بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شاهیندژ

اوقات فراغت یکی از سرمایه های ارزشمند و گنجهای نهان است به شرط انکه توانایی بهره گیری و استفاده موثر و مطلوب از این گنج را با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و جوانب آن در نظر داشته باشیم . به لحاظ جوانی جمعیت کشورمان و ازآنجایی که اتلاف وقت دانش آموزان باعث بروز ناهنجاری در ایام تابستان می شود بر برنامه ریزان و متولیان مربوطه است که به جای شعار عمل گرایی را سرلوحه کار خود قرار دهند زیرا برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت سبب شادمانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه شده و از سویی دیگر با عدم برنامه ریزی مشکلات عدیده اجتماعی را شامل می شود که بر بدنه جامعه ضربه سنگینی وارد خواهد کرد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۸۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول.. ۲

طرح تحقیق.. ۲

۱-۱-مقدمه: ۳

۱-۲-بیان مساله : ۵

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق : ۸

۱-۴اهداف تحقیق: ۹

۱-۵- فرضیه های تحقیق : ۱۰

فصل دوم. ۱۱

مبانی نظری تحقیق.. ۱۱

۲-۱- مفهوم اوقات فراغت : ۱۲

۲-۲- دیدگاه های نظری درباره اوقات فراغت : ۱۳

۲-۳- دیدگاه اجتماعی مربوط به اوقات فراغت: ۱۷

۲-۴- نظریه علما و دانشمندان اسلامی درخصوص اوقات فراغت: ۱۸

۲-۵- تحول تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت: ۲۰

۲-۶-فراغت و مذهب : ۲۳

۲-۷-فراغت و لزوم آن.. ۲۸

۲-۸- فراغت و جوانان و نوجوانان.. ۳۲

۲-۹ – پیشینه پژوهش : ۳۶

فصل سوم. ۴۰

روش تحقیق.. ۴۰

۳-۱-جامعه آماری تحقیق: ۴۱

۳-۲-حجم نمونه : ۴۱

۳-۳-ابزار گردآوری اطلاعات : ۴۱

۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات : ۴۱

۳-۵-روش تحقیق : ۴۱

۳-۶-متغیر های تحقیق : ۴۲

۳-۷-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها : ۴۲

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۴۴

فصل چهارم. ۴۶

تجزیه و تحلیل داده ها ۴۶

و ۴۶

یافته های تحقیق.. ۴۶

مقدمه: ۴۷

۴-۱- یافته های توصیفی.. ۴۷

۴-۱-۱-توصیف سنی شهروندان مورد مطالعه. ۴۷

۴-۱-۲-توصیف فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان مورد مطالعه. ۴۸

۴-۱-۳-توصیف فراوانی تحصیلات مادردانش آموزان مورد مطالعه. ۴۹

۴-۱-۴-توصیف فراوانی شغل پدر دانش آموزان مورد مطالعه. ۵۰

۴-۱-۴-توصیف فراوانی شغل پدر شهروندان مورد مطالعه. ۵۱

۴-۱-۵-توصیف فراوانی شغل مادر دانش آموزان مورد مطالعه. ۵۱

۴-۱-۶-توصیف فراوانی فعالیتهای ورزشی دانش آموزان.. ۵۲

۴-۱-۷-توصیف فراوانی فعالیتهای هنری دانش آموزان.. ۵۳

۴-۱-۸-توصیف فراوانی فعالیتهای  داخل خانه دانش آموزان.. ۵۴

۴-۱-۹-توصیف فراوانی فعالیتهای تلفنی دانش آموزان.. ۵۵

۴-۱-۱۰-توصیف فراوانی فعالیتهای مطبوعات دانش آموزان.. ۵۷

۴-۱-۱۱-توصیف فراوانی فعالیتهای بیرون از خانه دانش آموزان.. ۵۸

۴-۱-۱۲-توصیف فراوانی میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی.. ۵۹

۴-۲- یافته های استنباطی: ۶۱

فصل پنجم : ۷۶

بحث و نتیجه گیری.. ۷۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته علوم تربیتی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شاهیندژ  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

اوقات فراغت یکی از سرمایه های ارزشمند و گنجهای نهان است به شرط انکه توانایی بهره گیری و استفاده موثر و مطلوب از این گنج را با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و جوانب آن در نظر داشته باشیم . به لحاظ جوانی جمعیت کشورمان و ازآنجایی که اتلاف وقت دانش آموزان باعث بروز ناهنجاری در ایام تابستان می شود بر برنامه ریزان و متولیان مربوطه است که به جای شعار عمل گرایی را سرلوحه کار خود قرار دهند زیرا برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت سبب شادمانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه شده و از سویی دیگر با عدم برنامه ریزی مشکلات عدیده اجتماعی را شامل می شود که بر بدنه جامعه ضربه سنگینی وارد خواهد کرد.

بیان مساله:

اندیشمندان اجتماعی زمان را به عنوان بعدی از حیات اجتماعی ، زمینه ساز و بستر مهمی برای تمامی الگوها و مناسبات اجتماعی دانسته اند . به گونه ای که هم اکنون زمان به بخش جدایی ناپذیر ها واقعیت اجتماعی انسانی تبدیل شده است . اوقات فراغت به عنوان یک پدیده فرهنگی ، اجتماعی موضوع مشترک تمامی اقشار جامعه است .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

اوقات فراغت به عنوان یک الگوی منظم رفتاری ، خود را به افراد جامعه تحمیل می کند و در مقیاس یک نهاد اجتماعی کارکردهای متفاوتی دارد . بر این اساس به عنوان یک نهان اجتماعی کارکردهای متفاوتی دارد . بر این اساس به عنوان یک نهاد اجتماعی نیازهای اجتماعی افراد جامعه را تامین می کند

فرضیه های تحقیق :

  • چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان بر اساس تحصیلات پدر آن ها متفاوت است.
  • چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان بر اساس تحصیلات مادر آن ها متفاوت است.
  • چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان بر اساس نوع شغل پدر آن ها متفاوت است.

مفهوم اوقات فراغت :

معنی لغوی فراغت؛ در لغت به معنای آسودگی و آسایش و عدم اشتغال است و معمولا در مقابل اشتغالات روزمره می باشد اشتغالاتی که سلسله اعصاب را تحت تاثیر قرار می دهد و خستگی و کسلی به دنبال دارد.این معنای دیدگاه لغت شناسان است.

با توجه به ماهیت پیچیده و چند بعدی فراغت ، دیدگاههای متفاوتی پیرامون تعریف آن شکل گرفته است که مهمترین آنها عبارتند از :

دیدگاه های نظری درباره اوقات فراغت :

از دیدگاه جامعه شناسی فراغت و اوقات فراغت معنای وسیع تری دارد تا جایی که بحث های ویژه ای را درحوزه جامعه شناسی پیرامون این موضوع به وجود آورده و با عنوان جامعه شناسی، فراغت بحث های مختلف و صحبت های زیادی را به خود اختصاص داده است. تا آنجا که زمان ها و فرصت های خارج از برنامه های روزانه و روزمره را که برای آنان برنامه معین و ضروری پیش بینی نشده، عنوان اوقات فراغت در بر می گیرد که می تواند در اختیار هرگونه کار و برنامه جذاب و مفیدی قرار گیرد.

دیدگاه اجتماعی مربوط به اوقات فراغت:

زندگی در جامعه های امروزی به گونه ای است که بقا و تکامل مشارکت هرچه بیشتر افراد جامعه را ایجاد می کند. وجود چند پارگی های ناسازگار در هر جامعه ای به هر شکل، مانع پیدایش هویت یکسان و وفاق اجتماعی عمومی بر سر اهداف و غایات زندگی و ابزارهای رسیدن به آنها می گردد.

دیدگاه کارکردگرایی اوقات فراغت:

این دیدگاه به سه موضوع تقسیم می شود.

دیدگاه اول مربوط به اقتصاددانان بود که در زمینه تولید و سودآوری به بررسی پدیده فراغت پرداخته است.

در این دیدگاه فرض بر این است که در صورت فراهم آوردن امکانات، استفاده از اوقات فراغت در محیط کار و زندگی و محدود نمودن فرصت اشتغال سریع تر می توان نیروی باز مانده از مشقت کاری را به سر حد تعادل رساند

نظریه علما و دانشمندان اسلامی درخصوص اوقات فراغت:

علمای دینی و دانشمندان اسلامی در خصوص اوقات فراغت نظراتی سازنده دارند. به نظر علما و دانشمندان، تفریح به معنی بیکاری و اتلاف وقت نیست و بیکاری و اتلاف وقت از نظر دین زمینه های یاس و اندوه است. تفریح به معنی آلوده کردن و آلوده شدن به پلیدی ها نیست و از نظر دین تفریح به معنی فعالیت های مطبوع و لذت بخش است که خارج از برنامه کار روزانه درساعات فراغت انجام می شود و باعث انبساط روح و مسرت خاطر می گردد و برای جسم وجان مفید است.

تحول تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت:

در عهد باستان بسیاری از تمدنها به دلیل شرایط و وضعیت اجتماعی اوقات بیکاری را صرف ورزشها و فعالیتهای رزمی می کردند تا قدرت دفاعی جوامع همواره آماده مقابله با هجوم دشمنان خود باشند.

در یونان باستان پهلوانی منزلتی و جایگاه ویژه ای داشت و بر عکس با انحطاط قدرت سیاسی در روم اوقات فراغت خاص توانگران شده و عیش و عشرت شدید رواج می یافت.

فراغت و جوانان و نوجوانان

یکی از نتایج بدست آمده در خصوص تحقیق از رابطه اوقات فراغت با بزهکاری نوجوانان نشان می دهد که اگر خانواده و مدرسه نوجوانان را کنترل کنند و جوابگوی خواسته های آنان در حد مجاز باشند در جلوگیری از انحراف جوانان بسیار موثر خواهد بود و از طرف دیگر بعلت کمبود فضاهای ورزشی و پاک و باشگاههای مناسب ، محل گذران اوقات فراغت اکثر جوانان مورد مطالعه خیابان بصورت ولگردی و پرسه زدن بوده است .

پیشینه پژوهش:

در تحقیقی که با عنوان بررسی و مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های زنجان با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش توسط احمد رحمانی ، محمد پور رنجبر ، طیبه بخشی نیا انجام شده است .

هدف تحقیق بررسی و مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های شهر زنجان با تاکید بر ورزش و فعالیتهای جسمانی بوده است .

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها :

به منظور تعریف نظری و عملیاتی متغیرها در این پ‍ژوهش گویه های زیر در پرسشنامه برای سنجش هریک از این متغیرها در پرسشنامه آورده شده است.

۱-تاچه اندازه در روز تمرین و حرکات ورزشی انجام می دهید؟

۲-در هر روز چقدر از زمان خود را در باشگاه صرف می نمایید؟

محدودیت ها :

در جریان پژوهش های علمی بخصوص در مطالعات علوم اجتماعی که روش تحقیق میدانی و پیمایشی انتخاب می شود،گاهی یک رشته مسائلی حادث می شود که ممکن است نتایج تحقیق را زیر سوال برده و لطمات سنگینی به آن وارد نماید.در این تحقیق محدودیت های حادی که لطمه جبران ناپذیری به نتایج تحقیق وارد نمایند،مشاهده نگردید ولی با این وجود ،محدودیت ها و موانعی در حین اجرای پژوهش خودنمایی کرده اند که در ذیل به آن ها اشاره می شود.

پیشنهادها:

در این قسمت تحقیق بر اساس یافته های پژوهشی پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد

۱-در این بخش می توان به گسترش مشارکت بخش و تشکلهای غیردولتی در زمینه اوقات فراغت جوانان از طریق بسیج امکانات و جلب مشارکتهای مردمی ـ ایجاد فضا و عزم و اراده ملی در سطح جامعه در جهت اهتمام به اوقات فراغت جوانان ـ گسترش مداخله و مشارکت جوانان ـ مشارکت همه جانبه سازمانها و نهادهای فعال در حوزه اوقات فراغت

۲ـ بهینه سازی امکانات موجود و افزایش زیرساختهای سیاحتی و گردشگری، گسترش فضاهای فراغتی و لحاظ نمودن نیازهای فراغتی جوانان، حمایت صنعت بیمه از صنعت اوقات فراغت

منابع و مآخذ:

  • احمدی ، محمدرضا (۱۳۸۵ ) تاملی در اوقات فراغت : آثار و پیامد ها
  • تندنویس، فریدون،۱۳۸۱، «جایگاه ورزش دراوقات فراغت زنان ایرانی»، مجله حرکت، ش ۱۲
  • تورکیلدسن، جرج، ۱۳۸۲، ‏اوقات فراغت، ترجمه عباس اردکانیان، انتشارات نوربخش.
  • جلالی ، پریسا ، ۱۳۸۸ ، سازندگی فرهنگی در اولویت برنامه ریزی اوقات فراغت ، روزنامه رسالت ، ۱۳/۵/۱۳۸۸
  • حسینی ، زهرا ، ۱۳۷۷ ، بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم تربیتی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته علوم تربیتی

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − 3 =