روش تحقیق

بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان منطقه (۱۰)

وندالیسم در زمره ی آن دسته از انحرافات و بزهکاری هایی است که در جامعه به وجود آمده است. آنچه در تئوریها و پژوهش های مربوط به رفتارهای انحرافی اهمیت دارد. درک بهتر جهت فهم و چگونگی بسط و دوام و استمرار رفتارهای انحرافی در جامعه است. روشی که در این تحقیق استفاده شده است. روش پیمایشی است.وندالیسم

این تحقیق دانشجویی بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان منطقه (۱۰) مشتمل بر ۱۱۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه……………………………………………………………………………………… ۲
 • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………… ۴
 • بیان مسأله …………………………………………………………………………….. ۵
 • اهداف پژوهش………………………………………………………………………… ۷
 • انگیزه یا انگیزه های پژوهشگر…………………………………………………. ۸
 • فرضیه یا فرضیه های پژوهش………………………………………………… ۹
 • متغیرهای مورد مطالعه…………………………………………………………… ۱۰

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

الف) مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………….. ۱۳

 • نظریه آنومی دورکهایم…………………………………………………………… ۱۳
 • نظریه آنومی و اغراق مرتن…………………………………………………….. ۱۷
 • نظریه اشتوتزل و نظریه هیجان جمعی…………………………………….. ۱۹
 • نظریه وندالیسم هوبر……………………………………………………………… ۲۰
 • اریش فروم……………………………………………………………………………. ۲۲
 • نظریه روان پویایی ریچارد جنکنیز………………………………………….. ۲۳

ب)پیشنه های پژوهش………………………………………………………………………. ۲۵

– ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………… ۲۵

– نظریه ها………………………………………………………………………………….. ۲۷

– افرادی که در رابطه با این پدیده تحقیقاتی انجام داده اند…………….. ۲۷

 

فصل سوم: فرآیند پژوهش

 • روش پژوهش……………………………………………………………………….. ۳۵
 • جامعه آماری…………………………………………………………………………. ۳۶
 • نمونه ها و روش نمونه گیری…………………………………………………. ۳۷
 • سه نوع روش نمونه گیری غیر احتمالی…………………………………… ۳۹
 • انواع نمونه گیری احتمالی……………………………………………………….. ۳۹
 • روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………… ۴۰
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….. ۴۱

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 • مقدمه…………………………………………………………………………………….. ۴۳
 • جداول یک بعدی…………………………………………………………………….. ۴۴
 • نمودارها………………………………………………………………………………… ۶۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………… ۹۵
 • محدودیتها و مشکلات پژوهش……………………………………………….. ۹۸
 • پیشنهادها………………………………………………………………………………. ۹۹
 • فهرست منابع………………………………………………………………………… ۱۰۱

 

ضمائم

 • نمونه پرسشنامه……………………………………………………………………. ۱۰۴
 • تصاویر وندالیسم

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان منطقه (۱۰) را در زیر می توانید ببینید.

بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان منطقه (۱۰)

مقدمه:

وندالیسم در زمره ی آن دسته از انحرافات و بزهکاری هایی است که در جامعه به وجود آمده است. آنچه در تئوریها و پژوهش های مربوط به رفتارهای انحرافی اهمیت دارد. درک بهتر جهت فهم و چگونگی بسط و دوام و استمرار رفتارهای انحرافی در جامعه است. روشی که در این تحقیق استفاده شده است. روش پیمایشی است.

بیان مسأله:

درشرایطی که همبستگی متقابل فرد و جامعه از میان برود و فرد نتواند به کمک مکانیزم ها و ابزارهایی که جامعه در اختیارش قرار می دهد به اهدافش دست یابد. در نتیجه از راه های دیگری که خلاف است سعی می کند به آن اهداف برسد در نتیجه می گوییم که فرد نا به هنجار شده است. و وقتی این حالت به صورت عام در جامعه شیوع پیدا می کند می گوییم جامعه دچار آنومی یا نا به سامانی شده است با از بین رفتن ارزشها و هنجارها یا ضعف شدن هنجارها و ارزشها، اعضای جامعه، دیگر ارزشها و اهداف مشترکی را قبول ندارند .

انگیزه یا انگیزه های پژوهشگر

بررسی وضع موجود وندالیسم در تهران و ابعاد و آثار آن اپیدمیولوژی (همه گیر شناسی) و ایتولوژی (سبب شناسی) وندالیسم در تهران با شناخت ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی و فردی و شخصیتی وندالها و پی بردن به علل وندالیسم این طرح می کوشد راههای پیشگیری و درمان این معضل اجتماعی را پیشنهاد دهد.

مبانی نظری پژوهش

نظریه آنومی دورکهایم

تعریفی که دورکهایم از بزهکاری و نابهنجاری ارائه می دهد اولا کلی است و دربرگیرنده همه صور و اشکال بی هنجاری از جمله وندالیسم است ثانیاً با آنچه که بسیاری از جرم شناسان و جامعه شناسان در تفسیر آرای وی
گفته اند تفاوت بسیار دارد. به نظر دورکهایم کژرفتاری و بزهکاری یک واقعیت اجتماعی است و از این رو بهنجار است و نه نابهنجار.

نظریه وندالیسم هوبر

نظریه هوبر در باب وندالیسم عمدتاً مبتنی بر تحقیقات وی در زمینه خشونت و وندالیسم در وسایل حمل و نقل عمومی در اروپاست. هوبر در این تحقیقات عوامل متعددی را در بروز رفتارهای وندالیستی مطرح می سازد که از شایع ترین آنها جلب توجه بواسطه کمبود محبت، خودخواهی، احساس عدم تعلق به وسایل نقلیه خودکار، احساس خودباختگی، احساس غلبه ماشین بر انسان، حس انتقامجویی و داشتن شخصیت ضد اجتماعی است.

نظریه روان پویایی ریچارد جنکینز

جنکینز معتقد است عیبهای فراخود می توانند به چند صورت ظاهر شوند:

 • عدم رشد و نمو فراخود یا وجدان اجتماعی که پی آمد آن شخصیتی است بی بند و بار بی توجه به نظر دیگران نسبت به اعمال و رفتار خود.
 • فراخودی که سهل گیر و گاهی بی تفاوت است.

پیشنه های پژوهش

ادبیات تحقیق

وندالیسم مشتق از واژه وندال است. وندال نام قومی که از قوام ژرمن- اسلا وبه شمار می رفت که در قرن پنجم میلادی در سرزمین های واقع در میان دو رودخانه او در ویستول زندگی می کردند آنان مردمانی جنگجو، خون خوار و مهاجم بودند که به کرات به نواحی و سرزمین های اطراف قلمرو خود تحظی و تجاوز کرده به تخریب و تاراج مناطق و آبادی های متصرفه
می پرداختند روحیه ی ویرانگرانه ی قوم وندال سبب گردیده است

منابع و مآخذ:

بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان منطقه (۱۰)

 • آرون، ریمون«مراحل اساسی سیراندیشه در جامعه شناسی»ترجمه: پرهام، باقر، چاپ هفتم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۴.
 • ارونسون، الیوت«روان شناسی اجتماعی» ترجمه: شکر کن، حسین، تهران، مجله رشد، ۱۶۴-۱۳۶۹.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

برچسب ها