر به دهلی نگذشته بود که برخی از اشرار خبر مرگ او را بر سرزبان ها انداختن و عوام شهر نیز از جای بر آمده بر ایرانیایی که در اطراف مستر بودند، حمله بودند

نظام اداری و حکومتی دورۀ افشاریه :

در مورد اصول اساسی امور اداری و حکومتی عصر نادری به نکات زیر می توان توجه کرد :

الف ) اقتدار عمیق و عظیم شاه و متمرکز فوق العدۀ امور حکومتی در دربار؛

الف ) اقتدار عظیم نادر و تمرکز کارها :

این جمله در حیات ملی ایرانیان، امر تازه ای نیست که منحصر به شخص یا افراد نادری باشد در روال تاریخی ایران همۀ پادشاهان از امتیازات و اختیارات فوق العاده ای برخوردار بوده اند. /

نطلق گرایی نادر شاه :

آنچه که از «مطلق گرایی» نادری می دانیم مبتنی بر استبداد رأی و «خودگرائی» یا «خودبینی» و «خود محوری» مفروط است که در واقع از حد معمول حکمرانان عادی ایران تجاوز کرده و به نوعی «اختصاص» رسیده است.

قدرتهای محلی یا نقش امرا و حکام و خانها و سلاطین :

دوران زودگذر افشاری و به عبارت دیگر، عصر نادری را یکی از ادوتار معدود حیات مردم ایران بعد از اسلام باید خواند که در آن شرف و امتیاز به قدرت باز و بوده است، نه به ملک، نسب

غیر مذهبی بودن نسبی سازمان حکومتی :

سلسلۀ صفری تنها حکومت ایرانی است که پس از آمدن اعراب به این کشور دوباره تا حدودی همان قواعد و ترتیبات حکومت مذهبی را برقرار داشته است.

اتکاء بر عناصر نظامی ایران :

نظری به انتصابات حکومتی نادر نشان می دهد که او کلاً فرماندهان و حکام کشوری را از میان نظامیان انتخاب می کرده است.

ترکی گرائی شاه و درباریان ایران :

در تاریخ ایران از عصر سلطۀ ترکهای محض که بگذریم روزگار صفویان را نیز می توان به تعبیری دوران اقتدار آنها دانست

ملا باشی :

این عنوان از سال ۱۱۴۸ تا پایان زندگانی نادر به عهدۀ ملاعلی اکبر خراسانی است که از قدیمترین خدمتگذاران نادر بود. او از برجسته ترین شخصیتهای روحانی عصر خود بوده است.

صدارت (عامه و خاصه) :

پس از آنکه در سال ۱۱۴۸ ملاباشی و صدرالصدور در ایران میرزا ابوالحسن، بر اثر مخالفت با اصلاحات مذهبی نادر کشته شد، شاه مناسب صدارت عامه و خاصه و شیخ الاسلامی ایران را با هم یکی کرد و همه را به میرزا ابوالقاسک کاشانی که از طرفداران جدی و حامیان وفادارش بود تعویض نمود.

قاضی :

وظیفه قاضی رسیدگی به دعاوی مردم بر طبق شریعت بود و وقتی حکم شرعی هر دعوائی بوسیله قاضی نوشته می شد دستگاه دولتی و مأموران اجرا به انفاذ آن می پرداختند هر شهر ایران برای خود قاضی معینی داشت.

قاضی عسکر :

وظیفه این شخص رسیدگی به امور شرعی نظامیان بوده است.

شیخ الاسلام :

در شرح مقام صدارت گفته شد که نادر مقام شیخ الاسلامی ایران را نیز ضمیمۀ آن کرد و به میرزا ابوالقاسم کاشانی که در اساس شیخ الاسلام مهر خود برد تفویض نمود.

امراء در دولتخانه ها :

۱ ) دیوان بیگی؛ ۲ ) امیر شکارباشی؛ ۳ ) زنبورک چی باشی؛ ۴ ) جزایرچی باشی؛ ۵ ) مجلس نویس؛ ۶ ) چرخ چی باشی؛

اوضاع و احوال عمومی :

در این مرحله، منظور اساسی این است که به بررسی وضع عمومی اجتماعات ایرانی پرداخته شود و از زندگی و احوال کلی مردی که در مناطق مختلف کشور به سر می برده اند سخن به میان آید به عبارت دیگر گفتگو از کل جامعه است

روحانیون :

جمعیتهای روحانی در همۀ اعصار تاریخ حیات ملی (پیش و پس از اسلام) گروه متنفذ و صاحب قدرتی را در ایران تشکیل می داده اند

جنگ آوران :

درخشانترین مظاهر نبوغ نادر را باید در زمینه های نظامی جستجو کرد، گروه نظامیان ایران در عصر نادر روح تازه یافتند و رشادت تازه پیدا کردند و با آموختن تکنیکهای جدید جنگهای بزرگی را به راه انداختند

درویشان :

گروه مقتدری در ردیف عوامل قدرت بوده اند و شیوۀ دوریشی هم، پسند خاطر جمعیت عظیمی قرار می گرفته و از عوامل بسیار با نفوذ معنوی در تودهف همین درویشان بودند

عیاران :

حکاست عیاران در ایران پیشینۀ درازی دارد. و دارای مفهوم های گوناگونی، پهلوانی، زبردستی چابکسواری، جاسوسی راهزین و جوانمردی … دارد. عیاری یکی از راههای تربیت قدیم بود

اقدامات اجتماعی :

نادر به مجرد نشستن بر تخت سلطنت درصدد برآمد که استحکامات شهر اصفهان را از نو بنا کند، و دستور داد گردشگاهای عمومی را آراسته دارند

هنر و هنرمندان :

اشتغال عمدۀ مؤسس سلسله و جانشینانش به جنگهای پیاپی موضوع عمدۀ زندگانی را مبارزه در صحنه های قتال ساخته بود و کوتاهی عمر اقتدار آنها دلیل دیگری بر عدم وجود هنرمندان نامدار است.

نظام اقتصادی ایران در عصر افشاریه :

نظام کشاورزی سنتی اریان در این دوره عوامل خاص خود را که به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد حفظ می کرده است.

وضع ملکداری عادی :

آنجع که واقعیت دارد این است که در ایران همیشه شیوه های گوناگون ملکداری را هم از کارگری روزمره در مزارع اربابی، کشاورزی دائمی با نظام ارباب و رعیتی شناخته شده، و زراعت به وسیلۀ مردمی که خود مالک ملک مزروعی بوده اند

تیول و تیولداری :

پس از استقرار حکومتهای ترک نژاد برایران و به ویژ از روزگار سلجوقیان، نوع تازه ای از ملکداری در کشور به وجود آمد به نام یتول بخشی و یتولداری موسوم است.

ا.قاف و املاک خالصه :

موضوع وقف از اخلاق برتر جامعه و اصولاً از دین و آئین های مرتبط با آن جدا شدنی نیست و در هر حالتی با آن نوعی بستگی دارد.

هزینه های لشکری و تغذیۀ اردوی سلطنتی :

– نادر شاه مخارج آنها را از حیث می نمود و در آغاز کار نیز حتی بهدست خود مواجب سربازان راحی می داد.بهترین خریداران غله دولت بوده

املاک خالصه :

نادر در خالصه کردن و نقص کشور قصد حقیقی آن، اصلاح امور ملکی اوقاضی و یا ایجاد تغییری در نظام تولید و برداشت محصول نبوده است ، بلکه به منظور تحصیل عایدی زیادتر تمرکز قدرتها از همه حیث در دست خود بوده که اقتصاد می کرد تا برکارها مسلط تر باشد.

موقعیت مناطق خاص کشاورزی :

ایران به طور طبیعی سرزمینی خشک و کم اب است و از اینها گذشته، قسمتهای عمده ای از آن زیر پوشش شنهای داغ و نمکهای کئیری قرار گرفته و یا به وسیله کوهستانهای سربه آسمان برده ای چون زاگرس والبرز اشغال شده است

وضع آب و آبرسانی :

کشاورزی ایران که یا به نزولات جوی که بیش و کم طبیعی است و دیگیری نیاز به نظام آب  یادی داشت. در مرحله اول نقاط مختلف ایران با هم تفاوت هائی دارد وضع در مناطق همده زراعی ایران که صفحات مرکزی و دشتهای اطراف کویر است

شرایط خاص کشاورزی در عصر افشاری:

مسائل بزرگ و ویژه ای از دیدگاه کشاورزان نمی توان یافت. به دلیل آن که اصولاً مدت حکومت حقیقی افشاریان بر ایران بزرگ کوتاه است وعملا پس از نادر خاتمه می پذیرد.

اقتصاد کشاورزی همگام با گله داری :

دراین باب سخن از طبیعت آب و هوایایران می رود که اساساً از قدیمیترین ایام برای گله داری متناسب بوده.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.