بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان

 

 

..نقش مدیران آموزشی درکارایی معلمان ،،مسئله یامشکلی که دراین تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به آن هستیم مسئله نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان می باشند. همه اهل فن واقف می باشندکه مدیرازنظرکاری ونقشی که در سازمان (مدرسه)به عهده دارد به عنوان پلی می باشدمیان اداره آموزش وپرورش منطقه آموزشی وکارکنان آموزشگاه ،دراین بین هم اداره وهم کارکنان مدرسه علی الخصوص معلمان ازمدیریت آموزشگاه انتظاراتی دارند.که مقاومت ازهم ولی مکمل یک دیگر (که نتیجه هردوانتظارات ،یعنی سازمان وکارکنان در جهت بهبودکارآیی می باشد).

این تحقیق دانشجویی بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان  مشتمل بر  ۷۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.
دسته‌بندی نشده

فهرست مطالب

فصل اول

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………..۲

ضرورت واهمیت پروژه ………………………………………………………………………….۳

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………….۴

محدودیت ها ومشکلات تحقیق………………………………………………………………..۵

سوال ها یا فرضیه های اهم ……………………………………………………………………..۶

محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………………..۶

تعریف متغییرها یا اصطلاحات فنی…………………………………………………..۶

فصل دوم

بخش اول………………………………………………………………………………………………۹

مدیریت درجهان…………………………………………………………………………………….۹

مدیریت درایران…………………………………………………………………………………….۱۱

بررسی اجمالی مدیریت………………………………………………………………………….۱۲

ویژگیهای مدیران…………………………………………………………………………………..۱۴

وظایف مدیران………………………………………………………………………………………۱۶

مهارتهای لازم برای مدیرآموزشی…………………………………………………………….۱۷

شیوه هاواصول مدیریت…………………………………………………………………………۱۸

 1. اصل مشورت……………………………………………………………………………۱۸
 2. اصل برابری افراد در برابر قانون………………………………………………….۱۸
 3. اصل استفاده ازتشویق وتنبیه……………………………………………………….۱۸
 4. تحریم استبداد…………………………………………………………………………..۱۹

خصوصیات مدیرنمونه…………………………………………………………………………..۱۹

 1. اعتقاد و تعهد در کار………………………………………………………………….۱۹
 2. تخصص ومهارت………………………………………………………………………۲۰
 3. وسعت نظروانعطاف پذیری ودوری ازخودمحوری…………………………..۲۰
 4. انصاف وبی غرضی………………………………………………………………………۲۰
 5. قدرت تفکروابتکار……………………………………………………………………….۲۱

خوش رفتاری وصبروشکیبایی……………………………………………………………………۲۱

 1. قاطعیت،شهامت،اعتمادبه نفس……………………………………………………….۲۱

ویژگیهای مدیران موفق درمدارس………………………………………………………………۲۲

مشکلات اساسی مدیران……………………………………………………………………………۲۳

بخش دوم……………………………………………………………………………………………….۲۵

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………..۲۵

مدیریت مبتنی برقدرت سازمانی…………………………………………………………………۲۸

تحلیل وبررسی انجام شده…………………………………………………………………………۳۰

فصل سوم

روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………۳۲

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………..۳۲

روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………..۳۲

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………..۳۲

روش آماری …………………………………………………………………………………………..۳۲

توصیف شاخصهای مورد استفاده ………………………………………………………………۳۳

روش تجزیه وتحلیل…………………………………………………………………………………۳۳

فصل چهارم و پنجم.

توصیف و استنباط نتایج مربوط به هر یک ا ز فرضیه ها………………………………..۳۳

فرضیه (۱)………………………………………………………………………………………………۳۵

فرضیه۲ …………………………………………………………………………………………………۴۱

فرضیه ۳ ………………………………………………………………………………………………..۴۷

فرضیه ۴………………………………………………………………………………………………….۵۳

تحلیل کلی موضوع به روش آمار توصیفی…………………………………………………..۵۹

تحلیل کلی موضوع به روش آمار استنباطی (خی دو)……………………………………۶۰

مقایسه خی دوهای هر یک از فرضیه ها با جدول کای اسکوئر………………………۶۵

فصل ششم

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….۶۷

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………..۶۸

الف) کاربردی……………………………………………………………………………………….۶۸

ب) برای محققان ارجمند ……………………………………………………………………..۶۸

منابع و مآخذ  …………………………………………………………………………………….۷۰

پیوستها……………………………………………………………………………………………….۷۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان را در زیر می توانید ببینید.

بیان مساله

نقش مدیران آموزشی درکارایی معلمان ،،مسئله یامشکلی که دراین تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به آن هستیم مسئله نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان می باشند. همه اهل فن واقف می باشندکه مدیرازنظرکاری ونقشی که در سازمان (مدرسه)به عهده دارد به عنوان پلی می باشدمیان اداره آموزش وپرورش منطقه آموزشی وکارکنان آموزشگاه ،دراین بین هم اداره وهم کارکنان مدرسه علی الخصوص معلمان ازمدیریت آموزشگاه انتظاراتی دارند.که مقاومت ازهم ولی مکمل یک دیگر (که نتیجه هردوانتظارات ،یعنی سازمان وکارکنان در جهت بهبودکارآیی می باشد).

ضرورت واهمیت پروژه

تحقیق گرانبهاترین امر،برای آنانی است که به آزادی نائل شده اند، آنان که دلی دردمند دارند،بامحیط خویش درتعاملندودربرخوردبا موقعیت های مسئله ای ،به آسانی از کنار آن نمی گذرند ودر تلاش حل مسائل ودستیابی به حقایق ،روزوشب می گذرانند،محققان واقعی را رقم می زنند ودر این تحقیق سعی شده است در رابطه بااهمیت وحساسیت کار مدیرت وچگونگی تاثیرگذاری عملکردمدیر برروی کار آیی معلمان ،به صورت عملی هرچند بطور جزئی بحث وبررسی گرددتا به مدیران زحمتکش که به دنبال پیدا کردن راههای علمی وجهت خدمت به نظام آموزشی همگام با رضایت معلمان هستندراه کارهای نشان داده شود.

اهداف پژوهش

اهداف اصلی دراین پژوهش عبارت است از:

بررسی نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان از دیدگاه معلمان میباشد وتمایل به بهسازی مدیریت درصحنه تعلیم وتربیت وتحقق آرمان های عالیه انسانی ازطریق،افزایش کارآیی وایجاد انگیزه وعلاقه مندی درمعلمان وکلیه دست اندر کاران تعلیم وتربیت ازطریق اعمال شیوه های صحیح ومطلوب مدیران آموزشی ونیز شناسایی نقش مدیران وکسب آگاهی درزمینه وظایف،ویژگیهای،مهارت ها،خصوصیا ت ها وهمچنین وضعیت آموزشی،اجتماعی وتحقیقی آنا ن .

محدودیت ها ومشکلات تحقیق

 1. کمبودمنابع مورداستفاده درزمینه مدیریت
 2. هزینه بالای چاپ وصحافی
 3. عدم همکاری دقیق بعضی ازمعلمان درپاسخ گویی به سوالات پرسشنامه
 4. مشکلات ومسئولیت های زندگی وشغلی محقق

مدیریت درجهان:

سقراط اولین کسی بودکه مدیریت رافرایندی اجتماعی،متضمن یک سلسله وظایف ،فعالیت هاوروابط متقابل تلقی کردکه درآن مناسبات وروابط متقابل افرادنقش اساسی داردولی یکی ازبنیان گذاران مکتب مدیریت درقرن حاضر،هنری فایول(۱۹۱۶)فرانسوی است.اووظایف یابه عبارت دیگرکارکردمدیریت رابعنوان اجرای فرایندمدیریت برشمرده است.

مدیریت درایران

انجمن مدیریت در ایران وپیشرفترین موسسه مستقل درحوزه مدیریت وبرنامه ریزی وآموزشی مدیریت در ایران است که به همت عده ای از مدیران بخش دولتی وخصوصی استادان رشته مدیریت دانشگاه تهران ومدیران حرفه ای تاسیس شده است .

ویژگیهای مدیران             

 1. از سلامت جسمی ،عاطفی و روانی برخوردار باشند .
 2. دارای استعداد ،تواناییهای مدیرییت و رهبری باشند.
 3. مومن و متقی باشند .
 4. مبانی اسلامی ،تواناییهای مدیرییت را بدانند و آن را سر لوحه کار خود قرار دهند .
 5. با فرهنگ اسلامی و ملی کشور خود آشنایی کافی داشته باشند .

وظایف مدیران:

مدیران نسبت به کارمندان خودوظایف بیشماری دارندکه دراینجابه ذکرچندموردمی پردازیم:

 1. تامین حداکثررفاه کارمندان: این مورد دربسیاری ازتئوریهای مدیریت موردتوجه قرارگرفته است بدیهی است که هریک ازکارکنان ورفتارهاونیازمندی های خاص خودرا دارندچنان که مدیران نسبت به این موردبی توجه باشنددرتامین هدفهای سازمان موفق نخواهندشد

مهارتهای لازم برای مدیرآموزشی

مهارتهای لازم مدیران آموزشی رابه اختصارمی توان به شرح ذیل بیان کرد:

الف)مهارت درهدایت دیگران.

ب)مهارت دراستقرار روابط.

پ)مهارت دربرقراری روابط گروهی.

ت)مهارت درانتخاب همکاران مناسب آموزشی.

مشکلات اساسی مدیران:

مشکل اساسی مدیران مدارس وبطورکلی سازمانهای آموزشی کشورهای درحال توسعه،قرارکرفتن آنها درمقابل یورشها ومظاهر تمدن جدید،تولیدات مبتذل فرهنگی ونوآوری تکنولوژی است.

تمدن جدیدبیشتر به مسائل مادی واقتصادی وجنبه های ظاهری ززندگی توجه دارد.محورعلم رشدنیزاقتصادومنافع ملی است.موسساتی که تاسیس می شوند،خدماتی که ارائه می گرددونوعی روابطی که بین انسان ها و موسسات برقرار می شود.بیشترمبنای مادی دارد.همین دیدگاه مادی است که تمام تواناییهاوانرژی های انسان رابرای رسیدن به زندگی مرفه مادی دست یافتن به سرمایه های بیشترتحت سلطه درآورده است.

پیشینه تحقیق

یکی ازکارهای ضروری درهرپژوهشی،مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است.جان دیویی اعتقاددارد،مطالعه منابع به محقق کمک می کندکه بینش عمیقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع تحقیق پیداکند.مطالعه منابع بایدهم ازمنابعی باشد که مستقیم دررابطه باموضوع تحقیق است وهم ازمنابعی باشدکه بطورغیرمستقیم باآن موضوع ارتباط دارد.

مدیریت مبتنی برقدرت سازمانی:

دراین نوع ازمدیریت،مدیرازطریق ساخت شخصیتی ونفوذدرهمکاران به اجرای برنامه های سازمانی اقدام می نماید.نوع تحقیق مورد استفاده،جهت پژوهش دراین زمینه توصیفی،ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.محقق ازمیان جامعه آماری خویش که ترکیبی ازمدارس ابتدایی وراهنمایی بوده.

منابع و مأخذ

 بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان

 1. پور ظهیر ، دکتر علی تقوی ، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، انتشارات آگاه ، چاپ نهم ، تابستان ۷۵
 2. دلاور ، دکتر علی ، روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ف انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ اول ، مرداد ۱۳۶۸.
 3. رسولی ، ابراهیم ، تحقیق در بررسی ساخت شخصیتی در ایران و تاثیر آن در کارایی معلمان ۷۱ .
 4. علاقه مند ، دکتر علی ، مقدمات در مدیریت آموزشی ، انتشارات پیام نور ، ۶۹.
 5. علاقه مند ، دکتر علی ، جامعه شناسی آموزش و پرورش ، انتشارات فروردین ، چاپ ۶۷ .
 6. عسگریان ، مصطفی ، سازمان مدیریت آموزش و پرورش ، انتشارات امیر کبیر ، ۶۳ .
 7. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، سالهای ۷۱ – ۷۲ –

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − شش =