بررسی هوش هیجانی و مدیریت

هوش هیجانی و مدیریت،هوش هیجانی یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که رابطه نزدیکی با مهارت های ارتباطی دارد ، به گونه ای که تفکیک این دو امری محال می نماید. هوش هیجانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت افراد در شرایط مختلف کاری و زندگی خصوصی می باشد و محققان زیادی  به اهمیت این مقوله پرداخته اند. هوش هیجانی و مدیریت

هوش هیجانی و مدیریت،مطلب بررسی هوش هیجانی و مدیریت مشتمل ۲۱۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.هوش هیجانی و مدیریت

بررسی هوش هیجانی و مدیریت

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات

۱-۱ بیان مسئله۳

۱-۲ اهمیت ضرورت۵

۱-۳ اهداف پژوهش ۷

۱-۴ فرضیه های پژوهش۷

۱-۵ جامعه آماری و محدوده زمانی و مکانی پژوهش۸

۱-۶ روش تحقیق۸

۱-۷ ابزار گرد آوری اطلاعات ۸

۱-۸ پرسش های پژوهش ۹

۱-۹ مروری بر تحقیقات پیشین۹

۱-۱۰ تعاریف واژگان تحقیق۱۴

فصل دوم : مطالعات نظری

۲-۱ مقدمه۲۳

۲-۲ هوش هیجانی و هوش عمومی۲۵

۲-۳ دیدگاه های هوش هیجانی۲۷

۲-۴ شاخه بندی هوش ۲۸

۲-۵ انواع هوش۳۴

۲-۶ مولفه های اصلی هوش هیجانی و اجتماعی و عوامل تشکیل دهنده آن ۳۹

۲-۷ مدل های هوش هیجانی۴۲

۲-۸ ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند۵۱

۲-۹ هوش هیجانی و مدیریت۵۲

۲-۱۰ ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری ۵۶

۲-۱۱ هوش هیجانی و رهبری گروه۵۸

۲-۱۲ روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی ۵۹

۲-۱۳ توسعه هوش هیجانی ۶۰

۲-۱۴ چرخه تصمیم گیری آموزش۶۳

۲-۱۵ ضرورت ارزیابی اثربخشی آموزشی۶۶

۲-۱۶ اثربخشی آموزشی ۶۷

۲-۱۷ ارزشیابی ۶۷

۲-۱۸ فرآیند ارزشیابی۶۹

۲-۱۹ مفهوم ارزشیابی۷۰

۲-۲۰ ارزشیابی آموزشی ۷۱

۲-۲۱ الگوی ارزشیابی آموزشی ۷۲

۲-۲۲ علل تنوع الگوها و رویکردهای اثربخشی آموزشی۷۳

۲-۲۳ الگوی ارزشیابی کرک پاتریک ۷۵

۲-۲۴ اثر بخشی ۷۸

۲-۲۵ هدف و ضرورت اثربخشی۷۹

۲-۲۶ اثربخشی آموزش عالی ۸۱

۲-۲۷ الگوی اثربخشی تجزیه و تحلیل هدف در آموزش عالی ۸۳

فصل سوم : روش شناسایی تحقیق

۳-۱ مقدمه۸۷

۳-۲ روش جمع آوری اطلاعات ۸۷

۳-۳- تعیین اندازه و حجم نمونه ۸۸

۳-۴ روش آزمون و تحلیل آماری اطلاعات ۸۸

۳-۵ محدودیت تحقیق۸۹

۳-۶ ابزار اندازه گیری۸۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱ مقدمه۹۲

۴-۲ بخش اول: آمار استنباطی ۹۳

۴-۳ بخش دوم: آمار توصیفی۱۵۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه۱۶۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی هوش هیجانی و مدیریت را در زیر می توانید ببینید. هوش هیجانی و مدیریت

بررسی هوش هیجانی و مدیریت

چکیده

هوش هیجانی و مدیریت،هوش هیجانی یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که رابطه نزدیکی با مهارت های ارتباطی دارد ، به گونه ای که تفکیک این دو امری محال می نماید. هوش هیجانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت افراد در شرایط مختلف کاری و زندگی خصوصی می باشد و محققان زیادی  به اهمیت این مقوله پرداخته اند. هوش هیجانی و مدیریت

تعاریف واژگان تحقیق

هوش هیجانی و مدیریت ،هوش هیجانی یعنی داشتن مهارتهایی تا بدانید چه کسی هستید و چه افکار، احساسات، عواطف و انسجام رفتاری دارید.هوش هیجانی یعنی شناخت عواطف خود و دیگران تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی بر اخلاق و وجدان اجتماعی داشته باشیم.هوش هیجانی شامل تواناییهایی می شود که شخص بتواند انگیزه اش را حفظ کند و در مقابل مشکلات استقامت کند هوش هیجانی و مدیریت ،و در شرایط بحرانی و تکانشها خودش را کنترل و خونسردی اش را حفظ نماید، کامیابی را به تأخیر بیاندازد و با دیگران همدلی کند و امیدوار باشد.

هوش هیجانی و هوش عمومی

هوش هیجانی و مدیریت ،اگر توان تحلیل و انطباق ادمیان را با اطلاعات پیرامونی انان در نظر اوریم به مقوله ای به نام هوش دست می یابیم.دانشمندان علوم رفتاری هوش را به معنای توان تحلیل انواع خاصی از اطلاعات به روش های خاص می دانند.گاردنر هوش را به صورت مجموعه ای از توانایی ها تعریف می کند که برای حل مساله و ایجاد نتایج ارزشمند در یک فرهنگ یا جامعه خاص به کار گرفته می شود.هوش هیجانی و مدیریت ،

شاخه بندی هوش

هوش هیجانی و مدیریت ،مایر ، سالوی و کاروسو (۱۹۹۷) مدل اصلاح شده‌ای از هوش هیجانی را تدوین کردند که این مدل هوش هیجانی را به صورت عملیاتی در دو سیستم شناختی و هیجانی بررسی می‌کند . هوش هیجانی و مدیریت ،این مدل در یک الگوی کاملاً یکپارچه عمل می‌کند اما با این وجود مدل مورد نظر از چهار شاخه یا مؤلفه تشکیل می‌شود. (مایر و سالوی ، ۱۹۹۷ ) که هر یک طبقه‌ای از توانمندی‌ها را که براساس پیچیدگی و به صورت سلسله مراتبی ، منظم شده‌اند ، نشان می‌دهد .

تعیین اندازه و حجم نمونه

هوش هیجانی و مدیریت ،برای بررسی رابطه بین هوش هیجانی اساتید دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با پیشبرد اهداف آموزشی ، جامعه آماری اساتید، ۱۱۰  استاد می باشد .هوش هیجانی و مدیریت ، که طبق جدول مورگان ۸۰ استاد به صورت تصادفی انتخاب شدند ولی عملاً ۱۱ استاد حاضر به همکاری گردیدند و جامعه آماری ۱۱ استاد شامل ۶۰۰ دانشجو بود که از این تعداد ۳۸۶ نفر به صورت نمونه گیری در دسترس به پرسشنامه پاسخ دادند. هر دو جامعه آماری به صورت نمونه گیری در دسترس انجام گرفت.

منابع

آقایار، سیروس و شریفی درآمدی ، پرویز – هوش هیجانی – انتشارات سپاهان – تهران – ۱۳۸۶.

آقایار، سیروس و شریفی درآمدی ، پرویز – هوش هیجانی سازمانی – انتشارات سپاهان – تهران – ۱۳۸۶.

اکبرزاده،نسرین(۱۳۸۳)؛هوش هیجانی،تهران،انتشارات فارابی.

برادبری،تراویس و گریوزفجین – هوش هیجانی ( مهارت ها و آزمون ها) – گنجی ، مهدی – نشر ساوالان – تهران – ۱۳۸۶.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

.

نظرات بسته شده است.